Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 1/47 SPOTKANIE BURMISTRZA CZECHOWIC-DZIEDZIC Z PRZEDSIĘBIORCAMI Czechowice-Dziedzice, 12 marca 2008 r. DWOREK STARA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 1/47 SPOTKANIE BURMISTRZA CZECHOWIC-DZIEDZIC Z PRZEDSIĘBIORCAMI Czechowice-Dziedzice, 12 marca 2008 r. DWOREK STARA."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 1/47 SPOTKANIE BURMISTRZA CZECHOWIC-DZIEDZIC Z PRZEDSIĘBIORCAMI Czechowice-Dziedzice, 12 marca 2008 r. DWOREK STARA CYNKOWNIA

2 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 2/47 Powitanie i słowo wstępne – Marian Błachut, Burmistrz Czechowic-Dziedzic Strategia Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice i Wieloletni Plan Inwestycyjny – Grzegorz Wąsik, Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta, UM Czechowice-Dziedzice Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice – metodyka tworzenia – dr Jerzy Gołubowicz, Instytut Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach Jak Pałac Kotulińskich odzyskuje dawny blask. Projekt rewitalizacji atrakcji turystycznej Czechowic-Dziedzic – Iwona Gach, Strategis Sp. J. w Bielsku- Białej Bank ofert inwestycyjnych – Błażej Budny, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, UM Czechowice-Dziedzice Działania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dofinansowane w roku 2008 – Katarzyna Domagała, Tomasz Mrowiec, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej PROGRAM SPOTKANIA

3 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 3/47 STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE

4 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 4/47 określenie wizji gminy - czyli stanu rzeczy, do osiągnięcia którego należy dążyć - pozwala skoncentrować się w pracach samorządu na realizacji zadań najbardziej istotnych dla całej lokalnej społeczności cel strategiczny staje się źródłem oparcia przy podejmowaniu bieżących decyzji odwołanie się do zapisów strategii rozwoju gminy jest konieczne przy składaniu wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze źródeł pozabudżetowych, np. środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej budowany jest korzystny wizerunek gminy, jako aktywnego, stwarzającego sobie szanse sukcesu ośrodka społeczno- gospodarczego ATUTY DOBREJ STRATEGII ROZWOJU GMINY

5 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 5/47 STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE Załącznik do uchwały Rady Miejskiej nr XLII/349/01 z dnia 23 października 2001 roku Czechowice - Dziedzice, październik 2000 – maj 2001

6 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 6/47 Gmina Czechowice-Dziedzice przyjazna swoim mieszkańcom – podnosząca jakość życia poprzez rozwój miejscowego przemysłu i przedsiębiorczości, realizowany w zgodzie ze środowiskiem naturalnym oraz poprzez poprawę standardu i dostępności szeroko rozumianych usług dla jej mieszkańców DEKLARACJA MISJI

7 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 7/47 Rozwój przyjaznego środowisku przemysłu oraz małej i średniej przedsiębiorczości Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, który jest źródłem bogacenia się społeczności gminy Podniesienie rangi gminy na tle regionu Jakość życia Zmiana wizerunku miasta – z kojarzonego powszechnie ośrodka przemysłu ciężkiego na miłe, dogodne do zamieszkania, średniej wielkości miasto Zrównoważenie sytuacji na rynku pracy – stworzenie szansy realizacji zawodowej dla mieszkańców miasta i gminy Czechowice-Dziedzice – pełna dostępność do bogatej i zróżnicowanej oferty zagospodarowania wolnego czasu Centrum logistyczne DOMENY I CELE STRATEGICZNE

8 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 8/47 od momentu uchwalenia w 2001 r. strategia nie była aktualizowana (w tym czasie nastąpiły zmiany zarówno w samej gminie, jak i w jej otoczeniu) jej realizacja nie była monitorowana rozpoczął się nowy okres programowania Unii Europejskiej – obejmujący lata 2007-2013 – pojawiły się nowe programy, za pomocą których dystrybuowane są fundusze strukturalne UE z rokiem 2007 skończył się okres, na jaki został sporządzony plan operacyjny Strategii – autorzy dokumentu założyli aktualizację dokumentu DETERMINANTY AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE

9 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 9/47 sprawozdanie z realizacji planu operacyjnego strategii w latach 2001-2007 audyt społeczno-gospodarczy Gminy Czechowice-Dziedzice zebranie propozycji zadań do ujęcia w nowym planie operacyjnym strategii weryfikacja założonych celów strategicznych gminy oraz sformułowanie planu operacyjnego na lata 2008-2015 konsultacje dokumentu strategicznego i podjęcie uchwały w sprawie jego przyjęcia PRZEBIEG PRAC NAD AKTUALIZACJĄ STRATEGII

10 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 10/47 Dotychczasową realizację zadań ujętych w strategii można ocenić pozytywnie w ujęciu ilościowym, natomiast niemożliwe jest przeprowadzenie obiektywnej oceny jakościowej, ponieważ dokument strategii nie zawiera narzędzia wartościowania postępów w dążeniu do osiągania założonych celów. Z uwagi na duże zmiany społeczno-gospodarcze, zarówno w skali gminy, jak i regionu i kraju, jakie nastąpiły od czasu opracowania strategii, należy poddać analizie zapisy dotyczące celów strategicznych i operacyjnych i - w razie potrzeby - dokonać ich modyfikacji. Należy opracować system monitorowania realizacji strategii oraz oceniania efektów jej wdrażania. OCENA REALIZACJI PLANU OPERACYJNEGO STRATEGII W LATACH 2001-2007 – WNIOSKI (1)

11 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 11/47 Podczas aktualizacji strategii należy uwzględnić potrzebę jej zgodności z pozostałymi dokumentami planistycznymi gminy (m.in. ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i programem ochrony środowiska), a także uwzględnić ponadlokalne dokumenty planistyczne. Wskazane jest przyjęcie zasady, że odpowiedzialne za realizację zadań są jednostki organizacyjne samorządu (wydziały/biura Urzędu Miejskiego lub jednostki organizacyjne i spółki gminy), natomiast inne podmioty mogą pełnić funkcje wiodące w danym przedsięwzięciu jedynie po dokonaniu wiążących uzgodnień. OCENA REALIZACJI PLANU OPERACYJNEGO STRATEGII W LATACH 2001-2007 – WNIOSKI (2)

12 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 12/47 PROFIL SPOŁECZNO-GOSPODARCZY GMINY WYBRANE WSKAŹNIKI (1)

13 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 13/47 PROFIL SPOŁECZNO-GOSPODARCZY GMINY WYBRANE WSKAŹNIKI (2)

14 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 14/47 PROFIL SPOŁECZNO-GOSPODARCZY GMINY WYBRANE WSKAŹNIKI (3)

15 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 15/47 STRUKTURA WIEKOWA LUDNOŚCI (PAŹDZIERNIK 2007 R.)

16 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 16/47 Nazwa zadania: …………………………………………......................... Opis problemu:..………………………………………............................ Opis zadania: ………...………………………………............................. Wpływ zadania na zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności: …… Uwagi: ……………………………………………………………………... Osoba zgłaszająca zadanie: …………………………………................ KART ZGŁOSZENIA ZADANIA DO UJĘCIA W PRACACH NAD STRATEGIĄ

17 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 17/47 PLAN OPERACYJNY NA LATA 2008-2015

18 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 18/47 SCHEMAT PLANU OPERACYJNEGO – CELE OPERACYJNE SFERA SPOŁECZNA SFERA GOSPODARCZA SFERA ŚRODOWISKOWA SFERA KOMUNIKACYJNA Rozwój budownictwa mieszkaniowego Rozwój infrastruktury publicznej Zwiększanie atrakcyjności miejsca zamieszkania Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Aktywizacja społeczeństwa Aktywizacja gospodarcza gminy Informatyzacja gminy Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Uporządkowanie gospodarki odpadami Poprawa efektywności energetycznej i jakości powietrza Propagowanie postaw i zachowań proekologicznych Wzrost dostępności komunikacyjnej Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego Optymalizacja lokalnego transportu

19 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 19/47 Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego Zabezpieczenie wymaganej ilości mieszkań socjalnych ROZWÓJ BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

20 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 20/47 Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych Budowa budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej Budowa domu spokojnej starości ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ

21 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 21/47 Rewitalizacja obszarów miejskich Likwidacja barier architektonicznych Poprawa estetyki przestrzeni publicznej ZWIĘKSZANIE ATRAKCYJNOŚCI MIEJSCA ZAMIESZKANIA

22 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 22/47 Wzrost bezpieczeństwa publicznego Ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa Zapewnienie pomocy społecznej mieszkańcom gminy ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW

23 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 23/47 Rozwój aktywności ruchowej Zapewnienie atrakcyjnej oferty kulturalnej dla mieszkańców Wzbogacanie oferty edukacyjnej Wspieranie inicjatyw lokalnych i integracji mieszkańców AKTYWIZACJA SPOŁECZEŃSTWA

24 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 24/47 Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych Kreacja oferty inwestycyjnej Integracja lokalnego środowiska gospodarczego Rozwój kadr lokalnej gospodarki AKTYWIZACJA GOSPODARCZA GMINY

25 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 25/47 Upowszechnienie dostępu do Internetu Wprowadzenie elektronicznej karty mieszkańca Edukacja informatyczna Podniesienie poziomu informatyzacji administracji gminy INFORMATYZACJA GMINY

26 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 26/47 Uporządkowanie struktury własnościowej sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków REGULACJA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE

27 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 27/47 Realizacja gminnego planu gospodarki odpadami Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI

28 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 28/47 Termomodernizacja budynków Realizacja programu ograniczania niskiej emisji Modernizacja sieci cieplnych POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I JAKOŚCI POWIETRZA

29 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 29/47 Zrównoważony rozwój obszaru NATURA 2000 Edukacja ekologiczna mieszkańców PROPAGOWANIE POSTAW I ZACHOWAŃ PROEKOLOGICZNYCH

30 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 30/47 Połączenie komunikacyjne z drogą ekspresową S1 Skomunikowanie Parku Technologicznego Przemysłu Lotniczego oraz terenów przemysłowych gminy WZROST DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ

31 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 31/47 Opracowanie programu rozwoju lokalnej sieci komunikacyjnej Remont i przebudowa zdegradowanych ciągów komunikacyjnych Modernizacja niebezpiecznych skrzyżowań Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA KOMUNIKACYJNEGO

32 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 32/47 Rozwój komunikacji zbiorowej Rozwój ruchu rowerowego OPTYMALIZACJA LOKALNEGO TRANSPORTU

33 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 33/47 realizacją Strategii zarządza Burmistrz Czechowic-Dziedzic rolę pomocniczą pełni Zespół ds. rozwoju Czechowic-Dziedzic koordynatorem Strategii jest Wydział Strategii i Rozwoju Miasta WDRAŻANIE STRATEGII

34 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 34/47 powiązanie zapisów strategii z dokumentacją budżetową gminy (plany finansowe i sprawozdania z realizacji budżetu) – wartościowa ocena realizacji cykliczny audyt społeczno-gospodarczy i analiza danych MONITOROWANIE STRATEGII

35 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 35/47 budżet Gminy Czechowice-Dziedzice i podmiotów zależnych środki pomocowe UE fundusze krajowe środki prywatne ŹRÓDŁA FINANSOWANIA STRATEGII

36 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 36/47 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wieloletni plan inwestycyjny i budżet gminy lokalny program rewitalizacji plany odnowy miejscowości strategia rozwiązywania problemów społecznych program informatyzacji gminy program ochrony środowiska gminny plan gospodarki odpadami program ograniczania niskiej emisji program rozwoju lokalnej sieci komunikacyjnej program promocji gminy i inne DOKUMENTY KOMPLEMENTARNE WZGLĘDEM STRATEGII I USZCZEGÓŁAWIAJĄCE JEJ ZAPISY

37 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 37/47 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2008 – 2010 GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE

38 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 38/47 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY (WPI) – INFORMACJE PODSTAWOWE jest średniookresowym dokumentem planistycznym, porządkującym zamierzenia inwestycyjne gminy jest on niezmiernie istotny w procesie programowania rozwoju jest podstawą do ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe na zadania inwestycyjne ułatwia podejmowanie bieżących decyzji w zgodności z założonymi celami rozwoju jest instrumentem wspomagającym zarządzanie finansowe gminą

