Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Kontrole Instytucji Wdrażającej u Wnioskodawcy i Beneficjenta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Kontrole Instytucji Wdrażającej u Wnioskodawcy i Beneficjenta."— Zapis prezentacji:

1 1 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Kontrole Instytucji Wdrażającej u Wnioskodawcy i Beneficjenta Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

2 2 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Akty prawne i dokumenty regulujące kontrolę realizacji POIiŚ - rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. Ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, -rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, - rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006r. Ustanawiające Fundusz Spójności,

3 3 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa - rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i nr 1080/2006, - ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, zaakceptowany przez Radę Ministrów i Komisję Europejską,

4 44 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa - Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 z dnia 23 stycznia 2009r. - Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym, wydane w dniu 4 lipca 2007r. Przez Ministra Rozwoju Regionalnego, - Wytyczne do zasad kontroli w kontekście ustawy Pzp, przygotowane przez Urząd Zamówień Publicznych i zatwierdzone przez Komitet Rady Ministrów, - Wytyczne w zakresie certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 – 2013 wydane w dniu 2 lipca 2008r. przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

5 55 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa CELE POIiŚ Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi w dniu 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

6 66 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa ZARZĄDZANIE PROGRAMEM W imieniu Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, Instytucją Zarządzającą (IZ) Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko jest Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W celu wykonywania części zadań IZ zostały wyznaczone instytucje pośredniczące (IP), zaś IP powierzyła realizację części swoich zadań instytucjom wdrażającym (IW) i instytucjom pośredniczącym II stopnia (IP II).

7 77 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Instytucja Zarządzająca (IZ) odpowiada za zarządzanie Programem i jego realizację zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami. IZ realizuje swoje obowiązki w szczególności poprzez: - opracowanie i uzgadnianie wytycznych dla Instytucji Pośredniczących(IP) i Wdrażających(IW/IPII) oraz Beneficjentów, - uzgadnianie wzorów umów i innych dokumentów, -zatwierdzanie instrukcji wykonawczej dla IP, prowadzenie kontroli systemowych w IP i IW/IPII, wydawanie zaleceń dla IP i IW/IPII, - bieżące monitorowanie realizacji programu, - weryfikację poświadczeń i deklaracji wydatków / wniosków o płatność przedstawionych przez IP, -przekazywanie do Komisji Europejskiej wniosków o potwierdzenie udzielenia pomocy dla dużych projektów.

8 88 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Część zadań IZ została powierzona Instytucjom Pośredniczącym (IP) na mocy porozumień. IP realizują swoje obowiązki w szczególności poprzez: - przygotowanie wytycznych dla IW/IPII i Beneficjentów, - organizacje systemu wyboru projektów w trybie konkursowym, - podjęcie decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu, - informowanie IPII o projektach zatwierdzonych do dofinansowania, - bieżące monitorowanie realizacji działań / priorytetów, - organizacje podkomitetów monitorujących PO IiŚ, -sporządzanie i przedkładanie do IZ/IC poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność na poziomie osi priorytetowych, - zatwierdzanie instrukcji wykonawczej IW/ IPII, - prowadzenie kontroli systemowych w IW/ IPII, Na mocy porozumień IP przekazały część swoich obowiązków Instytucjom Wdrażającym/Pośredniczącym II stopnia (IW/IPII).

9 99 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Do głównych zadań Instytucji Audytowej (IA) należy w szczególności: - prowadzenie audytów w celu weryfikacji skutecznego funkcjonowania programu operacyjnego, - prowadzenie audytów wybranych projektów w celu weryfikacji zadeklarowanych wydatków, -przedstawianie Komisji Europejskiej strategii audytu (w tym podmiotów, które będą audyt prowadzić, harmonogramu, metodologii), -regularne przedkładanie Komisji Europejskiej rocznych sprawozdań audytowych w latach 2008-2015, - wydawanie opinii, czy system zarządzania i kontroli funkcjonuje skutecznie, - przedłożenie Komisji Europejskiej, nie później niż do 31 marca 2017r., deklaracji zamknięcia oraz końcowego sprawozdania audytowego.

