Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poznań, 18 marca 2009r.1 Specjalne strefy ekonomiczne a samorządy w Wielkopolsce - podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej terenu. Doświadczenia Ostrowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poznań, 18 marca 2009r.1 Specjalne strefy ekonomiczne a samorządy w Wielkopolsce - podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej terenu. Doświadczenia Ostrowa."— Zapis prezentacji:

1 Poznań, 18 marca 2009r.1 Specjalne strefy ekonomiczne a samorządy w Wielkopolsce - podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej terenu. Doświadczenia Ostrowa Wielkopolskiego w kreowaniu atrakcyjnej oferty inwestycyjnej poprzez wykorzystanie współpracy z SSE.

2 Poznań, 18 marca 2009r.2 Wszystkie rewolucje przemysłowe, wszystkie wielkie innowacje powstawały w specyficznych lokalizacjach, miejscach, regionach. Innowacyjne miejsca są pionierami zmian globalnych, które najpierw przejawiają się lokalnie, potem globalnie. Antoni Kukliński profesor nauk ekonomicznych, geograf ekonomiczny o specjalizacji gospodarka przestrzenna i polityka naukowa.

3 Poznań, 18 marca 2009r.3 Konkurencyjność regionu oznacza jego przewagę lub dystans w stosunku do innych regionów tworzących wspólnie grupę strategiczną z punktu widzenia wyróżnionych rodzajów działalności strategicznej (…) Jest ona coraz częściej rezultatem świadomie podjętej i prowadzonej strategii konkurowania z innymi regionami, nawet jeśli jest to rywalizacja niejawna i pośrednia. A.Klasik i F.Kuźnik

4 Poznań, 18 marca 2009r.4 Specjalne strefy ekonomiczne - geneza Ustawa o strefach z dnia 20 października 1994 r. - Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późń. zm. Czas funkcjonowania SSE w Polsce 2020r. Wielkość limitu obszaru objętego SSE 20.000 ha

5 Poznań, 18 marca 2009r.5 SSE – definicja 1/1 SSE jest wyodrębniona zgodnie z przepisami ustawy niezamieszkała cześć terytorium RP, na której terenie może być prowadzona działalność gospodarcza na zasadach określonych ustawą.

6 Poznań, 18 marca 2009r.6 SSE – definicja 1/2 Strefa może być ustanowiona w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego części terytorium kraju, w szczególności przez: rozwój określonych dziedzin działalności gospodarczej rozwój nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz ich wykorzystanie w gospodarce narodowej rozwój eksportu

7 Poznań, 18 marca 2009r.7 SSE – definicja 1/3 zwiększenie konkurencyjności wytworzonych wyrobów i świadczonych usług zagospodarowanie istniejącego majątku przemysłowego infrastruktury gospodarczej tworzenie nowych miejsc pracy zagospodarowanie nie wykorzystanych zasobów naturalnych z zachowaniem zasad równowagi ekologicznej

8 Poznań, 18 marca 2009r.8 Zebrane informacje dot. SSE na dzień 31.12.2007 wg MG Obszar 14 SSEStopień zagospoda rowania gruntów Liczba ważnych zezwoleń Poniesion e nakłady inwestycy jne (mln zł) Utworzone miejsca pracy Nakłady inwestycyjne na 1 ha(mln zł) Miejsca pracy na 1 ha 10 963,11 ha (126 miast, 116 gmin) 68,45% 7 503,83 ha 105946 085,20 182 3657,82 32

9 Poznań, 18 marca 2009r.9 Intensywność pomocy regionalnej

10 Poznań, 18 marca 2009r.10 Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w oparciu o: wydatki inwestycyjne, lub 2-letnie koszty zatrudnienia Zwolnienia podatkowe w SSE są regionalną pomocą publiczną × × x = KOSZTY KWALIFIKUJĄCE SIĘ [PLN] LIMIT POMOCY [PLN] INTENSYWNOŚĆ zgodnie z mapą pomocy regionalnej) [%] Warunki zwolnienia podatkowego na terenie SSE

