Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr med. Maciej Murkowski Jaki powinien być cel strategiczny sieci szpitali?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr med. Maciej Murkowski Jaki powinien być cel strategiczny sieci szpitali?"— Zapis prezentacji:

1 Dr med. Maciej Murkowski Jaki powinien być cel strategiczny sieci szpitali?

2 Pytanie pierwsze Pytanie pierwsze : Czy pierwszoplanową korzyścią z wejścia w życie ustawy o sieci szpitali będzie rzeczywista poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli ? (str. 11 uzasadnienia do projektu ustawy)

3 Pytanie drugie: Czy wybrane przykłady projekt ó w rozporządzeń Ministra Zdrowia dotyczące tzw. optymalizacji ł ó żek szpitalnych rzeczywiście do tego prowadzą? (art. 1 projektu ustawy)

4 powinno być rozumiane Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli powinno być rozumiane jako zapewnienie (przez szpital opieki kr ó tkoterminowej) natychmiastowej, wysokospecjalistycznej pomocy dla os ó b znajdujących się w sytuacjach : nagłego zagrożenia utraty życia nagłego incydentu wieńcowego udaru lub wylewu krwi do m ó zgu choroby nowotworowej

5 Nagłe zagrożeni e utraty życia Nagłe zagrożeni e utraty życia Uraz wielonarządowy, rozległe oparzenia oraz w skali masowej w przypadku nagłych zdarzeń (atak terrorystyczny, wypadek masowy, ostre zatrucia i epidemia)

6 nagłego zagrożenia utraty życia W przypadku nagłego zagrożenia utraty życia konieczne jest funkcjonowanie w szpitalu takich jednostek jak : SOR, OIT posiadający co najmniej 5-6 ł ó żek, blok operacyjny posiadający co najmniej 3 sale operacyjne, tomograf komputerowy.

7 Jak słusznie podkreśla p rof esor Drobnik: oddziały anestezjologii i intensywnej terapii spełniają kluczową rolę w sprawnym i bezpiecznym funkcjonowaniu szpitali, zwłaszcza w obszarze leczenia zabiegowego.

8 I dalej: stale rosnąca w szpitalu liczba ł ó żek w oddziale intensywnej terapii określa możliwości chirurgicznego leczenia chorych ze zwiększonym ryzykiem i wymagających rozległych operacji.

9 nagłego incydentu wieńcowego W przypadku nagłego incydentu wieńcowego konieczn e są: o ddział intensywnej opieki kardiologicznej (OIOK) o co najmniej 6 ł ó żkach możliwość wykonania procedur z zakresu kardiologii inwazyjnej, w tym koronarografii

10 udaru lub wylewu krwi do m ó zgu W przypadku udaru lub wylewu krwi do m ó zgu konieczne są: oddział intensywnej opieki neurologicznej (OION) możliwość wykonania badań przy pomocy tomografu komputerowego

11 choroby nowotworowej W przypadku choroby nowotworowej wymagającej natychmiastowego zastosowania radioterapii, radykalnego zabiegu operacyjnego lub chemioterapii konieczna jest: możliwość wykonania zabiegu operacyjnego oraz zastosowania procedur z zakresu chemioterapii i radioterapii

12 powinny sięznaleźć szpitalekt ó re posiadają możliwości rzeczywistego zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego ludności W tej sytuacji w pierwszym etapie budowy sieci powinny się znaleźć szpitale, kt ó re posiadają możliwości rzeczywistego zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego ludności w dziedzinach, kt ó re zostały wymienione.

13 kt ó rego działalność warunkuje podjęcie realizacji zadań W nawiązaniu do artykułu 6 projektu ustawy: do sieci powinien w pierwszej kolejności być włączony szpital, kt ó rego działalność warunkuje podjęcie realizacji zadań wymienionych wyżej.

14 wszystkich szpitali opieki kr ó tkoterminowej, regionalnych ośrodk ó w onkologicznych, kardiochirurgicznych, transplantacji narząd ó w, leczenia oparzeń i szpitalnych centr ó w urazowych Zadania te dotyczą docelowo (w wybranych zagadnieniach) wszystkich szpitali opieki kr ó tkoterminowej, regionalnych ośrodk ó w onkologicznych, kardiochirurgicznych, transplantacji narząd ó w, leczenia oparzeń i szpitalnych centr ó w urazowych (trauma center).

15 nadania najwyższego priorytetu SOR, OIT, OIOK, OION, Centralny Blok Operacyjny, Zakład radiologii i tomografii komputerowej oraz Zakład radioterapii i chemioterapii z odpowiednim potencjałem ł ó żek dziennych i stacjonarnych. 1 Wymaga to nadania najwyższego priorytetu w sieci szpitali takim jednostkom organizacyjnym szpitali jak SOR, OIT, OIOK, OION, Centralny Blok Operacyjny, Zakład radiologii i tomografii komputerowej oraz Zakład radioterapii i chemioterapii z odpowiednim potencjałem ł ó żek dziennych i stacjonarnych.