10 10 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Instytucja Certyfikująca (IC) odpowiada w szczególności za: - opracowanie i przedłożenie Komisji poświadczonych deklaracji wydatków i wniosków o płatność, - poświadczanie, że deklaracja wydatków jest dokładna, wynika z wiarygodnych systemów księgowych i jest oparta na dokumentacji, którą można zweryfikować, - poświadczenie, że zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi oraz zostały poniesione w związku z projektami wybranymi do finansowania, - zapewnienie, że otrzymała od Instytucji Zarządzającej odpowiednie informacje na temat procedur i weryfikacji wydatków, - uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez instytucję audytową lub na jej odpowiedzialność,

11 11 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa cd… - utrzymywanie w formie elektronicznej zapisów księgowych dotyczących wydatków zadeklarowanych Komisji Europejskiej, - uwzględnianie informacji o wykrytych nieprawidłowościach w programie operacyjnym, - uwzględnianie wyników kontroli wydatków prowadzonych przez Instytucje Zarządzające, - opiniowanie wydatków, -przeprowadzanie w instytucjach zarządzających oraz instytucjach im podległych (lub ewentualnie u Beneficjenta) wizyt sprawdzających.

12 12 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Na mocy porozumień IP przekazały część swoich obowiązków Instytucjom Wdrażającym/ Instytucjom Pośredniczącym II stopnia (IW/IPII). Realizują one swoje obowiązki w szczególności poprzez: - ogłaszanie naboru wniosków oraz wyników konkursów, - przyjmowanie i dokonywanie oceny wniosków składanych przez potencjalnych Beneficjentów w procedurze konkursowej (ocena formalna) - monitorowanie przygotowania projektów Indywidualnych Projektów Kluczowych, - przedstawianie IP wniosków dla ww. projektów ocenionych pozytywnie, - prowadzenie komisji ds. oceny projektów (ocena merytoryczna), -przygotowywanie i podpisywanie umów o dofinansowanie projektów z Beneficjentami, - bieżące monitorowanie realizacji projektów,

13 13 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa cd… - weryfikację formalną i merytoryczną wniosków o płatność Beneficjentów, - dokonywanie płatności na rzecz Beneficjentów, - odzyskiwanie kwot nieprawidłowo wydatkowanych, - prowadzenie kontroli projektów na miejscu, - prowadzenie kontroli zamówień publicznych.

14 14 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa I. Obowiązek kontroli IW/IPII u Wnioskodawcy i Beneficjenta POIiŚ -kontrole prowadzone są zgodnie z dokumentem Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013 - Wytyczne w zakresie kontroli realizacji POIiŚ 2007-2013 z dnia 23 stycznia 2009r. wydanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

15 15 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Kontrole na miejscu mogą prowadzić IP lub IW/IPII w zależności od podziału zadań na podstawie planów kontroli, a w uzasadnionych przypadkach doraźnie

16 16 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Istotą prowadzenia kontroli na miejscu jest: - weryfikacja prawidłowości realizacji projektu, - sprawdzenie, czy informacje dotyczące postępu w realizacji projektu oraz poniesionych wydatków, przedstawiane przez Beneficjenta we wnioskach o płatność, są zgodne ze stanem rzeczywistym, - weryfikacja, czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, - weryfikacja, czy wydatki zadeklarowane przez Beneficjentów w związku z realizowanymi projektami zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi.

17 18 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Rodzaje kontroli, obszary kontrolowane: - przygotowania indywidualnego projektów kluczowych (przed złożeniem wniosku o dofinansowanie), - procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem, - projektów na miejscu, - wniosków Beneficjentów o płatność, - na zakończenie realizacji projektu, -projektów zaawansowanych finansowo lub zakończonych przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie, - po zakończeniu realizacji projektu, - realizacji RPD,

18 1718 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa II. Organizacja pracy Wnioskodawcy i Beneficjenta przy projekcie POIiŚ - utworzenie w strukturze organizacyjnej Beneficjenta Jednostki Realizującej Projekt (JRP), - przydzielenie pracownikom odpowiedzialnym za realizację projektu zadań, obowiązków i odpowiedzialności, - określenie zasad zarządzania projektem, - określenie zasad przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, - określenie zasad zawierania umów z Wykonawcami.

