Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Horizon 2020 – perspektywa finansowania badań i innowacji w latach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Horizon 2020 – perspektywa finansowania badań i innowacji w latach"— Zapis prezentacji:

1 Horizon 2020 – perspektywa finansowania badań i innowacji w latach 2014-2020
Zabrze,

2 Europa 2020 !a new strategy to make the EU a smarter, greener social market!
5 celów dla UE w 2020 r. 1. Zatrudnienie 75 proc. osób w wieku lat powinno mieć pracę 2. Badania i rozwój oraz innowacje na inwestycje w badania i rozwój oraz w innowacje powinniśmy przeznaczać 3 proc. PKB Unii – łącznie ze środków publicznych i prywatnych 3. Zmiany klimatu i energia należy ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r. (lub nawet o 30 proc., jeśli warunki będą sprzyjające) 20 proc. energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych efektywność energetyczna powinna wzrosnąć o 20 proc. 4. Edukacja odsetek młodych ludzi przedwcześnie porzucających naukę nie powinien przekraczać 10 proc. co najmniej 40 proc. osób w wieku powinno mieć wykształcenie wyższe 5. Ubóstwo i wykluczenie społeczne zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o co najmniej 20 mln.

3 Europa 2020 7 inicjatyw przewodnich
Inteligentny wzrost gospodarczy Europejska agenda cyfrowa Unia innowacji Mobilna młodzież Trwały wzrost gospodarczy Europa efektywnie korzystająca z zasobów Polityka przemysłowa w erze globalizacji Wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia Europejski program walki z ubóstwem

4 Zielona Księga - Jak zmienić wyzwania w możliwości: wspólne ramy strategiczne dla finansowania unijnego na rzecz badań naukowych i innowacji? Finansowanie i inicjatywy unijne na rzecz badań naukowych i innowacji w aktualnym okresie programowania ( ) 7.Program Ramowy CIP (Program Konkurencyjności i Innowacji) EIT European Institute of Innovation and Technology (EIT) Polityka Spójności „W rozmaitych ocenach stwierdzono jednak także szereg niedociągnięć i wad, a zwłaszcza brak koncepcji obejmującej wszystkie ogniwa łańcucha badań naukowych i innowacji, złożoność instrumentów finansowania, nadmiar biurokracji i procedur oraz brak przejrzystości.”

5 3 filary Horizon2020 1. Excellent science 2. Industrial leadership
mln EUR 2. Industrial leadership mln EUR 3. Societal challanges mln EUR

6 ~70 51,3 3,6 0,3 Budżet 2007-2013 (mld €) HORIZON2020 2014-2020
7. Program Ramowy (FP7) 51,3 ~70 Program Konkurencyjności i Innowacji (CIP) 3,6 Europejski Instytut Technologiczny (EIT) 0,3

7 Industrial Leadership
7. Program Ramowy Horizon 2020 Industrial Leadership Cooperation Współpraca Ideas Pomysły People Ludzie Capacities Możliwości Euratom Joint Research Center Societal challenges Excellent Science Joint Research Center Euratom

8 Industrial Leadership
7. Program Ramowy Horizon 2020 Cooperation Zdrowie Transport Środowisko Nauki społeczno-ekonomiczne Bezpieczeństwo Energia Żywność, rolnictwo i biotechnologia ICT Przestrzeń kosmiczna NMP Societal challenges Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport Działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami Integracyjne, innowacyjne społeczeństwa Bezpieczne społeczeństwa Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie i gospodarka ekologiczna Industrial Leadership ICT, nanotechnologie, materiały biotechnologia, zaawansowanych systemów produkcji i przetwarzania technologie kosmicznej

9 1. Excellent Science Doskonała baza naukowa
Podniesienie poziomu doskonałości europejskiej bazy naukowej, Zatrzymanie i ściągnięcie do Europy najbardziej utalentowanych naukowców, Dostęp do najlepszej infrastruktury badawczej.

10 Doskonała baza naukowa planowany budżet (w mld EUR)
Europejska Rada Badań 13,27 Technologie FET 3,1 Akcje Marie Skłodowskiej-Curie 5,6 Infrastruktury badawcze 2,5

11 2. Industrial Leadership – Wiodąca pozycja w przemyśle
Strategiczne inwestycje w zakresie technologii ICT, nanotechnologii, zaawansowanych materiałów, metod produkcji i przetwarzania, biotechnologii, sektora badań przestrzeni kosmicznej (Key Enabling Technologies); Europa musi przyciągać inwestorów prywatnych w badaniach i innowacjach; Więcej innowacyjnych MŚP kreujących miejsca pracy i wzrost gospodarczy.

12 Wiodąca pozycja w przemyśle planowany budżet (w mld EUR)
Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych (ICT, nanotechnologii, materiałów zaawansowanych, biotechnologii, zaawansowanych systemów produkcji i przetwarzania oraz technologii kosmicznej 13,8 Dostęp do finansowania ryzyka 3,3 Innowacje w MŚP 0,6

13 3. Societal Challenges Wyzwania społeczne
Nie można rozwiązać współczesnych problemów (zmiany klimatu, ochrona środowiska, czyste energie itp.) bez innowacji. Działania od etapu badań do wprowadzenia na rynek z naciskiem na działania związane z innowacjami, takie jak pilotaż, demonstracja, poligony doświadczalne, wsparcie dla zamówień publicznych oraz wejście na rynek.

