Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady realizacji i rozliczania projektów w Działaniu 1.4 – 4.1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady realizacji i rozliczania projektów w Działaniu 1.4 – 4.1"— Zapis prezentacji:

1 Zasady realizacji i rozliczania projektów w Działaniu 1.4 – 4.1
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Zasady realizacji i rozliczania projektów w Działaniu 1.4 – 4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, dn. 10 marca 2011 r. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6/A3, Gdańsk tel , faks

2 Działanie 1.4 Zapisy umowy o dofinansowanie projektu
Zasady rozliczania projektów Przygotowanie wniosku o płatność Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6/A3, Gdańsk tel , faks

3 ZAPISY UMOWY o dofinansowanie
I Etap Projektu (1.4) obejmuje realizację pełnego zakresu rzeczowego związanego z przeprowadzeniem badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ZAPISY UMOWY o dofinansowanie Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6/A3, Gdańsk tel , faks

4 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW
Warunkiem uznania wydatków za kwalifikujące się do objęcia wsparciem jest poniesienie ich przez Beneficjenta w okresie kwalifikowalności wydatków, w związku z realizacją Projektu, zgodnie z postanowieniami Umowy, katalogiem wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem określonym w Rozporządzeniu oraz zasadami racjonalnej gospodarki finansowej, w szczególności zaś najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6/A3, Gdańsk tel , faks

5 WYDATKI KWALIFIKOWANE muszą spełniać warunki
są niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu; zostały wskazane w Harmonogramie rzeczowo-finansowym zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków i nie wcześniej niż dzień po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia; - zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez Instytucję Wdrażającą / Instytucję Pośredniczącą II stopnia; - zostały prawidłowo udokumentowane; Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6/A3, Gdańsk tel , faks

6 WYDATKI KWALIFIKOWANE termin poniesienia
W przypadku rozpoczęcia przez Beneficjenta realizacji Projektu przed dniem rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków wszystkie wydatki w ramach Projektu stają się niekwalifikującymi do objęcia wsparciem. Rozpoczęcie realizacji Projektu przed dniem rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków stanowi przesłankę wypowiedzenia Umowy w trybie określonym w § 12 ust. 3 pkt 2. Za rozpoczęcie realizacji Projektu uznaje się dzień rozpoczęcia robót budowlanych, prac rozwojowych, badań przemysłowych lub zaciągnięcia pierwszego zobowiązania Beneficjenta do zamówienia towarów i usług związanych z realizacją Projektu. Nie stanowią rozpoczęcia realizacji Projektu czynności podejmowane w ramach działań przygotowawczych, w szczególności studia wykonalności, usługi doradcze związane z przygotowaniem Projektu, w tym analizy przygotowawcze (techniczne, finansowe, ekonomiczne), oraz przygotowanie dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6/A3, Gdańsk tel , faks

7 WYDATKI KWALIFIKOWANE termin poniesienia
Zrealizowanie Projektu oznacza wykonanie pełnego zakresu rzeczowego Projekt zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz udokumentowanie wykonania robót, dostaw i usług zgodnie z Umową, odpowiednimi protokołami odbioru lub innymi dokumentami potwierdzającymi zgodność realizacji Projektu z warunkami Umowy oraz zrealizowanie przez Beneficjenta pełnego zakresu finansowego Projektu, co oznacza zrealizowanie przez Beneficjenta wszystkich płatności w ramach Projektu, tj. poniesienie wydatków i pozyskanie dokumentów stanowiących podstawę uznania wydatków za kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach Projektu. Wydatki poniesione po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków nie będą uznane za kwalifikujące się do objęcia wsparciem. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6/A3, Gdańsk tel , faks

8 WYPŁATA DOFINANSOWANIA
Podstawą wypłaty dofinansowania jest złożenie przez Beneficjenta prawidłowo wypełnionego w Generatorze wniosków o płatność, dostępnym na stronie internetowej oraz kompletnego wniosku o płatność, w formie papierowej i tożsamej z nią wersji elektronicznej, w obowiązującym formacie zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą POIG. O tożsamości obu wersji rozstrzyga suma kontrolna. Beneficjent składa wniosek wraz z załącznikami. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6/A3, Gdańsk tel , faks

