Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDDUSZ SPOŁECZNY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDDUSZ SPOŁECZNY."— Zapis prezentacji:

1 KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDDUSZ SPOŁECZNY

2

3 I. INFORMACJA O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu:IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1.2 Numer i nazwa Działania: 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 1.4 Województwo:łódzkie 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 1.6 Numer konkursu:POKL/I/9.1.2/ Tytuł projektu:Szansa na sukces 1.8 Okres realizacji projektu:Od do

4 SPIS TREŚCI 1.Identyfikacja problemu. 2.Cele projektu. 3.Grupa docelowa. 4.Zakres działań. 5.Rezultaty projektu. 6.Badanie rezultatów projektu. 7.Zarządzanie projektem.

5 IDENTYFIKACJA PROBLEMU 1.Znaczne dysproporcje w osiągnięciach edukacyjnych uczniów występujące zwłaszcza w nauczaniu zintegrowanym, języku polskim, matematyce. 2.Nierówne szanse edukacyjne wynikające z przyczyn ekonomicznych, środowiskowych, zdrowotnych (niski poziom dochodów, brak dostępu do komputera, niepełnosprawność). 3.Duża grupa uczniów, która nie funkcjonuje prawidłowo w systemie oświaty, z nadpobudliwością psychoruchową, z dysfunkcjami, wymagającymi wsparcia psychologiczno – terapeutyczno - pedagogicznego.

6 CELE PROJEKTU: Cel ogólny: - zmniejszenie dysproporcji oraz wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Dąbrowszczaków w Zgierzu. Cele szczegółowe: - zmniejszenie dysproporcji wśród uczniów w nauczaniu zintegrowanym, języku polskim i matematyce; - wyrównanie szans edukacyjnych wynikających z przyczyn ekonomicznych, środowiskowych i zdrowotnych; - zapewnienie pomocy psychologiczno - terapeutyczno - pedagogicznej dla uczniów, którzy nie funkcjonują prawidłowo w systemie oświaty (nadpobu- dliwych, z dysfunkcjami).

7 GRUPA DOCELOWA Charakterystyka grupy Rekrutacja Kryteria doboru

8 Charakterystyka grupy Grupę docelową stanowią uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Zgierzu w wieku 7-13 lat. Obecnie jest ich 421. Według informacji uzyskanych od pedagoga szkolnego w grupie tej jest: 45 uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami relacji społecznych; 40 uczniów mających trudną sytuację rodzinną (brak opieki i wsparcia ze strony rodziców); 20 uczniów z zaburzeniami mowy; 60 uczniów z zakłóceniami funkcji wzrokowych i słuchowych. Projekt obejmie swym bezpośrednim oddziaływaniem liczbę 97 uczniów, w tym 25 nowych przyjętych do projektu w roku 2009/2010, przy założeniu udziału jednego uczestnika średnio w 3 działaniach.

9 Rekrutacja grupy Rekrutacja odbędzie się za pomocą informacji umieszczonych na: plakatach, ulotkach, stronie internetowej, w gazetce szkolnej, bezpośrednio w trakcie zajęć lekcyjnych, poprzez wychowawców i pedagogów specjalistów, w trakcie spotkań z rodzicami.

10 Kryteria doboru W przypadku zajęć psychologiczno – terapeutyczno - pedagogicznych będą brane pod uwagę: orzeczenia i opinie z poradni pedagogiczno - psychologicznej, opinie nauczyciela przedmiotu, opinie i obserwacje wychowawcy i pedagoga szkolnego.

11 Zaplanowane działania: Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas I - III. Zajęcia terapii emocji poprzez sztukę dla klas I - III. Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z dysleksją z klas IV - VI. Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów z klas IV - VI. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas IV - VI. Terapia pedagogiczna dla uczniów klas I -VI. Terapia logopedyczna, zajęcia indywidualne dla grupy 12 uczniów z klas I -III.

12 Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas I- III W młodszym wieku szkolnym zaczynają stopniowo pojawiać się trudności w nauce szkolnej. Obserwuje się ciągle dość dużą liczbę dzieci, u których proces opanowania podstawowych umiejętności, czyli czytania, pisania i liczenia, przebiega w sposób zwolniony i związany z różnorodnymi trudnościami. Dla tych uczniów zostały zorganizowane zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze zapewniające wszystkim dzieciom osiągnięcie optymalnego rozwoju. Zajęcia, prowadzone przez 3 nauczycieli kształcenia zintegrowanego, odbywać się będą w 9 grupach (po 7 uczniów), po 1 godzinie tygodniowo. Zakres zajęć obejmuje edukację polonistyczną i matematyczną o charakterze: a) wspierającym - celem jest uzupełnianie partii materiału dodatkowymi ćwiczeniami, b) propedeutycznym - przygotowanie do klas następnych, c) stymulującym - pobudzanie rozwoju umysłowego dziecka oraz wzbudzanie pozytywnej wiary w swoje możliwości.

