Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycja edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycja edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego"— Zapis prezentacji:

1 Propozycja edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego
im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2013/2014

2 Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych
Liceum Ogólnokształcące jest szkołą o najdłuższej tradycji w Bieszczadach Wschodnich. Zostało założone w 1951 roku, odtąd kształci wychowuje kolejne roczniki młodzieży. Do dziś szkolne mury opuściło ponad cztery tysiące trzystu absolwentów.

3 Koncepcja pracy LO – sfera dydaktyczna
Szkoła prowadzi działalność edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą uznając każdy z tych aspektów pracy za równie ważny. Szkoła przygotowuje uczniów do zdania egzaminu maturalnego, uznając zróżnicowane oczekiwania uczniowskie, stwarza warunki do przygotowania i motywowania uczniów do zdania egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Szkoła organizuje doradztwo w zakresie wyboru zawodu i dalszego kierunku kształcenia. Szkoła kształtuje warunki do stosowania i wykorzystywania praktycznego zdobytej wiedzy umiejętności.

4 Koncepcja pracy LO – sfera opiekuńczo – wychowawcza
Szkoła kształtuje osobowości dojrzałe intelektualnie i moralnie poprzez: umożliwienie uczniom zdobycia dogłębnej wiedzy pozwalającej na podjecie studiów wyższych na kierunku, po którego ukończeniu są realne możliwości podjęcia pracy zawodowej. kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własną edukację przez sumienne wykonywanie obowiązków szkolnych oraz regularne uczęszczanie do szkoły. nauczanie języków obcych na poziomie umożliwiającym sprawną i poprawną komunikację . umacnianie postawy patriotycznej wynikającej z dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz wzorców osobowych ludzi o wysokim autorytecie moralnym. .

5 Koncepcja pracy LO – sfera opiekuńczo – wychowawcza
Szkoła stwarza równe szanse rozwoju dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Szkoła zapewnia możliwość rozwoju uczniom szczególnie uzdolnionym. szkoła podejmuje działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz umacnianie pożądanych zachowań. Szkoła podejmuje współprace z rodzicami w aspekcie wychowawczym w celu wspierania ucznia w kierunku postawy dojrzałej. Szkoła uczy odpowiedzialności za własne decyzje i działania a także poszanowanie poglądów i przekonań innych ludzi. Szkoła kształtuję postawę aktywnego fizycznie i zdrowego stylu życia.

6 LO kształci i rozwija indywidualne zainteresowania ucznia poprzez:
A – wybór kierunku kształcenia (wskazanie przedmiotów nauczanych w stopniu rozszerzonym) przy ubieganiu się o przyjęcie do klasy pierwszej; B – dostosowanie poziomu nauczania języków obcych do potrzeb i oczekiwań ucznia w granicach możliwości organizacyjnych szkoły; C – zajęcia nadobowiązkowe, pozalekcyjne prowadzone na terenie szkoły oraz poza nią np. w obiektach Bieszczadzkiego Parku Narodowego, w Międzyszkolnej Krytej Pływalni; D – uczestnictwo w konkursach i olimpiadach przedmiotowych; E – realizację projektów edukacyjnych opartych o współpracę międzynarodową szkół i dających możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach wspierających i wzbogacających edukację.

7 Wybór kierunku kształcenia
Proponujemy bogatą ofertę edukacyjną odnośnie oddziałów dla uczniów klasy pierwszej z rozszerzonym zakresem wybranych przedmiotów: matematyka, fizyka i informatyka, matematyka, geografia, język angielski, matematyka, biologia, język angielski, biologia, chemia, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia.

8 Nauczanie języków obcych
Uczniowie gimnazjalni uczą się obowiązkowo dwóch języków obcych. Języki te w zasadzie będą kontynuowane w liceum. Pierwszy język nowożytny będzie nauczany w cyklu o większej liczbie godzin. Ponadto grupy językowe będą formowane na podstawie podbudowy wymagań poziomu realizowanego w szkole gimnazjalnej. Uczeń samodzielnie, według własnego uznania dokona wyboru pierwszego i drugiego języka obcego. Poza kursem podstawowym realizujemy także rozszerzony zakres nauczania języka angielskiego wymiarze (13 godzin w cyklu). Nauczanie obywa się w razie potrzeby w grupach międzyoddziałowych. W LO nauczany jest także język rosyjski na zajęciach pozalekcyjnych dla zainteresowanych oraz język łaciński dla humanistów.

