Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modelowanie struktur organizacyjnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modelowanie struktur organizacyjnych"— Zapis prezentacji:

1 Modelowanie struktur organizacyjnych
zarys problematyki dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow 2007

2 University of Information Technology and Management in Rzeszow
agenda: Struktura? – przegląd definicji Elementy struktury organizacyjnej Rodzaje struktur organizacyjnych i ich klasyfikacja Projektowanie struktur organizacyjnych Struktury organizacyjne w SAP R/3 Modelowanie struktury organizacyjnej – praca projektowa dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow

3 Struktura? – przegląd definicji

4 University of Information Technology and Management in Rzeszow
struktura? 1) Konkretna postać układu elementów organizacji i ich wzajemnych powiązań. 2) Całokształt stosunków miedzy elementami: ludźmi i składnikami rzeczowymi. 3) Sposób uporządkowania elementów składowych organizacji, relacje miedzy ich cechami, a także struktura procesów zachodzących w organizacji. dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow

5 University of Information Technology and Management in Rzeszow
struktura? 4) Układ i wzajemne zależności między częściami składowymi oraz stanowiskami przedsiębiorstwa. Wyznacza podział pracy w organizacji, powiązania pomiędzy różnymi funkcjami i czynnościami. Określa także strukturę hierarchii i władzy oraz przedstawia układ odpowiedzialności. dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow

6 University of Information Technology and Management in Rzeszow
struktura? Formy organizacyjne relacji zachodzących między podmiotami działania wchodzącymi w skład danego układu społecznego. Struktury organizacyjne stanowią „formy organizacyjne działań i funkcji” realizowanych w ramach społecznego podziału pracy. dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow

7 University of Information Technology and Management in Rzeszow
struktura? Z istoty organizacji jako systemu społeczno-technicznego wynika, że mogą występować trzy rodzaje relacji między jej elementami. Są to relacje między: - ludźmi - ludźmi i rzeczami - rzeczami. dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow

8 Struktura organizacyjna jest rezultatem:
Podziału pracy (zadań) między uczestników organizacji; Podziału władzy w organizacji, tzn. uprawnień do decydowania i kontroli; Koordynacji i integracji elementów i działań w całości, która jest nieodłączną „drugą stroną” wymienionych podziałów. dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow

9 University of Information Technology and Management in Rzeszow
Do strukturalnych charakterystyk organizacji można zaliczyć: Rozmiary struktury, jej wielkość wynikającą z wielkości organizacji; Sposób rozczłonkowania całości i pogrupowania jej elementów oraz kryteria zastosowane do podziału i łączenia; Liczbę szczebli hierarchicznych i rozpiętość kierowania, czyli liczbę osób podporządkowanych bezpośrednio jednemu kierownikowi Stopień specjalizacji wyrażający się zróżnicowaniem zadań, głębokością podziału pracy i stopniem wykorzystania wiedzy i umiejętności fachowych pracowników; Stopień centralizacji określający rozmieszczenie uprawnień do decydowania i odpowiedzialności, czyli podział władzy pomiędzy szczeble hierarchiczne organizacji; Stopień sformalizowania, czyli zakres i stopień szczegółowości regulacji objętych strukturą formalną i ograniczających swobodę zachowań uczestników. dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow

10 University of Information Technology and Management in Rzeszow
Struktura organizacyjna w praktyce: Określa podział pracy i tworzy dla realizacji zadań człony wykonawcze Ustanawia niezbędne powiązania między różnymi funkcjami i czynnościami Kształtuje podział władzy Porządkuje hierarchiczne składniki, przydzielając im zakresy uprawnień Ustanawia adekwatny układ odpowiedzialności Zapewnia ciągłość realizacji zadań Koordynuje stosunki z otoczeniem [J.A.F. Stoner, C. Wankel] Źródło: A. Nalepka, Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków 2001, s. 127. dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow

