Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WITAMY NA KONFERENCJI OPINIE I ORZECZENIA – PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH WYKORZYSTANIE WYKORZYSTANIE W PRAKTYCE SZKOLNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WITAMY NA KONFERENCJI OPINIE I ORZECZENIA – PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH WYKORZYSTANIE WYKORZYSTANIE W PRAKTYCE SZKOLNEJ."— Zapis prezentacji:

1 WITAMY NA KONFERENCJI OPINIE I ORZECZENIA – PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH WYKORZYSTANIE WYKORZYSTANIE W PRAKTYCE SZKOLNEJ

2 PROGRAM KONFERENCJI - Opiniowanie i orzekanie w świetle prawa oświatowego - Interpretacja opinii i orzeczeń - Dostosowanie wymagań edukacyjnych - Rodzic jako partner szkoły i poradni we wspieraniu rozwoju swojego dziecka

3 PODMIOTY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ RODZICE SZKOŁY PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE

4 RODZICE Wyrażają zgodę na badania diagnostyczne i terapię dziecka i rodzinyWyrażają zgodę na badania diagnostyczne i terapię dziecka i rodziny Wyrażają zgodę na wydanie opinii dzieckaWyrażają zgodę na wydanie opinii dziecka Wnioskują o wydanie orzeczenie do kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania oraz opinii do wczesnego wspomagania dzieckaWnioskują o wydanie orzeczenie do kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania oraz opinii do wczesnego wspomagania dziecka Przekazują wydany dokument z poradni do szkoły lub placówkiPrzekazują wydany dokument z poradni do szkoły lub placówki

5 SZKOŁY, PORADNIE, INNE PLACÓWKI PROPONUJĄ BADANIA DIAGNOS., TERAPIĘ I INNE FORMY POMOCY INFORMUJĄ O KORZYŚCIACH Z POMOCY PSYCH- PEDAGOGICZNEJ MOTYWUJĄ RODZICÓW DO PODJĘCIA POMOCY

6 Jak wykorzystywać orzeczenia i opinie w szkole?

7 Zadania poradni: Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej. Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka. Terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych. Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.

8 1. Diagnoza 2. Terapia indywidualna 3. Terapia grupowa 4. Zajęcia psychoedukacyjne 5. Grupy wsparcia 6. Mediacje 7. Profilaktyka

9 Diagnoza: psycholog, pedagog, logopeda Orzeczenie różne rodzaje wsparcia ucznia – dodatkowe finansowanie MEN (subwencja) Opinia różne rodzaje wsparcia ucznia – bez finansowania MEN

10

11 Wyłącznie na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych, Opinia szkoły o uczniu – po poinformowaniu rodziców (opiekunów prawnych), Dyrektor PPP powołuje Zespół Orzekający, który rozpatruje wniosek i poprzez głosowanie uznaje potrzebę wydania orzeczenia lub brak takiej potrzeby, Gotowe orzeczenie odbiera rodzic (opiekun prawny).

12 Zespół Orzekający PPP Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Orzeczenie o potrzebie Indywidualnego nauczania Orzeczenie o potrzebie Indywidualnego przygotowania przedszkolnego Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

13 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania Orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego Orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania Orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

14 Realizacja orzeczenia

15 Dla uczniów niepełnosprawnych: 1. Niedowidzących 2. Niedosłyszących 3. Z upośledzeniem umysłowym 4. Autyzmem 5. Niepełnosprawnością ruchową 6. Sprzężonymi niepełnosprawnościami

16 Dla uczniów niedostosowanych społecznie: 1. Niedostosowanych społecznie 2. Zagrożonych niedostosowaniem 3. Zagrożonych uzależnieniem 4. Z zaburzeniami zachowania

17 Rodzic (opiekun prawny) wybiera formę kształcenia specjalnego – może to być szkoła ogólnodostępna rejonowa, szkoła integracyjna, szkoła specjalna Nauczyciel pisze program indywidualny stosując formy i metody pracy dostosowane do niepełnosprawności ucznia. Dyrektor uruchamia zajęcia rewalidacyjne z odpowiednim specjalistą Orzeczenie stanowi podstawę do dostosowania warunków egzaminu po klasie III i egzaminu maturalnego– zgodnie z wytycznymi OKE

18 Realizacja orzeczenia

19 Ilość godzin indywidualnego nauczania wynika z rozporządzenia: Gimnazjum 10-12 godzin, Szkoła ponadgimnazjalna 12-16 godzin O ilość godzin wnioskuje dyrektor, a zatwierdza ją organ prowadzący szkołę Nowe rozporządzenie: możliwość realizacji części godzin z klasą oraz nauczania w oddzielnym pomieszczeniu w szkole - zawsze jednak na podstawie zaświadczenia lekarskiego

20 okres nie krótszy jednak niż 30 dni, nie dłuższy niż 1 rok w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły; rozpoznanie choroby lub innej przyczyny powodującej, że stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły; zakres, w jakim uczeń, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych organizowanych z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole.

21 Możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy

22 Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia dyrektor szkoły lub placówki, do której uczęszcza uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, organizuje indywidualne nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym i nadzoruje jego przebieg Do wniosku rodzic musi dołączyć orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

23

24 Zawsze na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), Forma pomocy wskazana w opinii – decyzja zespołu diagnozujących specjalistów, Przekazanie opinii do szkoły – tylko za zgodą rodziców, Opinia zawiera stanowisko poradni w sprawie, której dotyczy oraz wskazania i zalecenia do pracy z uczniem.

25 art. 22, ust. 2 pkt. 4 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) § 9 ust. l Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz. 2046)

26 Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (…), zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 2. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

27 Przyjęcie wniosku rodziców do dyrektora szkoły, Decyzja administracyjna dyrektora szkoły o zwolnieniu z nauki drugiego języka obcego częściowo lub na cały okres nauki w danym typie szkoły.

