Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Nabór I 2011 rok

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Nabór I 2011 rok"— Zapis prezentacji:

1 Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Nabór I 2011 rok
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Gdańsk, 10 marca 2011 r.

2 Podstawy udzielania wsparcia - Regulamin Przeprowadzania Konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dostępny na stronie PARP: - Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, : - Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 –2013, dostępny na stronie PARP: - Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 1.4 PO IG oraz Instrukcja wypełnienia biznes planu, dostępna na stronie PARP:

3 W ramach Działania ocenie podlega, czy w ramach projektu przewidziano:
realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych oraz wdrożenie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych polegające na: wprowadzeniu wyników tych badan lub prac do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub sprzedaż wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badan przemysłowych lub prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży). Wdrożenie musi nastąpić w okresie 3 lat od zakończenia projektu.

4 Badania przemysłowe Prace rozwojowe
Badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Prace rozwojowe oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności na potrzeby planowania lub projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą także obejmować na przykład inne czynności mające na celu definiowanie pojęciowe, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów lub usług.

5 W przypadku projektu realizowanego we współpracy pomiędzy przedsiębiorcami:
wdrożenie następuje u Wnioskodawcy lub podmiotu współpracującego, lub u obu naraz – przedsiębiorcy ustalają zasady przekazywania wyników badań w umowie o współpracy. Jeśli wdrożenia dokonuje tylko jeden z nich przekazanie wyników badań może się odbyć wyłącznie po cenie rynkowej (sprzedaż części wyników badań, umowa licencyjna itp). podmioty współpracujące mogą dzielić się zyskami ze sprzedaży uzyskanych w projekcie wyników prac B+R - w przypadku gdy projekt zakłada wdrożenie polegające na sprzedaży. Przedmiotowe kwestie regulować powinna umowa o współpracy.

6 Wnioskodawca może uzyskać zwiększoną intensywność wsparcia - o 15 punktów procentowych, ale nie więcej niż do 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem: w przypadku efektywnej współpracy z innym niepowiązanym przedsiębiorcą/ami lub organizacją badawczą, z wyłączeniem podwykonawstwa, w przypadku rozpowszechniania wyników badań przemysłowych na konferencjach naukowych i technicznych i/lub przez publikacje w czasopismach naukowych, technicznych lub bazach danych zapewniających swobodny dostęp do surowych danych badawczych i/lub za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym.

7 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4 POIG
Działanie 1.4 Budżet dla konkursu 199 030 000,00 zł Wartość projektu min. 400 tys. zł* max 50 mln euro Wsparcie na badania poniżej 7,5 mln euro Wparcie na inwestycje brak * dotyczy województw: łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, warmińsko- mazurskiego, kujawsko-pomorskiego oraz podkarpackiego

8 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4 POIG
Intensywność wsparcia Badania przemysłowe Prace rozwojowe Mikro- i mali 70% 45% Średni 60% 35% Inni 50% 25% Intensywność wsparcia na zabezpieczenie i/lub pokrycie kosztów rachunku bankowego – do 100% wydatków (pomoc de minimis – maksymalnie 200 tys. euro, 100 tys. euro w sektorze transportu drogowego)

9 Kryteria formalne w ramach działania 1.4 POIG
I. Wymogi formalne – wniosek: - Złożenie wniosku we właściwej instytucji, - Złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania, - Złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów, - Kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania, - Wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją;

10 Kryteria formalne w ramach działania 1.4 POIG
II. Wymogi formalne – wnioskodawca: - Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania - Wnioskodawca jest przedsiębiorcą - Wnioskodawca prowadzi działalność i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Wnioskodawca oraz Partnerzy/ konsorcjanci (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art.  207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; UWAGA: sprawdzeniu podlega wyłącznie Wnioskodawca!!! - Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.)

