Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul"— Zapis prezentacji:

1 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Kontrole Instytucji Wdrażającej u Wnioskodawcy i Beneficjenta Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1

2 Akty prawne i dokumenty regulujące kontrolę realizacji POIiŚ
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Akty prawne i dokumenty regulujące kontrolę realizacji POIiŚ - rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. Ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, - rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006r. Ustanawiające Fundusz Spójności, 2

3 - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych,
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa - rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i nr 1080/2006, - ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, zaakceptowany przez Radę Ministrów i Komisję Europejską, 3

4 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa - Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – z dnia 23 stycznia 2009r. - Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym, wydane w dniu 4 lipca 2007r. Przez Ministra Rozwoju Regionalnego, - Wytyczne do zasad kontroli w kontekście ustawy Pzp, przygotowane przez Urząd Zamówień Publicznych i zatwierdzone przez Komitet Rady Ministrów, - Wytyczne w zakresie certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 – 2013 wydane w dniu 2 lipca 2008r. przez Ministra Rozwoju Regionalnego. 4

5 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa CELE POIiŚ Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi w dniu 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 5

6 ZARZĄDZANIE PROGRAMEM
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa ZARZĄDZANIE PROGRAMEM W imieniu Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, Instytucją Zarządzającą (IZ) Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko jest Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W celu wykonywania części zadań IZ zostały wyznaczone instytucje pośredniczące (IP), zaś IP powierzyła realizację części swoich zadań instytucjom wdrażającym (IW) i instytucjom pośredniczącym II stopnia (IP II). 6

7 uzgadnianie wzorów umów i innych dokumentów,
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Instytucja Zarządzająca (IZ) odpowiada za zarządzanie Programem i jego realizację zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami. IZ realizuje swoje obowiązki w szczególności poprzez: opracowanie i uzgadnianie wytycznych dla Instytucji Pośredniczących(IP) i Wdrażających(IW/IPII) oraz Beneficjentów, uzgadnianie wzorów umów i innych dokumentów, - zatwierdzanie instrukcji wykonawczej dla IP, prowadzenie kontroli systemowych w IP i IW/IPII, wydawanie zaleceń dla IP i IW/IPII, bieżące monitorowanie realizacji programu, weryfikację poświadczeń i deklaracji wydatków / wniosków o płatność przedstawionych przez IP, - przekazywanie do Komisji Europejskiej wniosków o potwierdzenie udzielenia pomocy dla dużych projektów. 7

8 - przygotowanie wytycznych dla IW/IPII i Beneficjentów,
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Część zadań IZ została powierzona Instytucjom Pośredniczącym (IP) na mocy porozumień. IP realizują swoje obowiązki w szczególności poprzez: - przygotowanie wytycznych dla IW/IPII i Beneficjentów, - organizacje systemu wyboru projektów w trybie konkursowym, podjęcie decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu, informowanie IPII o projektach zatwierdzonych do dofinansowania, - bieżące monitorowanie realizacji działań / priorytetów, - organizacje podkomitetów monitorujących PO IiŚ, - sporządzanie i przedkładanie do IZ/IC poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność na poziomie osi priorytetowych, - zatwierdzanie instrukcji wykonawczej IW/ IPII, - prowadzenie kontroli systemowych w IW/ IPII, Na mocy porozumień IP przekazały część swoich obowiązków Instytucjom Wdrażającym/Pośredniczącym II stopnia (IW/IPII). 8

9 Do głównych zadań Instytucji Audytowej (IA) należy w szczególności:
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Do głównych zadań Instytucji Audytowej (IA) należy w szczególności: - prowadzenie audytów w celu weryfikacji skutecznego funkcjonowania programu operacyjnego, - prowadzenie audytów wybranych projektów w celu weryfikacji zadeklarowanych wydatków, - przedstawianie Komisji Europejskiej strategii audytu (w tym podmiotów, które będą audyt prowadzić, harmonogramu, metodologii), - regularne przedkładanie Komisji Europejskiej rocznych sprawozdań audytowych w latach , - wydawanie opinii, czy system zarządzania i kontroli funkcjonuje skutecznie, - przedłożenie Komisji Europejskiej, nie później niż do marca 2017r., deklaracji zamknięcia oraz końcowego sprawozdania audytowego. 9

10 Instytucja Certyfikująca (IC) odpowiada w szczególności za:
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Instytucja Certyfikująca (IC) odpowiada w szczególności za: opracowanie i przedłożenie Komisji poświadczonych deklaracji wydatków i wniosków o płatność, poświadczanie, że deklaracja wydatków jest dokładna, wynika z wiarygodnych systemów księgowych i jest oparta na dokumentacji, którą można zweryfikować, poświadczenie, że zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi oraz zostały poniesione w związku z projektami wybranymi do finansowania, zapewnienie, że otrzymała od Instytucji Zarządzającej odpowiednie informacje na temat procedur i weryfikacji wydatków, uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez instytucję audytową lub na jej odpowiedzialność, 10

