Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Marian Krupa TEORIA ORGANIZACJI Perspektywa systemowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Marian Krupa TEORIA ORGANIZACJI Perspektywa systemowa."— Zapis prezentacji:

1 Dr Marian Krupa TEORIA ORGANIZACJI Perspektywa systemowa

2 Agenda: 1.Organizacja – przegląd definicji 2.Metafory organizacyjne Morgana 3.Zrozumieć rzeczywistość organizacyjną – B. Bartusiak, M. Krupa 4.Panowanie nad złożonością organizacyjną – J. Badurek: Pochwała wielodziedzinowości

3 Dr Marian Krupa 1. Organizacja - przegląd definicji

4 ORGANIZACJA przegląd definicji systemu społecznego systemu stosunków Chodzi o potraktowanie ORGANIZACJI jako szeroko rozumianego systemu społecznego, systemu stosunków wewnętrznych i zewnętrznych, funkcjonującego w realnych warunkach i ograniczeniach materialnych i społecznych. G. Morgan

5 ORGANIZACJA przegląd definicji 1.ZARZĄDZANIE implikuje coś czym zarządzamy. Tym czymś (zazwyczaj) jest ORGANIZACJA. 2.Typowe organizacje to: przedsiębiorstwa (firmy), instytucje (szkoły, armie, kościoły, stowarzyszenia) 3.Organizacje są jednostkami społecznymi (lub grupami ludzi), rozmyślnie tworzonymi i przekształcanymi dla realizacji określonych celów [Etzioni]. ORGANIZACJE są takie jak ludzie którzy je tworzą.

6 ORGANIZACJA przegląd definicji picasaweb.google.com

7 ORGANIZACJA przegląd definicji ORGANIZACJA ORGANIZACJA jest [Ch. Argyris]: wielością części, z których każda dąży do osiągnięcia szczegółowego celu (celów) i które utrzymują się dzięki wzajemnym powiązaniom, jednocześnie przystosowując się do środowiska zewnętrznego i przez to utrzymując stan wzajemnego powiązania części.

8 ORGANIZACJA przegląd definicji CECHY organizacyjności CECHY organizacyjności [Bednarski]: CEL Posiada CEL; Tworzy zbiór elementów; Zawiera sieć wzajemnych powiązań dla tych elementów (strukturę, hierarchię), Składa się z powtarzalnych wspólnych działań – aspekt współpracy Posiada granicę – punkt styku organizacji z otoczeniem zewnętrznym.

9 ORGANIZACJA przegląd definicji Poziom zaspokajania podstawowych POTRZEB Poziom ASPIRACJI, ambicji i potrzeby rozwoju niski wysoki niski Cele IDEALISTYCZNE (koncentracja na aspiracjach) Cele PRAGMATYCZNE (koncentracja na zaspokajaniu potrzeb – walka o przetrwanie) Cele REWOLUCYJNE (konieczność i wola głębokich zmian) Cele STABILIZUJĄCE (unikanie zmian – utrzymanie status quo) Macierz celów organizacyjnych [M. Krupa]: Teoria systemów – cele nadrzędne Piramida Maslowa Diagnoza organizacyjna Cykl życia organizacji

10 ORGANIZACJA przegląd definicji 1.Przymusowe - władza oparta na przymusie, niekiedy nawet fizycznym, a uczestnicy nie utożsamiają się z organizacją (np. obóz pracy, więzienie); 2.Utylitarne (ekonomiczne) - władza pochodzi z prawa dysponowania środkami motywowania (płace, premie) a relacja podporządkowania ma charakter kalkulacji (np. co mam z tego, że pracuję dłużej np. 10 lub 12 godzin zamiast 8 godzin); 3.Normatywne (moralne) - władza opiera się na przekonaniach ludzi (moralność, system wartości), np. kościoły partie polityczne itd. [A. Bednarski]. Typologie organizacji / władzy [Etzioni]

11 ORGANIZACJA przegląd definicji Typologie organizacji [Etzioni]:

12 2. Metafory organizacyjne Morgana G. Morgan, Obrazy organizacji, Warszawa 1997

13 OBRAZY ORGANIZACJI Gareth Morgan -(biurokracje) mówimy o organizacjach tak, jakby były maszynami, i wobec tego jesteśmy skłonni oczekiwać od nich, że będą działać jak maszyny: w sposób zrutynizowany, wydajny, niezawodny i przewidywalny. Organizacje jako maszyny G. Morgan, Obrazy organizacji, Warszawa 1997

