Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małgorzata Borowczak-Hołyst Jolanta Stankiewicz Poniedziałek 7 30 -15 00 Wtorek 7 30 -15 00 Środa 7 30 -15 00 Czwartek 7 30 -15 00 Piątek 7 30 -15 00.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małgorzata Borowczak-Hołyst Jolanta Stankiewicz Poniedziałek 7 30 -15 00 Wtorek 7 30 -15 00 Środa 7 30 -15 00 Czwartek 7 30 -15 00 Piątek 7 30 -15 00."— Zapis prezentacji:

1

2 Małgorzata Borowczak-Hołyst Jolanta Stankiewicz

3 Poniedziałek 7 30 -15 00 Wtorek 7 30 -15 00 Środa 7 30 -15 00 Czwartek 7 30 -15 00 Piątek 7 30 -15 00

4 biblioteka działa w oparciu o roczny plan przygotowany na dany rok szkolny biblioteka funkcjonuje w oparciu o program komputerowy MOL OPTIVUM firmy VULCAN. wszystkie czynności związane z opracowaniem i udostępnianiem zbiorów realizowane są w powyższym systemie. katalogi MOL OPTIVUM znacznie ułatwiają czytelnikom poszukiwania. Po wybraniu odpowiedniego rodzaju katalogu i odnalezieniu poszukiwanego tytułu czytelnik może dowiedzieć się czy książka jest dostępna do wypożyczenia, zapoznać się z jej szczegółowym opisem i dowiedzieć się ile jest egzemplarzy danego wydania.

5 WARTOŚĆ I STRUKTURA KSIĘGOZBIORU Wartość: 217 426 zł Ubytki: 78 336,54 zł Wartość faktyczna: 139 089,88 zł Liczba woluminów: 16 610 RODZAJE DOKUMENTÓW GROMADZONYCH W BIBLIOTECE : książki – zbiory ułożone według UKD – Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej-wolny dostęp do półek kasety wideo kasety magnetofonowe płyty CD czasopisma polskie czasopisma francuskie

6 lektury szkolne opracowania historycznoliterackie wydawnictwa słownikowe i encyklopedyczne pozycje popularnonaukowe wydawnictwa albumowe literatura pedagogiczna literatura regionalna wydawnictwa multimedialne

7 uzupełnianie zbiorów biblioteki zgodnie z propozycjami dyrekcji, nauczycieli oraz potrzebami uczniów ewidencjonowanie i opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującą normą-PN-N-01152 przeprowadzanie bieżącej selekcji jako przygotowanie do skontrum sporządzanie dziennej, semestralnej i końcoworocznej statystyki aktywności czytelniczej uczniów

8 Lekcje biblioteczne – kl. I temat: Poznanie organizacji pracy biblioteki szkolnej, regulaminów i sprawne poruszanie się po warsztacie informacyjno-wyszukiwawczym

9 Wyjścia dydaktyczne do bibliotek wrocławskich: kl. I temat: Poznanie organizacji pracy biblioteki naukowej i sprawne poruszanie się po warsztacie informacyjno-wyszukiwawczym â wyjście do Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej kl. I – temat: Wyszukiwanie źródeł informacji w bazach DBP we Wrocławiu. Biblioteka nowoczesnym ośrodkiem informacji W ramach współpracy międzybibliotecznej uczniowie poznali obszary działalności i zakres świadczonych usług na przykładzie biblioteki naukowej ( Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna) i biblioteki publicznej ( Dolnośląska Biblioteka Publiczna) kl. II – temat: Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje. Dokumenty cyfrowe i ich wykorzystanie do przygotowania prezentacji maturalnej kl. III – temat: Praktyczne sporządzanie bibliografii załącznikowej do prezentacji maturalnej. Przygotowanie prezentacji maturalnej Wystawa tematyczna Zapoznanie uczniów klas maturalnych z prawidłowym sporządzaniem bibliografii załącznikowej i pobudzanie świadomości patriotycznej( wystawa tematyczna z prelekcją)

10 Realizacja zajęć w ramach godzin wychowawczych wg ustalonego wcześniej harmonogramu-zajęcia w pomieszczeniu biblioteki szkolnej, z podziałem na grupy Tworzenie teczek tematycznych-materiały pomocnicze dla uczniów: Zbigniew Herbert, Literacka Nagroda NIKE, Literacka Nagroda Nobla, Prawa człowieka. Praca z Klubem Czytelniczym-realizacja rocznego planu pracy indywidualny instruktaż

11 szeroko pojęte poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachęcanie uczniów do świadomego doboru lektury kształtowanie kultury czytelniczej uczniów, przygotowanie ich do korzystania z innych bibliotek i do samokształcenia wdrażanie do poszanowania książki, regulaminów bibliotecznych i innych materiałów rozwijanie samorządności uczniów: - funkcja klasowego łącznika z biblioteką szkolną - Klub Czytelniczy przeprowadzanie konkursów biblioteczno-czytelniczych organizowanie spotkań autorskich wizualna promocja książki, czytelnictwa, rynku wydawniczego i biblioteki

12 Podstawa, na której opiera swoje działania Klub Czytelniczy: Program Wychowawczy Klubu Czytelniczego Liceum Ogólnokształcącego nr VIII im.Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu. Regulamin Klubu Czytelniczego Liceum Ogólnokształcącego nr VIII im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu. Roczny plan pracy.