11 - opiniowanie wydatków,
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa cd… - utrzymywanie w formie elektronicznej zapisów księgowych dotyczących wydatków zadeklarowanych Komisji Europejskiej, - uwzględnianie informacji o wykrytych nieprawidłowościach w programie operacyjnym, - uwzględnianie wyników kontroli wydatków prowadzonych przez Instytucje Zarządzające, - opiniowanie wydatków, - przeprowadzanie w instytucjach zarządzających oraz instytucjach im podległych (lub ewentualnie u Beneficjenta) wizyt sprawdzających. 11

12 - ogłaszanie naboru wniosków oraz wyników konkursów,
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Na mocy porozumień IP przekazały część swoich obowiązków Instytucjom Wdrażającym/ Instytucjom Pośredniczącym II stopnia (IW/IPII). Realizują one swoje obowiązki w szczególności poprzez: - ogłaszanie naboru wniosków oraz wyników konkursów, przyjmowanie i dokonywanie oceny wniosków składanych przez potencjalnych Beneficjentów w procedurze konkursowej (ocena formalna) monitorowanie przygotowania projektów Indywidualnych Projektów Kluczowych, przedstawianie IP wniosków dla ww. projektów ocenionych pozytywnie,  - prowadzenie komisji ds. oceny projektów (ocena merytoryczna), - przygotowywanie i podpisywanie umów o dofinansowanie projektów z Beneficjentami, - bieżące monitorowanie realizacji projektów, 12

13 - weryfikację formalną i merytoryczną wniosków o płatność
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa cd… - weryfikację formalną i merytoryczną wniosków o płatność Beneficjentów, - dokonywanie płatności na rzecz Beneficjentów, - odzyskiwanie kwot nieprawidłowo wydatkowanych, - prowadzenie kontroli projektów na miejscu, - prowadzenie kontroli zamówień publicznych. 13

14 I. Obowiązek kontroli IW/IPII u Wnioskodawcy i Beneficjenta POIiŚ
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa I. Obowiązek kontroli IW/IPII u Wnioskodawcy i Beneficjenta POIiŚ kontrole prowadzone są zgodnie z dokumentem „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – Wytyczne w zakresie kontroli realizacji POIiŚ ” z dnia 23 stycznia 2009r. wydanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 14

15 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Kontrole na miejscu mogą prowadzić IP lub IW/IPII w zależności od podziału zadań na podstawie planów kontroli, a w uzasadnionych przypadkach doraźnie 15

16 Istotą prowadzenia kontroli na miejscu jest:
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Istotą prowadzenia kontroli na miejscu jest: - weryfikacja prawidłowości realizacji projektu, - sprawdzenie, czy informacje dotyczące postępu w realizacji projektu oraz poniesionych wydatków, przedstawiane przez Beneficjenta we wnioskach o płatność, są zgodne ze stanem rzeczywistym, - weryfikacja, czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, - weryfikacja, czy wydatki zadeklarowane przez Beneficjentów w związku z realizowanymi projektami zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi. 16

17 Rodzaje kontroli, obszary kontrolowane:
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Rodzaje kontroli, obszary kontrolowane: - przygotowania indywidualnego projektów kluczowych (przed złożeniem wniosku o dofinansowanie), - procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem, - projektów na miejscu, - wniosków Beneficjentów o płatność, - na zakończenie realizacji projektu, projektów zaawansowanych finansowo lub zakończonych przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie, - po zakończeniu realizacji projektu, - realizacji RPD, 18

18 II. Organizacja pracy Wnioskodawcy i Beneficjenta przy projekcie POIiŚ
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa II. Organizacja pracy Wnioskodawcy i Beneficjenta przy projekcie POIiŚ - utworzenie w strukturze organizacyjnej Beneficjenta Jednostki Realizującej Projekt (JRP), - przydzielenie pracownikom odpowiedzialnym za realizację projektu zadań, obowiązków i odpowiedzialności, - określenie zasad zarządzania projektem, - określenie zasad przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, - określenie zasad zawierania umów z Wykonawcami. 17