14 OBRAZY ORGANIZACJI Gareth Morgan -Jednostki i grupy, podobnie jak organizmy biologiczne, najefektywniej działają wtedy, kiedy są zaspokojone ich potrzeby (Maslow, L. von Bertalanffy) -Organizacje tak jak organizmy, są otwarte na swoje otoczenie i jeśli mają przetrwać, to muszą się znajdować w odpowiedniej relacji z tym otoczeniem. -Organizację jako system składa się z podsystemów, tak jak żywe organizmy z cząsteczek, komórek i organów. Organizacje jako organizmy G. Morgan, Obrazy organizacji, Warszawa 1997

15 OBRAZY ORGANIZACJI Gareth Morgan -Możliwe jest takie projektowanie organizacji, aby mogły się uczyć i samoorganizować podobnie jak w pełni funkcjonujący mózg. -Uczenie się i samoorganizowanie na ogół wymaga przekształcenia postaw: położenia nacisku na aktywność w przeciwieństwie do bierności, - na autonomię w przeciwieństwie do zależności, - na współpracę w przeciwieństwie do rywalizacji, - na otwartość w przeciwieństwie do zamykania się, - na demokratyczne dociekania w przeciwieństwie do autorytarnych wierzeń. Organizacje jako mózgi G. Morgan, Obrazy organizacji, Warszawa 1997

16 OBRAZY ORGANIZACJI Gareth Morgan -Organizacje są minispołeczeństwami, które mają własne, odrębne wzory kultury i subkultury. -Tak więc jedna organizacja może się postrzegać jako ściśle powiązany zespół, wspólnotę, rodzinę, i wierzy we wspólną pracę. -Charakter jakiejś kultury kryje się w właściwościach jej społecznych wartościach, normach i obyczajach oraz że jeśli ktoś stosuje się do tych reguł zachowania, to z powodzeniem zbuduje pozytywną rzeczywistość społeczną. Organizacje jako kultury G. Morgan, Obrazy organizacji, Warszawa 1997

17 OBRAZY ORGANIZACJI Gareth Morgan - KULTURA - KULTURA nie jest czymś, co jest narzucane jakiemuś środowisku społecznemu, ale raczej rozwija się w trakcie interakcji. -W organizacjach często istnieje wiele różnych i rywalizujących ze sobą systemów wartości, które tworzą raczej mozaikę realiów organizacji niż jednolitą kulturę. Organizacje jako kultury c.d. G. Morgan, Obrazy organizacji, Warszawa 1997

18 OBRAZY ORGANIZACJI Gareth Morgan Organizacje jako kultury c.d. M. Krupa Macierz postaw (kultur) organizacyjnych [Krupa]:

19 OBRAZY ORGANIZACJI Gareth Morgan - Interesy (cele, wartości, potrzeby), konflikt (sprzeczność interesów) i władza (środek rozwiązywania konfliktów). - Polityka powstaje w organizacji wtedy, kiedy ludzie różnie myślą i chcą różnie działać dla osiągnięcia różnych, indywidualnych celów. -To zróżnicowanie wytwarza napięcia, które trzeba rozładowywać za pomocą środków politycznych (organizacji/ instytucji). Organizacje jako systemy polityczne G. Morgan, Obrazy organizacji, Warszawa 1997

20 OBRAZY ORGANIZACJI Gareth Morgan -(Sokrates) parabola jaskinia jako relacji między pozorami, rzeczywistością a wiedzą. -Jaskinia wyobraża świat, a wyprawa na zewnątrz to zdobywanie wiedzy. -Metafora psychicznego więzienia kieruje naszą uwagę na fakt, że ludzie mogą tworzyć społeczne światy, których wielu z nich może doświadczyć jako sprawiające problemy i ograniczające, oraz pomaga odkryć drogi wyjścia z tych pułapek, które ludzie sami tworzą. Organizacje jako psychiczne więzienia G. Morgan, Obrazy organizacji, Warszawa 1997

21 OBRAZY ORGANIZACJI Gareth Morgan -Teoria (D. Bohm), która skłania nas do rozumienia wszechświata jako płynnej i nieprzerwanej całości. -Ów proces przepływu i zmian w każdym punkcie czasu odzwierciedla jakąś bardziej podstawową rzeczywistość - porządek ukryty i ujawniony. -Jeśli zatem świat organizacji jest jakąś ujawnioną empiryczną rzeczywistością, najlepiej możemy zrozumieć naturę organizacji przez rozszyfrowanie logiki transformacji oraz zmian, dzięki którym ta rzeczywistość się ujawniana. Organizacje jako przepływ i transformacja G. Morgan, Obrazy organizacji, Warszawa 1997