9 ZAŁĄCZNIKI do wniosku o płatność
kopie dokumentów księgowych (faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej), potwierdzających poniesione wydatki, wraz z kopiami dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty, opisanych w sposób umożliwiający ich przypisanie do określonych pozycji w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, poświadczonych przez upoważnioną osobę za zgodność z oryginałem; kopie protokołów odbioru dokumentujących wykonanie robót, kopie dokumentów potwierdzających przyjęcie środków trwałych do użytkowania lub kopie innych dokumentów potwierdzających zgodność realizacji Projektu z warunkami Umowy; w przypadku zawarcia umowy leasingu, kopia umowy leasingu (dotyczy pierwszego wniosku o płatność); Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6/A3, Gdańsk tel , faks

10 w przypadku nabycia prawa własności budynku lub budowli
w przypadku nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu opinia rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej gruntu, określonej na dzień nabycia oraz oświadczenie podmiotu zbywającego grunt, iż w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia gruntu, jego zakup nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis; w przypadku nabycia prawa własności budynku lub budowli - opinia rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, określonej na dzień nabycia, - opinia rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego dofinansowaniem, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń oraz oświadczenie podmiotu zbywającego nieruchomość, iż w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia nieruchomości, jej zakup nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis; Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6/A3, Gdańsk tel , faks

11 w przypadku zakupu używanego środka trwałego
oświadczenie sprzedającego o tym, iż w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środka trwałego, jego zakup nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis, oświadczenie Beneficjenta o tym, iż cena używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa niż cena podobnego, nowego środka trwałego, oświadczeniem sprzedającego określającym zbywcę środka trwałego, miejsce i datę jego zakupu; w przypadku wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy Beneficjent przedkłada karty pracy pracowników sporządzone zgodnie z wzorem, o którym mowa w § 16 ust. 5 pkt 3; Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6/A3, Gdańsk tel , faks

12 w przypadku wniosku o płatność końcową dla I Etapu Projektu
w przypadku kosztów amortyzacji budynków lub sprzętu i aparatury Beneficjent przedkłada kopię tabeli amortyzacyjnej lub wyciąg z tabeli amortyzacyjnej, potwierdzony przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych; w przypadku wniosku o płatność końcową dla I Etapu Projektu a) sprawozdanie potwierdzające zakończenie badań przemysłowych lub prac rozwojowych objętych dofinansowaniem w ramach Umowy, b) analiza ekonomiczna i badania rynkowe potwierdzające celowość wdrożenia wyników badań lub prac, o których mowa w lit. a; Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6/A3, Gdańsk tel , faks

13 oświadczenie Beneficjenta o braku występowania na rynku co najmniej
wraz z pierwszym wnioskiem o płatność w ramach I Etapu Beneficjent składa pełną dokumentację oddziaływania projektu na środowisko, zgromadzoną w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz pozwolenia na budowę, w przypadku, gdy Projekt na I Etapie uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko lub na obszar/potencjalny obszar Natura 2000 oraz przeprowadzana była ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wraz z pierwszym wnioskiem o płatność w ramach II Etapu Beneficjent składa pełną dokumentację oddziaływania projektu na środowisko wraz z pozwoleniem na budowę, w przypadku, gdy Projekt na II Etapie uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko lub na obszar/potencjalny obszar Natura 2000, oświadczenie Beneficjenta o braku występowania na rynku co najmniej potencjalnych dostawców – jeśli dotyczy, KOPIE DOKUMENTÓW - każda strona musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6/A3, Gdańsk tel , faks

14 Beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia założonych celów i wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie oraz w Umowie. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić trwałość efektów Projektu i utrzymać inwestycję w województwie, w którym została zrealizowana, przez okres 3 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy oraz 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu dla dużego przedsiębiorcy, przy czym nie jest niezgodna z warunkiem utrzymania inwestycji wymiana przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym. Okres trwałości efektów projektu ustala się na podstawie statusu przedsiębiorcy obowiązującego w dniu wejścia w życie Umowy. Beneficjent zobowiązuje się do niedokonywania, w okresie wskazanym w ust. 2, zasadniczych modyfikacji Projektu, o których mowa w art. 57 Rozporządzenia 1083/2006. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6/A3, Gdańsk tel , faks