39 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 39/47 WYMIERNE EFEKTY WDROŻENIA WPI utworzenie bazy danych o potrzebach inwestycyjnych gminy wprowadzenie dłuższego niż rok budżetowy okresu planowania i prognozowania finansów, co wydaje się konieczne biorąc pod uwagę cykl inwestycyjny konfrontacja potrzeb z rzeczywistymi możliwościami finansowymi gminy w kilku najbliższych latach wzmożenie starań o pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na działalność inwestycyjną

40 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 40/47 obejmuje okres trzech lat i opracowywany jest corocznie w systemie kroczącym (aktualizacja co rok) uwzględnia inwestycje na lata 2008-2010, finansowane z udziałem środków budżetu gminy aktualny WPI został opracowany na podstawie szczegółowej analizy potrzeb inwestycyjnych we współpracy z wydziałami Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach oraz jednostkami organizacyjnymi gminy CECHY CHARAKTERYSTYCZNE WPI

41 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 41/47 wpływ na rozwój gospodarczy wpływ na możliwość pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych wypływ na środowisko naturalne długofalowy wypływ na budżet gminy wpływ na atrakcyjność gminy jako miejsca zamieszkania KRYTERIA OCENY ZADAŃ PODCZAS TWORZENIA WPI

42 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 42/47 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2008 – 2010 (1) Lp.Nazwa Zadania Całkowita wartość zadania Nakłady przed 2008 r. 200820092010 Nakłady po 2010 r. 1 Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach 15 341 43012 430329 0006 000 0005 000 0004 000 000 2 Wykonanie elewacji Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach 2 575 70775 7072 500 000000 3 Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Ligocie przy ul. Miliardowickiej 46 2 920 0000500 0002 420 00000 4 Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 w Czechowicach- Dziedzicach 4 166 040476 0403 690 000000 5 Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 3 w Czechowicach- Dziedzicach 4 394 72271 722400 0003 923 000 0 6Budowa domu spokojnej starości "Złota Jesień"3 600 0000100 0001 000 0002 500 0000 7 Adaptacja budynku przy ul. J. Kochanowskiego na lokale socjalne 2 271 83461 8342 210 000000 8 Budowa basenu krytego wolnostojącego o wymiarach 25,0 m x 12,5 m na terenie MOSiR w Czechowicach- Dziedzicach 12 907 4959 507 4953 400 000000 9 Rozbudowa cmentarza komunalnego przy kościele pw. św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach 1 241 912651 912590 000000

43 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 43/47 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2008 – 2010 (2) Lp.Nazwa Zadania Całkowita wartość zadania Nakłady przed 2008 r. 200820092010 Nakłady po 2010 r. 10Zakup autobusów do PKM3 530 0001 700 0001 830 000000 11 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rumana w dzielnicy Grabowice w Czechowicach-Dziedzicach 1 626 9090962 128430 761129 990104 030 12 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bachorek i ul.Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach 1 150 695914 589236 106000 13Rekultywacja składowiska odpadów - Etap I600 0000 0 14Rekultywacja składowiska odpadów - Etap II900 0000 15Rekultywacja składowiska odpadów - Etap III1 500 0000 16 Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach 2 033 91758 1361 000 000975 78100 RAZEM60 760 66113 529 86518 347 23415 649 5429 129 9904 104 030

44 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 44/47 WPI W PODZIALE SEKTOROWYM

45 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 45/47 WPI W PODZIALE NA SFERY STRATEGICZNE

46 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 46/47 WPI W PODZIALE NA SFERY STRATEGICZNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

47 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 47/47 KONTAKT URZĄD MIEJSKI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Pl. Jana Pawła II 1 43-502 Czechowice-Dziedzice www.czechowice-dziedzice.pl WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU MIASTA Pl. Jana Pawła II 1, pok. 408 (III p.) tel.: 032 214 71 68 fax: 032 214 71 82 e-mail: sr@um.czechowice-dziedzice.plsr@um.czechowice-dziedzice.pl


Pobierz ppt "Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 1/47 SPOTKANIE BURMISTRZA CZECHOWIC-DZIEDZIC Z PRZEDSIĘBIORCAMI Czechowice-Dziedzice, 12 marca 2008 r. DWOREK STARA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google