Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w przedsiębiorstwie po uzyskaniu dotacji Zmiany organizacyjne i w rachunkowości przedsiębiorstwa, przywileje i konsekwencje podatkowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w przedsiębiorstwie po uzyskaniu dotacji Zmiany organizacyjne i w rachunkowości przedsiębiorstwa, przywileje i konsekwencje podatkowe."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w przedsiębiorstwie po uzyskaniu dotacji Zmiany organizacyjne i w rachunkowości przedsiębiorstwa, przywileje i konsekwencje podatkowe.

2 2 Program szkolenia Wzrost wartości przedsiębiorstwa Zmiany organizacyjne Zmiany w rachunkowości przedsiębiorstwa Realizacja działań finansowanych dotacjami a zmiany w podatkach przedsiębiorstwa.

3 3 Rozwój przedsiębiorstwa 1.Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa 2.Wzrost wartości firmy 3.Wzrost aktywów poprzez zakup środków trwałych, –Gdy otrzymujemy dotacje na zakup środków trwałych –Gdy zakupione środki trwałych są tylko narzędziem służącym realizacji celu przedsięwzięcia, na które otrzymujemy dotację 4.Zdobycie nowych umiejętności przez pracowników 5.Zaangażowanie wolnych zasobów przedsiębiorstwa w nowe przedsięwzięcie.

4 4 Konieczność zmian organizacyjnych Wyodrębnienie zespołu projektowego/ grupy pracowników. 1.Kierownik merytoryczny projektu – to osoba odpowiedzial- na za prawidłowe wykonywanie wszystkich zaplanowanych działań służących realizacji celu. Powinna być dobrym organizatorem i planistą, być konsekwentna w działaniu i posiadać autorytet. 2.Kierownik finansowy projektu – to osoba odpowiedzialna za sprawozdawczość merytoryczną i finansową. Ta osoba powinna ściśle współpracować z działem księgowości w przedsiębiorstwie. 3.Pracownicy operacyjni projektu – to wykonawcy działań służących osiągnięciu celu projektu.

5 5 Zadania zespołu projektowego przy pracy nad wnioskiem projektowym. 1.Określenie celu głównego projektu 2.Określenie poszczególnych etapów 3.Analiza SWOT 4.Wnioski z analizy –DAMY RADĘ - NIE DAMY RADY 5.Wstępny projekt zawierający harmonogram prac 6.Ocena zasobów, wnioski. –Zapewnienie niezbędnej współpracy – zaproszenie partnerów do realizacji zadań –Poszukiwanie sponsorów

6 6 7. Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu 8. Budżetowanie kosztów całkowitych projektu –Identyfikacja kosztów kwalifikowanych projektu. Zgodna z właściwymi przepisami prawa –Identyfikacja kosztów niekwalifikowanych. Zapewnienie źródła finansowania 9. Konieczność ścisłej współpracy z działem księgowości w celu weryfikacji kosztów całkowitych oraz tzw. kosztów pośrednich –Czy zaplanowano wszystkie koszty, które przedsiębiorstwo ponosi aby udostępnić własne pomieszczenia, –Czy ujęto wszystkie koszty związane z zatrudnieniem pracowników.

7 7 10. Ustalenie harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zespołu projektowego 11. Sporządzenie wniosku aplikacyjnego o dotację według wzorca właściwego dla źródeł finansowania. 12. Akceptacja zarządu / kierownictwa przedsiębiorstwa 13. Złożenie wniosku do właściwej instytucji.

8 8 Realizacja działań zespołu projektowego 1.Wykonywanie zadań zgodnie z harmonogramem 2.Prawidłowe dokumentowanie wszystkich działań –Protokoły zdawczo-odbiorcze zamówionych usług i towarów –Pilnowanie rzetelności otrzymanych faktur, umów i innych dokumentów –Opis merytoryczny dokumentów zgodny z harmonogramem rzeczowym i liniami budżetowymi –Natychmiastowe dostarczenie merytorycznie zaakceptowanych dokumentów do księgowości w celu terminowej zapłaty 3.Monitoring zgodności działań z harmonogramem. –Wnioskowanie do Instytucji Wdrażającej o sporządzenie ewentualnych aneksów do umowy.

