Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Promotor: Prof. Dr hab. Roman Szulc I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Promotor: Prof. Dr hab. Roman Szulc I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego."— Zapis prezentacji:

1 Promotor: Prof. Dr hab. Roman Szulc I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Przemienienia Pańskiego ul. Długa 1 / 2, 61 – 848 Poznań Poznań 2007 Adam Pytliński Wizerunek lekarza anestezjologa w opinii pacjentów i członków ich rodzin. Ankietowa próba oceny. Adam Pytliński Wizerunek lekarza anestezjologa w opinii pacjentów i członków ich rodzin. Ankietowa próba oceny.

2 Wstęp Praca niniejsza jest spojrzeniem osoby spoza środowiska lekarskiego i próbą oceny wizerunku lekarza anestezjologa poprzez aspekty organizacji jego pracy, a także organizacji oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. Autor pracy nie posiada dyplomu lekarza medycyny. Jest on absolwentem Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

3 Cel pracy Przedmiotem i zarazem celem głównym niniejszej rozprawy jest przedstawienie wizerunku lekarzy anestezjologów w opinii pacjentów i członków ich rodzin. Cel powyższy realizowany był w oparciu o badania ankietowe. Cele pośrednie przedstawiono w formie hipotez badawczych zostały potwierdzone w oparciu o uzyskane wyniki.

4 Hipotezy (1) 1. Lekarz anestezjolog jest specjalistą jeszcze mało znaną w społeczeństwie. 2. Praca lekarza anestezjologa jest często anonimowa, niedoceniana, zarówno przez środowisko medyczne jak i społeczeństwo. 3. Znaczenie / pozycja tej specjalności w środowisku medycznym i w społeczeństwie nie jest doceniana.

5 Hipotezy (2) 4. Zakres czynności / obowiązków, jakie są udziałem lekarza anestezjologa są mało znane opinii społecznej. 5. Rozmowa przedoperacyjna i kontakt pooperacyjny lekarza anestezjologa z pacjentem ma wpływ na wizerunek lekarza anestezjologa.

6 Materiał i metodyka (1) - teren i organizacja badań Badania ankietowe przeprowadzone zostały wśród pacjentów przebywających w obrębie oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii oraz oddziałów chirurgicznych trzech poznańskich szpitali. Do badania włączono również członków rodzin pacjentów. Dobór próby badawczej: a) Pacjenci: 200 osób, b) Członkowie rodzin pacjentów: 200 osób.

7 Materiał i metodyka (2) - badania pilotażowe W fazie poprzedzającej realizację badań, przeprowadzono badania pilotażowe obejmujące 30 osób. Celem tych badań było sprawdzenie poprawności sformułowanych w ankiecie pytań tak, aby były one w pełni zrozumiałe dla respondentów. Po ich zakończeniu wprowadzono do ankiety korekty, a następnie przystąpiono do realizacji zbierania materiału badawczego. Respondenci biorący udział w fazie badań pilotażowych nie byli włączeni do osób odpowiadających na pytania pełnej ankiety.

8 Materiał i metodyka (3) - główne zagadnienia ankiety Ankietowanych poproszono m.in. do odpowiedzi na następujące pytania: 1. Kim jest anestezjolog? 2. Zakres czynności jakie są udziałem lekarza anestezjologa. 3. Kto kieruje oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii? 4. Czy przedoperacyjna rozmowa z anestezjologiem była potrzebna? 5. Jaki wpływ miała ta rozmowa na wizerunek anestezjologa?

9 Materiał i metodyka (4) - kryteria podziału grupy badawczej Grupa 400 respondentów została podzielona na dwie podgrupy; na grupę pacjentów i grupę członków ich rodzin. Nie stosowano podziału respondentów, na pacjentów przedoperacyjnych i pooperacyjnych, lecz przyjęto następujące kryterium: 1) pacjenci, którzy mieli kontakt z lekarzem anestezjologiem (nawet, gdy byli to pacjenci, którzy nie mieli w przeszłości zabiegu operacyjnego, lecz byli już po rozmowie przedoperacyjnej z lekarzem anestezjologiem) oraz 2) pacjenci, którzy nigdy w przeszłości nie mieli kontaktu z lekarzem tej specjalności.

10 Wyniki (1) - dane demograficzne W badaniu wzięło udział 189 kobiet (47 %) i 211 mężczyzn (53 %). W badaniu wzięło udział 189 kobiet (47 %) i 211 mężczyzn (53 %). Najmłodszy respondent miał 32 lata, natomiast najstarszy 77 lat. Średnia wieku respondentów wynosiła 58,4 lata. Najmłodszy respondent miał 32 lata, natomiast najstarszy 77 lat. Średnia wieku respondentów wynosiła 58,4 lata. 362 respondentów (90,5 %) było w przeszłości operowanych. 362 respondentów (90,5 %) było w przeszłości operowanych. Wykształcenie respondentów przedstawia poniższa rycina. Wykształcenie respondentów przedstawia poniższa rycina. Ryc. 1. Wykształcenie respondentów. Ryc. 1. Wykształcenie respondentów.