19 - określenie zasad kwalifikacji wydatków i ich kontroli,
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa - finansowanie przedsięwzięcia i zasady zarządzania finansowego projektem, - określenie zasad kwalifikacji wydatków i ich kontroli, - określenie zasad monitoringu rzeczowego i finansowego projektu oraz dokumentowanie całokształtu realizowanego przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem istoty i struktury tematycznej Raportu Końcowego, - określenie zasad sprawozdawczości i raportowanie o postępach projektu w zakresie rzeczowym i finansowym, - określenie zasad w systemie zarządzania umożliwiających wykluczenie okoliczności sprzyjających konfliktom interesów lub działaniom korupcyjnym, 19

20 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa - określenie zasad gromadzenia, rejestracji, przechowywania i udostępniania dokumentacji realizacji projektu, - określenie zasad i warunków do sprawnego przeprowadzania kontroli przez instytucje zewnętrzne, - określenie zasad prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych o pomocy UE. 20

21 III. Prawa i obowiązki kontrolującego i kontrolowanego
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa III. Prawa i obowiązki kontrolującego i kontrolowanego a) uprawnienia i obowiązki kontrolujących - kierownik jednostki kontrolowanej zapewnia kontrolującym warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, - kontrola projektów może być przeprowadzona w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu, - kontrola na miejscu realizowana jest z reguły w godzinach pracy obowiązujących w jednostce kontrolowanej, - kontrolujący podlegają przepisom BHP oraz o postępowaniu z materiałami ustawowo chronionymi, 21

22 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa - w trakcie kontroli kontrolujący mają za zadanie zrealizowanie wszystkich celów określonych w zatwierdzonym programie kontroli, jeżeli został on sporządzony, - kontrolujący obowiązany jest powstrzymać się od wykonywania zajęć, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność, - zapoznać się z celem i zakresem kontroli oraz uzyskać wiedzę o obszarze objętym kontrolą, - zidentyfikować, ocenić i odpowiednio udokumentować informacje wystarczające i istotne do osiągnięcia celów kontroli, - posiadać odpowiednie kwalifikacje i kompetencje niezbędne do skutecznego przeprowadzenia kontroli, - wykazać się starannością, bezstronnością i terminowością oraz obiektywnie i rzetelnie dokonać oceny obszarów kontroli, 22

23 - sprawdzanie przebiegu określonych czynności.
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa - odnosić się z należytym szacunkiem do pracowników podmiotu kontrolowanego, - podmiot kontrolowany powinien przedstawić podczas kontroli, na żądanie kontrolującego, dokumenty związane z przedmiotem kontroli oraz udzielić szczegółowych wyjaśnień, - kontrolujący uprawniony jest do swobodnego poruszania się po terenie jednostki, z wyjątkiem miejsc podległych szczególnej ochronie, - wglądu oraz tworzenie kopii i odpisów dokumentów związanych z działalnością jednostki kontrolowanej, - przeprowadzenia oględzin obiektów oraz sporządzanie dokumentacji i zbieranie wyjaśnień, - sprawdzanie przebiegu określonych czynności. 23

24 b) uprawnienia i obowiązki kontrolowanych Kontrolowany ma obowiązek:
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa b) uprawnienia i obowiązki kontrolowanych Kontrolowany ma obowiązek: - zapewnić właściwe warunki prowadzenia kontroli, - udzielić terminowo wyczerpujących informacji i wyjaśnień na kwestie poruszane przez kontrolujących, będące przedmiotem kontroli, - przedkładać żądane dokumenty dotyczące realizacji projektu, - uczestniczyć w naradzie podsumowującej kontrole, - wdrożyć zalecenia pokontrolne. 24

25 Kontrolowany ma prawo do:
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Kontrolowany ma prawo do: - równego udziału w czynnościach kontrolnych, - odnoszenia się do ustaleń kontroli, - składania oświadczeń mających związek z przedmiotem kontroli, - składania zastrzeżeń do ustaleń kontroli lub odmowy podpisania protokołu, - odmowy podpisania informacji pokontrolnej. 25

26 Prowadzenie kontroli w poszczególnych fazach realizacji projektu
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa IV. Najczęściej spotykane błędy wykrywane u Wnioskodawcy/Beneficjenta POIiŚ oraz jak się przed nimi ustrzec Prowadzenie kontroli w poszczególnych fazach realizacji projektu Faza wstępna - kontrola projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie 2. Faza realizacji - kontrola projektu po podpisaniu umowy o dofinansowanie 3. Faza zakończenia realizacji - kontrola projektu na zakończenie realizacji 4. Faza eksploatacji - kontrola projektu po zakończeniu realizacji tzw. kontrola trwałości projektu 26

