Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3 tel.: +48 (0) 58 32 33 100 fax: +48 (0) 58 30 11 341 www:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3 tel.: +48 (0) 58 32 33 100 fax: +48 (0) 58 30 11 341 www:"— Zapis prezentacji:

1 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3 tel.: +48 (0) 58 32 33 100 fax: +48 (0) 58 30 11 341 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www: www.arp.gda.pl Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zasady rozliczania projektów w Działaniu 1.1.1 "Mikroprzedsiębiorstwa" Aleksandra Tylza-Keczmer koordynator Zespół ds. płatności i sprawozdań 1.1.1 RPO WP Regionalna Instytucja Finansująca Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Gdańsk, 25/11/2010

2 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3 tel.: +48 (0) 58 32 33 100 fax: +48 (0) 58 30 11 341 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www: www.arp.gda.pl Unia Europejska Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Dokumenty kluczowe dla prawidłowej realizacji projektu: Uszczegółowienie RPO WP 2007-2013. Przewodnik Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 wraz z załącznikami, a w szczególności Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach działań 1.1-1.2 RPO WP 2007-2013. Umowa o dofinansowanie Projektu. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność… Wytyczne i interpretacje umieszczane na stronie www.arp.gda.pl (zakładka - Aktulaności dla Wnioskodawców). www.arp.gda.pl

3 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3 tel.: +48 (0) 58 32 33 100 fax: +48 (0) 58 30 11 341 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www: www.arp.gda.pl Unia Europejska Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Etapy rozliczania projektu: Przedstawienie sprawozdania z realizacji projektu we wniosku o płatność. Przedstawienie wydatków we wniosku o płatność. Poddanie się kontroli.

4 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3 tel.: +48 (0) 58 32 33 100 fax: +48 (0) 58 30 11 341 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www: www.arp.gda.pl Unia Europejska Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zanim zaczniemy wydawać pieniądze … Należy dokładnie i rzetelnie zapoznać się z kluczowymi dla realizacji projektu dokumentami. Należy starannie i w sposób przemyślany skonstruować harmonogram rzeczowo-finansowy, a projekt realizować ściśle z jego zapisami. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z pracownikami ARP S.A. w celu uzyskania jednoznacznej interpretacji – zanim wykonamy działania i wydamy pieniądze.

5 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3 tel.: +48 (0) 58 32 33 100 fax: +48 (0) 58 30 11 341 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www: www.arp.gda.pl Unia Europejska Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Harmonogram rzeczowo-finansowy: Należy jednoznacznie oznaczyć, czy VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym. Należy jednoznacznie określić jednostkę miary (sztuka/komplet/zestaw). W przypadku wybrania jako jednostki miary zestawu lub kompletu niezbędne jest wskazanie elementów składowych. Harmonogram musi być poprawny rachunkowo i zgodny z budżetem zatwierdzonym we wniosku aplikacyjnym.

6 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3 tel.: +48 (0) 58 32 33 100 fax: +48 (0) 58 30 11 341 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www: www.arp.gda.pl Unia Europejska Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Harmonogram rzeczowo-finansowy: Dokonując podziału zaplanowanych wydatków na działania należy pamiętać, aby poszczególne działania obejmowały wydatki o jednorodnym charakterze. Działania w harmonogramie nie muszą pokrywać się z kategoriami wydatków we wniosku o dofinansowanie. Zbyt szczegółowe przedstawianie planowanych zakupów utrudnia realizację i rozliczenie projektu.

7 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3 tel.: +48 (0) 58 32 33 100 fax: +48 (0) 58 30 11 341 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www: www.arp.gda.pl Unia Europejska Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Co zrobić, kiedy zachodzą zmiany W sytuacji gdy niemożliwa jest realizacja projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym należy niezwłocznie skontaktować się z pracownikami ARP S.A. w celu omówienia możliwości wprowadzenia zmian w harmonogramie. Realizowanie projektu niezgodnie z harmonogramem bez informowania ARP S.A. może skutkować uznaniem poniesionych wydatków za niekwalifikowalne.