11 Kryteria formalne w ramach działania 1.4 POIG
III. Wymogi formalne - projekt: Projekt jest realizowany na terytorium RP, Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IG (jeśli dotyczy), - Realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG, - Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania, - Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (zgodnie z deklaracją wnioskodawcy),

12 Kryteria formalne w ramach działania 1.4 POIG
IV. Kryteria formalne specyficzne: - Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.), - Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, - Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku MSP - 3 lat od zakończenia projektu.

13 Kryteria formalne w ramach działania 1.4 POIG
Uwagi – Złożenie wniosku Wnioskodawcy mogą złożyć wniosek o dofinansowanie na jeden z niżej opisanych sposobów:  podpisanie formularza z danymi wniosku oraz złożenie załączników do wniosku drogą elektroniczną z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Formalne potwierdzenie złożenia dokumentacji aplikacyjnej musi nastąpić w ciągu 5 dni roboczych po dniu zablokowania wniosku, poprzez podpisanie formularza z danymi wniosku oraz złożenie załączników do wniosku drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP. podpisanie wydruku wniosku oraz złożenie załączników do wniosku w formie papierowej (w przypadku braku elektronicznego bezpiecznego podpisu z certyfikatem kwalifikowanym). Formalne potwierdzenie złożenia dokumentacji aplikacyjnej musi nastąpić w ciągu 5 dni roboczych po dniu zablokowania wniosku, poprzez dostarczenie wersji papierowej dokumentacji aplikacyjnej do RIF (decyduje data nadania przesyłki/stempla pocztowego).

14 Kryteria formalne w ramach działania 1.4 POIG
Załączniki: Biznes Plan. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312). Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy innej niż pomoc de minimis przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których Wnioskodawca ubiega się pomoc w ramach niniejszego wniosku (jeśli Wnioskodawca nie otrzymał pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ubiega się pomoc w ramach niniejszego wniosku) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).(jeśli dotyczy)

15 Kryteria formalne w ramach działania 1.4 POIG
Załączniki: Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (lub oświadczenie, że Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości) . Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych – w przypadku gdy Wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis w ramach niniejszego wniosku Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzymał pomoc de minimis w odniesieniu do kosztów przedstawionych jako kwalifikujące się do objęcia wsparciem (jeśli dotyczy) Kopia zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych - w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzymał pomoc de minimis (jeśli dotyczy)

16 Kryteria formalne w ramach działania 1.4 POIG
Załączniki: Kopia promesy kredytowej/leasingowej bądź kopia umowy kredytowej (w przypadku, gdy projekt jest finansowany w drodze kredytu lub leasingu) Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące podatku VAT zgodne z odpowiednim wzorem wynikającym z Zaleceń Instytucji Zarządzającej PO IG, dostępnym na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – obligatoryjne jedynie w przypadku, gdy wnioskodawca występuje o refundację części poniesionego w ramach projektu podatku VAT Załącznik nr Ia do Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (wg wzoru dostępnego na stronie internetowej PARP).

17 Kryteria formalne w ramach działania 1.4 POIG
Załączniki: Załączniki przedkładane w przypadku projektów realizowanych we współpracy: Kopia umowy o współpracy. Oświadczenie o statusie i lokalizacji siedziby podmiotu współpracującego przy projekcie (dotyczy również podmiotów zagranicznych). Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi. (w przypadku gdy Wnioskodawca ubiega się o zwiększoną intensywność wsparcia za realizację projektu w ramach efektywnej współpracy z innym przedsiębiorcą). Kopia umowy spółki, statutu albo innego aktu określającego cele statutowe oraz organizację wewnętrzną i kompetencje poszczególnych organów organizacji badawczej (w przypadku realizacji projektu we współpracy z organizacją badawczą)

18 Kryteria formalne w ramach działania 1.4 POIG
Uwagi - Kompletność dokumentacji W przypadku projektów realizowanych we współpracy z innym przedsiębiorcą/ przedsiębiorcami albo organizacją badawczą, weryfikacji podlegać będzie czy do wniosku o dofinansowanie dołączona została warunkowa umowa o współpracy pomiędzy przedsiębiorcami albo pomiędzy przedsiębiorcą a organizacją badawczą oraz czy umowa ta zawiera obligatoryjne elementy. Przedmiotem umowy o współpracy nie mogą być zadania w projekcie zlecone organizacji badawczej lub przedsiębiorcy w ramach podwykonawstwa.