27 Etapy przygotowania i przeprowadzenia kontroli
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Etapy przygotowania i przeprowadzenia kontroli analiza dokumentacji projektu będąca w posiadaniu jednostki kontrolujacej (IW/IPII), konsultacje z osobami prowadzącymi i rozliczającymi projekt, opracowanie programu kontroli wraz z określeniem celu i zakresu kontroli, określenie metodologii doboru próby do kontroli, określenie najważniejszych problemów do weryfikacji, wskazanie dokumentów do przygotowania przez kontrolowanego, weryfikacja stanu wdrożenia zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli przeprowadzonej przez (IW/IPII), 27

28 kontrola na miejscu realizacji projektu, przeprowadzenie oględzin,
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa cd… kontrola na miejscu realizacji projektu, przeprowadzenie oględzin, gromadzenie dokumentacji zgodnie z zakresem kontroli, sporządzenie informacji pokontrolnej, wydanie zaleceń. 28

29 - lista sprawdzająca zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Wytycznych,
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Dokumenty kontroli - zawiadomienie na piśmie podmiot kontrolowany o terminie i zakresie planowanej kontroli co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli, - lista sprawdzająca zgodnie z Załącznikiem nr do Wytycznych, - program kontroli określający cel, zakres kontroli, sposób prowadzenia postępowania kontrolnego, harmonogram działań, - upoważnienie w formie pisemnej do przeprowadzenia kontroli, 29

30 - odpis lub kopie dokumentów źródłowych,
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa - odpis lub kopie dokumentów źródłowych, - pisemne wyjaśnienia oraz oświadczenia, - wydruki komputerowe, - dokumenty zawarte na informatycznych nośnikach danych, - informacja pokontrolna, - zalecenia pokontrolne. 30

31 a) poprzez kontrolę dokumentów, b) wizję lokalną w miejscu realizacji.
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Cele kontroli: uzyskanie możliwie pełnej informacji na temat realizowanego przedsięwzięcia: a) poprzez kontrolę dokumentów, b) wizję lokalną w miejscu realizacji. 31

32 Funkcje kontroli w procesie realizacji projektu:
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Funkcje kontroli w procesie realizacji projektu: - wspomaganie zarządzania, - oddziaływanie prewencyjne, - zapobieganie powstawaniu uchybień i nieprawidłowości, - wykrywanie uchybień i nieprawidłowości. 32

33 - drobne uchybienia przyczyną nieprawidłowości,
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Zagrożenia: - drobne uchybienia przyczyną nieprawidłowości, - poważne uchybienia, konieczność natychmiastowego działania, - przewymiarowane obiekty, skutkują przekroczeniami finansowymi, - nieprawidłowości wykryte przez organy kontroli kraju Beneficjenta nie muszą skutkować zmniejszeniem dotacji. 33

34 Uchybienia i nieprawidłowości identyfikowane są w:
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Uchybienia i nieprawidłowości identyfikowane są w: - obszarze zgodności z zapisami w Decyzji KE, - obszarze zgodności realizacji z polskim prawem jako: - nieistotne, nie powodujące skutków finansowych, - istotne powodujące skutki finansowe. 34

35 Przyczyny powstania uchybień i nieprawidłowości wynikają z:
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Przyczyny powstania uchybień i nieprawidłowości wynikają z: - niedostatecznego organizacyjnego przygotowania Beneficjenta, - nieodpowiedniego przygotowania przedsięwzięcia (projektu), - złego zarządzania realizacją projektu. 35

36 Uchybienia drobne dotyczą:
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Uchybienia drobne dotyczą: dokumentowania robót dodatkowych i wprowadzanych zmian, jakości prowadzonej dokumentacji realizacji i odbioru robót, - jakości dokumentacji rozliczeniowej robót. 36

37 Uchybienia istotne dotyczą:
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Uchybienia istotne dotyczą: - wykonawstwa robót dodatkowych i wprowadzanych zmian z naruszeniem ustawy PZP, - odstępstw od zakresu rzeczowego określonego w Decyzji KE, - odstępstw od warunków wykonania i odbioru robót, - nieprzestrzegania kwestii własnościowych, nie osiągnięcia efektu ekologicznego, - kwalifikowanie wydatków na zakres nie ujęty w Decyzji KE, - naruszenie prawa szczególnie w zakresie inwestowania dotacji w obcy majątek, - przekazywanie majątku wytworzonego na rzecz innego podmiotu przed upływem karencji, - rozliczenie kosztów za roboty nie wykonane. 37

38 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Wnioski i zalecenia: - wykorzystanie wniosków i zaleceń pokontrolnych do poprawy jakości zarządzania przy realizacji projektu. 38

39 Departament Kontroli Przedsięwzięć
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul. Konstruktorska 3A, Warszawa Dziękuję za uwagę Departament Kontroli Przedsięwzięć Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A Warszawa 44


Pobierz ppt "NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ul"

Podobne prezentacje


Reklamy Google