Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania."— Zapis prezentacji:

1 Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania

2 Wydział Organizacji i Zarządzania Władze Dziekan Wydziału dr hab. inż. Marian Turek, prof. nzw. w Pol.Śl Prodziekani Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. inż. Teodor Winkler Prodziekan ds. Ogólnych dr inż. Krzysztof Wodarski Prodziekan ds. Studenckich dr Andrzej Polewczyk Aby edytować stopkę, wybierz: Dla Office 2007: Widok/Wzorzec slajdów. Dla wcześniejszych wersji Office: Widok/Wzorzec/Wzorzec slajdów UWAGA! Aby powrócić do edycji zawartości poszczególnych slajdów, wybierz: Widok/Normalny,

3 Wydział Organizacji i Zarządzania Władze

4 Wydział Organizacji i Zarządzania Władze Obecny Rektor Politechnik Śląskiej Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik jest pracownikiem Wydziału Organizacji i Zarządzania

5 Wydział Organizacji i Zarządzania Katedry funkcjonujące w ramach Wydziału 1.Podstaw Zarządzania i Marketingu 2.Stosowanych Nauk Społecznych 3.Ekonomii i Finansów 4.Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji 5.Podstaw Systemów Technicznych 6.Informatyki i Ekonometrii 7.Zarządzania Jakością Procesów i Produktów 8.Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem 9.Administracji i Prawa

6 Wydział Organizacji i Zarządzania Katedry oferta dla przemysłu Ekspertyzy Doradztwo Szkolenia Badania naukowe

7 Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Podstaw Zarządzania i Marketingu oferta badawcza Analiza kapitału intelektualnego regionalnych sieci współpracy w kontekście procesów rozwoju technologii Wdrażanie systemu zarządzanie kapitałem intelektualnym w regionalnych sieciach proinnowacyjnych Organizacja jednostki zarządzającej regionalnym systemem innowacji Organizacja regionalnego monitoringu innowacji Tworzenie sektorowych sieci współpracy i struktur wspierających Współtworzenie systemów innowacji (parków technologicznych, klastrów, inkubatorów technologicznych centrów transferu technologii) Tworzenie modelu komercjalizacji wiedzy (w tym zarządzania działalnością B+R)

8 Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Podstaw Zarządzania i Marketingu oferta badawcza Budowa strategii innowacyjnej przedsiębiorstwa i instytucji Budowa systemy zarządzania wiedzą na poziomie przedsiębiorstwa (strategie wiedzy, mentoring wiedzy) Modelowanie sieci strategicznych przedsiębiorstw i instytucji Budowa systemu zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez wartości Badania i analiza rynku Audyt marketingowy w przedsiębiorstwie produkcyjnym / usługowym Przygotowanie planu marketingowego dla przedsiębiorstwa Przygotowanie planu promocji dla przedsiębioirstwa Przygotowanie systemu komunikacji marketingowej Przygotowanie programu lojalnościowego

9 Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Podstaw Zarządzania i Marketingu oferta szkoleniowa Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie Zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez wartości Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem Terytorialne aspekty zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie Systemy zarządzania wiedzą przedsiębiorstw i organizacji Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Instrumenty transferu technologii Marketing przemysłowy Marketing partnerski i programy lojalnościowe Marketing w handlu i usługach Marketing na rynkach międzynarodowych Zarządzanie marką Public relations i reklama

10 Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Stosowanych Nauk Społecznych oferta badawcza Funkcjonalna diagnoza zespołów pracowniczych Badania komunikacji wewnętrznej Badania źródeł konfliktu oraz efektywnego nim zarządzania Badania postaw i zachowań pracowniczych Badanie wewnętrznego wizerunku organizacji Badania motywacji, wartości i potrzeb pracowników Identyfikacja potrzeb szkoleniowych Diagnozowanie wewnętrznego potencjału innowacyjnego organizacji

11 Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Stosowanych Nauk Społecznych oferta szkoleniowa Budowanie marki i wizerunku organizacji Autoprezentacja i negocjacje Marketing i Public relations Psychologia biznesu System ocen pracowniczych w procesie zarządzania zasobami ludzkimi Tworzenie biznes planu Zarządzanie firmą w sytuacji kryzysowej Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie Informatyka w biznesie Prezentacje i wystąpienia publiczne

12 Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Ekonomii i Finansów oferta badawcza Analizy finansowe i doradztwo rachunkowe Restrukturyzacja finansowa Analiza kosztów i controlling Analiza portfela inwestycyjnego Projektowania i oceny efektywności kampanii marketingowych Projektowanie przedsięwzięć inwestycyjnych Zarządzanie finansami, rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów oraz controlling Zarządzanie ryzykiem finansowym przy realizacji długoterminowych kontraktów eksportowych

13 Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Ekonomii i Finansów oferta szkoleniowa Metodyka i praktyka budżetowania jednostek organizacyjnych, działań i projektówMetodyka i praktyka budżetowania jednostek organizacyjnych, działań i projektów Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnychRachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych Zarządzanie kosztami i controllingZarządzanie kosztami i controlling Marketing usług bankowych i ubezpieczeniowychMarketing usług bankowych i ubezpieczeniowych Controlling działalności marketingowejControlling działalności marketingowej Zarządzanie portfelem klientówZarządzanie portfelem klientów