19 Kryteria merytoryczne w ramach działania 1.4 PO IG
Kryteria merytoryczne obligatoryjne: 1. Projekt ma charakter innowacyjny co najmniej w skali kraju i dotyczy innowacji produktowej lub procesowej, 2. Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdrożenie wyników tych badań lub prac w działalności gospodarczej, 3. Projekt dotyczy inwestycji w aktywa materialne oraz w aktywa niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowej jednostki, rozbudową istniejącej jednostki, dywersyfikacją, produkcji jednostki poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącej jednostki (kryterium dotyczy tylko części wdrożeniowej projektu w przypadku, gdy projekt zakłada wdrożenie w postaci inwestycji dofinansowanej w ramach Działania4.1), 4. Istnieje zapotrzebowanie rynkowe na produkt/technologię/usługę będącą rezultatem projektu, wskazującą na opłacalność projektu,

20 Kryteria merytoryczne w ramach działania 1.4 PO IG
Kryteria merytoryczne obligatoryjne: 5. Wnioskodawca wykazał spełnienie efektu zachęty (dotyczy Wnioskodawców innych niż MSP), 6. Wnioskodawca posiada zdolność techniczną oraz dysponuje kadrą B+R niezbędną do realizacji prac badawczych lub wskazał wykonawcę tych prac, 7. Wnioskodawca posiada zdolność do wdrożenia wyników części badawczej projektu, 8. Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu, 9. Wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu oraz celów działania, 10. Harmonogram projektu umożliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia, 11. Wskaźniki produktu i rezultatu są: obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu,

21 Kryteria merytoryczne w ramach działania 1.4 PO IG
Kryteria merytoryczne fakultatywne: 1.Poziom innowacyjności rezultatów prac badawczo-rozwojowych W przypadku innowacji produktowej: -nowość co najmniej w skali kraju (0-20 pkt.), -wzrost użyteczności produktu (0-10 pkt.), -możliwość wdrożenia rozumiana jako możliwość wprowadzenia produktu na rynek docelowy i jego opłacalność (0-10 pkt.). W przypadku innowacji procesowej: -nowoczesność wprowadzanych zmian technologicznych (co najmniej w skali kraju) (0-20 pkt.), -użyteczność wprowadzanych zmian technologicznych (0-10 pkt.), -opłacalność wykorzystania nowej technologii produkcji (0-10 pkt.).

22 Kryteria merytoryczne w ramach działania 1.4 PO IG
Kryteria merytoryczne fakultatywne: 2. Realizacja projektu prowadzi do utworzenia lub rozbudowy trwałej komórki badawczo-rozwojowej w strukturze Wnioskodawcy (liczba pkt. –10) 3. Wnioskodawca jest MSP (10), 4. Projekt należy do kluczowej grupy tematycznej (info, techno lub bio) (5), 5. Istnieje zapotrzebowanie rynkowe na produkt/technologię/usługę będą rezultatem projektu na rynku międzynarodowym (10), 6. Rezultatem realizacji projektu jest zgłoszenie patentowe wynalazku (10), 7. Rezultatem realizacji projektu jest zgłoszenie wzoru przemysłowego lub zgłoszenie wzoru użytkowego (5),

23 Kryteria merytoryczne w ramach działania 1.4 PO IG
8. W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost zatrudnienia personelu badawczego(6), 9. Projekt ma pozytywny wpływ na politykę horyzontalną wymienioną w art.16 Rozporządzenia Rady (WE) nr1083/2006 lub na politykę horyzontalną wymienioną w art.17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006(3), 10. Wnioskodawca posiada: akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO9001 lub inne certyfikaty branżowe zawierające w sobie wymagana normy ISO9001, lub wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Sytemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS18001 lub PN-N-18001, lub wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO14001lubrozporządzeniem EM (1)