15 MONITOROWANIE Beneficjent, za zgodą Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia może zbyć środek trwały, przestarzały w związku z szybkim rozwojem technologicznym, nabyty z wykorzystaniem dofinansowania. Beneficjent w takim przypadku jest zobowiązany zakupić ze środków własnych inny środek trwały w terminie 3 miesięcy od dnia sprzedaży środka trwałego, przestarzałego w związku z szybkim rozwojem technologicznym, dzięki któremu możliwe będzie utrzymanie celu realizacji Projektu. Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia o zakupie nowego środka trwałego, w terminie 14 dni od dnia zakupu. Jeżeli środek trwały zostanie zakupiony za cenę niższą niż cena, która podlegała dofinansowaniu, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu różnicy w kwocie dofinansowania, na rachunek bankowy oraz w terminie określonym w wezwaniu Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6/A3, Gdańsk tel , faks

16 ZMIANY W PROJEKCIE W przypadku zaistnienia okoliczności mogących opóźnić realizację zadania, określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, nie później niż 30 dni przed dniem upływu okresu realizacji zadania, Beneficjent jest zobowiązany wystąpić z pisemnym wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji zadania. Wraz z wnioskiem Beneficjent jest zobowiązany złożyć pisemne uzasadnienie przyczyn niedotrzymania terminu realizacji zadania, aktualny Harmonogram rzeczowo-finansowym oraz aktualny harmonogram płatności. Nie wymaga zmiany w formie aneksu do umowy zmiana okresu realizacji zadania, o ile nie powoduje to zmiany okresu kwalifikowalności wydatków Projektu i jego Etapu. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6/A3, Gdańsk tel , faks

17 ZMIANY W PROJEKCIE W przypadku zaistnienia okoliczności mogących opóźnić realizację Projektu lub jego Etapu, nie później niż 30 dni przed dniem upływu okresu kwalifikowalności wydatków Projektu lub jego Etapu, Beneficjent jest zobowiązany wystąpić z pisemnym wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu lub jego Etapu. Wraz z wnioskiem Beneficjent jest zobowiązany złożyć pisemne uzasadnienie przyczyn niedotrzymania terminu realizacji Projektu lub jego Etapu, aktualny Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz aktualny harmonogram płatności. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6/A3, Gdańsk tel , faks

18 ZMIANY W PROJEKCIE Beneficjent jest uprawniony do dokonania przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem do 10% wartości kwoty danej kategorii wydatków, z której następuje przesunięcie, bez względu na poziom wzrostu kategorii wydatków, do której następuje przesunięcie. Niedopuszczalne są przesunięcia pomiędzy wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w ramach I Etapu Projektu a wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w ramach II Etapu Projektu, ani między komponentami, tj. badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6/A3, Gdańsk tel , faks

19 PROMOCJA Beneficjent jest zobowiązany do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu ze środków POIG zarówno w trakcie realizacji Projektu jak i po jego zakończeniu. Beneficjent zobowiązany jest do realizacji działań informacyjnych i promocyjnych poprzez umieszczenie, co najmniej: - emblematu Unii Europejskiej, spełniającego normy graficzne określone w załączniku I do rozporządzenia 1828/2006, oraz odniesienie do Unii Europejskiej; - odniesienie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; - hasła określonego przez Instytucję Zarządzającą, podkreślającego wartość dodaną pomocy Wspólnoty, „Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” lub” Dotacje na innowacje”, najlepiej z wyrażeniem „Inwestujemy w Waszą przyszłość”. Postanowienia nie mają zastosowania do małych materiałów promocyjnych, o których mowa w Rozporządzeniu 1828/2006 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6/A3, Gdańsk tel , faks

20 Działanie 4.1 Zapisy umowy o dofinansowanie projektu
Zasady rozliczania projektów Przygotowanie wniosku o płatność Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6/A3, Gdańsk tel , faks

21 zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
II Etap Projektu obejmuje realizację pełnego zakresu rzeczowego związanego z wdrożeniem wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych powstałych w ramach I Etapu Projektu do działalności gospodarczej przedsiębiorcy, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6/A3, Gdańsk tel , faks

22 ZAPISY UMOWY Beneficjent może otrzymać dofinansowanie na realizację II Etapu Projektu pod warunkiem zakończenia i prawidłowego rozliczenia I Etapu Projektu zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w Umowie. Warunkiem koniecznym przyznania dofinansowania na realizację II Etapu Projektu jest potwierdzenie celowości wdrożenia wyników I Etapu Projektu. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6/A3, Gdańsk tel , faks

