Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instalacja Apacha Instalacja serwera www ogranicza sie do uruchomienia pliku .exe oraz do wpisania adresu serwera, oraz emaila administratora czego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instalacja Apacha Instalacja serwera www ogranicza sie do uruchomienia pliku .exe oraz do wpisania adresu serwera, oraz emaila administratora czego."— Zapis prezentacji:

1 Instalacja Apacha Instalacja serwera www ogranicza sie do uruchomienia pliku .exe oraz do wpisania adresu serwera, oraz a administratora czego nie ma sensu dokładniej opisywać Uruchomienie Apacha Po udanej instalacji należy uruchomić Apacha po czym, aby sprawdzić czy działa wchodzimy na stronę Jeżeli wszystko sie udało powinniśmy zobaczyć tam domyślną stronę Apache.

2 Instalacja PHP Instalacja PHP ogranicza sie do rozpakowania plików z paczki .zip do katalogu C:/php/ Konfiguracja PHP Teraz doszliśmy w gruncie rzeczy do najbardziej skomplikowanego, etapu konfiguracji. Na początek kopiujemy plik php4ts.dll do katalogu windows/system (lub windows/system32)... Nastepnie z katalogu C:/php przenosimy do katalogu C:/windows (win9x) lub C:/winnt (winnt,win2k...) plik php.ini-dist i tam zmieniamy jego nazwe na php.ini

3 Znajdujemy w nim linie extension_dir i zmieniamy ja tak aby wygladala nastepujaco:
extension_dir = c:\php Po dodaniu tej lini do php.ini nalezy otworzyc plik konfiguracyjny Apacha (httpd.conf), ktory znajduje sie przewaznie w katalogu C:/Program Files/Apache Group/Apache/conf/ i dodac do niego: LoadModule php4_module c:/php/sapi/php4apache.dll AddModule mod_php4.c AddType application/x-httpd-php .php ScriptAlias /php/ "c:/php/" AddType application/x-httpd-php .php Action application/x-httpd-php "/php/php.exe"

4 Umieszczanie skryptu PHP wewnątrz strony HTML
Skrypty mogą być przemieszane z kodem HTML, to znaczy, że wewnątrz normalnej strony HTML można zamieścić skrypty, następnie są one wykonane przez serwer i to, co zwrócą będzie w przeglądarce jako HTML. Jest kilka sposobów wciskania skryptu PHP na stronę. <?php treść skryptu ?> lub prościej <? można też tak: <SCRIPT TYPE="text/php"> kod PHP </SCRIPT>

5 ZMIENNE Co to jest zmienna?
Najprościej mówiąc zmienna służy do przechowywania w niej danych. Ma swoją nazwę, przez którą mamy dostęp do danych w zmiennej. PHP nie trzeba deklarować i definiować zmiennych, ani ich typu. W PHP nazwa zmiennej musi zaczynać się od znaku dolara - $ Nazwa nie może zawierać spacji, może zawierać liczby, byle nie zaraz po dolarze, na przykład: $zmienna1 $7liczba - zła nazwa! $liczba siedem - zła nazwa! $liczba_siedem $moje_imie

6 Drukowanie tekstu na stronie przy pomocy funkcji echo lub print
Aby na stronie wydrukować tekst lub wartość zmiennej należy posłużyć się jedną z powyższych funkcji. Przykład: echo (”to jest jakiś tam tekst”); lub print(”to jest jakiś tam tekst”); Różnica pomiędzy echo a print jest taka że w echo można wpisać kilka tekstów oddzielonych od siebie (u mnie w print też to działa może chodzi o starszą wersję php ???) $zmienna = 5; echo(”Wartość jakiejś tam zmiennej $zmienna <BR>”); Wynik Wartość jakiejś tam zmiennej 5

7 Różnica pomiędzy „” a ‘’ (cudzysłowem a apostrofem)
$zmienna = 'jakiś tam tekst'; echo("Zmienna: $zmienna"); // zwróci: Zmienna: jakiś tam tekst echo('Zmienna: $zmienna'); // zwróci: Zmienna: $zmienna echo('Zmienna: '.$zmienna); Wniosek z tego, że w apostrofach zmienne nie są zastępowane przez wartości.