16 Nie wcześniej niż po zrealizowaniu strategicznego dla sieci I etapu będzie możliwe przechodzenie do następnych etap ó wbudowania sieci Nie wcześniej niż po zrealizowaniu strategicznego dla sieci I etapu (szpitale zapewniające rzeczywiste bezpieczeństwo zdrowotne ludności w stanach zagrożenia życia), potwierdzanego ciągłym monitoringiem jakości będzie możliwe przechodzenie do następnych etap ó w budowania sieci.

17 powinna się zaczynać od pytania określającego możliwość zapewnienia przez szpital specjalistycznego postępowania w stosunku do os ó b znajdujących się w stanach nagłego zagrożenia utraty życia. W konsekwencji ankieta, o kt ó rej mowa w artykule 37 projektu ustawy powinna się zaczynać od pytania określającego możliwość zapewnienia przez szpital specjalistycznego postępowania w stosunku do os ó b znajdujących się w stanach nagłego zagrożenia utraty życia.

18 Niezwykle trafną jest wypowiedź dr Macieja Krzanowskiego z Cieszyna (Artykuł: Są ł ó żka, będą i chorzy …, Rynek Zdrowia, kwiecień 2007) Dotyczy ona problemu potraktowania w materiałach Państwowego Zakładu Higieny ł ó żek obserwacyjno zakaźnych. Liczba tych ł ó żek w woj. śląskim kształtowała się na poziomie 1,6/10 000, a w woj. podlaskim 2,6/10 000 ludności.

19 na Śląsku, gdzie jest ich najmniej niezmienianie ich liczby na Podlasiu, gdzie jest ich najwięcej. Jednocześnie tam, gdzie było znacznie więcej ł ó żek hospitalizowano mniej chorych. W tej sytuacji autorzy proponowanej metodologii zarekomendowali częściową likwidację ł ó żek na Śląsku, gdzie jest ich najmniej i niezmienianie ich liczby na Podlasiu, gdzie jest ich najwięcej.

20 W opracowaniu PZH największe nadwyżki ł ó żek występują w wojew ó dztwach kujawsko-pomorskim i zachodnio-pomorskim oraz dolnośląskim i wielkopolskim Biuletyn Statystyczny Centrum System ó w Informacyjnych (2004)największe nadwyżki ł ó żek lokuje w wojew ó dztwach śląskim, ł ó dzkim, lubelskim i podlaskim W opracowaniu PZH na stronie 12, autorzy stwierdzają (tab.V.0.b), iż największe nadwyżki ł ó żek występują w wojew ó dztwach kujawsko-pomorskim i zachodnio-pomorskim oraz dolnośląskim i wielkopolskim, natomiast Biuletyn Statystyczny Centrum System ó w Informacyjnych (2004) największe nadwyżki ł ó żek lokuje w wojew ó dztwach śląskim, ł ó dzkim, lubelskim i podlaskim.

21 coś nie tak Jest to pierwszy bardzo poważny sygnał, iż jest coś nie tak z proponowaną metodą utrwalającą sytuację historyczną i zamiast rzeczywistość naginać do metody warto chyba pokusić się o działania odwrotne.

22 Tabela 5.1 Optymalna i szacowana liczba ł ó żek na oddziałach – Polska og ó łem (str. Tabela 5.1 Optymalna i szacowana liczba ł ó żek na oddziałach – Polska og ó łem (str. 41 ) Za niebezpieczne dla systemu uważam sugerowanie nadmiaru ł ó żek w chorobach zakaźnych i kardiochirurgii oraz sygnalizowanie pewnego deficytu w gastrologii i oddziałach gruźlicy i chor ó b płuc, gdyż jest dokładnie odwrotnie.

23 Oddziały gastrologiczne Oddziały gastrologiczne P ostęp w diagnostyce gastrologicznej jest tak duży, że większość procedur diagnostycznych można obecnie wykonać w trybie hospitalizacji jednodniowej, poza tym nie ma uzasadnienia, żeby dla cel ó w sieci szpitali wyodrębniać wąsko specjalistyczne oddziały g astrologiczne.

24 Hospitalizacja chorych na gruźlicę Hospitalizacja chorych na gruźlicę Jeżeli przyjmiemy zasadę hospitalizowania chorych na gruźlicę płuc w wydzielonych ośrodkach (jeden dla jednego lub nawet dw ó ch wojew ó dztw), to zupełnie inaczej (na znacznie niższym poziomie) będą się kształtowały potrzeby na ł ó żka z zakresu pulmonologii.