14 Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji oferta badawcza Opracowanie strategii i biznes planów przedsiębiorstw i przedsięwzięć Audyt systemu zarządzania przedsiębiorstwem Projekty restrukturyzacji Projekty systemów opartych na Strategicznej Karcie Wyników (BSC) Procedury i implementacja systemów Strategicznej Karty Wyników Opracowanie dokumentacji organizacyjnej Wartościowanie stanowisk pracy Opracowanie studium wykonalności Analiza opłacalności inwestycji Analiza kapitału intelektualnego organizacji Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Doradztwo w zakresie zarządzania wartością Alokacja wartości w przedsiębiorstwie Opracowanie koncepcji zarządzania finansami przedsiębiorstwa Identyfikacja i dobór metod zarządzania ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa Wypracowanie modelu rozwoju kompetencji menedżerów dla wybranego przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw

15 Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji oferta badawcza Projektowania systemów logistycznych Organizacja procesów magazynowo – transportowych w przedsiębiorstwach przemysłowych Konfiguracja sieci logistycznej Projektowania kanałów dystrybucji Projektowanie strategii logistycznej obsługi klienta Analiza systemu zarządzania zapasami Doradztwo w zakresie technik informatycznych w logistyce i zarządzaniu przedsiębiorstwem Projektowanie systemów obiegu dokumentów Analiza procesu produkcyjnego pod kątem efektywności realizowanych procesów logistycznych Opracowanie systemu planowania i sterowania produkcją Organizacji technicznego przygotowania produkcji Organizacja procesu uruchomienia nowej produkcji Projektowanie i organizacja systemów produkcyjnych Zarządzanie procesem rozwoju nowych produktów Zarządzanie produktami Opracowywanie zasad i wdrażanie systemu zarządzania projektami Opracowywanie zasad i wdrażanie Biur Zarządzania Projektami

16 Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji oferta szkoleniowa Szkolenia w zakresie zarządzania projektami Warsztaty logistyczne: logistyka produkcji, narzędzia lean management, audyt logistyczny Szkolenia w zakresie zarządzania relacjami z dostawcami i klientami Szkolenia w zakresie zarządzania wiedzą Szkolenia w zakresie zarządzania ryzykiem Szkolenia w obszarze PM Przygotowywanie do certyfikcji IPMA LEVEL D

17 Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Podstaw Systemów Technicznych oferta badawcza Projektowanie i wdrażanie układów ochrony środowiska przed: drganiami hałasem Zarządzanie eksploatacją środków technicznych Wykorzystanie zaawansowanych technik komputerowych w kształtowaniu warunków pracy Systemy wspomagające w zarządzaniu jednostkami samorządowymi Projektowanie i wdrażanie informatycznych systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwa

18 Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Podstaw Systemów Technicznych oferta szkoleniowa Seminaria "Cyfrowe Mapy Akustyczne" organizowane przez KPST Zagadnienia: Tworzenie strategicznej mapy akustycznej zgodnie z wymogami określonymi w ustawie "Prawo ochrony środowiska" i związanych z tą ustawą innych aktach prawnych Przygotowanie na podstawie opracowanej strategicznej mapy akustycznej, lokalnych programów ochrony przed ponadnormatywnym hałasem Zarządzanie procesami tworzenia i eksploatowania strategicznej mapy akustycznej w jednostce samorządu terytorialnego Ewaluacja wyników prac nad przygotowaniem strategicznej mapy akustycznej, ze szczególnym uwzględnieniem problemu jakości map akustycznych

19 Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Informatyki i Ekonometrii oferta badawcza Analizy ekonomiczne, statystyczne i biostatyczne Analiza organizacji przestrzennej procesu produkcyjnego Prognozowanie sprzedaży Audyt systemów informatycznych Organizacja zdalnej edukacji (e-learning) Diagnostyka sieci komputerowej Projektowanie i pozycjonowanie witryn internetowych Rozbudowa infrastruktury informatycznej Analiza systemów informatycznych Zastosowanie systemów wieloagentowych w systemach zarządczych

20 Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Informatyki i Ekonometrii oferta szkoleniowa Szkolenie z zakresu prognozowania i budowy modeli ekonometrycznych Szkolenie z zakresu zarządzanie projektami informatycznymi Szkolenie z zakresu obsługi aplikacji biurowych (certyfikat ECDL)

21 Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Zarządzania Jakością Procesów i Produktów oferta badawcza Analiza systemu zarządzanie jakością w gospodarce: z wykorzystaniem metody inżynierii jakości w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji z wykorzystaniem metody zarządzania jakością w administracji publicznej ocena i doskonalenie jakości procesów i produktów wdrażanie SZJ w przedsiębiorstwach wytwórczych i usługowych badanie zadowolenia klienta i jakości usług Projektowanie skutecznych ram zarządzania nanotechnologiami Wdrażanie metod zarządzania technologią: statystycznych metod nadzoru nad procesem produkcyjnym innowacyjności w procesach technologicznych ocen technologii w aspekcie jakości produktów Wdrażanie proekologicznego systemu zarządzanie procesami przemysłowymi i usługowymi