28 art. 22, ust. 2, pkt. 4 Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) § 34 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz. 2046)

29 EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURALNY ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO OPINIA STWIERDZAJĄCA DYSLEKSJĘ ZAŚWADCZENIE LEKARSKIE ORZECZENIE O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA

30 1. Opinia musi być wydana przez PPP do 30 września w danym roku szkolnym. 2. Opinia – wraz z wnioskiem rodziców – musi dotrzeć do szkoły do 15 października. 3. Dyrektor zgłasza ucznia do OKE – dalsze postępowanie zgodnie z procedurą.

31 art. 66, ust. 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) § 6 i 7 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28)

32 Dla ucznia o szczególnych uzdolnieniach i zainteresowaniach Indywidualny program – modyfikacja programu nauczania (poszerzenie treści programowych z jednego lub kilku lub wszystkich przedmiotów), Indywidualny tok nauki – inny system nauczania niż klasowo-lekcyjny, odmienny cykl klasyfikowania i promowania ucznia z jednego lub kilku lub wszystkich przedmiotów.

33 Wniosek do dyrektora szkoły (uczeń, rodzice, wychowawca). Opinia wychowawcy klasy o predyspozycjach, możliwościach, zainteresowaniach ucznia. Dyrektor zasięga opinii: Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Dyrektor wydaje decyzję administracyjną (zezwolenie lub odmowa).

34 1. Uczeń zdaje egzaminy klasyfikacyjne. 2. Jeśli wybitnie zdolny uczeń o jednokierunkowych zainteresowaniach ma trudności w zakresie przedmiotu nieobjętego indywidualnym programem lub tokiem - nauczyciel przedmiotu sprawiającego trudność może dostosować wymagania edukacyjne na wniosek innego nauczyciela lub wychowawcy. 3. Uczeń może realizować w roku szkolnym program 2 klas lub więcej - 2 promocje lub więcej - w trakcie roku szkolnego (klasyfikowanie zgodnie z WSO). 4. Uczniowi dyrektor wyznacza opiekuna i ustala zakres jego obowiązków.

35 1. Nauczyciel przedmiotu opracowuje indywidualny program nauczania lub akceptuje program opracowany poza szkołą. 2. Program ten nie może obniżyć wymagań edukacyjnych w zakresie tego przedmiotu.

36 art. 22, ust. 2, pkt 11 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) § 4 pkt 8 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114)

37 § 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole lub placówce może być udzielana na wniosek: 1) ucznia; 2) rodziców; 3) nauczyciela, w szczególności nauczyciela uczącego ucznia i nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne (…), 4) pedagoga; 5) psychologa; 6) logopedy; 7) doradcy zawodowego; 8) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

38 § 5. 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana w szczególności w formie: 1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 3) klas wyrównawczych, z zastrzeżeniem ust. 3; 4) klas terapeutycznych, z zastrzeżeniem ust. 4; 5) zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów; 6) zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców; 7) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 8) porad dla uczniów; 9) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

39 organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć wynosi od 4 do 8 uczniów.

40 1) korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów; 2) logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii szkolnej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 4 uczniów; 3) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie pracy o charakterze terapeutycznym lub socjoterapii; liczba uczestników zajęć wynosi od 3 do 10 uczniów.

41 1. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno- wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi oraz nauką w klasach wyrównawczych i klasach terapeutycznych szkoły lub placówki (…) decyduje dyrektor szkoły 2. Objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej wymaga opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

42 1. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych, zajęciach specjalistycznych oraz nauka w klasach wyrównawczych i klasach terapeutycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy. 2. O zakończeniu udzielania pomocy w formie określonej w ust. 1 decyduje dyrektor szkoły lub placówki na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze lub zajęcia specjalistyczne, a w przypadku klas wyrównawczych i klas terapeutycznych - na wniosek wychowawcy klasy.

43 Dla uczniów wykazujących jednorodne dysfunkcje lub zaburzenia – np. dysleksja, obniżony poziom intelektualny, fobia szkolna Cel – złagodzenie lub wyeliminowanie zaburzeń Liczba uczniów : 10-15 Zorganizowana pomoc psychologiczno - pedagogiczna

44 art. 1 pkt. 5, art. 22, ust. 2 pkt. 4 c, art. 71b, ust. 3b Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) § 6 ust 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz. 2046): Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1, do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom

45 1. przyjęcie opinii z poradni. 2. zapoznanie z opinią wszystkich nauczycieli uczących ucznia. 3. nauczyciele opracowują metody i formy pracy z dzieckiem oraz wymagania edukacyjne. 4. wyjaśnienie rodzicom w jaki sposób nauczyciele poszczególnych przedmiotów będą dostosowywać wymagania edukacyjne oraz jakie będą stawiane dziecku wymagania. 5. Nadzór dyrektora nad pracą nauczycieli

46 INTERPRETACJA OPINII I ORZECZEŃ

47 INFORMACJE ZE SZKOLY- OPINIA O UCZNIU, IDENTYFIKACJA PROBLEMU, HIPOTEZY DOTYCZĄCE ŹR Ó DLA PROBLEMU WYWIAD Z RODZICAMI WYNIKI BADAŃ LEKARSKICH OBSERWACJA UCZNIA W WARUNKACH OPTYMALNYCH DLA JEGO FUNKCJONOWANIA

48 Testy inteligencji Testy percepcji i pamięci wzrokowej/słuchowej Test uwagi Wywiad w kierunku ADHD Testy projekcyjne np. Test Rysunku Rodziny, TZN Kwestionariusze Wyniki badań lekarskich DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