13 1. Redagowanie Biuletynu Bibliotecznego 2. Współtworzenie strony internetowej biblioteki szkolnej 3. Tworzenie rankingów książek

14 rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych wyrabianie w uczniach postawy własnej wartości kształtowanie umiejętności odbioru i tworzenia wartości kulturalnych wyrabianie postawy bezinteresownej pracy dla społeczności szkolnej tworzenie własnych utworów poetyckich rozwijanie zainteresowań i kultury czytelniczej uczniów pisanie recenzji książkowych uczestniczenie w spotkaniach klubu dyskusyjnego

15 Opowiadania uczniów Publikacje tematycznie związane z książką, biblioteką, literaturą i rynkiem wydawniczym Artykuły z życia kulturalnego Wrocławia Recenzje książek i filmów Wiersze uczniów Twórczość plastyczna Komiksy Ankiety i statystyki

16

17

18 CELE: kształtuje pozytywne postawy i zachowania uczy sumienności, obowiązkowości, dokładności, punktualności i właściwych relacji z rówieśnikami daje możliwości pozytywnego wyróżnienia się w społeczności klasowej i szkolnej inspiruje, zachęca i zaspokaja potrzebę aktywności podkreśla wartość, użyteczność i atrakcyjność biblioteki szkolnej

19 bieżące spisywanie uczniów zalegających ze zwrotem książek i informowanie uczniów o stanie ich wypożyczeń aktualizacja kart czytelniczych znajdujących się w bibliotece szkolnej przekazywanie informacji o imprezach czytelniczych, które odbywają się w bibliotece szkolnej pomoc w pracach technicznych biblioteki sporządzanie listy książek, które uczniowie jego klasy chcieliby mieć w bibliotece zgłaszanie nauczycielowi bibliotekarzowi propozycji lekcji bibliotecznych informowanie uczniów o terminie zwrotu książek do biblioteki przed wakacjami

20 Osiągnięte cele: - Kształtowanie właściwych postaw - Zaangażowanie w pracę biblioteki szkolnej - Wdrażanie do poszanowania książki, biblioteki i dorobku kulturalnego. - Wyrabianie umiejętności samodzielnego uczenia i myślenia - Organizowanie wolnego czasu z wykorzystaniem zbiorów bibliotecznych przez wypełnianie go ciekawymi i pożytecznymi zajęciami w bibliotece szkolnej

21 1. Kształcenie regionalne – cykl wrocławski i dolnośląski 2. Wrocław nocą 3. Kolekcja wrocławskich krasnali 4. Tramwaje dawnego Wrocławia 5. Zamki i pałace Dolnego Śląska 6. Mosty Dolnego Śląska

22 Konstytucja 3 Maja Narodowe Święto Niepodległości Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok Twórcy w karykaturze – okiem prześmiewcy Cała Polska czyta dzieciom Lektury do matury, powtórka z epok

23 Konkurs na nazwę Biuletynu Bibliotecznego Konkurs czytelniczy Moja lista bestsellerów Biblioteka moich marzeń Konkurs biblioteczny na ekslibris biblioteki szkolnej Prawa człowieka w Polsce i na świecie – historia i stan obecny Konkurs na logo biblioteki szkolnej

24 1. Z wychowawcami: - Wyjścia dydaktyczne do bibliotek wrocławskich - Cykliczne informowanie o stanie wypożyczeń w klasie i raporcie zaległości (statystyka i raport zaległości). 2. Z psychologiem i pedagogiem szkolnym: - Konsultacje w ramach zobowiązań uczniowskich – rozwiązywanie problemów. 3. Z opiekunami Samorządu Uczniowskiego. 4. Z opiekunem Ligi Klas. 5. Zakup nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego i sporządzenie protokołów (ilościowych i kwotowych) rozdysponowania książek między wychowawców poszczególnych klas.

25 1. Zainicjowanie i opracowanie zasad funkcjonowania Ligi Klas w szkole. 2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim, np. nadzorowanie prawidłowego przebiegu prac Komisji Wyborczej w wyborach do Samorządu Uczniowskiego. 3. Tablica promocji szkoły. 4. Monografia szkoły na stronie internetowej Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej. 5. Przekazywanie kolejnych wydań Biuletynu Bibliotecznego do Działu Dokumentów Życia Społecznego Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej. 6. Umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły. 7. W ramach promocji szkoły – publikacje w prasie lokalnej. 8. Promowanie twórczości uczniów poprzez nawiązanie współpracy z Klubem Literackim Ananke-publikacja tomiku wierszy uczennicy naszej szkoły.

26 1. Położenie większego nacisku na współpracę z wychowawcami w celu zwiększenia aktywizacji uczniów i zaangażowania ich w działalność na rzecz biblioteki szkolnej np. poprzez udział w konkursach, przynależność do Klubu Czytelniczego, współpracę przy redagowaniu Biuletynu Bibliotecznego. 2. Kontynuacja i doskonalenie metod pracy indywidualnej z uczniem. 3. Zachęcanie uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej poprzez promowanie jej zbiorów i działalności: publikacje na stronie internetowej, plakaty, organizowanie konkursów i imprez biblioteczno – czytelniczych, informowanie o nowościach książkowych w bibliotece.

27 Dziękujemy za uwagę! Prosimy o kontakt Biblioteka Szkolna Liceum Ogólnokształcącego nr VIII 53-415 Wrocław, ul. Zaporoska 71 Tel. (71) 361 – 77 – 52 w. 23 e-mail:bibliotekalo8@gmail.com Autorstwo prezentacji: Małgorzata Borowczak – Hołyst Jolanta Stankiewicz


Pobierz ppt "Małgorzata Borowczak-Hołyst Jolanta Stankiewicz Poniedziałek 7 30 -15 00 Wtorek 7 30 -15 00 Środa 7 30 -15 00 Czwartek 7 30 -15 00 Piątek 7 30 -15 00."

Podobne prezentacje


Reklamy Google