13 Zajęcia terapii emocji poprzez sztukę dla klas I - III Zajęcia, prowadzone będą przez pedagoga terapii sztuką, odbywać będą w 3 grupach (po 15 uczniów), po 2 godz. tygodniowo, w formie zabawy, zajęć artystycznych i ćwiczeń relaksacyjnych, które umożliwiają dzieciom rozluźnienie mięśniowe i psychiczne. Planowane formy terapii sztuką: - zajęcia plastyczne, - muzyczne (muzykoterapia), - z wykorzystaniem tańca (choreoterapia), - twórczego ruchu, - parateatralne.

14 Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z dysleksją z klas IV - VI Zajęcia, prowadzone przez nauczyciela polonistę przygotowanego do pracy z dziećmi dyslektycznymi, odbywać się będą w 3 grupach (po 8 osób), po 1 godz. tygodniowo. Adresowane są do uczniów, u których stwierdzono dysleksję rozwojową oraz z grupy ryzyka, którzy mają problemy z opanowaniem umiejętności czytania i pisania (na podst. informacji uzyskanych od nauczycieli z klas I-III). Celem zajęć jest m.in.: doskonalenie koncentracji uwagi, rozwijanie zasobu słownictwa, doskonalenie umiejętności czytania, pisania i zapamiętywania, utrwalanie zasad ortografii i interpunkcji oraz ćwiczenie umiejętności ich stosowania, wyrabianie umiejętności i nawyku korzystania ze słownika ortograficznego. Metody stosowane na zajęciach: - praca ze słownikami i poradnikami językowymi, - zabawy dydaktyczne ortografia na wesoło, - edukacyjne programy komputerowe.

15 Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów z klas IV - VI Zajęcia, prowadzone przez nauczyciela matematyki, odbywać się będą w 3 grupach (po 8 osób), po 1 godz. w tygodniu. Adresowane są do uczniów o obniżonych możliwościach intelektualnych oraz dzieci, u których trudności w uczeniu się są wynikiem długotrwałej choroby. Cel: pomoc uczniom w uzupełnieniu zaległości w wiadomościach z zakresu matematyki, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, pozytywnego nastawienia do podejmowanego wysiłku intelektualnego, rozwijanie pamięci oraz osiąganie przez uczniów sprawności rachun- kowej. Na zajęciach będą stosowane metody: - praca indywidualna, - praca w grupach, - konkursy, gry i zabawy edukacyjne, - karty pracy uczniów, - praca z komputerem.

16 Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas IV - VI Zajęcia, prowadzone przez nauczyciela polonistę, odbywać się będą w 3 grupach (po 8 osób), po 1 godz. tygodniowo. Program przeznaczony jest dla uczniów, którzy mają trudności w nauce języka polskiego z różnych przyczyn: deficytów rozwojowych, zaległości z klas młodszych, dłuższej nieobecności itd. Cel: uzupełnianie wiadomości dotyczących nauki o języku, ortografii, interpunkcji; doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie. Metody stosowane na zajęciach: - praca ze słownikami i poradnikami językowymi, - ćwiczenia ortograficzne, językowe, redakcyjne, - zabawy dydaktyczne, - analiza tekstów, - gry dramowe, - edukacyjne programy komputerowe.

17 Terapia pedagogiczna dla uczniów klas I-VI Zajęcia, prowadzone przez 2 pedagogów ( specjalistów terapii pedagogicznej), odbywać się będą w 5 grupach (po 5 osób; trzy z klas I-III, dwie z klas IV-VI), po 1 godz. tygodniowo. Program dotyczy dzieci z dysharmoniami rozwojowymi (grupa ryzyka dysleksji, dysgrafii, dysortografii), ze środowiska zagrożonego patologią społeczną. Ćwiczenia będą prowadzone w formie zabawy, która, aktywizując dziecko, pozwala mu dłużej i dokładniej koncentrować uwagę na przedmiotach i zjawiskach. Dzięki dodatkowym przeżyciom emocjonalnym, takim jak: przyjemność i radość, osiągane są szybsze efekty w pracy z uczniem oraz ulega wzmocnieniu motywacja do pracy. Cele zajęć: a) edukacyjny – przełamywanie lęku i niepewności w wykonywaniu obowiązków ucznia. b) rozwojowy – wspieranie rozwoju psychomotorycznego, c) terapeutyczny– korygowanie opóźnień deficytów rozwojowych.

18 Terapia logopedyczna – zajęcia indywidualne dla klas I - III Zajęcia, prowadzone przez pedagoga logopedę dla 12 uczniów, odbywać się będą 6 razy w tygodniu (1 godz. na ucznia co drugi tydzień). Program adresowany jest do dzieci z zaburzeniami mowy. Zajęcia, formy i zastosowane metody będą dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Zakres zajęć będzie obejmował usprawnianie funkcji związanych z kształtowaniem i rozwijaniem mowy (ćwiczenia koncentracji uwagi, spostrzegawczości, koordynacji ruchowo – słuchowej, orientacji w schemacie własnego ciała, usprawnianie małej motoryki i grafomotoryki). Cele: - kształcenie, rozwijanie i doskonalenie umiejętności komunikowania się z otoczeniem, - stymulacja rozwoju językowego uczniów z uwzględnieniem wszystkich aspektów mowy (wymowa, słownictwo, strona gramatyczna i stylistyczna).