11 2. Elementy struktury organizacyjnej

12 Elementy struktury organizacyjnej:
Podział pracy – dokonanie wyboru specjalizacji dla wszystkich pracowników. Stanowisko organizacyjne – stanowisko pracy wyznaczone w celu realizacji poszczególnych zadań przedsiębiorstwa. Stanowiska łączone są następnie w komórki i większe jednostki organizacyjne (działy, wydziały). Komórka organizacyjna – składa się z kierownika i jego bezpośrednich podwładnych. Jednostka organizacyjna – na czele stoi kierownik wyższego szczebla grupującą poszczególne komórki organizacyjne w tzw. pion organizacyjny. Rozpiętość kierowania – liczba pracowników podległych bezpośrednio jednemu kierownikowi. dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow

13 Elementy struktury organizacyjnej:
6. Regulamin organizacyjny – ogólny dokument regulujący kompleksowo strukturę organizacji. Zawiera on schemat organizacyjny, tzw. księgę służb, podstawowe instrukcje i ramowe procedury oraz inne zarządzenia dyrektora określające ramowo działania przedsiębiorstwa. 7. Schemat organizacyjny – graficzny obraz, ukazujący poszczególne części organizacji, hierarchiczny układ zależności między nimi oraz przypisującym w sposób najbardziej ogólny konkretne funkcje poszczególnym elementom organizacji. 8. Księga służb – określa ramowe zakresy działań poszczególnych komórek organizacyjnych oraz szczegółowe zadania, uprawnienia i odpowiedzialność stanowisk kierowniczych i samodzielnych. dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow

14 University of Information Technology and Management in Rzeszow
Schemat organizacyjny ilustruje pięć podstawowych aspektów struktury organizacyjnej: 1. Podział pracy – każdy prostokąt przedstawia osobę lub komórkę odpowiedzialną za daną część pracy organizacji. 2. Kierownicy i podwładni – linie ciągłe oznaczają podporządkowanie (kto komu podlega). 3. Rodzaj wykonywanej pracy – opisy prostokątów wskazują na różne zadania lub obszary odpowiedzialności organizacji. 4. Grupowanie segmentów pracy – całość schematu przedstawia podział działalności organizacji, na przykład w układzie funkcjonalnym lub regionalnym. 5. Szczeble zarządzania – schemat nie tylko obejmuje poszczególnych kierowników i ich podwładnych, lecz także całą hierarchię kierowniczą. Wszyscy podporządkowani bezpośrednio jednemu kierownikowi, znajdują się na tym samym szczeblu zarządzania, niezależnie od ich miejsca w schemacie. dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow

15 Propozycje układu graficznego schematów organizacyjnych:
układ pionowy układ poziomy układ prostokątny układ koncentryczny układ kołowy układ słoneczny

16 University of Information Technology and Management in Rzeszow
Metafory, modele organizacyjne... Schemat koncentryczny Hauswalda Źródło: Z. Martyniak, Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa, 1993, s. 188. dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow

17 University of Information Technology and Management in Rzeszow
Typowe dokumenty formalizujące strukturę organizacyjną: Źródło: A. Nalepka, Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków 2001, s 1. Statut – dokument prawny zarejestrowany w sądzie. Zawiera formę organizacyjno-prawną, wysokość kapitału akcyjnego, ilość akcji, założycieli, władze zarządzające i nadzorcze, wykaz aktów prawnych formalizujących organizację i funkcjonowanie przedsiębiorstwa itd. 2. Regulamin – przepisy i rozporządzenia ustalające sposób postępowania w jakieś dziedzinie. 3. Schemat organizacyjny – graficzny obraz struktury organizacyjnej wskazującym realizatorów głównych funkcji i ich miejsce w przedsiębiorstwie jako całości. 4. Karta zadań / komórki organizacyjnej – podaje szczegółowe wykazy zadań poszczególnych członków organizacji. 5. Zakres czynności (karta funkcji) – podaje szczegółowe rejestry zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych stanowisk organizacyjnych. dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow

18 University of Information Technology and Management in Rzeszow
Typowe dokumenty formalizujące strukturę organizacyjną: Źródło: A. Nalepka, Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków 2001, s Instrukcja – akt prawny generalny wyjaśniający znaczenie istniejących norm prawnych lub wskazujący sposób ich realizacji. Instrukcja organizacyjna (np. Instrukcja obiegu dokumentów) – porządkuje ona i reguluje przebieg typowych procesów i procedur działania w poszczególnych obszarach funkcjonowania (zadań) przedsiębiorstwa, w określonych sytuacjach organizacyjnych. Zarządzenie – akt o charakterze normatywno-wykonawczym, ciągłej mocy obowiązywania. Polecenie służbowe – akt prawny regulujący jednorazowe, doraźne lub okresowe zadania o charakterze operatywnym określonych w treści wykonawców. Okólnik – wewnętrzny, ogólny akt organów administracyjnych przedsiębiorstwa. Podaje określone informacje wskazanej w treści grupie adresatów. Ma charakter zalecający a nie wiążący. dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow

19 3. Rodzaje struktur organizacyjnych i ich klasyfikacja

20 University of Information Technology and Management in Rzeszow
Typologia struktur organizacyjnych: 1. Struktura liniowa – fayolowska zasada jedności rozkazodawstwa, w myśl której każdy podwładny może mieć tylko jednego przełożonego, stanowiącego pierwszy element tzw. drogi służbowej. 2. Struktura liniowo-sztabowa – jednocześnie określa jedność rozkazodawstwa jak też specjalistyczne wsparcie dla zarządu – tzw. komórki sztabowe. Struktura funkcjonalna – daje korzyści wynikające ze specjalizacji na poziomie kierownictwa i wykonawstwa. Podział organizacji następuje ze względu na główne funkcje w niej realizowane. Struktura dywizjonalna – w strukturze tej dąży się do podziału organizacji na względnie niezależne elementy, z reguły pokrywające się z miejscami powstania kosztów i tworzenia zysku. Struktura dywizjonalna polega wiec na podziale organizacji na segmenty (division), kierowane przez samodzielnych kierowników. dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow

21 University of Information Technology and Management in Rzeszow
Typologia struktur organizacyjnych: Struktura macierzowa – ma postać macierzy, gdzie kolumny przedstawiają więzi funkcjonalno - sztabowe, a wiersze więzi techniczno – służbowe. Mamy do czynienia z podwójnym przyporządkowaniem. Struktura hybrydowa – wykorzystanie struktury będącej połączeniem dwóch lub większej liczby rozpowszechnionych form struktury organizacyjnej. dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow

22 University of Information Technology and Management in Rzeszow
Struktura liniowa (więzi organizacyjne): Dyrektor ds. produkcji Kierownik ds. marketingu PREZES IRWIN a Times Mirror Higher Education Group Inc., company, 1997 dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow

23 University of Information Technology and Management in Rzeszow
Struktura liniowo-sztabowa: PREZES Doradca Dyrektor ds. produkcji Dyrektor ds. marketingu Kierownik Kierownik Kierownik Kierownik IRWIN a Times Mirror Higher Education Group Inc., company, 1997 dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow

24 Struktura funkcjonalna - (podział funkcjonalny):
PREZES Vice PREZES Research & Development Vice PREZES Production Vice PREZES Finance Vice PREZES Marketing Vice PREZES Human Resources IRWIN a Times Mirror Higher Education Group Inc., company, 1997 dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow

25 Struktura dywizjonalna (podział geograficzny):
PREZES Vice PREZES Southeast Region Vice PREZES Midwest Region Vice PREZES East Region Vice PREZES West Region Product Manager Brand A Product Manager Brand B IRWIN a Times Mirror Higher Education Group Inc., company, 1997 dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow

26 University of Information Technology and Management in Rzeszow
Struktura multidywizjonalna: CEO Long-Range Planning Finance & Accounting Computer Division Hospital Instruments Divison Electronic Toy Division Clothing Division Central Sales & Marketing Research & Development Central Production IRWIN a Times Mirror Higher Education Group Inc., company, 1997 dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow

27 University of Information Technology and Management in Rzeszow
Struktura macierzowa (matrix): PREZES Vice PREZES Production Vice PREZES Finance Vice PREZES Marketing Vice PREZES Research & Development Vice PREZES Human Resources Product Manager A Product Manager B Product Manager C IRWIN a Times Mirror Higher Education Group Inc., company, 1997 dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow

28 University of Information Technology and Management in Rzeszow
Wady i zalety: dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow

29 University of Information Technology and Management in Rzeszow
Wady i zalety: dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow

30 University of Information Technology and Management in Rzeszow
Wady i zalety: dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow

31 Modele, metafory organizacyjne

32 University of Information Technology and Management in Rzeszow
Metafory, modele organizacyjne... Inwertywna struktura organizacyjna Źródło: M. Krupa, W poszukiwaniu doskonałości organizacyjnej, Antykwa 1999, s. 136. dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow

33 University of Information Technology and Management in Rzeszow
Metafory, modele organizacyjne... Struktura organizacyjna oparta na schemacie odwróconej piramidy. Źródło: M. Krupa, W poszukiwaniu doskonałości organizacyjnej, Antykwa 1999, s. 137. dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow

34 University of Information Technology and Management in Rzeszow
Metafory, modele organizacyjne... Model struktury wirtualnej ? dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow

35 University of Information Technology and Management in Rzeszow
Metafory, modele organizacyjne... Model struktury opartej na zespołach zadaniowych Źródło: U. R. Müller, Szczupłe organizacje, Placet, Warszawa 1997. dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow

36 University of Information Technology and Management in Rzeszow
Metafory, modele organizacyjne... Model struktury gronowej Źródło: R. Stocki, Grona władzy, “Businessman Magazine”, marzec 1996. dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow

37 University of Information Technology and Management in Rzeszow
Metafory, modele organizacyjne... Model: PIZZA Źródło: J.A. Byrne, Korporacja horyzontalna, “Business-Week/Polska”, kwiecień 1994. dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow

38 University of Information Technology and Management in Rzeszow
Metafory, modele organizacyjne... Model: Koniczynka Ch. Handy’ego ? dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow

39 University of Information Technology and Management in Rzeszow
Metafory, modele organizacyjne... Model: metafora „promieni słońca” dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow

40 4. Projektowanie struktur organizacyjnych

41 University of Information Technology and Management in Rzeszow
Dylematy: Poziom specjalizacji Niski Wysoki Poziom autonomii Centralizacja Decentralizacja Depertamentalizacja jednorodna wielodziedzinowa Rozpiętość kierowania Szeroka Wąska dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow

42 struktury organizacyjne
Pytanie: Jak diagnozować struktury organizacyjne ?

43 organizacyjna musi spełniać szereg funkcji i wymogów:
Idealna struktura ? organizacyjna musi spełniać szereg funkcji i wymogów: Regulować działania wszystkich pracowników i zespołów. Uwzględnić specyfikę procesów wykonawczych (branży). Zapewnić efektywną realizację celów organizacji. Wynikać ze strategii i być do niej dostosowana (patrz misja). Neutralizować turbulencje w otoczeniu i współpracując, pozostawać z nimi w symbiozie. Sprzyjać rozwojowi organizacji, kompensując czasowe niedoskonałości poszczególnych jej elementów. Być elastyczną na zmiany wewnętrzne iż zewnętrzne Liczba szczebli zarządzania powinna być minimalna. Uwzględniać osobowość oraz sylwetki ludzi!

44 Organizacja może być tylko tak dobra, jak ludzie,
Idealna struktura ? Organizacja może być tylko tak dobra, jak ludzie, którzy wchodzą w jej skład, ponieważ stanowi ich odzwierciedlenie. Dlatego jeśli organizacja ma się rozwijać, musi równocześnie rozwijać wchodzących w jej skład ludzi.