49 - SKALA RYZYKA DYSLEKSJI - TEST ROZUMOWANIA OPERACYJNEGO WG GRUSZCZYK – KOLCZYŃSKIEJ - TEST BADAJĄCY POZIOM WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH - TESTY ORIENTACJI KIERUNKOWEJ W SCHEMACIE CIAŁA I W PRZESTRZENI - TESTY UMIEJETNOŚCI TWORZENIA SEKWENCJI I ZBIORÓW - TESTY ZDOLNOŚCI ANALIZY I SYNTEZY SŁUCHOWEJ NA POZIOMIE ZDANIA, SYLABY, GŁOSKI - BADANIE SŁUCHU FONEMOWEGO, PAMIĘCI FONOLOGICZNEJ I PAMIĘCI SEKWENCYJNEJ - BADANIE POZIOMU ROZUMOWANIA PRZYCZYNOWO – SKUTKOWEGO - TEST UMIEJETNOŚCI CZYTANIA ( TEMPO I POZIOM ROZUMIENIA TEKSTU) - TEST UMIEJĘTNOŚCI PISANIA ( POZIOM GRAFICZNY PISMA, ORTOGRAFIA, ZDOLNOŚC SAMODZIELNEGO KONSTRUOWANIA WYPOWIEDZI) - TESTY BADAJĄCE INTEGRACJĘ WZROKOWO – RUCHOWO – SŁUCHOWĄ M. BOGDANOWICZ DIAGNOZA PEDAGOGICZNA DIAGNOZA PEDAGOGICZNA

50 1. OGÓLNY POZIOM INTELEKTUALNY DZIECKA 2. HARMONIJNOŚĆ ROZWOJU 3. DOJRZALOŚĆ PROCESÓW ANALIZY I SYNTEZY WZROKOWEJ 4. POZIOM ROZWOJU POSZCZEGÓLNYCH FUNKCJI POZNAWCZYCH 5. SFERA EMOCJONALNA - WYŻSZY NIŻ PRZECIĘTNY - PRZECIĘTNY - NIŻSZY NIŻ PRZECIĘTNY - UPOŚLEDZENIE INTELEKTUALNE - RÓWNOMIERNY ROZWÓJ SFERY WYKONAWCZEJ I UZDOLNIEŃ SŁOWNO – POJĘCIOWYCH - WYŻSZY ROZWÓJ FUNKCJI SŁOWNO – POJĘCIOWYCH NIŻ WYKONAWCZYCH - WYŻSZY ROZWÓJ FUNKCJI WYKONAWCZYCH NIŻ SŁOWNO - POJĘCIOWYCH - ZGODNA Z WIEKIEM ŻYCIA DZIECKA ( WR=WŻ) - WYŻSZA ( WR > WŻ) - NIŻSZA (WR < WŻ) - WSKAZUJĄCA NA ORGANICZNE USZKODZENIE C.U.N - MOCNE I SŁABSZE STRONY DZIECKA - MOTYWACJA/POZIOM LĘKU/SAMOOCENA OCENA FUNKCJONOWANIA DZIECKA OCENA FUNKCJONOWANIA DZIECKA

51 1. ZABURZONE FUNKCJE MOTORYCZNE ( SPRAWNOŚĆ MANUALNA I OGOLNA SPARWNOŚĆ RUCHOWA) 2. ZABURZONE FUNKCJE WZROKOWE ( SPOSTRZEGANIE, PAMIĘĆ WZROKOWA, ANALIZA I SYNTEZA) - BRZYDKIE PISMO, TRUDNOŚC Z PRECYZYJNYM ZAPISEM NP. DZIAŁAŃ MATEMATYCZNYCH, WOLNE TEMPO PISANIA, PROBLEMY Z WYKONANIEM PRAC PLASTYCZNYCH - PROBLEMY Z ĆWICZENIAMI NA WF, NIEPLYNNE, NIESKOORDYNOWANE RUCHY, NIEZRĘCZNOŚĆ - TRUDNOŚCI W CZYTANIU ( WOLNE TEMPO, MYLENIE LITER, UTRUDNIONE ROZUMIENIE TEKSTU) - TRUDNOŚCI W PISANIU (BŁEDY ORTOGRAFICZNE, MYLENIE, PRZESTAWIANIE, OPUSZCZANIE, NISKI POZIOM GRAFICZNY PISMA,) - PROBLEMY Z ROZPLANOWANIEM ELEMENTÓW CAŁOŚCI - NIEPEŁNE LUB BŁEDNE ODCZYTYWANIE INFORMACJI Z WYKRESÓW, MAP, SCHEMATÓW - PROBLEMY Z PORÓWNYWANIEM POD WZGLĘDEM POLOZENIA, WIELKOŚCI, ODLEGŁOŚCI - TRUDNOŚCI Z ZAPAMIĘTYWANIEM MATERIAŁU POSTRZEGANEGO WZROKOWO SKĄD SIĘ BIORĄ TRUDNOSCI SZKOLNE ? SKĄD SIĘ BIORĄ TRUDNOSCI SZKOLNE ?