8 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3 tel.: +48 (0) 58 32 33 100 fax: +48 (0) 58 30 11 341 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www: www.arp.gda.pl Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Przygotowanie wniosku o płatność wraz z załącznikami

9 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3 tel.: +48 (0) 58 32 33 100 fax: +48 (0) 58 30 11 341 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www: www.arp.gda.pl Unia Europejska Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Rodzaje wniosków o płatność: wniosek o płatność zaliczkową; wniosek o płatność pośrednią: -wniosek dot. wyłącznie przebiegu realizacji projektu (obejmuje część ogólną i sprawozdawczą), -wniosek obejmujący część ogólną, sprawozdawczą jak i finansową; wniosek o płatność końcową.

10 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3 tel.: +48 (0) 58 32 33 100 fax: +48 (0) 58 30 11 341 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www: www.arp.gda.pl Unia Europejska Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zaliczki na realizację projektu: Zaliczkę można uzyskać na wydatki inwestycyjne oraz wydatki związane z udziałem beneficjenta w targach, imprezach wystawienniczych, itp. Prawo do złożenia wniosku o zaliczkę przysługuje Beneficjentowi 1 raz w każdym roku realizacji projektu. Maksymalna kwota zaliczki może wynieść 50% całości dofinansowania z EFRR w każdym roku realizacji projektu, jednak suma zaliczek udzielonych Beneficjentowi w poszczególnych latach realizacji projektu nie może przekroczyć 90% całości dofinansowania z EFRR.

11 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3 tel.: +48 (0) 58 32 33 100 fax: +48 (0) 58 30 11 341 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www: www.arp.gda.pl Unia Europejska Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zaliczka wypłacana jest na następujących warunkach: Beneficjent podpisze umowę o dofinansowanie projektu i wniesie zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu; wniosek o płatność zaliczkową wpłynie do IP II co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem wykorzystania zaliczki; kwota wnioskowana będzie skorelowana z wydatkami zaplanowanymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym; w umowie o dofinansowanie zostanie wskazany wyodrębniony, prowadzony wyłącznie na potrzeby rozliczenia zaliczki rachunek bankowy.

12 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3 tel.: +48 (0) 58 32 33 100 fax: +48 (0) 58 30 11 341 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www: www.arp.gda.pl Unia Europejska Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wniosek o zaliczkę: składany jest w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej w formacie doc (WORD) wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem załącznikami: -kopią umowy z wykonawcą/dostawcą tej części projektu, która ma być sfinansowana ze środków zaliczki lub -kopią zamówienia złożonego przez Beneficjenta u wykonawcy/dostawcy wraz z potwierdzeniem przyjęcia go do realizacji; -kopią dokumentacji potwierdzającą zachowanie zasady konkurencyjności - w przypadku zamówień, których wartość przekracza 50 000,00 PLN.

13 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3 tel.: +48 (0) 58 32 33 100 fax: +48 (0) 58 30 11 341 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www: www.arp.gda.pl Unia Europejska Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Rozliczenie zaliczki: następuje poprzez złożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność z wypełnioną częścią finansową oraz niezbędnymi załącznikami opisanymi w instrukcji wypełniania wniosku o płatność, w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty otrzymania zaliczki; w przypadku rozliczenia kwoty wyższej niż kwota zaliczki, gdy nie ma wątpliwości co do prawidłowości poniesienia wydatków, różnica podlega refundacji.

