Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Strategii i Rozwoju Miasta"— Zapis prezentacji:

1 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
SPOTKANIE BURMISTRZA CZECHOWIC-DZIEDZIC Z PRZEDSIĘBIORCAMI Czechowice-Dziedzice, 12 marca 2008 r. DWOREK „STARA CYNKOWNIA” Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

2 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
PROGRAM SPOTKANIA Powitanie i słowo wstępne – Marian Błachut, Burmistrz Czechowic-Dziedzic Strategia Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice i Wieloletni Plan Inwestycyjny – Grzegorz Wąsik, Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta, UM Czechowice-Dziedzice Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice – metodyka tworzenia – dr Jerzy Gołubowicz, Instytut Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach Jak „Pałac Kotulińskich” odzyskuje dawny blask.  Projekt rewitalizacji atrakcji turystycznej Czechowic-Dziedzic – Iwona Gach, Strategis Sp. J. w Bielsku-Białej Bank ofert inwestycyjnych – Błażej Budny, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, UM Czechowice-Dziedzice Działania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dofinansowane w roku 2008 – Katarzyna Domagała, Tomasz Mrowiec, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

3 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

4 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
ATUTY DOBREJ STRATEGII ROZWOJU GMINY określenie wizji gminy - czyli stanu rzeczy, do osiągnięcia którego należy dążyć - pozwala skoncentrować się w pracach samorządu na realizacji zadań najbardziej istotnych dla całej lokalnej społeczności cel strategiczny staje się źródłem oparcia przy podejmowaniu bieżących decyzji odwołanie się do zapisów strategii rozwoju gminy jest konieczne przy składaniu wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze źródeł pozabudżetowych, np. środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej budowany jest korzystny wizerunek gminy, jako aktywnego, stwarzającego sobie szanse sukcesu ośrodka społeczno-gospodarczego Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

5 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE Załącznik do uchwały Rady Miejskiej nr XLII/349/01 z dnia 23 października 2001 roku Czechowice - Dziedzice, październik 2000 – maj 2001 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

6 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
DEKLARACJA MISJI Gmina Czechowice-Dziedzice przyjazna swoim mieszkańcom – podnosząca jakość życia poprzez rozwój miejscowego przemysłu i przedsiębiorczości, realizowany w zgodzie ze środowiskiem naturalnym oraz poprzez poprawę standardu i dostępności szeroko rozumianych usług dla jej mieszkańców Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

7 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
DOMENY I CELE STRATEGICZNE Rozwój przyjaznego środowisku przemysłu oraz małej i średniej przedsiębiorczości Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, który jest źródłem bogacenia się społeczności gminy Podniesienie rangi gminy na tle regionu Jakość życia Zmiana wizerunku miasta – z kojarzonego powszechnie ośrodka przemysłu ciężkiego na miłe, dogodne do zamieszkania, średniej wielkości miasto Zrównoważenie sytuacji na rynku pracy – stworzenie szansy realizacji zawodowej dla mieszkańców miasta i gminy Czechowice-Dziedzice – pełna dostępność do bogatej i zróżnicowanej oferty zagospodarowania wolnego czasu Centrum logistyczne Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

8 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
DETERMINANTY AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE od momentu uchwalenia w 2001 r. strategia nie była aktualizowana (w tym czasie nastąpiły zmiany zarówno w samej gminie, jak i w jej otoczeniu) jej realizacja nie była monitorowana rozpoczął się nowy okres programowania Unii Europejskiej – obejmujący lata – pojawiły się nowe programy, za pomocą których dystrybuowane są fundusze strukturalne UE z rokiem 2007 skończył się okres, na jaki został sporządzony plan operacyjny Strategii – autorzy dokumentu założyli aktualizację dokumentu Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

9 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
PRZEBIEG PRAC NAD AKTUALIZACJĄ STRATEGII sprawozdanie z realizacji planu operacyjnego strategii w latach audyt społeczno-gospodarczy Gminy Czechowice-Dziedzice zebranie propozycji zadań do ujęcia w nowym planie operacyjnym strategii weryfikacja założonych celów strategicznych gminy oraz sformułowanie planu operacyjnego na lata konsultacje dokumentu strategicznego i podjęcie uchwały w sprawie jego przyjęcia Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

10 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
OCENA REALIZACJI PLANU OPERACYJNEGO STRATEGII W LATACH – WNIOSKI (1) Dotychczasową realizację zadań ujętych w strategii można ocenić pozytywnie w ujęciu ilościowym, natomiast niemożliwe jest przeprowadzenie obiektywnej oceny jakościowej, ponieważ dokument strategii nie zawiera narzędzia wartościowania postępów w dążeniu do osiągania założonych celów. Z uwagi na duże zmiany społeczno-gospodarcze, zarówno w skali gminy, jak i regionu i kraju, jakie nastąpiły od czasu opracowania strategii, należy poddać analizie zapisy dotyczące celów strategicznych i operacyjnych i - w razie potrzeby - dokonać ich modyfikacji. Należy opracować system monitorowania realizacji strategii oraz oceniania efektów jej wdrażania. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

