Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsztaty szkoleniowe Regionalnego Komitetu Sterującego d.s. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego 25-26.03.2010 Kaliszki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsztaty szkoleniowe Regionalnego Komitetu Sterującego d.s. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego 25-26.03.2010 Kaliszki."— Zapis prezentacji:

1 Warsztaty szkoleniowe Regionalnego Komitetu Sterującego d.s. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego 25-26.03.2010 Kaliszki 1 Innowacyjni Świadomie

2 POTRZEBA AKTUALIZACJI RSI 2004 r. – przyjęcie RSI 2005 - Aktualizacja Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego do roku 2020 Dokumenty strategiczne, opracowane przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego; identyfikacja problemów Rezultaty projektów (5SCHEMES, Badanie przedsiębiorstw Warmii i Mazur …) System finansowania działań wyznaczonych w strategii przyporządkowany okresowi programowania 2004 – 2006 (ZPORR, PO RZL,SPO WKP) Wyniki inwentaryzacji RSI w Polsce 2

3 AKTUALIZACJA RIS Wizji: co chcemy osiągnąć? Diagnozy: jacy jesteśmy, jak to oceniamy (na podstawie wizji)? Celów: co powinniśmy robić, by zrealizować wizję? Założeń systemu realizacji System monitoringu – śledzenie realizacji, proponowanie zmian. 3

4 Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko – Mazurskiego Projekt: RIS Warmia – Mazury Plus okres realizacji: luty 2009 – kwiecień 2011 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 8.2. Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji 4

5 CELE PROJEKTU CEL OGÓLNY: Poprawa efektywności podejmowanych działań pro-innowacyjnych i zarządzania procesem innowacyjnym na poziomie regionalnym. CELE SZCZEGÓŁOWE: 1. Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności 2. Opracowanie Planu Działań do RIS 3. Opracowanie metody monitoringu wdrażania RIS 4. Ustanowienie stałych struktur zarządzania wdrażaniem RIS w regionie 5. Promocja polityki innowacyjnej w regionie 5

6 PROCES ORGANIZACYJNY : Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego Sejmik Województwa Warmińsko – Mazurskiego Regionalny Komitet Sterujący ds. RSI Województwa Warmińsko – Mazurskiego GR1 Innowacyjność przedsiębiorstw GR 2 Trendy innowacyjności w regionie GR 3 Kultura innowacyjna w regionie Departament Polityki Regionalnej Biuro Przedsiębiorczości (JZP) 6

7 JEDNOSTKA ZARZĄDZAJĄCA PROJEKTEM Biuro Przedsiębiorczości Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Kierownik Projektu Z-ca Kierownika Projektu Członek Zespołu 7

8 RKS ds. RIS Niezależne ciało opiniodawczo-doradcze Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Komitet nadzoruje proces aktualizacji, wdrażania i monitoringu Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8

9 : ZADANIA RKS ds. RIS: nadzór nad przebiegiem procesu realizacji projektu pn. RIS Warmia Mazury Plus koordynacja procesu wdrażania i monitoringu RIS, inicjowanie aktywnego udziału partnerów społecznych w budowaniu systemu innowacji w województwie przyjmowanie raportów z wdrażania, monitoringu i ewaluacji RSI oraz udzielanie rekomendacji Zarządowi Województwa przygotowanie i opiniowanie projektów podnoszących poziom innowacji w regionie, opiniowanie przedsięwzięć innowacyjnych opiniowanie/ocena dokumentów związanych z polityką innowacji, podejmowanie innych działań związanych z wdrażaniem RSI oraz koordynacja inicjatyw wpływających na rozwój innowacyjności województwa warmińsko – mazurskiego, 9

10 GRUPY ROBOCZE Grupa Robocza 1 Innowacyjność przedsiębiorstw, współpraca ze strefą B+R Grupa Robocza 2 Trendy innowacyjności w regionie – budowanie scenariuszy rozwoju Grupa Robocza 3 Kultura innowacyjności – budowanie postaw innowacyjnych wśród dzieci i młodzieży 10

11 1.Opracowanie rekomendacji do tworzonego dokumentu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2.Prezentowanie stanowisk podmiotów, do których dokument jest dedykowany 3.Ocena sytuacji i potrzeb województwa w obszarze tematycznym Grupy i na tej podstawie proponowanie działań mogących znaleźć się w aktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacyjności 4.Opracowanie rekomendacji do pozostałych dokumentów tworzonych w ramach realizacji projektu systemowego RIS Warmia Mazury PLUS ZADANIA GRUP ROBOCZYCH 11

12 Analiza wstępna Aktualizacja Strategii Rekomendacje Grup Roboczych Konsultacje społeczne Opracowanie planu działań Opracowanie systemu przewidywania trendów innowacyjności w regionie Badanie Pilotażowe Opracowanie metodologii monitoringu ETAPY PRAC 12

13 REZULTATY m.in. : TWARDE: Zaktualizowana RIS Struktura jednostki zarządzającej i monitorującej Opracowany Plan działań do RSI Metodologia monitoringu Strategia funkcjonowania RPK 13