9 9 4. Sporządzanie sprawozdań okresowych zgodnie z wymaganiami właściwymi dla źródeł finansowania. 5. Sporządzanie wniosków o płatność zawierających właś- ciwe sprawozdania merytoryczne i finansowe 6. Końcowe rozliczenie projektu wraz z pełnym zakresem sprawozdań 7. Oczekiwanie na kontrolę merytoryczną i finansową. 8. Akceptacja działań i rozliczenia finansowego tych działań przez Instytucje Wdrażającą i Zarządzającą. 9. Wpływ kwoty dotacji na konto bankowe 10. Satysfakcja z dobrze wykonanych działań

10 10 Zmiany w rachunkowości przedsiębiorstwa 1.Przygotowanie w zakładowym planie kont (ZPK) grupy kont księgowych stanowiących wyodrębnioną ewidencję księgową. Ewidencja ta powinna być częścią: –Ksiąg rachunkowych –Ksiąg podatkowych 2.Przegląd i aktualizacja stosowanych procedur kontroli wewnętrznej. 3.Przegląd i aktualizacja (lub przygotowanie) stosowanych zasad i metod rozliczania kosztów w przedsiębiorstwie. (ustawa z 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsię-biorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców Dz. U. 191, poz.1411) 4.Przestrzeganie wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka / Kapitał Ludzki, itp. - komunikaty właściwych ministerstw

11 11 Podatek od towarów i usług a otrzymana dotacja. Dotacja może być udzielona: Na pokrycie wydatków na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie aktywów trwałych (tzw. dotacje na AKTYWA TRWAŁE). Na pokrycie określonych kosztów operacyjnych (tzw. dotacje do kosztów). Dotacje stanowiące dopłatę do ceny sprzedawanych produktów, towarów (tzw. dotacje do ceny).

12 12 Ustalenie czy realizowane przedsięwzięcie sfinansowane dotacją umożliwia odliczanie VAT-u naliczonego powinno być zawsze dokonane przed sporządzeniem wniosku o dotację. Od tej decyzji zależeć będzie tzw. kwalifikowalność podatku VAT (jako wydatek uzasadniony)

13 13 Zastosowanie opodatkowania dotacji podatkiem należnym VAT zależy od następujących przesłanek: 1.Czy realizowane czynności wynikają z przedmiotu działalności przedsiębiorstwa ? 2.Jaka stawka podatku należnego obciąża te czynności ? 3.Gdyby realizowane przedsięwzięcie finansowane było z własnych środków finansowych – czy wystąpiłby VAT należny ? 4.Czy przedsięwzięcie w okresie jego realizacji i finan- sowania dotacją wygeneruje przychód należny opodatkowany VAT-em ?

14 14 Gdy upewnimy się co do opodatkowania VAT- em kwoty otrzymanej dotacji wystąpić mogą następujące trzy sytuacje: Podatek VAT naliczony nie jest wydatkiem kwalifikowa- nym w projekcie ponieważ w całości jest odliczany od VAT-u należnego. Podatek VAT naliczony jest w całości wydatkiem kwalifikowanym w projekcie ponieważ nie może być odliczany od VAT-u należnego.

15 15 Podatek VAT naliczony jest w części wydatkiem kwalifikowanym w projekcie ponieważ częściowo może być odliczany od VAT-u należnego. Stosujemy wówczas znaną procedurę podatkową, wskazu- jącą na odliczanie podatku w proporcji wynikającej z udziału sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem.

16 16 Gdy po dokonaniu korekty rocznej zmieni się proporcja w stosunku do tej, jaką stosowaliśmy przez cały rok od częściowego odliczaniu podatku VAT to efekt tej korekty ma następujące skutki: WZRASTA udział sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem to my wnioskowaliśmy o refundację w dotacji kwoty wyższej niż ostatecznie nam się należy. Odpowiednio obliczona kwota musi być zwrócona do IW - instytucji wdrażającej.