11 Poznań, 18 marca 2009r.11 Warunki zwolnienia podatkowego na terenie SSE Warunki korzystania z pomocy inwestycja powyżej 100.000 EUR 5-letnia trwałość projektu utrzymanie miejsc pracy przez okres pięciu lat pomocą publiczną objęta jest wyłącznie działalność prowadzona na terenie SSE, na podstawie ważnego zezwolenia (wyodrębnienie organizacyjne > odrębna kalkulacja wyników podatkowych) kumulacja pomocy publicznej

12 Poznań, 18 marca 2009r.12 Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy Zezwolenie określa: przedmiot działalności gospodarczej minimalną wysokość inwestycji minimalną liczbę nowych miejsc pracy Stanowi podstawę do korzystania z pomocy publicznej związanej z nową inwestycją

13 Poznań, 18 marca 2009r.13 Wygaśnięcie zezwolenia Zezwolenie wygasa z upływem okresu, na jaki została ustanowiona Specjalna Strefa Ekonomiczna. Następuje na wniosek przedsiębiorcy, który rezygnuje z inwestycji w strefie Liczna wygaszeń do końca 2007 r. wyniosła 169 (suwalska)

14 Poznań, 18 marca 2009r.14 Cofnięcie zezwolenia: Zezwolenie może zostać cofnięte albo zakres lub przedmiot działalności określony w zezwoleniu może zostać ograniczony jeśli przedsiębiorca, działający na nowych zasadach: zaprzestał prowadzenia działalności, na którą uzyskał pozwolenie, lub rażąco uchybił warunkom określonym w zezwoleniu, nie usunął uchybień stwierdzonych w toku kontroli w wyznaczonym terminie do ich usunięcia.

15 Poznań, 18 marca 2009r.15 Skutki cofnięcia zezwolenia: utrata prawa do zwolnienia z CIT, obowiązek zapłaty podatku (wraz z odsetkami) za cały okres korzystania ze zwolnienia podatkowego Do końca 2007r. MG cofnął 417 zezwoleń (suwalska, katowicka, pomorska) Cofnięcie zwolnienia stanowi największe ryzyko związane z działalnością w SSE na gruncie obecnie obowiązujących przepisów. Dlatego niezwykle istotne jest monitorowanie wykonania zobowiązań wynikających z zezwolenia oraz kontrola innych okoliczności dających podstawę do cofnięcia zezwolenia.

16 Poznań, 18 marca 2009r.16 Podstrefa Ostrów Wielkopolski

17 Poznań, 18 marca 2009r.17 Podstrefa Ostrów Wielkopolski – lipiec 2008r.

18 Poznań, 18 marca 2009r.18 Podstrefa Ostrów Wielkopolski

19 Poznań, 18 marca 2009r.19 Kamienie milowe procesu tworzenia SSE w Ostrowie Wielkopolskim 1.Listopad 2006 – nawiązanie wstępnych kontaktów z Wałbrzyską SSE 2.Luty 2007 – złożenie oficjalnego wniosku o powołanie Podstrefy Ostrów Wielkopolski 3.Kwiecień 2007- informacja na temat mapy oddziaływania SSE 4.Maj 2007 – pierwsza wizyta w Kamiennogórskiej SSEMP 5.Maj 2007 – wizyta w MG i spotkanie z Panią Teresą Korycińską 6.Maj 2007 – złożenie oficjalnego wniosku o powołanie Podstrefy Ekonomicznej do Kamiennogórskiej SEMP 7.Maj 2007 – przygotowanie listów intencyjnych przedsiębiorców chętnych do zainwestowania w Podstrefie Ostrów Wielkopolski 8.Maj 2007 – staż pracownika Urzędu Miejskiego w MG 9.Sierpień 2007 – wizyta Zarządu SSEMP w Ostrowie Wielkopolskim 10.Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z 19 września 2007r