14 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3 tel.: +48 (0) 58 32 33 100 fax: +48 (0) 58 30 11 341 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www: www.arp.gda.pl Unia Europejska Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zwrot zaliczki: w przypadku niepełnego wydatkowania przez Beneficjenta zaliczki, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu niewydatkowanej kwoty w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania na rachunek wskazany przez IP II; odsetki bankowe narosłe z tytułu przechowywania na rachunku bankowym środków z tytułu dofinansowania, przekazanego beneficjentowi w formie zaliczki, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez IP II. Odsetki za miesiąc poprzedni należy zwrócić do 7-go dnia miesiąca następnego. nierozliczenie zaliczki w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania powoduje obowiązek zwrotu zaliczki wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania zaliczki Beneficjentowi do dnia zwrotu; wydatkowanie środków na inny cel niż określony w projekcie jest traktowane jako nieprawidłowość i skutkuje obowiązkiem zwrotu środków wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych.

15 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3 tel.: +48 (0) 58 32 33 100 fax: +48 (0) 58 30 11 341 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www: www.arp.gda.pl Unia Europejska Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Prawidłowe wyliczenie przysługującej kwoty zaliczki: Przykład 1: Całkowite koszty kwalifikowalne projektu: 400 000,00 PLN Całkowita wartość dofinansowania projektu z EFRR: 200 000,00 PLN Procent dofinansowania: 50,00 % Wynikający z umowy z kontrahentem lub zamówienia koszt kwalifikowalny zakupów na poczet, których Beneficjent występuje o zaliczkę: 100 000,00 PLN Maksymalna wartość zaliczki: ???

16 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3 tel.: +48 (0) 58 32 33 100 fax: +48 (0) 58 30 11 341 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www: www.arp.gda.pl Unia Europejska Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Prawidłowe wyliczenie przysługującej kwoty zaliczki: Przykład 2: Całkowite koszty kwalifikowalne projektu: 430 000,00 PLN Całkowita wartość dofinansowania projektu z EFRR: 200 000,00 PLN Procent dofinansowania: ~ 46,00 % Wynikający z umowy z kontrahentem lub zamówienia koszt kwalifikowalny zakupów na poczet, których Beneficjent występuje o zaliczkę: 100 000,00 PLN Maksymalna wartość zaliczki: ???

17 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3 tel.: +48 (0) 58 32 33 100 fax: +48 (0) 58 30 11 341 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www: www.arp.gda.pl Unia Europejska Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Prawidłowe wyliczenie przysługującej kwoty zaliczki: Przykład 3: Całkowite koszty kwalifikowalne projektu: 500 000,00 PLN Całkowita wartość dofinansowania projektu z EFRR: 200 000,00 PLN Procent dofinansowania: 40,00 % Wynikający z umowy z kontrahentem lub zamówienia koszt kwalifikowalny zakupów na poczet, których Beneficjent występuje o zaliczkę: 300 000,00 PLN Maksymalna wartość zaliczki: ???

18 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3 tel.: +48 (0) 58 32 33 100 fax: +48 (0) 58 30 11 341 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www: www.arp.gda.pl Unia Europejska Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Prawidłowe wyliczenie przysługującej kwoty zaliczki: Przykład 4: Całkowite koszty kwalifikowalne projektu: 400 000,00 PLN Całkowita wartość dofinansowania projektu z EFRR: 200 000,00 PLN Procent dofinansowania: 50,00 % Kwota otrzymanych dotychczas refundacji na podstawie wniosków o płatności pośrednie: 150 000,00 PLN Wynikający z umowy z kontrahentem lub zamówienia koszt kwalifikowalny zakupów na poczet, których Beneficjent występuje o zaliczkę: 100 000,00 PLN Maksymalna wartość zaliczki: ???

19 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3 tel.: +48 (0) 58 32 33 100 fax: +48 (0) 58 30 11 341 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www: www.arp.gda.pl Unia Europejska Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wniosek o płatność w ramach działań 1.1-1.2 RPO WP: Wniosek należy składać nie rzadziej niż co trzy miesiące (pierwszy wniosek nie później niż po trzech miesiącach licząc od dnia podpisania umowy) i nie częściej niż raz w miesiącu. Wniosek należy przygotować w Generatorze Wniosków przy pomocy otrzymanego z ARP S.A. pliku inicjującego i złożyć w wersji papierowej i elektronicznej (w dwóch formatach: pdf i gwp).