9 Zajęcia pozalekcyjne Rodzaj i charakter zajęć jest dostosowany do zapotrzebowania zgłaszanego przez uczniów. Prowadzimy zajęcia sportowo-rekreacyjne, gry zespołowe, aerobik, plastyczne, twórczo-artystyczne, teatralne, historii sztuki. Organizujemy także kółka przedmiotowe np. fizyczne, informatyczne, biologiczne, matematyczne. W ramach zajęć pozalekcyjnych szkoła corocznie organizuje różne imprezy kulturalne i artystyczne (spektakle, wieczorki poezji, koncerty, wystawy), które często są oparte na twórczości licealistów. Corocznie organizowane są Licealne Dni Kultury, podczas których młodzież prezentuje swoje prace w zakresie plastyki, fotografii, muzyki, występów wokalnych, teatralnych, prac literackich i innych.

10

11 11

12 Olimpiady, konkursy, zawody
Młodzież licealna systematycznie bierze udział w wielu olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach, osiągając bardzo dobre rezultaty. Nauczyciele indywidualnie pracują z uczniami przygotowującymi się do olimpiad i konkursów przedmiotowych, co przynosi wysokie wyniki. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczą w zawodach sportowych, szczególnie w takich dyscyplinach jak gry zespołowe, lekka atletyka, aerobik, pływanie. W roku szkolnym 2012/13 ustrzycki Zespół Szkół Licealnych zajął VIII miejsce w krajowej rywalizacji sportowej szkół ponadgimnazjalnych ramach Ligi Lekkoatletycznej dziewcząt.

13 Coroczne sukcesy w olimpiadach
i konkursach

14 Coroczne sukcesy w olimpiadach
i konkursach

15 Wręczenie nagród i dyplomów Kraków UJ

16

17 Projekty edukacyjne - doświadczenia
Kadra pedagogiczna szkoły wykorzystuje aktualne możliwości związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej poprzez przygotowywanie projektów edukacyjnych, których realizacja jest pokrywana przez środki unijne. Pamiętając o przeszłości myślimy o przyszłości – współpraca transgraniczna z ukraińską szkołą średnią w Striłkach –( ). Poznajemy piękno, tradycję i kulturę materialną ziemi bieszczadzkiej – program edukacji regionalnej (2007). Volenti nihil difficile – zajęcia z praktycznej nauki języka łacińskiego i znajomości kultury antycznej (2007). Od wspólnoty historycznej do wspólnoty wartości - współpraca transgraniczna zs szkołą w Striłkach na Ukrainie – program dotyczył upowszechniania form demokracji w społeczeństwie otwartym (2008). Odnajdujemy wymiary wspólnego sąsiedztwa - budujemy wspólnotę sąsiadujących społeczności – współpraca transgraniczna z Gimnazjum w Giraltowcach na Słowacji w obszarach – historii i kultury materialnej, przyrody i turystyki na terenie Karpat (2010).

18

19 Projekty edukacyjne – realizowane aktualnie
Dobra Szkoła – szansą na udany start w życie – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Człowiek najlepsza inwestycja - organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z matematyki, biologii, geografii na poziomie podstawowymi rozszerzonym i wycieczek naukowych do Krakowa. Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne – 3-letni program zajęć pozalekcyjnym z matematyki przygotowujących do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Wirtualna Fizyka – wiedza prawdziwa – innowacja pedagogiczna realizowana na zajęciach z fizyki przy współpracy z Politechnika Koszalińska.