20 Poznań, 18 marca 2009r.20 Zaangażowanie stron w procesie tworzenia podstrefy SSE 1/1 Lp.KomórkaRola w procesie tworzenia SSE Zadania 1.Prezydent Miasta Organ wykonawczy - rola wiodąca1.wyznaczanie kierunków rozwoju 2.wyznaczenie odpowiedniego terenu, na którym ma zostać utworzona podstrefa ekonomiczna 3.wybór odpowiedniej struktury organizacyjnej 4.dobór personalny 5.kontakty na szczeblu najwyższym : parlamentarzyści, zarząd SSE, radni miejscy 6.lobbing w instytucjach decyzyjnych 7.negocjacje warunków finansowych 2.Radni miejscyWładza uchwałodawcza - rola stanowiąca1.podjęcie uchwały zezwalającej na utworzenie podstrefy SSE na gruntach należących do gminy 3.Biuro ds. Obsługi Inwestorów Bezpośrednia podległość prezydentowi miasta -rola wiodąca 1.opracowanie wniosku wraz z załącznikami niezbędnego do utworzenia podstrefy 2.przygotowanie dokumentacji geodezyjnej terenu – współpraca z referatem geodezji 3.bezpośredni i częsty kontakt z przedstawicielami SSE 4.śledzenie procedury Ministerstwa Gospodarki w kontekście wprowadzania zmian legislacyjnych 5.czuwanie nad zamieszczeniem odpowiednich zapisów w budżecie miasta 6.promocja przedsięwzięcia 7.przygotowanie materiałów na sesje rady miejskiej 8.czuwanie nad realizacją umowy zawartej między gminą a zarządem SSE

21 Poznań, 18 marca 2009r.21 Zaangażowanie stron w procesie tworzenia podstrefy SSE 1/2 4.Zarząd WojewództwaRola opiniodawcza1.pozytywne zaopiniowanie wniosku gminy o utworzeniu podstrefy SSE na jej terenie w oparciu o dostarczone dane : planowana wielkość inwestycji, planowane zatrudnienie oraz przeznaczenie terenu zgodnie z dokumentacją planistyczną 5.Referat Geodezji Podległość zastępcy prezydenta - rola pomocnicza 1.pomoc w przygotowaniu map, wypisów i innych dokumentów geodezyjnych 2.współpraca z Biurem ds. Obsługi Inwestorów 6.Skarbnik MiejskiPodległość prezydentowi miasta - rola pomocnicza 1.umiejscowienie w budżecie wpływów związanych z przyszłą sprzedażą terenu oraz wydatków związanych z umową zawartą z zarządem SSE 7.Zespół Radców Prawnych Podległość prezydentowi miasta - rola pomocnicza 1.weryfikacja i opiniowanie wszystkich dokumentów dotyczących współpracy gminy z SSE

22 Poznań, 18 marca 2009r.22 Procedura otrzymania Zezwolenia oraz udostępnienie mienia 1.Część realizowana przez j.s.t prowadzona w oparciu o Ustawę o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r. (Dz. U.z 2000 r. Nr 46, poz. 543) 1.Część realizowana przez Zarządzającego Strefą w oparciu o rozporządzenie MGiP z dnia 15.11.2004r. na podstawie ustawy z dn. 20.10.1994 o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z dn. 30.11.2004r.)