20 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3 tel.: +48 (0) 58 32 33 100 fax: +48 (0) 58 30 11 341 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www: www.arp.gda.pl Unia Europejska Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wniosek o płatność w ramach działań 1.1-1.2 RPO WP: Zgodnie z § 9 ust.2 umowy o dofinansowanie Beneficjent jest zobowiązany do przedłożenia, na żądanie pracowników ARP S.A. wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu. Jeżeli beneficjent nie złoży żądanych dokumentów po dwukrotnym wezwaniu przez ARP S.A. może to skutkować niekwalifikowalnością przedmiotowego wydatku, a nawet rozwiązaniem umowy.

21 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3 tel.: +48 (0) 58 32 33 100 fax: +48 (0) 58 30 11 341 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www: www.arp.gda.pl Unia Europejska Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wniosek o płatność w ramach działań 1.1-1.2 RPO WP: W przypadku wątpliwości związanych ze sporządzaniem wniosku o płatność należy skontaktować się z pracownikami ARP S.A. w celu uzyskania pomocy i sporządzenia poprawnego wniosku. W przypadku zauważenia błędów lub zmiany danych zawartych w polach wypełnianych automatycznie przez Generator należy niezwłocznie poinformować o tym pracowników ARP S.A.

22 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3 tel.: +48 (0) 58 32 33 100 fax: +48 (0) 58 30 11 341 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www: www.arp.gda.pl Unia Europejska Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Na co zwrócić uwagę: Beneficjent ma obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w odniesieniu do wydatków związanych z realizacją projektu. Beneficjent jest zobowiązany do przedłożenia ewidencji środków trwałych, a w sytuacji, kiedy odrębne przepisy nie zobowiązują go do prowadzenia takiej ewidencji, uproszczonego rejestru środków trwałych. Warto zadbać o dobrą obsługę księgową projektu z uwzględnieniem warunków, na których uzyskano dotację.

23 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3 tel.: +48 (0) 58 32 33 100 fax: +48 (0) 58 30 11 341 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www: www.arp.gda.pl Unia Europejska Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Na co zwrócić uwagę: Dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu obowiązujące są zasady aktualne w dniu dokonywania konkretnej operacji gospodarczej/działania. Przykład: zmianie ulegnie zapis w Przewodniku beneficjenta…. Wersja dokumentu o zmienionej treści zostanie umieszczona na stronie www.arp.gda.pl 02/01/2010. Wszystkie wydatki ponoszone po tej dacie muszą być zgodne z zapisami tej wersji dokumentu. Wydatki wcześniejsze zgodnie z wersją poprzednią.www.arp.gda.pl Należy śledzić aktualności umieszczane na wskazanej stronie (zakładka – Aktualności dla Wnioskodawców).

24 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3 tel.: +48 (0) 58 32 33 100 fax: +48 (0) 58 30 11 341 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www: www.arp.gda.pl Unia Europejska Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Płatności gotówkowe: W przypadku dokonywania płatności gotówkowych nie wystarczy adnotacja na dokumencie księgowym - forma płatności - gotówka. Dokonanie zapłaty musi być poświadczone jednoznacznie, np. poprzez zapis zapłacono gotówką, pozostało do zapłaty 0,00 zł lub przedłożenie dokumentu kasowego (KP).

25 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3 tel.: +48 (0) 58 32 33 100 fax: +48 (0) 58 30 11 341 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www: www.arp.gda.pl Unia Europejska Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Płatności gotówkowe: Wobec wątpliwości, które może rodzić zapis art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. Uu. Z 2004 r., Nr 173, poz. 1807) nie rekomenduje się stosowania płatności gotówkowych. Rozbijanie kwoty wynikającej z dokonanej transakcji na kilka płatności (np. kilka faktur lub rachunków) nie powoduje ominięcia kwoty progowej. Zgodnie z § 6 ust. 6 umowy o dofinansowanie płatności gotówkowe przy transakcjach powyżej określonego w przepisach progu nie będą podlegały refundacji.

