Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Śląski System Informacji Turystycznej 16 listopada 2009 rok Bielsko - Biała.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Śląski System Informacji Turystycznej 16 listopada 2009 rok Bielsko - Biała."— Zapis prezentacji:

1 Śląski System Informacji Turystycznej 16 listopada 2009 rok Bielsko - Biała

2 Oficjalne logo Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej ŚOT – Śląska Organizacja Turystyczna PS - Partner Subregionalny BK – Beneficjent Końcowy

3 Wizja Śląski System Informacji Turystycznej jest nowoczesnym narzędziem kreowania rozwoju turystyki opartym na międzynarodowych standardach, zbudowany przy wykorzystaniu nowych technologii w warstwie analogowej i cyfrowej, świadczącym usługi adresowane do odwiedzających region i lokalnej społeczności.

4 Główny cel Projektu: Podniesienie jakości usług i stopnia satysfakcji klientów oraz wzrost liczby korzystających z oferty turystycznej. Funkcje ŚSIT: Informacyjna – atrakcje, produkty turystyczne, infrastruktura turystyczna, imprezy, etc. Doradcza – pomoc klientowi; Promocyjna – promocja regionu, kreowanie wizerunku województwa; Animacyjna – stymulowanie rozwoju regionalnych i lokalnych produktów turystycznych, koordynowanie inicjatyw lokalnych, inspirowanie przedsięwzięć.

5 Obszar projektu Projekt ma charakter systemowy i swoim zasięgiem obejmuje teren całego województwa śląskiego; Docelowo całe województwo będzie pokryte równomiernie rozmieszczoną IT, o zróżnicowanych zakresach i różnym standardzie świadczonych usług. Harmonogram Faza przygotowawcza: opracowanie aplikacji projektowej do dnia 30.11.2009r. Nabór wniosków: 12.2009 r. – 5.02.2009r. Faza realizacyjna: lata 2011 – 2013

6 Warunki uczestnictwa Do udziału w Projekcie na zasadach beneficjenta końcowego zaproszone są wszystkie podmioty prowadzące PIT w regionie oraz te, które planują uruchomienie jednostek IT lub rozszerzenie działalności o prowadzenie nieodpłatnych usług IT; Do niniejszego projektu przystąpić mogą istniejące i nowopowstające PIT, które poddały się dobrowolnemu procesowi audytowemu wykonywanemu przez Śląską Organizację Turystyczną. W wyniku niniejszego audytu zdefiniowano zapotrzebowanie poszczególnych PIT związane z realizacją komponentów: analogowego i cyfrowego; Beneficjenci Końcowi nie będą ponosić żadnych kosztów związanych z przygotowaniem projektu oraz nie będą partycypować w kosztach wkładu własnego wymaganego w projekcie.

7 ŚOT Euroregion Beskidy Beneficjenci Końcowi Euroregion Śląsk Cieszyński Beneficjenci Końcowi Subregion Zachodni Województwa Śląskiego Beneficjenci Końcowi Związku Gmin Jurajskich Beneficjenci Końcowi Górnośląski Związek Metropolitalny Beneficjenci Końcowi

8 Źródła finansowania ŚOT realizując zapisy Programu Funkcjonowania i Rozwoju Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej przygotowuje dokumentację projektową do zadania pn. Śląski System Informacji Turystycznej; Głównym źródłem będą środki EFRR pozyskane w ramach RPO WSL 2007-2013, Działanie 3.3 Systemy Informacji Turystycznej (celem Działania 3.3 jest zwiększenie dostępu do informacji turystycznej); Projekt może uzyskać pomoc w wysokości do 85% poniesionych kosztów kwalifikowanych; Alokacja finansowa na poddziałanie ogółem: 6 426 472 EUR

9 Kategoryzacja Wprowadzenie systemu kategoryzacji PIT będzie elementem integrującym system oraz stanowić będzie gwarancję wysokiej jakości obsługi klientów; Zakłada się wprowadzenie systemu 4 kategorii (4 gwiazdek); W zależności od spełnianych kryteriów nadawana będzie kategoryzacja – w postaci gwiazdek w kolorach odpowiadających kolorom logo promocyjnego województwa śląskiego.

10 Kategoria najniższa – 1 gwiazdka Oznakowanie: dowolna forma; Stosowanie logo Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej zgodnie z Katalogiem Identyfikacji Wizualnej; Dostępne materiały bezpłatne: o najbliższej okolicy; Języki obce: podstawowa znajomość jednego języka obcego; Zakres informacji: o najbliższej okolicy + dostępna bezpłatna lista wszystkich jednostek świadczących usługi IT należących do systemu, wraz z pełnymi danymi teleadresowymi.