19 19 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa - finansowanie przedsięwzięcia i zasady zarządzania finansowego projektem, - określenie zasad kwalifikacji wydatków i ich kontroli, -określenie zasad monitoringu rzeczowego i finansowego projektu oraz dokumentowanie całokształtu realizowanego przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem istoty i struktury tematycznej Raportu Końcowego, -określenie zasad sprawozdawczości i raportowanie o postępach projektu w zakresie rzeczowym i finansowym, -określenie zasad w systemie zarządzania umożliwiających wykluczenie okoliczności sprzyjających konfliktom interesów lub działaniom korupcyjnym,

20 20 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa - określenie zasad gromadzenia, rejestracji, przechowywania i udostępniania dokumentacji realizacji projektu, - określenie zasad i warunków do sprawnego przeprowadzania kontroli przez instytucje zewnętrzne, - określenie zasad prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych o pomocy UE.

21 21 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa III. Prawa i obowiązki kontrolującego i kontrolowanego a) uprawnienia i obowiązki kontrolujących - kierownik jednostki kontrolowanej zapewnia kontrolującym warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, - kontrola projektów może być przeprowadzona w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu, - kontrola na miejscu realizowana jest z reguły w godzinach pracy obowiązujących w jednostce kontrolowanej, - kontrolujący podlegają przepisom BHP oraz o postępowaniu z materiałami ustawowo chronionymi,

22 22 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa - w trakcie kontroli kontrolujący mają za zadanie zrealizowanie wszystkich celów określonych w zatwierdzonym programie kontroli, jeżeli został on sporządzony, -kontrolujący obowiązany jest powstrzymać się od wykonywania zajęć, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność, - zapoznać się z celem i zakresem kontroli oraz uzyskać wiedzę o obszarze objętym kontrolą, -zidentyfikować, ocenić i odpowiednio udokumentować informacje wystarczające i istotne do osiągnięcia celów kontroli, -posiadać odpowiednie kwalifikacje i kompetencje niezbędne do skutecznego przeprowadzenia kontroli, -wykazać się starannością, bezstronnością i terminowością oraz obiektywnie i rzetelnie dokonać oceny obszarów kontroli,

23 23 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa - odnosić się z należytym szacunkiem do pracowników podmiotu kontrolowanego, - podmiot kontrolowany powinien przedstawić podczas kontroli, na żądanie kontrolującego, dokumenty związane z przedmiotem kontroli oraz udzielić szczegółowych wyjaśnień, - kontrolujący uprawniony jest do swobodnego poruszania się po terenie jednostki, z wyjątkiem miejsc podległych szczególnej ochronie, - wglądu oraz tworzenie kopii i odpisów dokumentów związanych z działalnością jednostki kontrolowanej, - przeprowadzenia oględzin obiektów oraz sporządzanie dokumentacji i zbieranie wyjaśnień, - sprawdzanie przebiegu określonych czynności.

24 24 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa b) uprawnienia i obowiązki kontrolowanych Kontrolowany ma obowiązek: - zapewnić właściwe warunki prowadzenia kontroli, - udzielić terminowo wyczerpujących informacji i wyjaśnień na kwestie poruszane przez kontrolujących, będące przedmiotem kontroli, - przedkładać żądane dokumenty dotyczące realizacji projektu, - uczestniczyć w naradzie podsumowującej kontrole, - wdrożyć zalecenia pokontrolne.

25 25 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Kontrolowany ma prawo do: - równego udziału w czynnościach kontrolnych, - odnoszenia się do ustaleń kontroli, - składania oświadczeń mających związek z przedmiotem kontroli, - składania zastrzeżeń do ustaleń kontroli lub odmowy podpisania protokołu, - odmowy podpisania informacji pokontrolnej.