23 ZAPISY UMOWY Po spełnieniu warunków przyznania dofinansowania II Etapu Projektu, Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia, informuje pisemnie Beneficjenta o przyznaniu dofinansowania na realizację II Etapu Projektu w terminie 14 dni od zatwierdzenia wniosku o płatność, złożonego po zakończeniu I Etapu Projektu. W przypadku, gdy Beneficjent nie spełni warunków przyznania dofinansowania II Etapu Projektu, Beneficjent nie może zgłaszać roszczeń do kwoty dofinansowania. W sytuacji, gdy Beneficjent nie spełni warunków przyznania dofinansowania II Etapu Projektu, Beneficjent zachowuje prawo do otrzymania dofinansowania na realizację I Etapu Projektu zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w Umowie oraz Rozporządzeniu. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6/A3, Gdańsk tel , faks

24 ZAPISY UMOWY Beneficjent może rozpocząć realizację II Etapu Projektu przed otrzymaniem informacji pisemnej, o której mowa w ust. 6, jednakże w takim przypadku Beneficjent ponosi wydatki na własne ryzyko, bez gwarancji otrzymania dofinansowania na realizację II Etapu Projektu. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6/A3, Gdańsk tel , faks

25 OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
W przypadku, gdy Projekt na II Etapie uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko lub na obszar/potencjalny obszar Natura 2000 Beneficjent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z pierwszym wnioskiem o płatność w ramach II Etapu pozwolenia na budowę wraz z pełną dokumentacją oddziaływania Projektu na środowisko. Beneficjent zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji oddziaływania Projektu na środowisko zgodnej z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych oraz ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z zastrzeżeniem art. 153 tej ustawy, pod rygorem wypowiedzenia Umowy zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 17. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6/A3, Gdańsk tel , faks

26 OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Treść wytycznych jest publicznie dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie będzie wypłacone pod warunkiem, że przedstawiona dokumentacja oddziaływania Projektu na środowisko spełnia wymagania określone w ww. ustawie i ww. Wytycznych. O miejscu publikacji, zmianie oraz terminie, od którego Wytyczne lub ich zmiany powinny być stosowane, Minister Rozwoju Regionalnego informuje w komunikacie zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. W przypadku, jeżeli pomiędzy dniem zawarcia Umowy a dniem złożenia pierwszego wniosku o płatność, nastąpi zmiana Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych, która może mieć wpływ na realizację obowiązków i praw Stron w tym zakresie, Umowa będzie aneksowana w sposób umożliwiający realizację nowych praw i obowiązków. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6/A3, Gdańsk tel , faks

27 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW
Warunkiem uznania wydatków za kwalifikujące się do objęcia wsparciem jest poniesienie ich przez Beneficjenta w okresie kwalifikowalności wydatków, w związku z realizacją Projektu, zgodnie z postanowieniami Umowy, katalogiem wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem określonym w Rozporządzeniu oraz zasadami racjonalnej gospodarki finansowej, w szczególności zaś najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6/A3, Gdańsk tel , faks

28 WYDATKI KWALIFIKOWANE muszą spełniać warunki
są niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu; zostały wskazane w Harmonogramie rzeczowo-finansowym zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków i nie wcześniej niż dzień po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia; - zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez Instytucję Wdrażającą / Instytucję Pośredniczącą II stopnia; - zostały prawidłowo udokumentowane; Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6/A3, Gdańsk tel , faks

29 WYPŁATA DOFINANSOWANIA
Podstawą wypłaty dofinansowania jest złożenie przez Beneficjenta prawidłowo wypełnionego w Generatorze wniosków o płatność, dostępnym na stronie internetowej oraz kompletnego wniosku o płatność, w formie papierowej i tożsamej z nią wersji elektronicznej, w obowiązującym formacie zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą POIG. O tożsamości obu wersji rozstrzyga suma kontrolna. Beneficjent składa wniosek wraz z załącznikami. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6/A3, Gdańsk tel , faks