22 OBRAZY ORGANIZACJI Gareth Morgan -Od zarania dziejów organizację kojarzy się z procesami dominacji społecznej charakteryzującej się tym, że jakieś jednostki lub grupy znajdują sposoby narzucania swojej woli innym (wojny, podboje). -Centralnym punktem analizy jest problematyka władzy, tworzenia się klas oraz systemu kontroli. Organizacje jako narzędzie dominacji G. Morgan, Obrazy organizacji, Warszawa 1997

23 OBRAZY ORGANIZACJI Gareth Morgan Metafory organizacyjne

24 OBRAZY ORGANIZACJI Gareth Morgan G. Morgan, Obrazy organizacji, Warszawa 1997 Organizacje są złożonymi i pełnymi paradoksów zjawiskami, które można rozumieć na wiele różnych sposobów. Wiele naszych, przyjmowanych za oczywiste, koncepcji dotyczących organizacji ma charakter metaforyczny, nawet gdybyśmy ich za takie nie uznawali. G. Morgan

25 Dr Marian Krupa 3. Zrozumieć rzeczywistość organizacyjną - B. Bartusiak, M. Krupa

26 Zrozumieć rzeczywistość organizacyjną B. Bartusiak. M. Krupa Wszechświat ORGANIZACJA Perspektywa ontologiczna Perspektywa antropologiczna Perspektywa epistemologiczna Perspektywa aksjologiczna UPORZĄDKOWANIE CZŁOWIEK INFORMACJA WARTOSCI

27 Zrozumieć rzeczywistość organizacyjną B. Bartusiak. M. Krupa Wszechświat ORGANIZACJA Perspektywa ontologiczna Perspektywa antropologiczna Perspektywa epistemologiczna Perspektywa aksjologiczna Jak uporządkowana jest rzeczywistość (struktura, procesy)? Jaka koncepcja człowieka jest afirmowana (biologiczność, duchowość)? Jakie przepływy informacyjne występują (ilość, jakość)? Jakie wartości są realizowane (utylitarność, autoteliczność)?

28 Zrozumieć rzeczywistość organizacyjną B. Bartusiak. M. Krupa Perspektywa ontologiczna Jak uporządkowana jest rzeczywistość (struktura, procesy)?

29 Zrozumieć rzeczywistość organizacyjną B. Bartusiak. M. Krupa Perspektywa epistemologiczna Jakie przepływy informacyjne występują (ilość, jakość)?

30 Zrozumieć rzeczywistość organizacyjną B. Bartusiak. M. Krupa Perspektywa aksjologiczna Jakie wartości są realizowane (utylitarność, autoteliczność)?

31 Zrozumieć rzeczywistość organizacyjną B. Bartusiak. M. Krupa Perspektywa antropologiczna Jaka koncepcja człowieka jest afirmowana (biologiczność, duchowość)?

32 Zrozumieć rzeczywistość organizacyjną B. Bartusiak. M. Krupa Typologie organizacyjne uporządkowanie – informacja – wartość - człowiek Jaka ORGANIZACJA ?

33 Dr Marian Krupa 4. Panowanie nad złożonością organizacyjną - J. Badurek: Pochwała wielodziedzinowości

34 Panowanie na złożonością J. Badurek J. Badurek, Pochwała wielodziedzinowości, Computerworld, 15 kwietnia, Warszawa Wszechzwiązek zjawisk w połączeniu z odwieczną chęcią panowania nad złożonością rzeczywistości powoduje, że tradycyjne podejście oparte o wąskie specjalizacje okazuje się niewystarczające. Jednocześnie interdyscyplinarność wymaga czynnika integrującego, którym okazuje się być informacja. J. Badurek

35 Panowanie nad złożonością J. Badurek Wszechświat ORGANIZACJA Perspektywa ontologiczna Perspektywa antropologiczna Perspektywa epistemologiczna INFORMACJA Perspektywa aksjologiczna

36 Dr Marian Krupa pytania


Pobierz ppt "Dr Marian Krupa TEORIA ORGANIZACJI Perspektywa systemowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google