11 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
OCENA REALIZACJI PLANU OPERACYJNEGO STRATEGII W LATACH – WNIOSKI (2) Podczas aktualizacji strategii należy uwzględnić potrzebę jej zgodności z pozostałymi dokumentami planistycznymi gminy (m.in. ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i programem ochrony środowiska), a także uwzględnić ponadlokalne dokumenty planistyczne. Wskazane jest przyjęcie zasady, że odpowiedzialne za realizację zadań są jednostki organizacyjne samorządu (wydziały/biura Urzędu Miejskiego lub jednostki organizacyjne i spółki gminy), natomiast inne podmioty mogą pełnić funkcje wiodące w danym przedsięwzięciu jedynie po dokonaniu wiążących uzgodnień. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

12 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
PROFIL SPOŁECZNO-GOSPODARCZY GMINY WYBRANE WSKAŹNIKI (1) Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

13 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
PROFIL SPOŁECZNO-GOSPODARCZY GMINY WYBRANE WSKAŹNIKI (2) Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

14 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
PROFIL SPOŁECZNO-GOSPODARCZY GMINY WYBRANE WSKAŹNIKI (3) Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

15 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
STRUKTURA WIEKOWA LUDNOŚCI (PAŹDZIERNIK 2007 R.) Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

16 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
KART ZGŁOSZENIA ZADANIA DO UJĘCIA W PRACACH NAD STRATEGIĄ Nazwa zadania: ………………………………………… Opis problemu: ..……………………………………… Opis zadania: ………...……………………………… Wpływ zadania na zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności: …… Uwagi: ……………………………………………………………………... Osoba zgłaszająca zadanie: ………………………………… Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

17 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
PLAN OPERACYJNY NA LATA Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

18 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
SCHEMAT PLANU OPERACYJNEGO – CELE OPERACYJNE SFERA SPOŁECZNA SFERA GOSPODARCZA SFERA ŚRODOWISKOWA SFERA KOMUNIKACYJNA Rozwój budownictwa mieszkaniowego Aktywizacja gospodarcza gminy Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wzrost dostępności komunikacyjnej Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego Rozwój infrastruktury publicznej Informatyzacja gminy Uporządkowanie gospodarki odpadami Optymalizacja lokalnego transportu Zwiększanie atrakcyjności miejsca zamieszkania Poprawa efektywności energetycznej i jakości powietrza Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Propagowanie postaw i zachowań proekologicznych Aktywizacja społeczeństwa Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

19 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
ROZWÓJ BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego Zabezpieczenie wymaganej ilości mieszkań socjalnych Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

20 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych Budowa budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej Budowa domu spokojnej starości Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

21 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
ZWIĘKSZANIE ATRAKCYJNOŚCI MIEJSCA ZAMIESZKANIA Rewitalizacja obszarów miejskich Likwidacja barier architektonicznych Poprawa estetyki przestrzeni publicznej Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

22 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW Wzrost bezpieczeństwa publicznego Ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa Zapewnienie pomocy społecznej mieszkańcom gminy Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

23 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
AKTYWIZACJA SPOŁECZEŃSTWA Rozwój aktywności ruchowej Zapewnienie atrakcyjnej oferty kulturalnej dla mieszkańców Wzbogacanie oferty edukacyjnej Wspieranie inicjatyw lokalnych i integracji mieszkańców Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

24 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
AKTYWIZACJA GOSPODARCZA GMINY Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych Kreacja oferty inwestycyjnej Integracja lokalnego środowiska gospodarczego Rozwój kadr lokalnej gospodarki Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

25 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
INFORMATYZACJA GMINY Upowszechnienie dostępu do Internetu Wprowadzenie elektronicznej karty mieszkańca Edukacja informatyczna Podniesienie poziomu informatyzacji administracji gminy Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

26 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
REGULACJA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE Uporządkowanie struktury własnościowej sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

27 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI Realizacja gminnego planu gospodarki odpadami Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

28 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I JAKOŚCI POWIETRZA Termomodernizacja budynków Realizacja programu ograniczania niskiej emisji Modernizacja sieci cieplnych Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

29 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
PROPAGOWANIE POSTAW I ZACHOWAŃ PROEKOLOGICZNYCH Zrównoważony rozwój obszaru NATURA 2000 Edukacja ekologiczna mieszkańców Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

30 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
WZROST DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ Połączenie komunikacyjne z drogą ekspresową S1 Skomunikowanie Parku Technologicznego Przemysłu Lotniczego oraz terenów przemysłowych gminy Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

31 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA KOMUNIKACYJNEGO Opracowanie programu rozwoju lokalnej sieci komunikacyjnej Remont i przebudowa zdegradowanych ciągów komunikacyjnych Modernizacja niebezpiecznych skrzyżowań Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

32 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
OPTYMALIZACJA LOKALNEGO TRANSPORTU Rozwój komunikacji zbiorowej Rozwój ruchu rowerowego Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