19 Rezultaty projektu Rezultaty twarde - zorganizowanie i przeprowadzenie: 648 godz. zajęć wyrównawczych nauczania zintegrowanego dla 84 uczniów. 432 godz. zajęć terapii emocji poprzez sztukę dla 60 uczniów. 216 godz. zajęć wyrównawczych dla 32 uczniów z dysleksją 216 godz. zajęć wyrównawczych z matematyki dla 32 uczniów. 216 godz. zajęć wyrównawczych z jęz. polskiego dla 32 uczniów. 360 godz. terapii pedagogicznej dla 35 uczniów. 432 godz. terapii logopedycznej dla 16 uczniów.

20 Rezultaty projektu Rezultaty miękkie w odniesieniu do uczniów: 1.Zwiększenie umiejętności poprawnego czytania i pisania u 84 uczniów. 2.Zwiększenie umiejętności wypowiadania się, nawiązywania kontaktów u 84 uczniów. 3.Nabycie umiejętności argumentowania, prezentacji własnego punktu widzenia u 84 uczniów. 4.Zmniejszenie nadpobudliwości psychoruchowej u 60 uczniów. 5.Zwiększenie umiejętności kontroli panowania nad własnymi emocjami u 60 uczniów. 6.Zwiększenie umiejętności pisania z uwzględnieniem zasad ortografii u 32 uczniów. 7.Usprawnienie percepcji wzrokowej i słuchowej u 32 uczniów.

21 Rezultaty projektu 8.Zwiększenie umiejętności logicznego myślenia u 32 uczniów. 9.Ukształtowanie pozytywnego nastawienia do wysiłku intelektualnego u 32 uczniów. 10. Nabycie umiejętności matematyzacji konkretnych sytuacji u 32 uczniów. 11. Nabycie wiedzy dotyczącej nauki o języku, ortografii u 32 uczniów. 12. Nabycie umiejętności posługiwania się różnymi formami wypowiedzi u 32 uczniów. 13. Nabycie umiejętności i nawyku korzystania ze słowników i poradników językowych u 32 uczniów. 14. Podniesienie poziomu samooceny, zwiększenie wiary we własne możliwości u 107 uczniów. 15. Poprawa relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi u 35 uczniów.

22 Rezultaty projektu 16.Zmniejszenie deficytów rozwojowych i zaburzeń psychomotorycznych u 45 uczniów. 17. Zmniejszenie zaburzeń wymowy u 24 uczniów. 18. Poprawa jakości i umiejętności komunikacji dla 24 uczniów. 19. Zwiększenie integracji czynności zmysłowo - ruchowych u 36 uczniów.

23 Sposób badania rezultatów projektu Rezultaty twarde: listy obecności, semestralne sprawozdania z realizacji zajęć, dzienniki zajęć. Rezultaty miękkie - w zależności od rodzaju i specyfiki zajęć: ankiety (początkowa, śródsemestralna i końcowosemestralna), wywiady z rodzicami, testy sprawdzające, indywidualne karty pracy ucznia, arkusze obserwacji ucznia.

24 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Zarządzanie projektem obejmuje : planowanie i koordynację działań, zarządzanie finansowe, sprawozdawczość i analizy, monitoring i ewaluacje.

25 STRUKTURA ZARZĄDZANIA Koordynator Projektu: odpowiedzialny m.in. za realizację projektu zgodnie z założeniami, koordynację pracy pozostałych członków zespołu i personelu, zarządzanie finansowe, rekrutację uczestników, zakup sprzętu i wyposażenia. Asystent Koordynatora: odpowiedzialny za monitoring i ewaluację rezultatów projektu, analizę i sprawozdawczość, przygotowanie wniosków o płatność. Specjalista ds. administracyjno-biurowych: odpowiedzialny m.in. za promocję i informację, prowadzenie dokumentacji projektu, opracowanie kwestionariuszy i ankiet, przepływ informacji.

26 KADRA SZKOŁY W szkole zatrudnionych jest 35 nauczycieli, w tym: 16 dyplomowanych, 13 mianowanych, 3 kontraktowych, 1 stażysta. W realizacji projektu będzie uczestniczyło 10 nauczycieli, w tym: 3 nauczania zintegrowanego, 1 polonista, 1 matematyk, 2 pedagogów, 1 logopeda, 1 pedagog terapii sztuką, 1 polonista z przygotowaniem do pracy z dziećmi dyslektycznymi.

27 ZAPLECZE TECHNICZNE 14 sal lekcyjnych, Multimedialne Centrum Informacyjne z 8 stanowiskami, sala komputerowa z 10 stanowiskami, sala gimnastyczna, dostęp do Internetu, urządzenia biurowe: fax, ksero, drukarki, skaner.

28

29 TRÓJKA, szkoła z tradycjami, nagrodami, pucharami i z dnia na dzień nam rozkwita, bo to szkoła znakomita!

30 oprac. Urszula Stępniak SP3 Zgierz


Pobierz ppt "KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDDUSZ SPOŁECZNY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google