20

21 matematyka, fizyka i informatyka
Oferta edukacyjna – rozszerzony zakres nauczania matematyki fizyki i informatyki (mat-fiz-inf). matematyka, fizyka i informatyka klasa I II III w cyklu nauki matematyka 5 7 19 fizyka 1 4 10 informatyka 3 8 Przykładowe kierunki studiów po ukończeniu profilu:  architektura, budownictwo, budowa maszyn, matematyka, elektronika, ekonomia, fizyka, finanse i rachunkowość, geodezja, geologia, inżynieria środowiska, informatyka, lotnictwo, energetyka, telekomunikacja, logistyka, mechatronika, wojskowe akademie techniczne

22

23 Oferta edukacyjna – rozszerzony zakres nauczania matematyki fizyki i informatyki - korzyści
Dobre przygotowanie do powszechnego egzaminu maturalnego z matematyki. Możliwość zdawania fizyki i informatyki na maturze. Uczestnictwo w corocznych konkursach matematycznych. Podejmowanie atrakcyjnych i zamawianych kierunków studiów ścisłych i politechnicznych . Biegłe posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami informacyjnymi.

24 Oferta edukacyjna – rozszerzony zakres nauczania matematyki, geografii i języka angielskiego (mat-geo-ang) matematyka, geografia i język angielski klasa I II III w cyklu nauki matematyka 5 8 6 19 geografia 1 4 9 j. angielski 2 13 przedmiot uzupełniający zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych Przykładowe kierunki studiów po ukończeniu profilu: administracja, analityka gospodarcza, architektura krajobrazu, ekonomia, europeistyka, finanse i rachunkowość, geodezja, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, handel zagraniczny, kartografia, matematyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, stosunki międzynarodowe, towaroznawstwo, turystyka i rekreacja, turystyka międzynarodowa, zarządzanie i inżynieria produkcji.

25 Oferta edukacyjna – rozszerzony zakres nauczania matematyki, geografii i języka angielskiego (mat-geo-ang) - korzyści Szerokie możliwości wyboru atrakcyjnego kierunku studiów, w tym kierunków zamawianych przez MEN. Solidne przygotowanie jednocześnie do dwóch obowiązkowych przedmiotów na egzaminie maturalnym. Umiejętności biegłego posługiwania się powszechnie stosowanym językiem angielskim. Uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez pracowników naukowych BdPN. Możliwość uczestnictwa w konkursach przedmiotowych.

26

27 matematyka, biologia i język angielski
Oferta edukacyjna – rozszerzony zakres nauczania matematyki, biologii i języka angielskiego (mat-biol-ang) matematyka, biologia i język angielski klasa I II III w cyklu nauki matematyka 5 8 6 19 biologia 1 11 j. angielski 2 13 Przykładowe kierunki studiów po ukończeniu profilu: architektura krajobrazu, biologia, biotechnologia, inżynieria biomedyczna, ekonomia, inżynieria środowiskowa, inżynieria materiałowa, leśnictwo, technika rolnicza i leśna, odnawialne źródła energii, matematyka, ekonomia, filologia angielska, finanse i rachunkowość, technologia ropy i gazu, zootechnika, wychowanie fizyczne.

28 Oferta edukacyjna – rozszerzony zakres nauczania matematyki, biologii i języka angielskiego (mat-biol-ang) - korzyści Możliwość podjęcia atrakcyjnego i zamawianego kierunku studiów. Solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym. Uczestnictwo w zajęciach terenowych i teoretycznych prowadzonych przez pracowników naukowych BdPN. Uczestnictwo w wykładach i warsztatach matematycznych. organizowanych przez UJ i AGH.

29 przedmiot uzupełniający
Oferta edukacyjna – rozszerzony zakres nauczania matematyki, biologii i chemii (biol-chem) biologia, chemia klasa I II III w cyklu nauki biologia 1 5 11 chemia 4 10 przedmiot uzupełniający fizyka doświadczalna 2 matematyka w zastosowaniach praktycznych 3 Przykładowe kierunki studiów po ukończeniu profilu: medycyna, medycyna wojskowa, analityka medyczna, biologia, mikrobiologia, biofizyka, chemia, farmacja, fizjoterapia, kosmetologia, dietetyka, neurobiologia, technologia żywienia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, rehabilitacja, stomatologia, zdrowie publiczne, wychowanie fizyczne.