26 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3 tel.: +48 (0) 58 32 33 100 fax: +48 (0) 58 30 11 341 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www: www.arp.gda.pl Unia Europejska Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Transakcje dokonywane w walutach obcych: W tabeli 15 wniosku należy ująć fakturę zagraniczną. Do w/w faktury należy załączyć fakturę wewnętrzną jeśli jest wymagana przepisami oraz tabele dokumentujące zastosowane kursy waluty. Należy przedłożyć politykę rachunkowości, a jeżeli beneficjent nie jest zobowiązany do jej posiadania odrębnymi przepisami należy przedłożyć oświadczenie o przyjętej przez przedsiębiorstwo metodologii stosowanej do wyliczenia kosztu rzeczywistego oraz wartości dokumentu w celu ujęcia go w księgach. Do wszystkich transakcji należy stosować tę samą metodę przeliczania określoną w w/w dokumentach.

27 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3 tel.: +48 (0) 58 32 33 100 fax: +48 (0) 58 30 11 341 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www: www.arp.gda.pl Unia Europejska Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego W opisie dokumentu księgowego wyrażonego w walucie obcej należy wskazać: kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dokonanie transakcji, datę jego obowiązywania i nr tabeli kursu waluty; wysokość kosztu zarachowanego po przeliczeniu na złote wg kursu średniego ogłaszanego przez NPB; kurs, po którym dokonano faktycznej wyceny, datę jego obowiązywania i nr tabeli kursu waluty; wysokość faktycznie poniesionego wydatku.

28 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3 tel.: +48 (0) 58 32 33 100 fax: +48 (0) 58 30 11 341 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www: www.arp.gda.pl Unia Europejska Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Transakcje powyżej 50 000,00 zł: Beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia: -co najmniej trzech konkurencyjnych ofert od różnych podmiotów potwierdzających spełnienie wymogów § 11ust 8-10 umowy o dofinansowanie projektu; -oświadczenia uzasadniającego dokonany wybór wykonawcy/dostawcy; -zapytań ofertowych, pisemnych protokołów z negocjacji handlowych (podpisanych przez obie strony).

29 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3 tel.: +48 (0) 58 32 33 100 fax: +48 (0) 58 30 11 341 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www: www.arp.gda.pl Unia Europejska Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Transakcje powyżej 50 000,00 zł: Oferta powinna zawierać co najmniej: -datę sporządzenia; -okres ważności; -dane oferenta; -parametry techniczne/specyfikację usługi umożliwiające porównanie jakości ofert; -cenę.

30 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3 tel.: +48 (0) 58 32 33 100 fax: +48 (0) 58 30 11 341 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www: www.arp.gda.pl Unia Europejska Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Transakcje powyżej 50 000,00 zł: Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty powinno zawierać co najmniej: -datę sporządzenia; -podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Beneficjenta; -jasno określone kryteria wyboru; -zestawienie ofert; -zestawienie cech ofert podlegających ocenie.

31 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3 tel.: +48 (0) 58 32 33 100 fax: +48 (0) 58 30 11 341 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www: www.arp.gda.pl Unia Europejska Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Transakcje powyżej 50 000,00 zł: W przypadku, w którym nie ma możliwości otrzymania konkurencyjnych ofert z tytułu unikalności przedmiotu zamówienia beneficjent jest zobowiązany do przedłożenia wyceny rzeczoznawcy posiadającego niezbędną wiedzę w danej dziedzinie. Oferty na trzy podobne urządzenia (np. różnych producentów) uzyskane od jednego sprzedawcy nie są traktowane jako konkurencyjne. Niedozwolone jest takie dzielenie zamówienia aby ominąć zapis § 11ust 10.