22 Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Zarządzania Jakością Procesów i Produktów oferta szkoleniowa Systemy zarządzania jakością Metody i narzędzia zarządzania jakością: FMEA, Pareto, QFD, Ishikawa Proces oceny dostawców i klientów Statystyczne metody kontroli jakości Podstawy tworzenia dokumentacji systemowej Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw CSR Komputerowe wspomaganie zarządzania jakością

23 Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem oferta badawcza Opracowywanie badań w zakresie oceny warunków pracy, programów i metodyk postępowania w sytuacjach wyjątkowych Przeprowadzanie przeglądów środowiskowych Wdrażanie systemów zarządzania środowiskiem zgodnych z ISO 14001, EMAS oraz strategią Czystszej Produkcji Przeprowadzanie oceny cyklu życia zgodnej z ISO 14040 w ramach doskonalenia produktów, usług, technologii, a także do celów marketingowych i znakowania ekologicznego Doradztwo dla firm w zakresie BHP i zarządzania środowiskiem

24 Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem oferta szkoleniowa Okresowe szkolenia pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania tej służby Badania, organizacja i wartościowanie pracy Analiza i ocena ryzyka Wdrażanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Udzielanie pierwszej pomocy, dla osób wyznaczonych przez pracodawców, wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacja pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy

25 Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Administracji i Prawa oferta badawcza Opracowanie opinii prawnych z zakresu: prawa administracyjnego prawa pracy prawa cywilnego i gospodarczego prawa własności intelektualnej Działalność doradcza w zakresie: polityki społecznej administracji publicznej zarządzania w sektorze zarządzania w służbie zdrowia zarządzania jakością w administracji

26 Wydział Organizacji i Zarządzania Studia podyplomowe Zarządzanie placówką oświatową Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie Zarządzanie jednostką ochrony zdrowia Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie Rachunkowość i podatki w przedsiębiorstwie Rachunkowość w Chorzowie Technologie informatyczne w biznesie Zarządzanie kadrami i doradztwo zawodowe Komunikacja społeczna i public relations Bezpieczeństwo i higiena pracy Zamówienia publiczne Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw Zarządzanie w administracji publicznej Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką

27 Wydział Organizacji i Zarządzania Studia podyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem Metody zarządzania współczesną organizacją Controllingowe zarządzanie przedsiębiorstwem Zarządzanie innowacjami Zarządzanie w sektorach sportu, turystyki i wypoczynku Organizacja i zarządzanie w oświacie Zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie Zarządzanie inwestycjami w przedsiębiorstwie Zarządzanie relacjami z klientami Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP Zarządzanie środowiskiem i przestrzenią Prawo i gospodarka Unii Europejskiej Zarządzanie zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki globalnej

28 Wydział Organizacji i Zarządzania Zapewniamy kompetentną kadrę realizującą badania, doradztwo i szkolenia

29 Wydział Organizacji i Zarządzania Zapewniamy kompetentną kadrę realizującą badania, doradztwo i szkolenia wybrane dokumenty potwierdzające kwalifikacje pracowników

30 Wydział Organizacji i Zarządzania Zapewniamy kompetentną kadrę realizującą badania, doradztwo i szkolenia wybrane dokumenty potwierdzające kwalifikacje pracowników

31 Wydział Organizacji i Zarządzania Realizujemy doradztwo i szkolenia w budynkach Wydziału i w przedsiębiorstwach

32 Wydział Organizacji i Zarządzania Realizujemy doradztwo i szkolenia w budynkach Wydziału i w przedsiębiorstwach

33 Wydział Organizacji i Zarządzania Współpracujemy z europejskimi naukowcami Copenhagen University, College of Engineering (Dania) Fachhochschule Bielefeld (Niemcy) VIA College (Horsens, Dania) Universidade de Santiago de Compostela, (Hiszpania) Technische Universiteit Eindhovenent (Holandia) Universite de Valenciennes (Francja) Institut fur Weltwirtschaft, Kiel (Niemcy) Northwest Missouri State University (USA) Uniwersytet Technologiczny w Kaunas (Litwa) Uniwersytet Techniczny we Lwowie (Ukraina) VSB, Ostrawa (Czechy) Abertay University, Dundee (Wielka Brytania) University of Patras (Grecja) INA-INFO - Instytut Poszukiwań Ropy Naftowej (Chorwacja)

34 Wydział Organizacji i Zarządzania Zapraszamy do owocnej współpracy!

35 Wydział Organizacji i Zarządzania Kontakt Sekretariat Dziekana ul. Roosevelta 26 41-800 Zabrze Tel.: (32) 2777 305 Strona internetowa: www.woiz.polsl.pl


Pobierz ppt "Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google