30

31 Oferta edukacyjna – rozszerzony zakres nauczania matematyki, biologii i chemii (biol-chem) - korzyści Przygotowanie do studiów medycznych i związanych z medycyną. Uczestnictwo w zajęciach terenowych i teoretycznych prowadzonych przez pracowników naukowych BdPN. Kształcenie uzupełniające z dwóch ważnych przedmiotów tj. z matematyki i fizyki. Możliwość uczestnictwa w olimpiadzie biologicznej i konkursach chemicznych. Możliwość uczestnictwa w wycieczkach naukowych, obserwacjach badawczych i doświadczeniach laboratoryjnych.

32 Oferta edukacyjna – rozszerzony zakres nauczania języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. (humanistyczny) język polski, historia, wos klasa I II III w cyklu nauki język polski 6 8 19 historia 2 4 12 wiedza o społeczeństwie 1 3 7 przedmiot uzupełniający język łaciński na co dzień Przykładowe kierunki studiów po ukończeniu profilu: polonistyka, edytorstwo, komparatystyka, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, prawo, administracja, dziennikarstwo, historia, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, psychologia, pedagogika, europeistyka, filozofia, etnografia, etnologia, religioznawstwo, wiedza o kulturze, historia sztuki, kulturoznawstwo, filmoznawstwo, teatrologia.

33

34 Oferta edukacyjna – rozszerzony zakres nauczania języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. (humanistyczny) - korzyści Szeroki wybór kierunku studiów. Uczestnictwo w zajęciach akademickich w Instytucie Historii UJ. Częste wyjazdy na wybrane spektakle do renomowanych teatrów Krakowa i Rzeszowa. Współtworzenie życia artystycznego i społecznego szkoły i środowiska. Możliwość publikacji własnej twórczości artystycznej w Biuletynie Twórczym i innych wydawnictwach szkolnych. Nauka podstaw języka łacińskiego. Uczestnictwo w olimpiadach i konkursach humanistycznych.

35

36 Oferta edukacyjna – rozszerzony zakres nauczania geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie.
historia, geografia, wiedza o społeczeństwie klasa I II III w cyklu nauki historia 2 5 12 geografia 1 4 10 wiedza o społeczeństwie 3 7 przedmiot uzupełniający matematyka w zastosowaniu praktycznym Przykładowe kierunki studiów po ukończeniu profilu: administracja, prawo, historia, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, europeistyka, etnografia, geografia, etnologia, religioznawstwo, politologia, filozofia, turystyka, t. międzynarodowa,

37

38 Oferta edukacyjna – rozszerzony zakres nauczania geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie - korzyści Szersza możliwość wyboru przedmiotów do egzaminu maturalnego. Dodatkowe przygotowanie do egzaminu maturalnego z matematyki. Możliwość podjęcia atrakcyjnego kierunku studiów (prawo, administracja, stosunki międzynarodowe). Dodatkowe zajęcia rozszerzające z geografii prowadzone przez pracowników naukowych BdPN. Możliwość uczestnictwa w olimpiadach: historycznej i geograficznej oraz w konkursach przedmiotowych.

39 Kadra pedagogiczna Kadrę pedagogiczną stanowią starannie wykształceni z pełnymi kwalifikacjami nauczyciele o dużym i bogatym doświadczeniu pedagogicznym. W zdecydowanej przewadze są to nauczyciele dyplomowani, z ukończonymi różnorodnymi formami doskonalenia zawodowego i dodatkowymi kwalifikacjami. Stabilna i profesjonalna kadra pedagogiczna jest podstawą silnej pozycji szkoły w środowisku lokalnym.