11 Materiały promocyjne W ramach Programu uporządkowana zostanie kwestia opracowywania, publikowania i dystrybuowania materiałów promocyjno – informacyjnych; W każdym PIT dostępny będzie tzw. podstawowy zestaw materiałów informacyjno - promocyjnych Ujednolicona szata graficzna; Zawartość merytoryczna – czytelna, przejrzysta, informacje nie dublujące się; Wersje językowe uzależnione od usytuowania danej jednostki IT; Aktualne dane (w tym fotografie) – ważna rola PIT

12 Role poszczególnych partnerów – ŚOT ŚOT pełni rolę lidera projektu i jednocześnie jest wnioskodawcą w projekcie; odpowiada za koordynowanie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej (w tym przygotowanie wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności i pozostałej dokumentacji aplikacyjnej); odpowiada za wdrażanie, realizację rzeczową i rozliczenie finansowe projektu oraz monitorowanie i raportowanie w odniesieniu do Instytucji Wdrażającej, a także kontakty z poszczególnymi partnerami; zabezpiecza wkład własny dla projektu.

13 Role poszczególnych partnerów - PS odpowiadają za koordynowanie przygotowania projektu na obszarze ich działania, a także za wdrażanie, monitorowanie oraz raportowanie do ŚOT przebiegu wdrażania projektu; odpowiadają za wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości w realizacji projektu lub niewłaściwego wykorzystania przekazanej pomocy przez Beneficjentów Końcowych; Partnerzy Subregionalni odpowiadają za dystrybucję i redystrybucję materiałów informacyjno – promocyjnych

14 Role poszczególnych partnerów - BK użytkowanie przekazanej pomocy (w ramach komponentu analogowego i cyfrowego); opracowywanie rocznych planów dystrybucji materiałów informacyjno – promocyjnych, a co za tym idzie również dystrybucja tych materiałów; wskazanie lokalizacji infokiosków (nieodpłatnie przekazanych w ramach projektu), a także dokonanie wszystkich uzgodnień formalnych związanych z instalacją infokiosków, w oparciu o przekazaną przez ŚOT dokumentację techniczną; jednocześnie zaznaczyć należy że beneficjenci końcowi zobowiązani będą do: pokrycia kosztów ubezpieczenia otrzymanego nieodpłatnie analogowego i cyfrowego wyposażenia, pokrycia kosztów napraw pogwarancyjnych, a także utrzymania trwałości projektu – czyli utrzymania działalności punktów informacji turystycznych oraz infokiosków (jeśli dotyczą) przez okres 5 lat od zakończenia i rozliczenia finansowego projektu.

15 Komponent analogowy przewiduje następujący zakres projektu Wyposażenie analogowe punktów informacji turystycznej, w tym: Meble (stoły, krzesła, szafy, stojaki na materiały, biurka komputerowe, kontuary obsługi itp.), Oznakowanie punktów informacji turystycznej, Oznakowanie wybranych atrakcji turystycznych, Materiały informacyjno – promocyjne.

16 Cyfrowy system IT - komponent cyfrowy Projektu W dobie postępu i rozwoju nowych technologii stanowi odpowiedź na trwale zmieniające się preferencje i sposoby zarówno oferowania, jak i poszukiwania IT; Elementem integralnym CSIT jest sieć Infokiosków; Wyposażenie cyfrowe punktów informacji turystycznej, w tym: –Sprzęt komputerowy i oprogramowanie, –Sprzęt cyfrowy audio – video, –Multimedialne materiały informacyjno – promocyjne, –Infokioski, –Uczestnictwo punktów informacji turystycznej w tworzeniu i rozwoju regionalnej cyfrowej bazy danych.

17 Struktura zarządzania ŚSIT

18 Wymiary [mm]: 1200(Wysokość) x 570(Szerokość) x 210(Głębokość); W pełni metalowa konstrukcja – ocynk; Bezpieczne okablowanie; Certyfikat CE; Monitor LCD 17dotykowy, wandaloodporny; Obudowa o dużej odporności na uszkodzenia- zapewnia odpowiednią wentylację i ochronę umieszczonych wewnątrz urządzeń; Wnętrze wyposażone w systemy chłodzenia, ogrzewania oraz ochrony przepięciowej; Zabezpieczona szczelność, aby wilgoć z powietrza czy opady nie mogły dostać się do ich wnętrza i uszkodzić sprzętu komputerowego; Infokioski (Infomaty) - Konstrukcja

19 Infokioski: Zgłoszenie robót w przypadku infokiosków naściennych (wraz z uzgodnieniami konserwatorskimi – jeśli wymagane); Pozwolenie na budowę (wraz z pełnymi uzgodnieniami – w przypadku infokiosków zewnętrznych wolnostojących); Potwierdzenie własności posiadanych obiektów – wypis/ wyrys z rejestru gruntów wraz z numerami działek; W przypadku braku własności – umowa dzierżawy na okres trwania projektu + 5 lat od jego zakończenia i rozliczenia; Zdjęcie ściany, w którą wmontowany ma być infokiosk.