52 3. ZABURZENIA FUNKCJI SŁUCHOWYCH I JĘZYKOWYCH ( POSTRZEGANIE, PAMIĘĆ SŁUCHOWA BEZPOSŚEDNIA, PAMIĘĆ SEKWENCYJNA, ANALIZA I SYNTEZA, SŁUCH FONEMOWY) - TRUDNOŚCI S KUPIENIU UWAGI NA BODŹCACH SŁUCHOWYCH - PROBLEMY W RÓŻNICOWANIU INFORMACJI O PODOBNYM BRZMIENIU - TRUDNOŚCI W CZYTANIU ( WOLNE TEMPO, SŁABA TECHNIKA, SŁABE ROZUMIENIE CZYTANEGO TEKSTU) - TRUDNOŚCI W PISANIU, ZWŁASZA ZE SLUCHU - ( WOLNE TEMPO, POMIJANIE I PRZEKRĘCANIE SŁÓW, BŁĘDY) - TRUDNOŚCI W NAUCE MATEMATYKI ( MYLENIE POJEC O PODOBNYM BRZMIENIU, SŁABE ROZUMIENIE TREŚCI ZADAŃ, TRUDNOŚCI Z ZAPAMIETYWANIEM DEFINICJI, PROBLEMY Z NAUCZENIEM SIĘ TABLICZKI MNOŻENIA, KŁOPOTY Z WYKONYWANIEM ZADAŃ W PAMIĘCI) - TRUDNOŚCI W FORMUŁOWANIU DŁUZSZYCH WYPOWIEDZI, CZĘSTO BŁEDY GRAMATYCZNE, MIEJSZY ZASÓB SŁOWNICTWA, ZAPOMINANIE NAZW MIMO ZNAJOMOŚCI PRZEDMIOTU SKĄD SIĘ BIORĄ TRUDNOSCI SZKOLNE ? SKĄD SIĘ BIORĄ TRUDNOSCI SZKOLNE ?

53 4. ZABURZENIA ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ ( LATERALIZACJA, KOORDYNACJA WZROKOWO – RUCHOWA) - PROBLEMY Z WŁASCIWYM OKREŚLANIEM PRAWEJ I LEWEJ STRONY, WSKAZYWANIEM STRON ŚWIATA, ORIENTACJA W TERENIE, MYLENIE POJĘĆ TJ. NAD, POD, W, - SŁABSZE ROZUMIENIE STOSUNKÓW PRZESTRZENNO- CZASOWYCH - PROBLEMY Z CZYTANIEM( PRZESTAWIANIE I OPUSZCZANIE FRAGMENTÓW TEKSTU, WOLNE TEMPO, SĄŁBSZE ROZUMIENIE TEKSTU) - PROBLEMY Z PISANIEM( MYLENIE LITER, PISMO LUSTRZANE, OPUSZCZANIE FRAGMENTÓW, PROBLEMY Z ROZPLANOWANIEM ZAPISU) - PROBLEMY Z RYSOWANIEM ( TRUDNOŚCI Z ODWZOROWANIEM KSZTAŁTÓW GEOMETRYCZNYCH, NIEWŁAŚCIWE ROZPLANOWANIE RYSUNKU, RYSUNKI CHAOTYCZNE, UBOGIE W SZCZEGÓŁY) - PROBLEMY Z NAUKĄ MATEMATYKI (TRUDNOSCI W RYSOWANIU FIGUR I ICH RZUTÓW, MYLENIE POJĘC tj. prostopadłe, równoległe, TRUDNOŚCI Z PORZĄDKOWANIEM ELEMENTÓW ZBIORU, PROBLEMY ZE ZROZUMIENIEM ODWROTNOŚCI DZIAŁAŃ RACHUNKOWYCH, NIEWŁASCIWA KOLEJNOŚC WYKONYWANIA DZIAŃAŃ PISEMNYCH, ZŁE PRZELICZANIE JEDNOSTEK, KŁOPOTY ZE ZNALEZIENIEM ODPOWIEDNIEJ STRONY I ZADANIA W PODRĘCZNIKU) SKĄD SIĘ BIORĄ TDNOSCI SZKOLNE ? SKĄD SIĘ BIORĄ TDNOSCI SZKOLNE ?

54 - NIŻSZY NIŻ PRZECIĘTNY POZIOM INTELEKTUALNY, ROZWÓJ NIEHARMONIJNY, PRZEWAGA UZDOLNIEŃ, WYKONAWCZYCH NAD SŁOWNO – POJĘCIOWYMI, OBNIŻONA DOJRZALOŚĆ PROCESÓW ANALIZY I SYNTEZY WZROKOWEJ SUGERUJE ORGANICZNE USZKODZENIE C.U.N - ZABURZONA PAMIĘĆ SŁUCHOWA BEZPOŚREDNIA ORAZ PAMIĘĆ SEKWENCYJNA, OSŁABIONA PAMIĘĆ DŁUGOTRWAŁA, UPOŚLEDZONA ZDOLNOŚĆ MYŚLENIA ABSTRAKCYJNEGO I DOKONYWANIA OPERACJI MATEMATYCZNYCH, ZABURZONA ZDOLNOŚĆ ANALIZY I SYNTEZY SŁUCHOWEJ OSŁABIONY SŁUCH FONEMOWY, OBNIŻONA ZDOLNOŚC OKREŚLANIA RELACJI PRZESTRZENNYCH, - DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA Z DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI, OBJECIE DODATKOWĄ POMOCĄ W FORMIE ZAJĘĆ DYDAKTYCNO – WYRÓWNAWCZYCH I KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNYCH, KONSULTACJA NEUROLOGICZNA OCENA FUNKCJONOWANIA DZIECKA, PRZYCZYNY TRUDNOŚCI, WYZNACZENIE OPTYMALNEGO KIERUNKU PRACY Z DZIECKIEM

55 OPINIA SZKOŁY NA TEMAT UCZNIA JAKO ELEMENTEM DIAGNOZY - OPIS FUNKCJONOWANIA UCZNIA W SZKOLE ( KONKRETNE ZACHOWANIA, JASNO OPISANE TRUDNOŚCI UCZNIA) - POSTAWIENIE PYTANIA PROBLEMOWEGO KONKRETNA I WYCZERPUJĄCA INFORMACJA DLA RODZICA O PRZYCZYNACH KIEROWANIA DO PPP (WARUNEK DOBREJ WSPÓŁPRACY) POWSTRZYMANIE SIĘ OD STAWIANIA DIAGNOZY PRZED UZYSKANIEM OPINII/ORZECZENIA PPP PO UZYSKANIU OPINII/ORZECZENIA KONTAKT Z ZESPOŁEM DIAGNOZUJĄCYM W CELU WYJAŚNIENIA WĄTPLIWOŚCI STAŁY I SYSTEMATYCZNY KONTAKT Z PPP - Pomoc w realizacji zaleceń - Monitorowanie funkcjonowania dziecka i efektów prowadzonych działań terapeutycznych - Bieżące rozwiązywanie pojawiających się problemów WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z ZESPOŁEM DIAGNOZUJĄCYM