17 17 SPADA udział sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem to my wnioskowaliśmy o refundację w dotacji niższej kwoty niż ostatecznie nam się należy. Jeżeli umowa z IW gwarantuje nam refundację tego podatku VAT i nie zakończył się okres działań objętych dotacja możemy o tę kwotę wnioskować do zwrotu. W przypadku zakończenia działań objętych dotacją kwota korekty VAT-u zwiększa koszty niekwalifikowane.

18 18 Zawsze należy pamiętać, że po otrzymaniu dotacji na zakup środków trwałych (lub nieru- chomości) obowiązek korekty obejmuje okres pięciu (lub dziesięciu w przypadku zakupu nieruchomości) kolejnych lat.

19 19 PRAWO PODATKOWE – Ustawa o PDOF opodatkowanie wynagrodzeń pracowników Nadal obowiązuje interpretacja Ministra Finansów z dnia 30.08.2006 r. znak DD6-8213-8/06/DZ/412 wydana na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 Ustawy Ordynacja Podat- kowa. Według tej interpretacji środki otrzymywane w ramach SPO - Sektorowych Programów Operacyjnych oraz z ZPORR – Zintegrowanego Programu Opera- cyjnego Rozwoju Regionalnego przez beneficjentów pochodzą z środków pożyczonych z budżetu państwa na prefinansowanie realizowanych programów i projektów pomocowych.

20 20 Konsekwencją takiego podejścia do dotacji w obecnym okresie programowania jest traktowane ich jako środków finansowych nie podlegających zwolnieniu. W przypadku realizowania działań finansowanych ze źródeł pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych i międzynarodowych instytucji finansowych należy mieć na uwadze, że zwolnienie dotyczy podatnika a nie jego pracowników. W zakresie zwolnienia wynagrodzeń osób fizycznych to ryzyko dla płatnika jest tak duże, że ewentualne staranie o zwrot podatku pozostawić należy podatnikom. Rolą płatnika w takim wypadku będzie sporządzenie pisemnej informacji, jaka część wynagrodzenia podatnika została sfinansowana z określonych źródeł.

21 21 PRAWO PODATKOWE – Ustawa o PDOP opodatkowanie przychodu / dochody przedsiębiorstwa Od 01.01.2007 r. odnośnie zwolnienia z podatku dochodo- wego od osób prawnych, to zależnie od źródła finan- sowania oraz celu, na który jest przekazana dotacja stosujemy zwolnienie (w nawiasach kursywą zaznaczam odpowiednie przepisy Ustawy o PDOF): 1.Gdy dotacja na zakup środków trwałych wówczas art. 17, ust. 1 pkt. 21) niezależnie od źródła finansowania oraz koszty sfinansowane ta dotacją to art. 16. ust. 1 pkt 48) (art. 14. ust. 2 pkt 2, koszty to art.. 23 ust. 1 pkt 31)

22 22 2. Gdy dotacja z budżetu państwa, samorządu teryto- rialnego wówczas art. 17, ust. 1 pkt 47) oraz koszty sfinansowane ta dotacją art. 16. ust. 1 pkt 58) (art. 21. ust. 1 pkt 47 c, koszty to art. 23 ust. 1 pkt 31) 3. Gdy kwota z agencji rządowych wówczas art. 17, ust. pkt 48) oraz koszty sfinansowane ta dotacją art. 16. ust. 1 pkt 58) (art. 21. ust. 1 pkt 47c, koszty to art.. 23 ust. 1 pkt 31) 4. Gdy kwota od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych i międzynarodowych instytucji finansowych wówczas art. 17, ust. pkt 21). Pamiętać należy, że według tego przepisu zwolnieniu podlega dochód uzyskany a nie kwota otrzymana. (art. 21. ust. 1 pkt 46, koszty to art.. 23 ust. 1 pkt 31)

23 23 DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ.


Pobierz ppt "Zmiany w przedsiębiorstwie po uzyskaniu dotacji Zmiany organizacyjne i w rachunkowości przedsiębiorstwa, przywileje i konsekwencje podatkowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google