Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZANSA NA SUKCES PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI KAPITAŁ LUDZKI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZANSA NA SUKCES PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI KAPITAŁ LUDZKI"— Zapis prezentacji:

1 SZANSA NA SUKCES PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDDUSZ SPOŁECZNY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI SZANSA NA SUKCES

2

3 I. INFORMACJA O PROJEKCIE
1.1 Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1.2 Numer i nazwa Działania: 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 9.1.2.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 1.4 Województwo: łódzkie 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 1.6 Numer konkursu: POKL/I/9.1.2/08 1.7 Tytuł projektu: Szansa na sukces 1.8 Okres realizacji projektu: Od do

4 SPIS TREŚCI Identyfikacja problemu. Cele projektu. Grupa docelowa.
Zakres działań. Rezultaty projektu. Badanie rezultatów projektu. Zarządzanie projektem.

5 IDENTYFIKACJA PROBLEMU
Znaczne dysproporcje w osiągnięciach edukacyjnych uczniów występujące zwłaszcza w nauczaniu zintegrowanym, języku polskim, matematyce. Nierówne szanse edukacyjne wynikające z przyczyn ekonomicznych, środowiskowych, zdrowotnych (niski poziom dochodów, brak dostępu do komputera, niepełnosprawność). Duża grupa uczniów, która nie funkcjonuje prawidłowo w systemie oświaty, z nadpobudliwością psychoruchową, z dysfunkcjami, wymagającymi wsparcia psychologiczno – terapeutyczno - pedagogicznego.

6 CELE PROJEKTU: Cel ogólny:
- zmniejszenie dysproporcji oraz wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Dąbrowszczaków w Zgierzu. Cele szczegółowe: - zmniejszenie dysproporcji wśród uczniów w nauczaniu zintegrowanym, języku polskim i matematyce; - wyrównanie szans edukacyjnych wynikających z przyczyn ekonomicznych, środowiskowych i zdrowotnych; - zapewnienie pomocy psychologiczno - terapeutyczno - pedagogicznej dla uczniów, którzy nie funkcjonują prawidłowo w systemie oświaty (nadpobu dliwych, z dysfunkcjami).

7 GRUPA DOCELOWA Charakterystyka grupy Rekrutacja Kryteria doboru

8 Charakterystyka grupy
Grupę docelową stanowią uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Zgierzu w wieku 7-13 lat. Obecnie jest ich 421. Według informacji uzyskanych od pedagoga szkolnego w grupie tej jest: 45 uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami relacji społecznych; 40 uczniów mających trudną sytuację rodzinną (brak opieki i wsparcia ze strony rodziców); 20 uczniów z zaburzeniami mowy; 60 uczniów z zakłóceniami funkcji wzrokowych i słuchowych. Projekt obejmie swym bezpośrednim oddziaływaniem liczbę 97 uczniów, w tym 25 nowych przyjętych do projektu w roku 2009/2010, przy założeniu udziału jednego uczestnika średnio w 3 działaniach.

9 Rekrutacja grupy Rekrutacja odbędzie się za pomocą informacji umieszczonych na: plakatach, ulotkach, stronie internetowej, w gazetce szkolnej, bezpośrednio w trakcie zajęć lekcyjnych, poprzez wychowawców i pedagogów specjalistów, w trakcie spotkań z rodzicami.

10 Kryteria doboru W przypadku zajęć psychologiczno – terapeutyczno - pedagogicznych będą brane pod uwagę: orzeczenia i opinie z poradni pedagogiczno - psychologicznej, opinie nauczyciela przedmiotu, opinie i obserwacje wychowawcy i pedagoga szkolnego.

11 Zaplanowane działania:
Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas I - III. Zajęcia terapii emocji poprzez sztukę dla klas I - III. Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z dysleksją z klas IV - VI. Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów z klas IV - VI. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas IV - VI. Terapia pedagogiczna dla uczniów klas I -VI. Terapia logopedyczna, zajęcia indywidualne dla grupy 12 uczniów z klas I -III.

12 Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas I- III
W młodszym wieku szkolnym zaczynają stopniowo pojawiać się trudności w nauce szkolnej. Obserwuje się ciągle dość dużą liczbę dzieci, u których proces opanowania podstawowych umiejętności, czyli czytania, pisania i liczenia, przebiega w sposób zwolniony i związany z różnorodnymi trudnościami. Dla tych uczniów zostały zorganizowane zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze zapewniające wszystkim dzieciom osiągnięcie optymalnego rozwoju. Zajęcia, prowadzone przez 3 nauczycieli kształcenia zintegrowanego, odbywać się będą w 9 grupach (po 7 uczniów), po 1 godzinie tygodniowo. Zakres zajęć obejmuje edukację polonistyczną i matematyczną o charakterze: a) wspierającym - celem jest uzupełnianie partii materiału dodatkowymi ćwiczeniami, b) propedeutycznym - przygotowanie do klas następnych, c) stymulującym - pobudzanie rozwoju umysłowego dziecka oraz wzbudzanie pozytywnej wiary w swoje możliwości.