32 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3 tel.: +48 (0) 58 32 33 100 fax: +48 (0) 58 30 11 341 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www: www.arp.gda.pl Unia Europejska Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Transakcje powyżej 50 000,00 zł: Proszę pamiętać aby podczas zbierania ofert/badania rynku dokumentować podejmowane czynności. Brak udokumentowania zachowania zasady konkurencyjności może skutkować niewypłaceniem dotacji.

33 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3 tel.: +48 (0) 58 32 33 100 fax: +48 (0) 58 30 11 341 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www: www.arp.gda.pl Unia Europejska Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Najczęściej popełniane błędy: brak wersji elektronicznej – obu lub jednej z dwóch wymaganych; przedkładanie nieczytelnych kopii dokumentów; przedkładanie faktury wystawionych niezgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337);

34 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3 tel.: +48 (0) 58 32 33 100 fax: +48 (0) 58 30 11 341 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www: www.arp.gda.pl Unia Europejska Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Najczęściej popełniane błędy: przedkładanie dyspozycji przelewu zamiast dokumentów potwierdzających dokonanie przelewu (np. wyciągów z rachunku bankowego); w tytułach przelewu brak wskazania na przedmiotową fakturę, zamówienie, umowę itp.; brak ofert w przypadku transakcji powyżej 50 000,00 zł; brak oświadczenia o sprzęcie (nowy/używany); w przypadku rozliczania kosztów budowy - brak metodologii wyodrębniania kosztów budowy części objętej projektem;

35 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3 tel.: +48 (0) 58 32 33 100 fax: +48 (0) 58 30 11 341 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www: www.arp.gda.pl Unia Europejska Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Najczęściej popełniane błędy: kilkakrotne ujmowanie w zestawieniu 15 tego samego dokumentu; brak wyodrębnienia w zestawieniu 15 wartości VAT w przypadku wystąpienia więcej niż jednej stawki VAT; błędy rachunkowe i informacje niezgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym w tabeli 18;

36 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3 tel.: +48 (0) 58 32 33 100 fax: +48 (0) 58 30 11 341 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www: www.arp.gda.pl Unia Europejska Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Najczęściej popełniane błędy: umieszczanie niepełnego opisu na dokumencie księgowym (brak przyporządkowania wydatku z dokumentu księgowego do odpowiedniego działania i poddziałania harmonogramu rzeczowo-finansowego, brak wskazania wysokości wydatku kwalifikowanego/niekwalifikowanego, powoływanie się na nieaktualny publikator ustawy Prawo Zamówień Publicznych, brak podpisu osoby upoważnionej pod opisem); umieszczanie opisu na kopii dokumentu (opisy powinny być umieszczane na oryginałach dokumentów);

37 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3 tel.: +48 (0) 58 32 33 100 fax: +48 (0) 58 30 11 341 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www: www.arp.gda.pl Unia Europejska Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Najczęściej popełniane błędy: brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem, brak daty przy potwierdzeniu, parafowanie bez pieczęci imiennej (brak czytelnego podpisu); stosowanie różnych zasad przeliczania faktur zagranicznych; niewłaściwe wyliczenie kosztu kwalifikowalnego w przypadku transakcji walutowych.

38 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3 tel.: +48 (0) 58 32 33 100 fax: +48 (0) 58 30 11 341 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www: www.arp.gda.pl Unia Europejska Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Dziękuję za uwagę Zachęcamy do kontaktowania się z pracownikami ARP S.A. podczas całego okresu realizacji projektu. Chętnie będziemy służyli wszelką pomocą. Sekretariat tel. 32 33 100 Zespół 1.1.1 tel. 32 33 157, 32 33 147 lub 32 33 289 Zespół kontroli tel. 32 33 274 lub 32 33 241


Pobierz ppt "Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3 tel.: +48 (0) 58 32 33 100 fax: +48 (0) 58 30 11 341 www:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google