20 Przykładowe Infokioski

21 Infokioski Sieć infokiosków umożliwia 24 godzinny dostęp do IT; Dostęp do wybranych stron www - regionalny portal turystyczny oraz lokalny portal turystyczny; Infokioski przekazywane są na zasadach życzenia podmiotom, pod warunkiem przejęcia przez nie odpowiedzialności finansowej związanej z utrzymaniem i serwisowaniem infokiosku, jak również koszty ubezpieczenia i ewentualnych napraw po okresie gwarancyjnym Serwis techniczny – nie rzadziej niż raz na miesiąc serwis winien sprawdzić infokiosk w 3 podstawowych aspektach: Pod kątem informatycznym – współdziałanie matrycy dotykowej z innymi podzespołami komputera, połączenie z Internetem Pod kątem technicznym – czy sprzęt nie uległ zniszczeniu Pod kątem sprzętowym – czy urządzenie funkcjonuje właściwie (system wentylacji) Najlepszym rozwiązaniem jest zatrudnienie przez administratora urządzenia specjalisty - informatyka w zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem infokiosku

22 Umowy o współpracy w ramach ŚSIT Umowy zawierane będą pomiędzy Śląską Organizacją Turystyczną a Partnerem Subregionalnym (Stowarzyszenie Region Beskidy) oraz Beneficjentem Końcowym; Umowa o nawiązanie współpracy w celu przystąpienia do realizacji projektu ŚSIT w zakresie komponentów: ASIT oraz CSIT Załączniki: 1.Zapotrzebowanie BK na niezbędne wyposażenie i sprzęt dla danego PIT 2.Szacunkowy koszt zapotrzebowania danego PIT zarządzanego przez BK 3.Program ŚSIT 4.Umowy na realizację Projektu w ramach komponentów ASIT i CSIT 5.Wzór umowy o dofinansowanie Projektu ŚOT 6.Karta wstępnej certyfikacji Umowa dla infokiosków W przypadku nie uzyskania dofinansowania umowa wygasa.

23 Umowy o współpracy w ramach ŚSIT Termin podpisania umów: 20 listopada 2009 r. Umowy rozesłane zostaną do Państwa drogą mailową w dniu 16 listopada 2009r.; Wskazane parafowanie na każdej stronie umowy; Do 20 listopada konieczne są również wszelkie dokumenty uzupełniające.

24 Dokumentacja uzupełniająca 1.Oświadczenie – obszar płatny/ bezpłatny; 2.Oświadczenie – Sektor Prywatny; 3.Oświadczenie JST; 4.Oświadczenie NGO.

25 PIT istniejące Posiadanie własności posiadanych obiektów (wypis/ wyrys z rejestru gruntów wraz z numerami działek); W przypadku braku własności – umowa dzierżawy na okres trwania projektu + 5 lat od jego zakończenia i rozliczenia; Rzuty budowlane pomieszczeń PIT wskazanych w ankiecie audytowej.

26 PIT nowopowstające: Wyciąg z WPI potwierdzający posiadanie środków związanych z budową obiektu, wraz z informacją o planowanym terminie uruchomienia PIT; Wyciąg z dokumentacji technicznej obiektu (tylko i wyłącznie dotyczący obszaru PIT); Kopia pozwolenia na budowę; Potwierdzenie posiadanych obiektów (wypis/ wyrys z rejestru gruntów wraz z numerami działek); W przypadku braku własności – umowa dzierżawy na okres trwania projektu + 5 lat od jego zakończenia i rozliczenia; Rzuty budowlane pomieszczeń PIT wskazanych w ankiecie audytowej.

27 Dodatkowe wymagania Organizacje pozarządowe: –Aktualny wypis z KRS; –Statut organizacji; –Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS; –Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem wobec Urzędu Skarbowego Dodatkowo przedsiębiorcy: – Aktualny wypis z KRS (wraz ze wskazaniem PKD – rodzaje działalności); –Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS; –Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem wobec Urzędu Skarbowego

28 Rzuty techniczne PIT Na rzucie technicznym zaznaczyć PIT; Jeżeli to możliwe wyznaczyć strefę komercyjną i niekomercyjną; Zwymiarowanie całego pomieszczenia; Uwzględnić należy: kierunek otwierania drzwi, wymiary okien, długość parapetów, grzejniki etc.; Podać należy dokładne gabaryty mebli, które będą stanowiły wyposażenie PIT Zaznaczyć należy instalacje (gniazdka, Internet) Fotografie z każdego narożnika wykonane pod kątem 45 stopni;

29 Dziękuje za uwagę! Więcej informacji: www.euroregion-beskidy.pl


Pobierz ppt "Śląski System Informacji Turystycznej 16 listopada 2009 rok Bielsko - Biała."

Podobne prezentacje


Reklamy Google