13 Zajęcia terapii emocji poprzez sztukę dla klas I - III
Zajęcia, prowadzone będą przez pedagoga terapii sztuką, odbywać będą w 3 grupach (po 15 uczniów), po 2 godz. tygodniowo, w formie zabawy, zajęć artystycznych i ćwiczeń relaksacyjnych, które umożliwiają dzieciom rozluźnienie mięśniowe i psychiczne. Planowane formy terapii sztuką: - zajęcia plastyczne, - muzyczne (muzykoterapia), - z wykorzystaniem tańca (choreoterapia), - twórczego ruchu, - parateatralne.

14 Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z dysleksją z klas IV - VI
Zajęcia, prowadzone przez nauczyciela polonistę przygotowanego do pracy z dziećmi dyslektycznymi, odbywać się będą w 3 grupach (po 8 osób), po 1 godz. tygodniowo. Adresowane są do uczniów, u których stwierdzono dysleksję rozwojową oraz z grupy ryzyka, którzy mają problemy z opanowaniem umiejętności czytania i pisania (na podst. informacji uzyskanych od nauczycieli z klas I-III). Celem zajęć jest m.in.: doskonalenie koncentracji uwagi, rozwijanie zasobu słownictwa, doskonalenie umiejętności czytania, pisania i zapamiętywania, utrwalanie zasad ortografii i interpunkcji oraz ćwiczenie umiejętności ich stosowania, wyrabianie umiejętności i nawyku korzystania ze słownika ortograficznego. Metody stosowane na zajęciach: - praca ze słownikami i poradnikami językowymi, - zabawy dydaktyczne „ortografia na wesoło”, - edukacyjne programy komputerowe.

15 Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów z klas IV - VI
Zajęcia, prowadzone przez nauczyciela matematyki, odbywać się będą w 3 grupach (po 8 osób), po 1 godz. w tygodniu. Adresowane są do uczniów o obniżonych możliwościach intelektualnych oraz dzieci, u których trudności w uczeniu się są wynikiem długotrwałej choroby. Cel: pomoc uczniom w uzupełnieniu zaległości w wiadomościach z zakresu matematyki, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, pozytywnego nastawienia do podejmowanego wysiłku intelektualnego, rozwijanie pamięci oraz osiąganie przez uczniów sprawności rachun- kowej. Na zajęciach będą stosowane metody: - praca indywidualna, - praca w grupach, - konkursy, gry i zabawy edukacyjne, - karty pracy uczniów, - praca z komputerem.

16 Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas IV - VI
Zajęcia, prowadzone przez nauczyciela polonistę, odbywać się będą w 3 grupach (po 8 osób), po 1 godz. tygodniowo. Program przeznaczony jest dla uczniów, którzy mają trudności w nauce języka polskiego z różnych przyczyn: deficytów rozwojowych, zaległości z klas młodszych, dłuższej nieobecności itd. Cel: uzupełnianie wiadomości dotyczących nauki o języku, ortografii, interpunkcji; doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie. Metody stosowane na zajęciach: - praca ze słownikami i poradnikami językowymi, - ćwiczenia ortograficzne, językowe, redakcyjne, - zabawy dydaktyczne, - analiza tekstów, - gry dramowe, - edukacyjne programy komputerowe.

17 Terapia pedagogiczna dla uczniów klas I-VI
Zajęcia, prowadzone przez 2 pedagogów ( specjalistów terapii pedagogicznej), odbywać się będą w 5 grupach (po 5 osób; trzy z klas I-III, dwie z klas IV-VI), po 1 godz. tygodniowo. Program dotyczy dzieci z dysharmoniami rozwojowymi (grupa ryzyka dysleksji, dysgrafii, dysortografii), ze środowiska zagrożonego patologią społeczną. Ćwiczenia będą prowadzone w formie zabawy, która, aktywizując dziecko, pozwala mu dłużej i dokładniej koncentrować uwagę na przedmiotach i zjawiskach. Dzięki dodatkowym przeżyciom emocjonalnym, takim jak: przyjemność i radość, osiągane są szybsze efekty w pracy z uczniem oraz ulega wzmocnieniu motywacja do pracy. Cele zajęć: a) edukacyjny – przełamywanie lęku i niepewności w wykonywaniu obowiązków ucznia. b) rozwojowy – wspieranie rozwoju psychomotorycznego, c) terapeutyczny– korygowanie opóźnień deficytów rozwojowych.

18 Terapia logopedyczna – zajęcia indywidualne dla klas I - III
Zajęcia, prowadzone przez pedagoga logopedę dla 12 uczniów, odbywać się będą 6 razy w tygodniu (1 godz. na ucznia co drugi tydzień). Program adresowany jest do dzieci z zaburzeniami mowy. Zajęcia, formy i zastosowane metody będą dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Zakres zajęć będzie obejmował usprawnianie funkcji związanych z kształtowaniem i rozwijaniem mowy (ćwiczenia koncentracji uwagi, spostrzegawczości, koordynacji ruchowo – słuchowej, orientacji w schemacie własnego ciała, usprawnianie małej motoryki i grafomotoryki). Cele: - kształcenie, rozwijanie i doskonalenie umiejętności komunikowania się z otoczeniem, - stymulacja rozwoju językowego uczniów z uwzględnieniem wszystkich aspektów mowy (wymowa, słownictwo, strona gramatyczna i stylistyczna).