40 Liceum Ogólnokształcące 2005-2012
Egzamin maturalny Uzyskiwane wyniki na zewnętrznym egzaminie maturalnym przez młodzież kończącą ustrzyckie LO są bardzo dobre i świadczą o dobrej pracy naszej szkoły. Liceum Ogólnokształcące przystąpiło do egzaminu zdało % wynik w województwie 975 946 97,03 85,01% Egzamin z poszczególnych przedmiotów zasadnicza część uczniów zdaje na poziomie rozszerzonym. Wyniki uzyskane na egzaminie w zdecydowanej większości są wyższe od wyników w całym okręgu. Corocznie grupa pracowitych uczniów osiąga najwyższe – 100 % -95% wyniki z niektórych przedmiotów (matematyka, język angielski, język polski, historia sztuki).

41

42 Egzamin maturalny - średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów są dużo wyższe niż średnie wyniki w kraju i okręgu W 2012 roku można to zauważyć na poniższych przykładach. przedmiot poziom egzaminu średni wynik szkoły w % średni wynik w kraju w % matematyka podstawowy 70 56 rozszerzony 60 48 język angielski 73,2 68 Język polski 58 54 biologia 65,5 55 wiedza o społeczeństwie 49,6 38 geografia 57 53 historia sztuki 68,6 50 historia informatyka

43

44 Szkolny system pomocy materialnej
Ankieta diagnostyczna przeprowadzana wśród uczniów klas pierwszych. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Opieki Społecznej – zapomogi, obiady. Refundacja podręczników przez Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. Stypendia realizowane w ramach programu Wyrównywanie Szans Edukacyjnych Młodzieży Wiejskiej. Stypendia Funduszu Stypendialnego Jana Pawła II.

45 Stypendia za osiągnięcia w nauce
Stypendium Prezesa Rady Ministrów na dany rok szkolny. Stypendia Ministra Edukacji Narodowej. Stypendia Burmistrza Miasta Ustrzyki Dolne za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie. Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( Priorytet IX, Działanie 9.1.). Stypendia w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie WSPIERANIE EDUKACJI UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY – dla uczniów posiadających szczególne osiągnięcia z jednej dziedziny wiedzy bądź sztuki.

46 Wychowanie patriotyczne
Praca wychowawcza Wychowanie patriotyczne Bardzo sumienne przygotowywanie i organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych: Święto Patrona Szkoły i Narodowe Święto Niepodległości. Dzień Edukacji Narodowej. Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja. Realizacja programów i konkursów edukacyjnych o tematyce regionalnej i lokalnej.

47

48

49

50

51 Malujemy obrazy.... 51

52 Systematyczna wewnętrzna diagnoza wychowawcza
Diagnoza aktualnych problemów adaptacyjnych i materialnych uczniów klas pierwszych, zapotrzebowania na pomoc psychologiczno-pedagogiczną i oczekiwań uczniów odnośnie pracy szkoły – termin realizacji październik Diagnoza podsumowująca pracę szkoły z uwzględnieniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej i preorientacji zawodowej przeprowadzana wśród uczniów klas trzecich. Diagnoza stopnia realizacji programu wychowawczego przez wychowawców w oddziałach.

53 Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym
1. Szczegółowa obserwacja procesu oceniania w okresie semestru. 2. Kształtowanie prawa wewnątrzszkolnego w kierunku zwiększenia ilości obowiązkowych ocen cząstkowych z przedmiotu w semestrze. 3. Ocenie podlegają według kryteriów przedmiotowych: 1) wypowiedzi ustne, 2) prace pisemne w różnych formach, 3) różne przejawy aktywności ucznia na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 4. Obowiązek składania sprawozdania przez nauczycieli z prognozowanych zagrożeń semestralną, roczną oceną niedostateczną. 5. Analiza przypadków niepowodzeń przez zespół nauczycieli uczących w danym oddziale.

54 Współpraca dydaktyczno-wychowawcza ze stałymi partnerami
Bieszczadzki Park Narodowy Umowa o współpracy pomiędzy Bieszczadzkim Parkiem Narodowym a Liceum Ogólnokształcącym w Ustrzykach Dolnych z 1995 r. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów realizujących rozszerzony zakres biologii i geografii, odbywają się dwa razy w roku na terenie obiektów BdPN w Suchych Rzekach, Wołosatem, Ustrzykach Górnych i Ustrzykach Dolnych. Zajęcia praktyczne i terenowe prowadzone przez pracowników Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Formy pracy: zajęcia warsztatowe, wycieczki naukowe, prowadzenie samodzielnych obserwacji i badań. Zajęcia te odbywają się z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych BdPN.

