Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GMO Nadzór nad stosowaniem materiału siewnego (uprawą odmian GMO) – nowa ustawa o nasiennictwie nowe zadanie dla Inspekcji Dariusz Wiraszka Zastępca Głównego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GMO Nadzór nad stosowaniem materiału siewnego (uprawą odmian GMO) – nowa ustawa o nasiennictwie nowe zadanie dla Inspekcji Dariusz Wiraszka Zastępca Głównego."— Zapis prezentacji:

1 GMO Nadzór nad stosowaniem materiału siewnego (uprawą odmian GMO) – nowa ustawa o nasiennictwie nowe zadanie dla Inspekcji Dariusz Wiraszka Zastępca Głównego Inspektora

2 Przepisy zmieniające (art. 127) W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin zmiany: w art. 78 …oraz nadzorem nad wytwarzaniem oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego… w art. 81 Do zakresu działania Inspekcji w ramach nadzoru nad wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego… pkt 3 otrzymuje brzmienie: kontrola przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie wytwarzania, oceny, przechowywania, obrotu i stosowania materiału siewnego, w tym modyfikowanego genetycznie

3 Zakaz uprawy (art. 104 ust. 9 i 10) 9. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić zakaz stosowania materiału siewnego określonych odmian, kierując się ich nieprzydatnością do uprawy w warunkach klimatyczno–glebowych Rzeczypospolitej Polskiej lub koniecznością uniknięcia zagrożeń zdrowia ludzi, zwierząt, roślin oraz dla środowiska. 10. Minister właściwy do spraw rolnictwa powiadamia Komisję Europejską o wydaniu rozporządzenia, o którym mowa w ust. 9, i przyczynach uzasadniających wydanie tego rozporządzenia 10. Minister właściwy do spraw rolnictwa powiadamia Komisję Europejską o wydaniu rozporządzenia, o którym mowa w ust. 9, i przyczynach uzasadniających wydanie tego rozporządzenia.

4 Opłaty sankcyjne (art. 123 ust. 3, 5, 6) 3. Kto zastosował materiał siewny, co do którego zakaz stosowania wprowadzono w przepisach wydanych na podstawie art. 104 ust. 9, jest obowiązany do zniszczenia roślin oraz do wniesienia na rachunek wojewódzkiego inspektoratu właściwego ze względu na miejsce zastosowania, opłaty sankcyjnej stanowiącej 200 % wartości tego materiału siewnego.

5 Opłaty sankcyjne (art. 123 ust. 3, 5, 6) 5. Stwierdzenia, o którym mowa w ust. 3, że zastosowano materiał siewny, co do którego obowiązuje zakaz stosowania wprowadzony w przepisach wydanych na podstawie art. 104 ust. 9 dokonuje, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce zastosowania tego materiału, określając w tej decyzji ilość i wartość zastosowanego materiału siewnego, sposób zniszczenia roślin oraz wysokość opłaty sankcyjnej, o której mowa w ust. 3.

6 Opłaty sankcyjne (art. 123 ust. 3, 5, 6) 6. W przypadku gdy ilości i wartości zastosowanego materiału siewnego, co do którego obowiązuje zakaz stosowania wprowadzony w przepisach wydanych na podstawie art. 104 ust. 9, nie można określić w oparciu o dokument nabycia tego materiału, wojewódzki inspektor ustala ilość i wartość tego materiału biorąc pod uwagę powierzchnię, na której został zastosowany materiał siewny oraz stosowane w sezonie wegetacyjnym na obszarze danego województwa średnie ceny materiału siewnego i średnie normy wysiewu dla gatunku, którego materiał siewny został zastosowany.