19 Rezultaty projektu Rezultaty twarde - zorganizowanie i przeprowadzenie: 648 godz. zajęć wyrównawczych nauczania zintegrowanego dla 84 uczniów. 432 godz. zajęć terapii emocji poprzez sztukę dla 60 uczniów. 216 godz. zajęć wyrównawczych dla 32 uczniów z dysleksją 216 godz. zajęć wyrównawczych z matematyki dla 32 uczniów. 216 godz. zajęć wyrównawczych z jęz. polskiego dla 32 uczniów. 360 godz. terapii pedagogicznej dla 35 uczniów. 432 godz. terapii logopedycznej dla 16 uczniów.

20 Rezultaty projektu Rezultaty miękkie w odniesieniu do uczniów:
Zwiększenie umiejętności poprawnego czytania i pisania u 84 uczniów. Zwiększenie umiejętności wypowiadania się, nawiązywania kontaktów u 84 uczniów. Nabycie umiejętności argumentowania, prezentacji własnego punktu widzenia u 84 uczniów. Zmniejszenie nadpobudliwości psychoruchowej u 60 uczniów. Zwiększenie umiejętności kontroli panowania nad własnymi emocjami u 60 uczniów. Zwiększenie umiejętności pisania z uwzględnieniem zasad ortografii u 32 uczniów. Usprawnienie percepcji wzrokowej i słuchowej u 32 uczniów.

21 Rezultaty projektu Zwiększenie umiejętności logicznego myślenia u 32 uczniów. Ukształtowanie pozytywnego nastawienia do wysiłku intelektualnego u 32 uczniów. Nabycie umiejętności matematyzacji konkretnych sytuacji u 32 uczniów. Nabycie wiedzy dotyczącej nauki o języku, ortografii u 32 uczniów. Nabycie umiejętności posługiwania się różnymi formami wypowiedzi u 32 uczniów. Nabycie umiejętności i nawyku korzystania ze słowników i poradników językowych u 32 uczniów. Podniesienie poziomu samooceny, zwiększenie wiary we własne możliwości u 107 uczniów. Poprawa relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi u 35 uczniów.

22 Rezultaty projektu Zmniejszenie deficytów rozwojowych i zaburzeń psychomotorycznych u 45 uczniów. Zmniejszenie zaburzeń wymowy u 24 uczniów. Poprawa jakości i umiejętności komunikacji dla 24 uczniów. Zwiększenie integracji czynności zmysłowo - ruchowych u 36 uczniów.

23 Sposób badania rezultatów projektu
Rezultaty twarde: listy obecności, semestralne sprawozdania z realizacji zajęć, dzienniki zajęć. Rezultaty miękkie - w zależności od rodzaju i specyfiki zajęć: ankiety (początkowa, śródsemestralna i końcowosemestralna), wywiady z rodzicami, testy sprawdzające, indywidualne karty pracy ucznia, arkusze obserwacji ucznia .

24 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Zarządzanie projektem obejmuje : planowanie i koordynację działań, zarządzanie finansowe, sprawozdawczość i analizy, monitoring i ewaluacje.

25 STRUKTURA ZARZĄDZANIA
Koordynator Projektu: odpowiedzialny m.in. za realizację projektu zgodnie z założeniami, koordynację pracy pozostałych członków zespołu i personelu, zarządzanie finansowe, rekrutację uczestników, zakup sprzętu i wyposażenia. Asystent Koordynatora: odpowiedzialny za monitoring i ewaluację rezultatów projektu, analizę i sprawozdawczość, przygotowanie wniosków o płatność. Specjalista ds. administracyjno-biurowych: odpowiedzialny m.in. za promocję i informację, prowadzenie dokumentacji projektu, opracowanie kwestionariuszy i ankiet, przepływ informacji.

26 KADRA SZKOŁY W szkole zatrudnionych jest 35 nauczycieli, w tym:
16 dyplomowanych, 13 mianowanych, 3 kontraktowych, 1 stażysta. W realizacji projektu będzie uczestniczyło 10 nauczycieli, w tym: 3 nauczania zintegrowanego, 1 polonista, 1 matematyk, 2 pedagogów, 1 logopeda, 1 pedagog terapii sztuką, 1 polonista z przygotowaniem do pracy z dziećmi dyslektycznymi.

27 ZAPLECZE TECHNICZNE 14 sal lekcyjnych,
Multimedialne Centrum Informacyjne z 8 stanowiskami, sala komputerowa z 10 stanowiskami, sala gimnastyczna, dostęp do Internetu, urządzenia biurowe: fax, ksero, drukarki, skaner.

28

29 „TRÓJKA”, szkoła z tradycjami, nagrodami, pucharami i z dnia na dzień nam rozkwita, bo to szkoła znakomita!

30 oprac. Urszula Stępniak
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ oprac. Urszula Stępniak SP3 Zgierz


Pobierz ppt "SZANSA NA SUKCES PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI KAPITAŁ LUDZKI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google