14 Wyzwania społeczne planowany budżet (w mld EUR)
1.Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 8 2. Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie i gospodarka ekologiczna 4,1 3. Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia 5,8 4. Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport 6,8 5. Działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami 3,2 6. Integracyjne, innowacyjne społeczeństwa 3,8 7. Bezpieczne społeczeństwa

15 Twinning i działania sieciujące
osobne działanie z budżetem 1% budżetu Horizon2020 Promocja doskonałości i poszerzenie udziału : Twinning i działania sieciujące Tworzenie synergii z Funduszami Strukturalnymi „This is not just about helping poorer, less experienced countries catch up with richer states, but more generally about helping all researchers thrive.” Teresa Riera Madurell

16 MŚP w HORIZON2020

17 Zwiększenie udziału MŚP
Założenia Horizon 2020: 15% (20%) budżetu przeznaczonego na „Wyzwania społeczne” oraz „Wiodącą pozycję w przemyśle” ma trafić do MŚP; Uproszczenia administracyjne, punkty kompleksowej obsługi MŚP (Enterprise Europe Network); Nowy instrument MŚP; Wparcie dla MŚP intensywnie korzystających z badań naukowych, Instrumenty finansowe – instrumenty kapitałowe i dłużne. EUROSTARS2

18 Badania i demonstracja (do fazy prototypu)
Nowy instrument MŚP Oparty na amerykańskim modelu Small Bussines Innovation Research SBIR, dla wszystkich MŚP oferujących innowacyjne rozwiązania: Jedynie MŚP mogą ubiegać się o finansowanie – możliwość realizowania projektów przez pojedynczych uczestników; Wsparcie oferowane w różnych fazach – studium wykonalności, główna dotacja na realizację projektu, dalsze wsparcie w postaci usług – pomoc w dostępie do kapitału wysokiego ryzyka, wsparcie innowacyjne itp.; Ok. 4% budżetu Horizon2020 Studium wykonalności Badania i demonstracja (do fazy prototypu) Komercjalizacja Kredyt preferencyjny Grant bezzwrotny

19 Partnerstwa publiczno-prywatne i publiczno-publiczne w HORIZON2020

20 Partnerstwa publiczno-prywatne (UE +przemysł)
Poprzez Joint Technology Initiatives JTI lub inne struktury Art. 187 CleanSky, IMI, FCH, Artemis, ENIAC, SESAR. Energy efficient Buildings, Factories of the Future, Green Cars Initiative, Future Internet. SPIRE, Shift2Rail… Zwiększenie budżetu w Horizon2020

21 Partnerstwa publiczno-publiczne (UE +MC)
Poprzez ERANETy Art. 185 Eurostars, Ambient Assisted Living, Baltic Sea Research, EMRP, ERANET+ Zwiększenie budżetu w Horizon2020

22 Europejskie Partnerstwa Innowacyjne:
Koordynacja z politykami i programami, nie będą finansować projektów. Pilotażowy projekt EIP: Aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu (Active and Healthy Ageing),

23 Ułatwienia w stosunku do 7.PR

24 Uproszczona struktura programu, jeden zbiór zasad uczestnictwa.
Uproszczenie zasad finansowych: Łatwiejszy zwrot kosztów bezpośrednich, uwzględnienie zwyczajowych praktyk rachunkowości beneficjenta, VAT kwalifikowalny dla jednostek, które nie mogą go odzyskać, 100% dofinansowania kosztów bezpośrednich, Nowe zasady ułatwiające zatrudnianie młodych naukowców, Uproszczenie rejestracji czasu pracy, brak obowiązku rejestracji czasu pracy dla personelu pracującego wyłącznie nad projektem HORIZON2020 Koszty pośrednie objęte jedną zryczałtowaną stawką,

25 Audyt – do 4 lat po otrzymaniu ostatniej transzy finansowania,
Świadectwa kontroli finansowej – powyżej EUR, Umowa o udzielenie dotacji lub decyzja o udzieleniu dotacji, Koszty osobowe – bonus 8000 EUR/rok, Godziny produktywne – określone w GA (1575 – 1650?), zgodne z normalną praktyką, IPR – poszerzenie definicji ‚foreground’ ‚results’ – nowa wiedza, informacje i dane; ‘use’ ‘exploitation’, Kryteria oceny wniosków – doskonałość, wpływ, jakość i skuteczność implementacji Bezpieczny system elektroniczny – też umowy. Skrócenie czasu od oceny do podpisania umowy grantowej(„time to grant” – 8 miesięcy).

26 Dofinansowanie kosztów bezpośrednich (od kosztów bezpośrednich)
Poziomy finansowania Działania Dofinansowanie kosztów bezpośrednich Koszty pośrednie (od kosztów bezpośrednich) RTD 100 % (70% dla przemysłu) 25% Działania polegające głównie na przygotowaniu prototypów, testowaniu, demonstracji, rozwoju eksperymentalnym, pilotażu, powielaniu rynkowym; dotacje na współfinansowanie programu 70% (100% dla org. non- profit) (50% dla przemysłu)

27 Przygotowania do HORIZON2020
Połowa roku 2012: ostatnie konkursy w ramach 7PR Obecnie: Parlament i Rada Europy - dyskusje i negocjacje propozycji KE dot. Horizon 2020, budżet Do końca roku 2013: przyjęcie podstaw prawnych Horizon 2020 przez Parlament i Radę Europy 1/1/2014: początek Horizon 2020; otwarcie pierwszych konkursów.

28


Pobierz ppt "Horizon 2020 – perspektywa finansowania badań i innowacji w latach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google