11 Wyniki (2) Dla 79% respondentów anestezjolog jest lekarzem, natomiast co dziesiąty badany stwierdził, że anestezjolog nim nie jest. Ryc. 2. Kim jest anestezjolog? Ryc. 2. Kim jest anestezjolog?

12 Wyniki (3) Ponad 90%, spośród 400 respondentów, stwierdziło, że anestezjolog ma wyższe wykształcenie. Ryc. 3. Wykształcenie anestezjologa.

13 Wyniki (4) Świadomość społeczna oparta o badania na temat wykonywanych przez anestezjologa zadań jest następująca: - 91% ankietowanych wie, iż anestezjolog wykonuje znieczulenie do zabiegu, - Według 69% ankietowanych anestezjolog sprawuje opiekę okołooperacyjną, - 59% respondentów stwierdziło, że anestezjolog zajmuje się walką z bólem, - jedynie 44% ankietowanych miało świadomość, że anestezjolog działa w stanach zagrożenia życia.

14 Wyniki (5) 43% ankietowanych stwierdziło, iż oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii kieruje anestezjolog. Podobny był odsetek respondentów, którzy twierdzili, że kierownikiem tego oddziału jest chirurg. Ryc. 4. Kto kieruje oddziałem anestezjologii i inetnsywnej terapii? Ryc. 4. Kto kieruje oddziałem anestezjologii i inetnsywnej terapii?

15 Wyniki (6) Ponad 44% badanych uważa, że środki masowego przekazu przedstawiają anestezjologa w niewłaściwy sposób. Blisko 40% stwierdziło jednak, że jest on przedstawiany w sposób właściwy. Ryc. 5. Wizerunek anestezjologa w środkach masowego przekazu.

16 Wyniki (7) Według połowy ankietowanych anestezjolog posiada wysoką pozycję w hierarchii personelu medycznego. Ryc. 6. Znaczenie anestezjologa pośród personelu medycznego.

17 Wyniki (8) Ankietowani (w odpowiedzi na pytanie 9 ankiety) określili następujące cechy, które winny charakteryzować anestezjologa: - troskliwość w stosunku do chorych (69,3% odpowiedzi), - odpowiedzialność (67,8% odpowiedzi), - umiejętność rozmowy z pacjentem (60,8% odpowiedzi), - dokładność (46% odpowiedzi), - opanowanie (42% odpowiedzi).

18 Wyniki (9) Ponad połowa ankietowanych (57%) stwierdziła, że praca lekarza anestezjologa jest anonimowa. Ryc.7. Praca anestezjologa jest anonimowa.

19 Wyniki (10) 26% badanych ma świadomość, że anestezjolog pracuje w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Ryc. 8. Anestezjolog pracuje w warunkach szkodliwych dla zdrowia.

20 Wyniki (11) 90% ankietowanych potwierdziło przydatność przedoperacyjnej rozmowy z anestezjologiem, jednak trzy czwarte respondentów nie pamiętało nazwiska lekarza anestezjologa.

21 Wyniki (12) 58% badanych stwierdziło, iż kontakt z anestezjologiem spowodował u nich zmniejszenie niepewności. Ryc. 9. Czy kontakt z anestezjologiem zmienił Pani / Pana poczucie niepewności?

22 Wnioski (1) Wyniki badań własnych pozwalają na sformułowanie wniosków, które jednocześnie można uznać jako potwierdzenie hipotez badawczych. Wnioski te są następujące: 1. Lekarz anestezjolog jest nadal osobą jeszcze mało znaną w społeczeństwie, aczkolwiek można zauważyć, iż świadomość społeczeństwa dotycząca anestezjologów i ich specjalności wzrasta. 2. Praca lekarza anestezjologa jest często anonimowa, niedoceniana, zarówno przez środowisko medyczne jak i społeczeństwo, co potwierdziło 57% ankietowanych.

23 Wnioski (2) 3. Znaczenie / pozycja tej specjalności w środowisku medycznym i w społeczeństwie nie jest wysoka. 4. Zakres czynności / obowiązków, jakie są udziałem lekarza anestezjologa, nie są w pełni znane w społeczeństwie. Analizując wyniki badań własnych możemy zauważyć, iż respondenci w największym stopniu świadomi są tego, iż anestezjolog wykonuje znieczulenie pacjenta do zabiegu. Pozostałe czynności / zadania anestezjologa są znane respondentom w mniejszym stopniu. W najmniejszym stopniu respondenci świadomi są tego, że lekarz anestezjolog może również działać w stanach zagrożenia życia. 5. Rozmowa przedoperacyjna i kontakt lekarza anestezjologa z pacjentem miały pozytywny wpływ na wizerunek anestezjologa. Rozmowa taka minimalizowała obawy pacjentów przed znieczuleniem i zabiegiem chirurgicznym.

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Promotor: Prof. Dr hab. Roman Szulc I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google