56 DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

57 NA PODSTAWIE OPINII DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ

58 Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczeń, u którego niepowodzenia szkolne wynikają przede wszystkim z szeroko pojętych zaburzeń rozwojowych, w tym także uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz uczniowie, u których stwierdzono problemy w uczeniu się spowodowane innymi przyczynami, a którzy, aby prawidłowo funkcjonować w środowisku szkolnym, wymagają dostosowywania wymagań edukacyjnych do ich potrzeb. uczeń, u którego niepowodzenia szkolne wynikają przede wszystkim z szeroko pojętych zaburzeń rozwojowych, w tym także uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz uczniowie, u których stwierdzono problemy w uczeniu się spowodowane innymi przyczynami, a którzy, aby prawidłowo funkcjonować w środowisku szkolnym, wymagają dostosowywania wymagań edukacyjnych do ich potrzeb.

59 Definicja specjalnych potrzeb edukacyjnych Definicje i kategorie SPE różnią się w zależności od kraju, różnice są silnie związane z regulacjami prawnymi, administracyjnymi i finansowymi, np. Dania wyróżnia 1 rodzaj specjalnych potrzeb, Polska -10, Lichtenstein – określa tylko wsparcie. Podejście medyczne do problemu dysfunkcji, niepełnosprawności powinno być zastępowane podejściem edukacyjnym zwracającym uwagę na skutki niepełnosprawności w aspekcie potrzeb i możliwości edukacyjnych ucznia.

60 60 UCZNIOWIE Z ODCHYLENIAMI ROZWOJOWYMI - Uczniowie o globalnych możliwościach intelektualnych niższych niż przeciętne, nie wymagający kształcenia specjalnego; - Uczniowie ze znacznymi deficytami w przebiegu rozwoju sfer lub funkcji poznawczych; - Uczniowie z zaburzeniami emocjonalnymi (zahamowanie, nadpobudliwość, okres rekonwalescencji, dzieci po traumatycznych przeżyciach, kryzysach emocjonalnych itp. )

61 Wymagania WYMAGANIA – to zespół związanych z czymś warunków, norm, potrzeb, oczekiwań, które ktoś lub coś ma spełnić, aby sprostać podjętym zadaniom, zrealizować się w jakimś działaniu. W dydaktyce wymagania pojmujemy jako zespół oczekiwań wpisanych w sytuację dydaktyczną, które ujawniają się przede wszystkim w nauczaniu i uczeniu się, są wpisane w program nauczania, a więc ujawniają się w relacjach nauczyciel – uczeń.

62 Wymagania edukacyjne w strukturze edukacyjnej: PODSTAWA PROGRAMOWA (obowiązkowa część wspólna wszystkich programów nauczania) PROGRAM NAUCZANIA (wymagania zawarte w programie) WYMAGANIA EDUKACYJNE (wymagania formułowane przez nauczyciela )

63 W zależności od rodzaju dysfunkcji dostosowanie wymagań edukacyjnych będzie dotyczyło: W zależności od rodzaju dysfunkcji dostosowanie wymagań edukacyjnych będzie dotyczyło: formy, formy, formy i treści jednocześnie. formy i treści jednocześnie.

64 Realizacja potrzeb edukacyjnych Dostosowanie wymagań edukacyjnych poprzez: zasady kształcenia metody kształcenia formy kształcenia środki realizacji kształcenia

65 Realizacja potrzeb edukacyjnych c.d Formy pomocy: rewalidacja terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna zajęcia specjalistyczne klasy terapeutyczne

66 Dostosowanie wymagań edukacyjnych będących w gestii nauczyciela uczącego: modyfikacja procesu edukacyjnego wobec ucznia, umożliwiająca sprostanie wymaganiom, dostosowanie warunków procesu edukacyjnego ( zasady, metody, formy, środki dydaktyczne ), dostosowanie zewnętrznej organizacji nauczania (warunki zewnętrzne ), dostosowanie warunków sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności ( metody i formy sprawdzania, kryteria oceniania ).

67 Dostosowanie wymagań może polegać na: Wprowadzeniu odpowiedniej metody i formy oceniania wewnątrzszkolnego, co pozwoli na modyfikacje w ramach kryterium ( np. zamiast kryterium oceny pisemnej – poprawne stosowanie akapitów – wymaganie – logicznego uporządkowania wypowiedzi, zwiększeniu normy zaliczenia, np. zamiast 1 dopuszczalne 3 błędy), zmianie jakości kryterium – estetyka zapisu umożliwia komunikację. Zmianie warunków sprawdzania wiedzy i umiejętności ( więcej czasu, pomoc w odczytywaniu, dodatkowe urządzenia, pomoce).

68 Jeśli dostosujemy wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia pod względem formy (tam, gdzie to wystarcza) lub formy i treści (tam, gdzie to konieczne) to oceniać należy go według kryteriów obowiązujących, uwzględniając przy tym także jego własny wkład pracy.