23 Poznań, 18 marca 2009r.23 Procedura sprzedaży gruntów w jednostce samorządu terytorialnego 1/1. Lp.Nazwa czynnościOpis czynnościCzas trwaniaEfekt 1.Zarządzenie Prezydenta dotyczące podziału lub/i sprzedaży gruntu Przygotowanie zarządzenia na komisję Razem : 10 dniPozytywne zaopiniowanie przez Komisję Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami oraz Komisję Budżetu i Finansów 2.Dokonanie podziału geodezyjneg o wybór geodety dokonującego podziału ca 30 dni Dokonanie podziału, naniesienie nowego podziału na mapy – Starostwo Powiatowe praca geodety ca 90 wprowadzenie danych przez Starostwo Powiatowe Razem: min 120 dni 3.Wycena gruntu przez biegłego wyłonienie biegłego ca 30 dniOperat szacunkowy gruntu dokonanie wyceny10 dni Razem : 40 dni

24 Poznań, 18 marca 2009r.24 Procedura sprzedaży gruntów w jednostce samorządu terytorialnego1/2. 4.4. Zarządzenie realizacyjne – podjęcie zarządzenia o sprzedaży Przygotowanie zarządzenia realizacyjnego 2 dniZarządzenie Prezydenta Miasta 5.5. Publikacja działek do sprzedażyWykaz działek do sprzedaży wywieszamy na tablicę ogłoszeń oraz do BIP Info o wywieszeniu także w prasie lokalnej 21 dniUdostępnienie informacji w mediach oczekiwanie ewentualne roszczenia 21 dni Razem : 44 dni 6.6. Ogłoszenie przetarguInformacja w gazecie, BIP-ie, na tablicy 30 dni przed planowanym terminem przetargu 5 dni + 30 od ogłoszenia w prasie Udostępnienie informacji w mediach 7.7. SUMA DNIca 249 dni

25 Poznań, 18 marca 2009r.25 Procedura realizowana przez SSE - etapy 1.Ogłoszenie publicznego zaproszenia do przetargu łącznego, zawierającego : Określenie grupy przedsiębiorców - działających na podstawie Zezwolenia, Określenie położenia nieruchomości (wielkość, właściciel, nr działek, ks. wieczystej), ceny wywoławczej, przeznaczenia terenu, Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od KSSEMP specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego, wpłacenie wadium, Inne zapisy standardowe.

26 Poznań, 18 marca 2009r.26 Specyfikacja istotnych warunków przetargu łącznego – wymagane dokumenty 1.nazwę i siedzibę oferenta, imię i nazwisko, adres, 2.wielkość i przedmiot planowanych przez oferenta przedsięwzięć gospodarczych na terenie strefy i warunków ich realizacji (np. biznesplan, studium wykonalności), 3.nazwę i siedzibę podmiotu występującego w imieniu oferenta dokumenty potwierdzające formę prawną oferenta, 4.dokumenty potwierdzające kondycję finansową oferenta

27 Poznań, 18 marca 2009r.27 Biznes plan – zawartość dokumentu 1.Podstawowe informacje o inwestycji : parametry inwestycji, termin realizacji 2.Rynki zbytu 3.Wydatki inwestycyjne 4.Finansowanie inwestycji 5.Zatrudnienie 6.Termin realizacji inwestycji 7.Nieruchomość 8.Rachunek ekonomiczny inwestycji

28 Poznań, 18 marca 2009r.28 Podstrefa Ostrów Wielkopolski - podsumowanie DataZdarzenie 11. 2006r.Pierwszy kontakt z SSE 19.09.2007r.Powołanie Podstrefy 30.07.2008r. 19.09.2008r. 17.10.2008r. Przetarg łączny na sprzedaż gruntu i uzyskanie zezwolenia 03.2009r.Rozpoczęcie prac w terenie

29 Poznań, 18 marca 2009r.29 Podstrefa Ostrów Wielkopolski – marzec 2009r.

30 Poznań, 18 marca 2009r.30 Podstrefa Ostrów Wielkopolski - marzec 2009 r.

31 Poznań, 18 marca 2009r.31 Dziękuję za uwagę Iwona Matuszczak-Szulc Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim mboi@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl


Pobierz ppt "Poznań, 18 marca 2009r.1 Specjalne strefy ekonomiczne a samorządy w Wielkopolsce - podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej terenu. Doświadczenia Ostrowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google