25 Tabela 5.2 Optymalna i szacowana liczba ł ó żek według wojew ó dztw – Polska og ó łem (str. 42) Tabela 5.2 Optymalna i szacowana liczba ł ó żek według wojew ó dztw – Polska og ó łem (str. 42) Jak można wytłumaczyć propozycje dążenia w woj. śląskim do wsp ó łczynnika 56,1/10 000, lubelskim do wsp ó łczynnika 48,3 ł ó żek /10 000, podlaskim odpowiednio 48,1/10 000 i świętokrzyskim do 46,7, w sytuacji, gdy pierwsze trzy wojew ó dztwa plasują się wśr ó d czterech wojew ó dztw, gdzie jest najwyższy potencjał ł ó żek w opiece stacjonarnej.

26 Wydaje się, iż podstawowy błąd, kt ó ry w tej tabeli został pokazany w skali makro dotyczy błędnego szacunku potrzeb na ł ó żka w poszczeg ó lnych profilach specjalistycznych i oparcie się w analizach wyłącznie na wnioskach dotyczących historycznych hospitalizacji z pominięciem list os ó b oczekujących na przyjęcie do szpitala.

27 Przykładowo, w sytuacji ewidentnego nadmiaru ł ó żek o profilu gruźlicy i chor ó b płuc wskaźniki proponowanej metodologii określają ich deficyt na poziomie 310 ł ó żek. Przy ogromnym nadmiarze ł ó żek o profilu gruźlicy i chor ó b płuc w woj. lubelskim formułowane wnioski zmierzają do zwiększenia w tym wojew ó dztwie dotychczasowego potencjału o dalsze 120 ł ó żek?!

28 Tabela 5.8. 2 Optymalna i szacowana liczba ł ó żek na oddziałach onkologicznych (str. 97) Tabela 5.8. 2 Optymalna i szacowana liczba ł ó żek na oddziałach onkologicznych (str. 97) Jest to jedna z kolejnych kluczowych analiz zważywszy, na bardzo niebezpieczny dla bezpieczeństwa zdrowotnego ludności Polski fakt deficytu możliwości wielu ośrodk ó w do natychmiastowego podjęcia skojarzonego leczenia onkologicznego os ó b oczekujących.

29 deficyt rzędu 1700 ł ó żek Wnioski prezentowane ukazują w skali kraju deficyt rzędu 1700 ł ó żek, kt ó ry w perspektywie 2012r może się zwiększyć o kolejne 660 ł ó żek. Jednocześnie występują w analizie wojew ó dztwa (lubuskie, małopolskie, mazowieckie i warmińsko-mazurskie) gdzie wskaźnik ł ó żek (0,6-0,8) występuje na poziomie połowy minimalnych potrzeb.

30 Łóżka onkologiczne Łóżka onkologiczne Proponowane wskaźniki PZH postulują tymczasem dalsze zmniejszenie potencjału ł ó żek onkologicznych w woj. małopolskim o 40?!, a w lubuskim o 10?!

31 Łóżka onkologiczne W materiałach PZH odnoszących się do wojew ó dztwa mazowieckiego, istnieje nawet propozycja zmniejszenia ł ó żek onkologicznych o 100 w perspektywie roku 2012. Jest to nie do przyjęcia i musi być traktowane jako bardzo poważny sygnał skłaniający do gruntownej weryfikacji zastosowanej metody.

32 Łóżka kardiochirurgii R ó wnież nie do przyjęcia, jako nie uwzględniające dynamiki potrzeb zdrowotnych są wnioski określające nadmiar ł ó żek w kardiochirurgii na poziomie 200 oraz neurochirurgii i neurotraumatologii na poziomie 40 ł ó żek w skali kraju.

33 Ł ó żka kardiochirurgii Jest to kuriozalne! Prowadzi to do postulowania w proponowanych wskaźnikach zmniejszenia ł ó żek kardiochirurgicznych w mazowieckim o 80, w wielkopolskim o 40, a w warmińsko-mazurskim (kt ó re wszystkich tego rodzaju ł ó żek ma 30 – do zmniejszenia o 10. Jest to kuriozalne!

34 Reasumując powinno się na pierwszym planie postawić funkcję szpitala ratującą życie Reasumując, aby sieć szpitali nie pozostała propagandowym sloganem, ale wzięła rzeczywisty udział w odczuwalnej dla pacjent ó w poprawie ich bezpieczeństwa zdrowotnego powinno się na pierwszym planie postawić funkcję szpitala ratującą życie, funkcję dla kt ó rej nie ma alternatywy!!


Pobierz ppt "Dr med. Maciej Murkowski Jaki powinien być cel strategiczny sieci szpitali?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google