69 Jak oceniać i czego wymagać od uczniów z opinią o dostosowaniu wymagań? podstawy programowej, a zakres wiedzy i umiejętności powinien dać szansę na sprostanie wymaganiom kolejnego etapu edukacyjnego. 1. Nie można zejść poniżej podstawy programowej, a zakres wiedzy i umiejętności powinien dać szansę na sprostanie wymaganiom kolejnego etapu edukacyjnego. 2. Należy oceniać ucznia według kryteriów ogólnodostępnych przy jednoczesnym uwzględnianiu wkładu pracy i wysiłku adekwatnego do jego możliwości.

70 Cele oceniania : edukacyjny - ujawnia się w pytaniu o to, jak daleko jest uczeń względem stawianych mu wymagań, których źródłem jest program kształcenia przyjęty lub opracowany przez nauczyciela rozwojowy - ujawnia się w pytaniu o to, jak daleko jest uczeń względem własnych możliwości / pytamy o to, czy dokonują się jakieś zmiany w uczniu, w jakim kierunku zmierzają, jaki jest ich zakres, tempo, dynamika/, a nie tylko na jakim poziomie jest uczeń aktualnie.

71 UCZNIOWIE Z INTELIGENCJĄ NIŻSZĄ NIŻ PRZECIĘTNA ( ZAKRES DOSTOSOWANIA ) Generalnie najczęściej występującymi trudnościami są: zaburzenia myślenia słowno-pojęciowego, wolne tempo pracy i uczenia się, trudności z koncentracją uwagi.

72 Wymagania co do formy mogą obejmować: przerabianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności, przerabianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności, pozostawianie więcej czasu na jego utrwalenie pozostawianie więcej czasu na jego utrwalenie podawanie poleceń w prostszej formie, unikanie trudnych czy abstrakcyjnych pojęć, podawanie poleceń w prostszej formie, unikanie trudnych czy abstrakcyjnych pojęć, częste odwoływanie się do konkretu, przykładu, częste odwoływanie się do konkretu, przykładu, unikanie pytań problemowych, przekrojowych, unikanie pytań problemowych, przekrojowych, wolniejsze tempo pracy, wolniejsze tempo pracy, w miarę możliwości odrębne instruowanie dzieci, w miarę możliwości odrębne instruowanie dzieci, zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie samodzielnie wykonać. zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie samodzielnie wykonać.

73 UCZNIOWIE Z ZABURZENIAMI EMOCJONALNYMI ( ZAKRES DOSTOSOWANIA ) wyznaczanie uczniom konkretnego celu i dzielenie zadań na mniejsze możliwe do zrealizowania etapy, wyznaczanie uczniom konkretnego celu i dzielenie zadań na mniejsze możliwe do zrealizowania etapy, pomaganie uczniowi w skupieniu się na wykonywaniu jednej czynności, pomaganie uczniowi w skupieniu się na wykonywaniu jednej czynności, wydawanie jasno sprecyzowanych poleceń (na raz tylko jedno polecenie), wydawanie jasno sprecyzowanych poleceń (na raz tylko jedno polecenie), skracanie zadań poprzez dzielenie ich na mniejsze zadania cząstkowe, skracanie zadań poprzez dzielenie ich na mniejsze zadania cząstkowe, zadawanie małych partii materiału, zadawanie małych partii materiału, sprawdzanie stopnia zrozumienia wprowadzonego materiału, sprawdzanie stopnia zrozumienia wprowadzonego materiału, zmniejszanie materiału przepisywanego z tablicy do zeszytu, zmniejszanie materiału przepisywanego z tablicy do zeszytu, w klasach I-III zezwolenie na uzgodnienie formy aktywności fizycznej, w klasach I-III zezwolenie na uzgodnienie formy aktywności fizycznej, dokonywanie modyfikacji ćwiczeń i zadań dokonywanie modyfikacji ćwiczeń i zadań skracanie zadań i prac domowych na mniejsze zadania cząstkowe, skracanie zadań i prac domowych na mniejsze zadania cząstkowe, dzielenie dłuższych sprawdzianów na części, wydłużanie czasu odpowiedzi, przypominanie o sprawdzaniu, dzielenie dłuższych sprawdzianów na części, wydłużanie czasu odpowiedzi, przypominanie o sprawdzaniu,

74 akceptowanie samego ucznia bez względu na jego nieprawidłowe zachowania, akceptowanie samego ucznia bez względu na jego nieprawidłowe zachowania, przypominanie o istniejących regułach, wyciąganie konsekwencji po kilku przypomnieniach, przypominanie o istniejących regułach, wyciąganie konsekwencji po kilku przypomnieniach, opracowanie zrozumiałego dla ucznia kontraktu, systemu nagród i konsekwencji, umieszczenie ich w formie graficznej w widocznym miejscu, opracowanie zrozumiałego dla ucznia kontraktu, systemu nagród i konsekwencji, umieszczenie ich w formie graficznej w widocznym miejscu, stałe przypominanie o panujących zasadach, stałe przypominanie o panujących zasadach, szukanie i przekazywanie uczniowi możliwych do szukanie i przekazywanie uczniowi możliwych do zaakceptowania przez otoczenie sposobów rozładowania złości, agresji, zaakceptowania przez otoczenie sposobów rozładowania złości, agresji, rozpoczynanie zajęć od ćwiczeń odprężających, rozpoczynanie zajęć od ćwiczeń odprężających, ograniczenie ilości bodźców, ograniczenie ilości bodźców, skupianie uwagi dziecka na tym, co najważniejsze (wyróżnianie kolorem najważniejszych informacji w tekście, stosowanie sygnału-ważne, uwaga!), skupianie uwagi dziecka na tym, co najważniejsze (wyróżnianie kolorem najważniejszych informacji w tekście, stosowanie sygnału-ważne, uwaga!), formułowanie informacji dotyczących pracy domowej w sposób jasny i przejrzysty. formułowanie informacji dotyczących pracy domowej w sposób jasny i przejrzysty.