45 Proces projektowania struktury organizacyjnej
Pytanie: Proces projektowania struktury organizacyjnej

46 Kompetencji opracowanie PLANU
Proces projektowania struktury organizacyjnej: CEL (misja) Stanowiska pracy Grupowanie stanowisk Podporzą-dkowanie SCHEMAT Formalizacja Metodologia wdrożenia nowej struktury organizacyjnej: DYSKUSJA! Podział Kompetencji opracowanie PLANU Podział kompetencji i ustalenie potrzeb WDROŻENIE OCENA!!! Cykliczna diagnoza

47 Proces projektowania struktury powinien przebiegać następująco:
Ustalenie celu głównego, celów uzupełniających (funkcji) – patrz misja firmy Projektowanie stanowisk pracy – określenie wstępne zakresu obowiązków poszczególnych osób pracujących w organizacji oraz określenie zakresu pożądanej specjalizacji. Grupowanie stanowisk organizacyjnych w stanowiska funkcjonale – łączenie określonych stanowisk pracy w pewien logiczny układ. Możemy wyróżnić grupowanie: - funkcjonalne - według klientów - według lokalizacji, itd.

48 Proces projektowania struktury powinien przebiegać następująco:
Ustalenie stosunków podporządkowania między różnymi stanowiskami – chodzi tutaj o określenie liczby osób podlegających jednemu menedżerowi (rozpiętość kierownictwa) a więc szukanie odpowiedzi na pytanie: czy organizacje powinny być wysmukłe, czy spłaszczone. Opis graficzny struktury organizacyjnej – poszczególne stanowiska oraz zależności podporządkowania hierarchiczno - funkcjonalnego należy przedstawić graficznie – schemat organizacyjny.

49 Proces projektowania struktury powinien przebiegać następująco:
Proces formalizacji – określenie w formie pisemnej zakresu zadań i odpowiedzialności. Możemy tego dokonać za pomocą tzw. „karty opisu stanowiska”, która to powinien, oprócz samego tytułu, zawierać: poziom płacy wskazanie bezpośrednich przełożonych osoby współpracujące bezpośrednich podwładnych zakres odpowiedzialności budżetowej określenie wskaźników kontroli strategicznej ogólny zakres odpowiedzialności szczegółowe obowiązki

50 Projekt nowej struktury organizacyjnej wydawnictwa akademickiego
przykład: Projekt nowej struktury organizacyjnej wydawnictwa akademickiego „ACADEMIA”

51 5. Struktury organizacyjne w SAP R/3

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63 6. Modelowanie struktury organizacyjnej – praca projektowa

64 Modelowanie struktury organizacyjnej
Praca projektowa: Modelowanie struktury organizacyjnej Firmy X

65 Modelowanie struktury organizacyjnej - zalecenia funkcjonalne:
Czytelnym wyznaczeniem indywidualnych kompetencji i odpowiedzialności, Zbudowana z relacji bardziej o charakterze funkcjonalnym a nie tyle hierarchicznym, Struktura powinna posiadać charakter dynamiczny umożliwiający stałe jej modelowanie bez konieczności wstrzymywania prac całego działu, Struktura musi podkreślać aspekt celowościowy całego systemu.

66 Opracowanie strategii zmian:
Diagnoza stanu obecnego – analiza SWOT Ustalenie potencjalnych kierunków zmian Wynegocjowanie wstępnych propozycji zmian – nowe zestawienie stanowisk Opracowanie szkicu nowej struktury organizacyjnej Przygotuj plan wdrożenia Zakomunikuj otoczeniu o planach (prezentacja)

67 Modelowanie struktury organizacyjnej
metodologia pracy: Ustalenie celu głównego (funkcje,zadania) Projektowanie stanowisk pracy Grupowanie stanowisk organizacyjnych Ustalenie stosunków podporządkowania Opis graficzny struktury organizacyjnej Proces formalizacji Metodyka wdrożenia nowego rozwiązania

68 University of Information Technology and Management in Rzeszow
PYTANIA? dr Marian Krupa University of Information Technology and Management in Rzeszow


Pobierz ppt "Modelowanie struktur organizacyjnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google