55 Zajęcia terenowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym
55

56

57 Współpraca dydaktyczno-wychowawcza ze stałymi partnerami
Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego Coroczne od 1997 r. organizujemy wycieczki naukowe młodzieży kształcącej się humanistycznie. Celem wycieczek jest zapoznanie uczniów z najnowszymi badaniami historycznymi oraz z najbardziej znamienitymi zabytkami Krakowa. Przebieg wycieczki: Pierwszy dzień – blok wykładów o ramowym temacie historycznym np. – Kultura średniowieczna w kręgu Uniwersytetu i dworu królewskiego Drugi dzień – wykład połączony ze zwiedzaniem najważniejszych zabytków Krakowa. Trzeci dzień – zwiedzanie muzeów i galerii.

58 Podczas wycieczki w Muzeum Historycznym w Krakowie
58

59 Kraków 2012

60 Współpraca dydaktyczno-wychowawcza ze stałymi partnerami
Powiatowa Biblioteka Publiczna – wspólna organizacja wystaw, spektakli, spotkań z ciekawymi ludźmi, konkursy poetyckie i literackie. Rejonowy Dom Kultury – imprezy artystyczne i kulturalne, zajęcia pozalekcyjne. Muzeum – Zamek w Łańcucie – lekcje muzealne Teatr Stary w Krakowie – kilka wyjazdów w roku na wybrane spektakle.

61 Wychowanie przez kulturę i sztukę
Licealne dni kultury Ogólnoszkolne spotkanie opłatkowe przed Świętami Bożego Narodzenia Dzień filmowy Biuletyn Twórczy Wystawy plastyczne i fotograficzne Wycieczki do muzeów i galerii

62

63

64

65

66

67 67

68

69 Wychowanie przez sport
Duża ilość zajęć rekreacyjno-sportowych. Masowe uczestnictwo młodzieży w zawodach sportowych (coroczna wysoka pozycja szkoły w rankingu wojewódzkiej licealiady. Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego Orlik - sekcje: piłki siatkowej, piłki koszykowej, turystyczno-żeglarska, aerobik. Współpraca z Urzędem Miejskim w zakresie organizacji zawodów i ich kosztów.

70 ... powalczyć przy siatce... 70

71

72 LO w opiniach uczniowskich
Wysoki poziom nauczania. Dobre przygotowanie do matury. Tolerancja i chęć pomocy innym. Kontynuowanie tradycji. Blisko domu. Bezpiecznie. Dobre wyposażenie klas. Rozwijam swoje zainteresowania. Wysoka zdawalność matur. Imprezy szkolne na wysokim poziomie. Miła atmosfera.

73 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum im
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum im. Józefa Piłsudskiego Ogólnokształcącego w Ustrzykach Dolnych Powołane w styczniu 2007 roku, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr posiada odpowiednie władze tj. zarząd i komisję rewizyjną, blisko 50 członków spośród rodziców naszych uczniów, absolwentów szkoły oraz nauczycieli czynnych i emerytowanych. Cele Stowarzyszenia: wspieranie i wszechstronny rozwój Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych, wspieranie aktywności i promowanie osiągnięć uczniów szkoły, wspieranie inicjatyw uczniowskich związanych z edukacją, wychowaniem i wypoczynkiem, integrowanie społeczności absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Ustrzykach Dolnych.

74 Dyrektor Zespołu: mgr Arkadiusz Lupa Wicedyrektor: mgr Anna Orlef
Kontakt ze szkołą Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego ul. Mikołaja Kopernika Ustrzyki Dolne Powiat bieszczadzki Województwo podkarpackie tel./fax sekretariat Dyrektor Zespołu: mgr Arkadiusz Lupa Wicedyrektor: mgr Anna Orlef


Pobierz ppt "Propozycja edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google