75 75 Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Uczniowie z dysleksją Uczniowie z dysleksją Uczniowie z dysgrafią Uczniowie z dysgrafią Uczniowie z dysortografią Uczniowie z dysortografią Uczniowie z dyskalkulią Uczniowie z dyskalkulią

76 RODZAJE SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W NAUCE DYSLEKSJA - zaburzenie to dotyczy dzieci w normie intelektualnej, dlatego nie daje podstaw do obniżania wymagań jakościowych i może dotyczyć tylko formy sprawdzania wiedzy DYSGRAFIA – dostosowanie wymagań będzie dotyczyło formy tj. sprawdzenie pracy może być niekonwencjonalne (uczeń może sam odczytać pracę lub napisać ją na komputerze), DYSORTOGRAFIA - można również zmienić formę sprawdzania wiedzy, zaś w żadnym wypadku nie należy zwalniać ucznia z konieczności nauki ortografii,,

77 UCZEŃ DYSLEKTYCZNY (ZAKRES DOSTOSOWANIA ) ocenianie na podstawie wypowiedzi ustnych, ocenianie na podstawie wypowiedzi ustnych, wydłużanie czasu na prace pisemne i odpowiedzi ustne, wydłużanie czasu na prace pisemne i odpowiedzi ustne, jakościowe ocenianie dyktand- ocena opisowa, jakościowe ocenianie dyktand- ocena opisowa, nie ocenianie poziomu graficznego prac pisemnych, nie ocenianie poziomu graficznego prac pisemnych, unikanie odpytywania głośnego czytania na forum klasy zwracanie uwagi na poziom czytania cichego ze zrozumieniem), unikanie odpytywania głośnego czytania na forum klasy zwracanie uwagi na poziom czytania cichego ze zrozumieniem), dzielenie realizowanego materiału na mniejsze partie, dzielenie realizowanego materiału na mniejsze partie, w wypowiedziach pisemnych uwzględniać zawartość treściową, a nie tylko zasób słownictwa, w wypowiedziach pisemnych uwzględniać zawartość treściową, a nie tylko zasób słownictwa,

78 docenianie włożonego w pracę wysiłku, a nie tylko uzyskanego efektu, docenianie włożonego w pracę wysiłku, a nie tylko uzyskanego efektu, przedstawienie na początku lekcji planu, kolejności poszczególnych etapów, w przypadku zmiany poinformowanie o tym, przedstawienie na początku lekcji planu, kolejności poszczególnych etapów, w przypadku zmiany poinformowanie o tym, stałe zachęcanie do systematyczności, mobilizowanie stałe zachęcanie do systematyczności, mobilizowanie do pracy i podejmowania wysiłku umysłowego, do pracy i podejmowania wysiłku umysłowego, wspieranie w procesie nauki, chwalenie za osiągnięcia wspieranie w procesie nauki, chwalenie za osiągnięcia w celu podniesienia samooceny, w celu podniesienia samooceny, usprawnianie ruchowe (wykorzystywanie np. usprawnianie ruchowe (wykorzystywanie np. elementów metody Dennisona), elementów metody Dennisona),

79

80 DLACZEGO RODZICE NIE ZAWSZE WSPÓLPRACUJĄ

81 PRZYCZYNY BRAKU WSPÓLPRACY NIE WIDZĄ PROBLEMU LUB GO MINIMALIZUJĄNIE WIDZĄ PROBLEMU LUB GO MINIMALIZUJĄ TAJEMNICA RODZINNATAJEMNICA RODZINNA BRAK ZAUFANIA DO INSTYTUCJIBRAK ZAUFANIA DO INSTYTUCJI NIE WIEDZĄ, LUB NIE WIERZĄ, ŻE MOŻNA POMÓCNIE WIEDZĄ, LUB NIE WIERZĄ, ŻE MOŻNA POMÓC

82 REAKCJA CZŁOWIEKA NA POWAŻNĄ ZMIANĘ W ŻYCIU: ZAPRZECZENIE- to niemożliweZAPRZECZENIE- to niemożliwe GNIEWGNIEW ŻAL- dlaczego to mnie spotkałoŻAL- dlaczego to mnie spotkało PRZYGNĘBIENIEPRZYGNĘBIENIE AKCEPTACJAAKCEPTACJA PRZEMIANAPRZEMIANA

83 ŻAL, LĘK O PRZYSZŁOŚĆ MAM NIEPEŁNOSPRAWNE DZIECKO Czy zawsze tak będzie? Co na to inni? Czy dam radę? Czy będzie gorzej? Co to znaczy?

84 GNIEW GNIEW - na siebie, na otoczenie, szukanie winnych W tej fazie pojawia się też szereg działań podejmowanych w celu cudownego uzdrowienia

85 1. DEPRESJA RODZICÓW MOŻE SKUTKOWAĆ REZYGNACJĄ I ZANIEDBYWANIEM REZYGNACJĄ I ZANIEDBYWANIEM EMOCJONALNYM DZIECKA EMOCJONALNYM DZIECKA 2. LĘKOWOŚĆ POWODUJE NADOPIEKUŃCZOŚĆ, MAŁE WYMAGANIA WOBEC DZIECKA, MAŁE WYMAGANIA WOBEC DZIECKA, ZABLOKOWANIE NA ŚWIAT ZABLOKOWANIE NA ŚWIAT 3. POSTAWA NADMIERNIE ZADANIOWA MOŻE PROWADZIĆ DO ZBYTNIEJ KONCENTRACJI NA PROWADZIĆ DO ZBYTNIEJ KONCENTRACJI NA DZIECKU I STAWIANIA MU WYGÓROWANYCH DZIECKU I STAWIANIA MU WYGÓROWANYCH WYMAGAŃ WYMAGAŃ