7 Nadzór i kontrola stosowania materiału siewnego Zakres: wg. GUS (2010 r.) za w Polsce kukurydza uprawiana jest w około 180 tys. gospodarstwach (ziarno i kiszonka razem) na łącznej powierzchni 730 tys. ha wg. GUS (2010 r.) za w Polsce kukurydza uprawiana jest w około 180 tys. gospodarstwach (ziarno i kiszonka razem) na łącznej powierzchni 730 tys. ha w przypadku kukurydzy uprawiane są praktycznie wyłącznie odmiany mieszańcowe i stosowany jest kwalifikowany materiał siewny (ponad 90 %) w przypadku kukurydzy uprawiane są praktycznie wyłącznie odmiany mieszańcowe i stosowany jest kwalifikowany materiał siewny (ponad 90 %) racjonalnym wydaje się przyjęcie kontroli na poziomie 5 % upraw co stanowi około 9 tys. kontroli planowych (plus interwencyjne) wykonanych przez wojewódzkich inspektorów racjonalnym wydaje się przyjęcie kontroli na poziomie 5 % upraw co stanowi około 9 tys. kontroli planowych (plus interwencyjne) wykonanych przez wojewódzkich inspektorów

8 Koszt kontroli plantacji kukurydzy kalkulację przeprowadzono w oparciu o plantację o powierzchni 5 ha (na podstawie danych GUS – średnia plantacja wynosi ok. 5,5 ha) kalkulację przeprowadzono w oparciu o plantację o powierzchni 5 ha (na podstawie danych GUS – średnia plantacja wynosi ok. 5,5 ha) średnia wartość brutto jednej godziny pracy inspektora (płace, wyposażenie, materiały itp.), przyjęto – 44,61 zł (przyjęto jako średnią z 16 WIORiN skalkulowaną w 2008 r. zwiększoną o wskaźniki inflacji) średnia wartość brutto jednej godziny pracy inspektora (płace, wyposażenie, materiały itp.), przyjęto – 44,61 zł (przyjęto jako średnią z 16 WIORiN skalkulowaną w 2008 r. zwiększoną o wskaźniki inflacji) czas kontroli plantacji i ew. pobranie próby przyjęto na podstawie czasu określonego dla oceny polowej i z czasem dojazdu do gospodarstwa (plantacji) przyjęto 3 godziny czas kontroli plantacji i ew. pobranie próby przyjęto na podstawie czasu określonego dla oceny polowej i z czasem dojazdu do gospodarstwa (plantacji) przyjęto 3 godziny koszt kontroli jednej plantacji 5 ha oszacowano na kwotę – 133,83 zł, a łącznie z ewentualnym pobraniem próby na kwotę – 178,44 zł koszt kontroli jednej plantacji 5 ha oszacowano na kwotę – 133,83 zł, a łącznie z ewentualnym pobraniem próby na kwotę – 178,44 zł

9 lp.WojewództwoZiarnohaKiszonkahaRazem ha haProcentowyudziałLiczbakontroli Prognozowan a liczba prób 1Dolnośląskie49236 8 308 57 544 8,3%74775 2Kujawsko-Pomorskie27081 43 265 70 346 10,1%90991 3Lubelskie14652 23 826 38 478 5,5%49549 4Lubuskie14370 6 665 21 035 3,0%27027 5Łódzkie7757 30 859 38 616 5,6%50450 6Małopolskie11061 4 388 15 449 2,2%19820 7Mazowieckie18465 81 435 99 900 14,4%1296129 8Opolskie33641 11 081 44 722 6,4%57658 9Podkarpackie11440 3 237 14 677 2,1%18919 10Podlaskie4446 63 826 68 272 9,8%88288 11Pomorskie4685 13 372 18 057 2,6%23423 12Śląskie13610 7 624 21 234 3,1%28228 13Świętokrzyskie2055 5 704 7 759 1,1%10110 14Warmińsko-Mazurskie5945 20 948 26 893 3,9%36336 15Wielkopolskie48845 83 697 132 542 19,1%1719172 16Zachodniopomorskie6767 11 432 18 199 2,6%23624 RAZEM:274056 419 667 693 723 100,0% 9 001 899

10 GMO GMO GMO GMO GMO GMO

11 Pobieranie prób materiału roślinnego Metodyka pobierania prób jest oraz sposób postępowania podczas przesyłki do Centralnego Laboratorium oraz metodyka badawcza jest w trakcie opracowania wspólnie z IHAR PIB w Radzikowie

12 Bardzo dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "GMO Nadzór nad stosowaniem materiału siewnego (uprawą odmian GMO) – nowa ustawa o nasiennictwie nowe zadanie dla Inspekcji Dariusz Wiraszka Zastępca Głównego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google