26 26 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa IV. Najczęściej spotykane błędy wykrywane u Wnioskodawcy/Beneficjenta POIiŚ oraz jak się przed nimi ustrzec Prowadzenie kontroli w poszczególnych fazach realizacji projektu 1.Faza wstępna - kontrola projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie 2. Faza realizacji - kontrola projektu po podpisaniu umowy o dofinansowanie 3. Faza zakończenia realizacji - kontrola projektu na zakończenie realizacji 4. Faza eksploatacji - kontrola projektu po zakończeniu realizacji tzw. kontrola trwałości projektu

27 27 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Etapy przygotowania i przeprowadzenia kontroli - analiza dokumentacji projektu będąca w posiadaniu jednostki kontrolujacej (IW/IPII), - konsultacje z osobami prowadzącymi i rozliczającymi projekt, - opracowanie programu kontroli wraz z określeniem celu i zakresu kontroli, - określenie metodologii doboru próby do kontroli, - określenie najważniejszych problemów do weryfikacji, - wskazanie dokumentów do przygotowania przez kontrolowanego, - weryfikacja stanu wdrożenia zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli przeprowadzonej przez (IW/IPII),

28 28 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa cd… - kontrola na miejscu realizacji projektu, - przeprowadzenie oględzin, - gromadzenie dokumentacji zgodnie z zakresem kontroli, - sporządzenie informacji pokontrolnej, - wydanie zaleceń.

29 29 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Dokumenty kontroli - zawiadomienie na piśmie podmiot kontrolowany o terminie i zakresie planowanej kontroli co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli, - lista sprawdzająca zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Wytycznych, - program kontroli określający cel, zakres kontroli, sposób prowadzenia postępowania kontrolnego, harmonogram działań, - upoważnienie w formie pisemnej do przeprowadzenia kontroli,

30 30 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa - odpis lub kopie dokumentów źródłowych, - pisemne wyjaśnienia oraz oświadczenia, - wydruki komputerowe, - dokumenty zawarte na informatycznych nośnikach danych, - informacja pokontrolna, - zalecenia pokontrolne.

31 31 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Cele kontroli: -uzyskanie możliwie pełnej informacji na temat realizowanego przedsięwzięcia: a) poprzez kontrolę dokumentów, b) wizję lokalną w miejscu realizacji.

32 32 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Funkcje kontroli w procesie realizacji projektu: - wspomaganie zarządzania, - oddziaływanie prewencyjne, - zapobieganie powstawaniu uchybień i nieprawidłowości, - wykrywanie uchybień i nieprawidłowości.

33 33 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Zagrożenia: -drobne uchybienia przyczyną nieprawidłowości, -poważne uchybienia, konieczność natychmiastowego działania, -przewymiarowane obiekty, skutkują przekroczeniami finansowymi, -nieprawidłowości wykryte przez organy kontroli kraju Beneficjenta nie muszą skutkować zmniejszeniem dotacji.

34 34 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Uchybienia i nieprawidłowości identyfikowane są w: - obszarze zgodności z zapisami w Decyzji KE, - obszarze zgodności realizacji z polskim prawem jako: - nieistotne, nie powodujące skutków finansowych, - istotne powodujące skutki finansowe.

35 35 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Przyczyny powstania uchybień i nieprawidłowości wynikają z: - niedostatecznego organizacyjnego przygotowania Beneficjenta, - nieodpowiedniego przygotowania przedsięwzięcia (projektu), - złego zarządzania realizacją projektu.

36 36 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Uchybienia drobne dotyczą: -dokumentowania robót dodatkowych i wprowadzanych zmian, -jakości prowadzonej dokumentacji realizacji i odbioru robót, -jakości dokumentacji rozliczeniowej robót.

37 37 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Uchybienia istotne dotyczą: -wykonawstwa robót dodatkowych i wprowadzanych zmian z naruszeniem ustawy PZP, -odstępstw od zakresu rzeczowego określonego w Decyzji KE, -odstępstw od warunków wykonania i odbioru robót, -nieprzestrzegania kwestii własnościowych, -nie osiągnięcia efektu ekologicznego, - kwalifikowanie wydatków na zakres nie ujęty w Decyzji KE, - naruszenie prawa szczególnie w zakresie inwestowania dotacji w obcy majątek, -przekazywanie majątku wytworzonego na rzecz innego podmiotu przed upływem karencji, -rozliczenie kosztów za roboty nie wykonane.

38 38 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Wnioski i zalecenia: - wykorzystanie wniosków i zaleceń pokontrolnych do poprawy jakości zarządzania przy realizacji projektu.

39 4439 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Dziękuję za uwagę Departament Kontroli Przedsięwzięć Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A 02-673 Warszawa


Pobierz ppt "1 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Kontrole Instytucji Wdrażającej u Wnioskodawcy i Beneficjenta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google