24 Katalog wydatków kwalifikowanych: 
- wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu badawczego objętego wsparciem oraz osób zarządzających tym projektem w zakresie, w jakim są one zatrudnione w ramach projektu badawczego. Do wynagrodzenia zasadniczego Wnioskodawca może wliczyć: premie i nagrody, wynikające z regulaminu wynagrodzeń, dodatek zadaniowy lub funkcyjny za zadania lub funkcje w projekcie, pod warunkiem, że wynagrodzenie zasadnicze pracownika otrzymującego dodatek zadaniowy lub funkcyjny nie jest finansowane ze środków projektu współfinansowanego z PO IG danej instytucji, ustalającego jednolite zasady dla wszystkich pracowników itp.

25 Katalog wydatków kwalifikowanych:
- Koszty amortyzacji aktywów, zarówno środków trwałych, jak i wartości niematerialnych i prawnych, kwalifikują się do współfinansowania pod następującymi warunkami: a)odpisy amortyzacyjne dotyczą aktywów bezpośrednio wykorzystywanych projektu, b) kwalifikowalna wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się wyłącznie do okresu realizacji danego projektu, c)wartość odpisów amortyzacyjnych została obliczona zgodnie z ustawą o rachunkowości itd. W przypadku, gdy aktywa wykorzystywane są także winnych celach niż realizacja projektu,kwalifikowalnajesttylkotaczęśćodpisuamortyzacyjnego,któryodpowiadaproporcjiwykorzystaniaamortyzowanychaktywówwcelurealizacjiprojektu

26 Katalog wydatków kwalifikowanych:
- pokrycie kosztów amortyzacji budynków w zakresie i przez okres w jakim są wykorzystywane na potrzeby projektu objętego wsparciem, nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, - zakup badań, usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu, - pokrycie kosztów operacyjnych, koszty związane z projektem w tym kosztów materiałów, środków eksploatacyjnych, zakupów do prototypów i podobnych produktów, ponoszonych bezpośrednio przy realizacji projektu badawczego,

27 Katalog wydatków kwalifikowanych:
- Koszt kwalifikowany kosztów ogólnych wynosi do 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1-6 Rozporządzenia (z wyłączeniem kosztów ogólnych i kosztów związanych z zabezpieczeniem Umowy oraz prowadzeniem rachunku zaliczkowego), Koszty ogólne to zamknięty katalog kosztów związanych z ogólną działalnością przedsiębiorcy, które nie mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane do konkretnego produktu lub usługi (na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , Do kategorii kosztów ogólnych m.in. należą: - koszty wynajmu lub utrzymania budynków niezbędnych dla realizacji projektu,w proporcji odpowiedniej do rzeczywistego wykorzystania powierzchni biurowej dla celów realizacji projektu itd., - koszty administracyjne np. opłaty czynszowe, opłaty za telefony, Internet itp., koszty materiałów eksploatacyjnych;

28 Katalog wydatków kwalifikowanych:
- ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o udzielenie wsparcia, Kwota wsparcia dla 1.4 dla wydatków związanych z zabezpieczeniem Umowy i kosztami prowadzenia rachunków zaliczkowych nie może przekroczyć, łącznie z inną pomocą de minimis otrzymaną w bieżącym roku kalendarzowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat kalendarzowych z różnych źródeł i w różnych formach, kwoty 200 tysięcy euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego –100 tysięcy euro. - pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonym do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych –do 100% wydatków.

29 W 2011 r. I runda aplikacyjna konkursu projektów w ramach działania 1
W 2011 r. I runda aplikacyjna konkursu projektów w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” została ogłoszona na stronie internetowej PARP w dniu 21 lutego br. Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać poprzez ich zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie w terminie: od 7 marca do 8 kwietnia 2011 r. Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Nabór I 2011 rok"

Podobne prezentacje


Reklamy Google