86 OKRES WYCHODZENIA Z KRYZYSU MOŻE TRWAĆ NAWET KILKA LAT- CIERPI NA TYM CAŁA RODZINA

87 AKCEPTACJAPRZEMIANA

88 CO MOŻE POMÓC W AKCEPTACJI DZIECKA informacje od specjalistów o stanie dziecka i rokowaniach na przyszłośćinformacje od specjalistów o stanie dziecka i rokowaniach na przyszłość wiedza na temat sposobów stymulacji dzieckawiedza na temat sposobów stymulacji dziecka wsparcie w rolach rodzicielskichwsparcie w rolach rodzicielskich respektowanie praw rodziców do podejmowania decyzji związanych z terapiąrespektowanie praw rodziców do podejmowania decyzji związanych z terapią

89 Rodzice są pierwszymi i niezastąpionymi opiekunami dzieci Dlatego wszelkie instytucje powinny wspierać rodziców i udzielać rodzinie pomocy: umacniać rodzinę w jej prawidłowym funkcjonowaniuumacniać rodzinę w jej prawidłowym funkcjonowaniu działać w kierunku naprawy i ochrony więzi emocjonalnej, budowania klimatu bezpieczeństwa dziecka i rodzinydziałać w kierunku naprawy i ochrony więzi emocjonalnej, budowania klimatu bezpieczeństwa dziecka i rodziny

90 SKUTECZNE EFEKTY PRACY Z DZIECKIEM MUSZĄ SIĘ OPIERAĆ NA KONSEKWENTNEJ KONTYNUACJI ZADAŃ PROGRAMOWYCH PRZEZ RODZICÓW W DOMU

91 POMÓŻMY RODZICOM W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH I SZKOLNYCH Z ICH DZIEĆMI

92 - mgr Izabela Rodak, ul. Andersa 16, Tychy tel. (032) 2272392, www.ppptychy.pl ppptychy@onet.eu tel. (032) 2272392, www.ppptychy.pl ppptychy@onet.euwww.ppptychy.plppptychy@onet.euwww.ppptychy.plppptychy@onet.eu - mgr Karolina Kozioł, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Bieruń, ul. Kościelna 3, tel. (0-32) 216-36-90, e-mail: pppbierun@poczta.fm pppbierun@poczta.fm - mgr Maria Kmieć – psycholog, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Katowicach, tel. 032/252-79-59, pppnr2@neostrada.pl pppnr2@neostrada.pl W prezentacji wykorzystano materiały opracowane przez:

93 Wykaz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych z terenu Delegatury w Częstochowie: Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1,Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1, mgr Dorota Sikora, 42-200 Częstochowa, ul. Legionów 58 bud. nr 10, http://ppppnr1.ids.czest.pl, ppppnr1@tlen.pl (0-34) 361-94-34 http://ppppnr1.ids.czest.plppppnr1@tlen.pl http://ppppnr1.ids.czest.plppppnr1@tlen.pl Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2,Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2, mgr Krystyna Skalik, 42-200 Częstochowa ul. Kosmowskiej 5, http://pppp2.ids.czest.pl, ppppnr2@edukacja.czestochowa.pl, (0-34) 362-24-24 http://pppp2.ids.czest.pl ppppnr2@edukacja.czestochowa.plhttp://pppp2.ids.czest.pl ppppnr2@edukacja.czestochowa.pl Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 3,Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 3, mgr Jadwiga Mysłek, 42-200 Częstochowa, ul. Spadzista 13a, www.poradnia3.republika.pl, pubpp2@poczta.onet.pl, (0-34) 363-28-32, 363-25-50 www.poradnia3.republika.pl pubpp2@poczta.onet.plwww.poradnia3.republika.pl pubpp2@poczta.onet.pl

94 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, mgr Urszula Podsiad-Jeziorska,Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, mgr Urszula Podsiad-Jeziorska, 42-200 Częstochowa, ul. Tkacka 3/5, poradnia@czestochowa.powiat.pl, (034) 322-92-01 poradnia@czestochowa.powiat.pl Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, mgr Barbara Stefańska,Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, mgr Barbara Stefańska, 42-100 Kłobuck, ul. ks. Skorupki 46, pppp@klobuck.pl, (0-34) 317-27-57 pppp@klobuck.pl Publiczna Poradnia Psychologiczno-PedagogicznaPubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna mgr Alicja Kamińska, 42-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 7a, pppp.lc@wp.plpppp.lc@wp.pl, (0-34) 356-29-66 pppp.lc@wp.pl Publiczna Poradnia Psychologiczno - PedagogicznaPubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna mgr Robert Pawlik, 42-300 Myszków, ul. Partyzantów 21 ppppmysz@interia.plppppmysz@interia.pl, (0-34) 313-03-67 ppppmysz@interia.pl Centrum Informacji Zawodowej - Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, mgr Ewa Mucha,Centrum Informacji Zawodowej - Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, mgr Ewa Mucha, 42-200 Częstochowa, ul. Legionów 58 bud. nr 10, http://ciz.ids.czest.pl, cizczestochowa@tlen.pl, (0-34) 361-93-92 http://ciz.ids.czest.pl cizczestochowa@tlen.plhttp://ciz.ids.czest.pl cizczestochowa@tlen.pl

95 REALIZATORZY: Jolanta Miękina – konsultant RODN WOM w CzęstochowieJolanta Miękina – konsultant RODN WOM w Częstochowie Dorota Sikora – dyrektor PPP-P nr 1Dorota Sikora – dyrektor PPP-P nr 1 w Częstochowie Krystyna Skalik – dyrektor PPP-P nr 2Krystyna Skalik – dyrektor PPP-P nr 2 w Częstochowie

96 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "WITAMY NA KONFERENCJI OPINIE I ORZECZENIA – PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH WYKORZYSTANIE WYKORZYSTANIE W PRAKTYCE SZKOLNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google