14 REZULTATY cd. : MIĘKKIE: Podniesienie kompetencji kadr jednostki odpowiedzialnej za wdrażanie RSI Wzbogacenie wiedzy członków KS i GR w zakresie metodologii tworzenia, monitoringu oraz ewaluacji RIS – ok. 35 osób Wzmocnienie partnerstwa i budowania konsensusu Zwiększenie kultury innowacyjności 14

15 POSZUKIWANIE KONSENSUSU SPOŁECZNEGO REGIONALNY KOMITET STERUJĄCY REKOMENDACJE GRUP ROBOCZYCH KONFERENCJE PROMUJĄCE PROJEKT ORAZ AKTUALIZACJĘ DOKUMENTU REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACYJNOŚCI KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU ZAKTUALIZOWANEGO DOKUMENTU 15

16 ZREALIZOWANE DZIAŁANIA : Powołanie struktur zarządzających Badania 1. ANALIZA DOKUMENTÓW EWALUUJĄCYCH RIS W POLSCE 2. ANALIZA DOKUMENTÓW O ZNACZENIU STRATEGICZNYM DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 3. ANALIZA WDRAŻANIA RSI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM NA PODSTAWIE PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH REALIZOWANYCH W REGIONIE, FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 4. ANALIZA SYTUACJI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA PODSTAWIE DANYCH ZASTANYCH: ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ STANU INNOWACYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Z LAT 2004-2008 16

17 Warsztaty Grup Roboczych W dniach 26-27 listopada 2009 r. odbyły się warsztaty Grup Roboczych Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności. najważniejsze zjawiska, zagadnienie, hasła, które powinny być brane pod uwagę w trakcie opracowania RSI analiza SWOT cele strategiczne dla aktualizowanej RIS 17

18 WIZYTA STUDYJNA Członkowie Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz pracownicy wchodzący w skład Jednostki Zarządzającej Projektem RIS Warmia Mazury PLUS wzięli udział w wizycie studyjnej W dniach 06-10 grudnia 2009 r do regionu Yorkshire w Wielkiej Brytanii oraz Londynu. 18

19 WIZYTA STUDYJNA Celem wizyty było przybliżenie wiedzy i doświadczenia regionów zaawansowanych w zakresie wdrażania Regionalnej Strategii Innowacyjności na temat: procesu powstawania Regionalnej Strategii Innowacyjności oraz wdrażania dokumentu funkcjonowania regionalnych instytucji wspierających innowacyjność stosowanych instrumentów wspierania innowacji (funkcjonowania Parków Technologicznych, Inkubatorów Przedsiębiorczości i innych) sposobu budowania postaw innowacyjnych wśród dzieci i młodzieży metod stymulowania współpracy przedsiębiorstw, jednostek samorządowych oraz B+R 19

20 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko- Mazurskiego do roku 2020, opracowania Planu Działań do Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko - Mazurskiego, opracowania Strategii funkcjonowania Powiatowych Punktów Kontaktowych Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji AKTUALIZACJA RIS - PRZETARG Data ogłoszenia przetargu: 2010-02-18 Termin składania ofert: 2010-03-04 Złożone oferty: Fundacja Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu BIEC - Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych Maria Bieć – Warszawa Planowane podpisanie umowy – koniec marca 2010 r. 20

21 KAMPANIA REKLAMOWA Od stycznia 2010 ruszyła medialna kampania reklamowa promująca realizację projektu "RIS Warmia Mazury Plus" poprzez emisję spotów relewizyjnych i radiowych. Spoty kierowane są przede wszystkim do przedsiębiorców, środowisk naukowo- badawczych w regionie, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców, dzieci i młodzieży. Spoty mają na celu promocję postawy innowacyjnej w regionie, przybliżenie działań przewidzianych do realizacji przez Samorząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego w ramach projektu RIS Warmia Mazury Plus. Ponadto kampania podkreśla znaczenie wszystkich środowisk mających wpływ na kreowanie polityki innowacyjnej - biznesu, instytucji naukowo-badawczych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu. 21

22 ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK ORAZ OPRACOWANIE PLANU DZIAŁAŃ DO RIS PRZYGOTOWANIE STRATEGII FUNKCJONOWANIA POWIATOWYCH PUNKTÓW KONTAKTOWYCH RSWI W PROCESIE ZARZĄDZANIA RIS WARMIA MAZURY PLUS OPRACOWANIE SYSTEMU PRZEWIDYWANIA TREDNÓW INNOWACYJNOŚCI W REGIONIE ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE MONITORINGU I EWALUACJI PRZYGOTOWANIE METODY MONITOROWANIA I EWALUACJI RIS I PLANU DZIAŁAŃ PRZEPROWADZENIE PILOTAŻU MONITORINGU RIS I PLANU DZIAŁAŃ DALSZE DZIAŁANIA: 22 AKTUALIZACJA REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PRZERPOWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DLA PROJEKTU ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII

23 WWW.RIS.WARMIA.MAZURY.PL 23

24 Dorota Kopeć Z – ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej tel. 089 521-93 -02 d.kopec@warmia.mazury.pl Dziękuję za uwagę 24

25


Pobierz ppt "Warsztaty szkoleniowe Regionalnego Komitetu Sterującego d.s. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego 25-26.03.2010 Kaliszki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google