33 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
WDRAŻANIE STRATEGII realizacją Strategii zarządza Burmistrz Czechowic-Dziedzic rolę pomocniczą pełni „Zespół ds. rozwoju Czechowic-Dziedzic” koordynatorem Strategii jest Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

34 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
MONITOROWANIE STRATEGII powiązanie zapisów strategii z dokumentacją budżetową gminy (plany finansowe i sprawozdania z realizacji budżetu) – wartościowa ocena realizacji cykliczny audyt społeczno-gospodarczy i analiza danych Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

35 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA STRATEGII budżet Gminy Czechowice-Dziedzice i podmiotów zależnych środki pomocowe UE fundusze krajowe środki prywatne Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

36 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
DOKUMENTY KOMPLEMENTARNE WZGLĘDEM STRATEGII I USZCZEGÓŁAWIAJĄCE JEJ ZAPISY studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wieloletni plan inwestycyjny i budżet gminy lokalny program rewitalizacji plany odnowy miejscowości strategia rozwiązywania problemów społecznych program informatyzacji gminy program ochrony środowiska gminny plan gospodarki odpadami program ograniczania niskiej emisji program rozwoju lokalnej sieci komunikacyjnej program promocji gminy i inne Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

37 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2008 – 2010 GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

38 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY (WPI) – INFORMACJE PODSTAWOWE
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY (WPI) – INFORMACJE PODSTAWOWE jest średniookresowym dokumentem planistycznym, porządkującym zamierzenia inwestycyjne gminy jest on niezmiernie istotny w procesie programowania rozwoju jest podstawą do ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe na zadania inwestycyjne ułatwia podejmowanie bieżących decyzji w zgodności z założonymi celami rozwoju jest instrumentem wspomagającym zarządzanie finansowe gminą Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

39 WYMIERNE EFEKTY WDROŻENIA WPI
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta WYMIERNE EFEKTY WDROŻENIA WPI utworzenie bazy danych o potrzebach inwestycyjnych gminy wprowadzenie dłuższego niż rok budżetowy okresu planowania i prognozowania finansów, co wydaje się konieczne biorąc pod uwagę cykl inwestycyjny konfrontacja potrzeb z rzeczywistymi możliwościami finansowymi gminy w kilku najbliższych latach wzmożenie starań o pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na działalność inwestycyjną Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

40 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE WPI obejmuje okres trzech lat i opracowywany jest corocznie w systemie kroczącym (aktualizacja co rok) uwzględnia inwestycje na lata , finansowane z udziałem środków budżetu gminy aktualny WPI został opracowany na podstawie szczegółowej analizy potrzeb inwestycyjnych we współpracy z wydziałami Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach oraz jednostkami organizacyjnymi gminy Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

41 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
KRYTERIA OCENY ZADAŃ PODCZAS TWORZENIA WPI wpływ na rozwój gospodarczy wpływ na możliwość pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych wypływ na środowisko naturalne długofalowy wypływ na budżet gminy wpływ na atrakcyjność gminy jako miejsca zamieszkania Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

42 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2008 – 2010 (1) Lp. Nazwa Zadania Całkowita wartość zadania Nakłady przed r. 2008 2009 2010 Nakłady po 2010 r. 1 Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach 12 430 2 Wykonanie elewacji Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach 75 707 3 Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Ligocie przy ul. Miliardowickiej 46 4 Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 w Czechowicach- Dziedzicach 5 Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 3 w Czechowicach- Dziedzicach 71 722 6 Budowa domu spokojnej starości "Złota Jesień" 7 Adaptacja budynku przy ul. J. Kochanowskiego na lokale socjalne 61 834 8 Budowa basenu krytego wolnostojącego o wymiarach 25,0 m x 12,5 m na terenie MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach 9 Rozbudowa cmentarza komunalnego przy kościele pw. św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

43 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2008 – 2010 (2) Lp. Nazwa Zadania Całkowita wartość zadania Nakłady przed r. 2008 2009 2010 Nakłady po 2010 r. 10 Zakup autobusów do PKM 11 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rumana w dzielnicy Grabowice w Czechowicach-Dziedzicach 12 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bachorek i ul.Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach 13 Rekultywacja składowiska odpadów - Etap I 14 Rekultywacja składowiska odpadów - Etap II 15 Rekultywacja składowiska odpadów - Etap III 16 Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach 58 136  RAZEM Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

44 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
WPI W PODZIALE SEKTOROWYM Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

45 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
WPI W PODZIALE NA SFERY STRATEGICZNE Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

46 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
WPI W PODZIALE NA SFERY STRATEGICZNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

47 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
KONTAKT URZĄD MIEJSKI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Pl. Jana Pawła II Czechowice-Dziedzice WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU MIASTA Pl. Jana Pawła II 1, pok. 408 (III p.) tel.: fax: Wydział Strategii i Rozwoju Miasta


Pobierz ppt "Wydział Strategii i Rozwoju Miasta"

Podobne prezentacje


Reklamy Google