30 ZAŁĄCZNIKI do wniosku o płatność
kopie dokumentów księgowych (faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej), potwierdzających poniesione wydatki, wraz z kopiami dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty, opisanych w sposób umożliwiający ich przypisanie do określonych pozycji w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, poświadczonych przez upoważnioną osobę za zgodność z oryginałem; kopie protokołów odbioru dokumentujących wykonanie robót, kopie dokumentów potwierdzających przyjęcie środków trwałych do użytkowania lub kopie innych dokumentów potwierdzających zgodność realizacji Projektu z warunkami Umowy; w przypadku zawarcia umowy leasingu, kopia umowy leasingu (dotyczy pierwszego wniosku o płatność); Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6/A3, Gdańsk tel , faks

31 w przypadku nabycia prawa własności budynku lub budowli
w przypadku nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu opinia rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej gruntu, określonej na dzień nabycia oraz oświadczenie podmiotu zbywającego grunt, iż w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia gruntu, jego zakup nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis; w przypadku nabycia prawa własności budynku lub budowli - opinia rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, określonej na dzień nabycia, - opinia rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego dofinansowaniem, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń oraz oświadczenie podmiotu zbywającego nieruchomość, iż w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia nieruchomości, jej zakup nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis; Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6/A3, Gdańsk tel , faks

32 w przypadku zakupu używanego środka trwałego
- oświadczenie sprzedającego o tym, iż w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środka trwałego, jego zakup nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis, - oświadczenie Beneficjenta o tym, iż cena używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa niż cena podobnego, nowego środka trwałego, - oświadczeniem sprzedającego określającym zbywcę środka trwałego, miejsce i datę jego zakupu; w przypadku wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy Beneficjent przedkłada karty pracy pracowników sporządzone zgodnie z wzorem, o którym mowa w § 16 ust. 5 pkt 3; Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6/A3, Gdańsk tel , faks

33 w przypadku wniosku o płatność końcową dla I Etapu Projektu
w przypadku kosztów amortyzacji budynków lub sprzętu i aparatury Beneficjent przedkłada kopię tabeli amortyzacyjnej lub wyciąg z tabeli amortyzacyjnej, potwierdzony przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych; w przypadku wniosku o płatność końcową dla I Etapu Projektu a) sprawozdanie potwierdzające zakończenie badań przemysłowych lub prac rozwojowych objętych dofinansowaniem w ramach Umowy, b) analiza ekonomiczna i badania rynkowe potwierdzające celowość wdrożenia wyników badań lub prac, o których mowa w lit. a; Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6/A3, Gdańsk tel , faks

34 wraz z pierwszym wnioskiem o płatność w ramach I Etapu Beneficjent składa pełną dokumentację oddziaływania projektu na środowisko, zgromadzoną w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz pozwolenia na budowę, w przypadku, gdy Projekt na I Etapie uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko lub na obszar/potencjalny obszar Natura 2000 oraz przeprowadzana była ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wraz z pierwszym wnioskiem o płatność w ramach II Etapu Beneficjent składa pełną dokumentację oddziaływania projektu na środowisko wraz z pozwoleniem na budowę, w przypadku, gdy Projekt na II Etapie uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko lub na obszar/potencjalny obszar Natura 2000, oświadczenie Beneficjenta o braku występowania na rynku co najmniej 3 potencjalnych dostawców – jeśli dotyczy, KOPIE DOKUMENTÓW - każda strona musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6/A3, Gdańsk tel , faks

35 Beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia założonych celów i wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie oraz w Umowie. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić trwałość efektów Projektu i utrzymać inwestycję w województwie, w którym została zrealizowana, przez okres 3 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy oraz 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu dla dużego przedsiębiorcy, przy czym nie jest niezgodna z warunkiem utrzymania inwestycji wymiana przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym. Okres trwałości efektów projektu ustala się na podstawie statusu przedsiębiorcy obowiązującego w dniu wejścia w życie Umowy. Beneficjent zobowiązuje się do niedokonywania, w okresie wskazanym w ust. 2, zasadniczych modyfikacji Projektu, o których mowa w art. 57 Rozporządzenia 1083/2006. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6/A3, Gdańsk tel , faks

36 Zespół Płatności i Sprawozdań PO IG e-mail: poig@arp.gda.pl
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Krzysztof Zabrocki Koordynator Zespół Płatności i Sprawozdań PO IG kontakt telefoniczny 58 / 58 / 58 / 58 / Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6/A3, Gdańsk tel , faks


Pobierz ppt "Zasady realizacji i rozliczania projektów w Działaniu 1.4 – 4.1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google