8 Ćwiczenie pierwsze W notatniku utwórz plik cwicz1.php.
Plik umieść w katalogu htdocs a następnie otwórz przy pomocy przeglądarki wpisując adres: <?php $zmienna = "to jest jakaś zmienna" ; echo (" pierwsza linia , $zmienna , <BR>") ; print ("druga linia , $zmienna, <BR>" .$zmienna) ; echo ("<BR>"); print ('$zmienna , kolejna linia , <BR>'.$zmienna) ; ?>

9 Operatory matematyczne
$suma = 2 + 2; $roznica = 2 - 2; $iloczyn = 2 * 2; $iloraz = 2 / 2; $reszta_z_dzielenia = 2 % 2; Przykład $a = 5; $b = 4; $c = $a + $b; echo($c);

10 Tu znów wykorzystujemy funkcję echo do wyświetlania danych.
Tym razem wyświetlamy wartość zmiennej. Ale co by było, gdybyśmy chcieli w jednej funkcji echo wyświetlić i tekst i zmienną? Służy do tego operator - . (zwykła kropka) Oto przykład wykorzystujący powyższe obliczenia: $c = $a + $b; echo("suma wynosi ".$c);

11 Kropka łączy ciągi znaków, którymi w tym przypadku jest tekst i zawarta w zmiennej liczba. Za pomocą kropki możemy też łączyć zmienne w inne zmienne. $imie = ”Jacek"; $nazwisko = ”Placek"; $osoba ="Nazywam się ".$imie."".$nazwisko; echo(”$osoba”); Wynik : Nazywam się Jacek Placek drukowanie

12 PĘTLA for Działają one na tej zasadzie: dopóki jakiś warunek jest spełniony, powtarzaj instrukcję, która między innymi modyfikuje ten warunek. Podstawowa konstrukcja pętli jest taka: słowo for, po nim w nawiasach okrągłych trzy instrukcje oddzielane średnikami: wartość początkowa warunku, wyrażenie, które dopóki jest prawdziwe, dopóty pętla się "kręci" i zmiana warunku. Następnie w klamrach są instrukcje wykonywane dotąd, gdy druga instrukcja będzie spełniona. PRZYKŁAD for ($i = 0; $i < 10; $i++) { echo(”Jakiś tam tekst".$i."<BR>"); } for

13 PĘTLA for cd... Zapis for ($i = 0; $i < 10; $i++) nie jest jedynym dopuszczalnym zapisem - istnieje również możliwość pominięcia trzeciego parametru w deklaracji funkcji for i umieszczenie go pomiędzy { } PRZYKŁAD <?php for ($i=1; $i<25;) // po nawiasie nie ma średnika { echo ("To jest linia nr-".$i ."<BR>"); $i=$i+2 ; } ?> for2

14 PĘTLA „while” Pętla „while” działa w następujący sposób :
najpierw sprawdzany jest warunek - (w tym wypadku czy $i <5) jeżeli warunek jest spełniony pętla wykonuje się po wykonaniu pętli warunek jest sprawdzany powtórnie itd..... Przykład $i = 0; while ($i < 5); { echo("licznik wynosi ".$i."<BR>"); $i++; } Uwaga! przed deklaracją pętli musi wystąpić deklaracja licznika

15 Obliczanie wartości silni od 1 do 25
Ćwiczenie: Obliczanie wartości silni od 1 do 25 <?php $silnia=1; for ($i=1; $i<25; $i++) { $silnia=$silnia*$i; echo ("<BR> silnia z " .$i ." jest równa ".$silnia); } ?>

16 Ćwiczenie obliczanie wartości liczb Fibonacciego
<?php $a = 0; $b = 1; $c = 2; for ($i=1; $i<=50; $i++) { echo ($a ."<BR> to jest ".$i ." liczba Fibonacciego" ."<BR>"); $a = $b; $b = $c; $c = $a + $b; } ?>

17 Liczby Fibonacciego w tabeli (pętla while)

18 Liczby Fibonacciego w tabeli (pętla while)
<?php $a = 0; $b = 1; $c = 2; $i = 1; while ($i<=50) { echo ("<TABLE border = 0> <TR> <TD width= 200 align = right> $a </TD> <TD width= 200 align = right >to jest $i liczba Fibonacciego </TD> </TR> </TABLE>"); $i++; $a = $b; $b = $c; $c = $a + $b; }

19 Pobieranie danych z formularzy
Plik z formularzem znamy już z kursu HTML-a <FORM ACTION=”imie.php" METHOD="POST"> Podaj swoje imię: <INPUT TYPE="text” NAME="imie"> <INPUT TYPE="submit" VALUE="zatwierdź"> </FORM> Każde pole które ma atrybut NAME="nazwa_pola" to "gotowa" zmienna w PHP. Jest to zmienna o takiej samej nazwie jak nazwa pola i przechowuje wartość tego pola. Tak więc to co wprowadzimy do pola o nazwie imie będzie stanowić wartość zmiennej $imie Zmienna ta może zostać wprowadzona do tego samego pliku lub wysłana do zupełnie nowego pliku (ACTION=”imie.php”)

20 TYPE="radio" pozwala wprowadzić przełącznik (przycisk radiowy)
TYPE="radio" pozwala wprowadzić przełącznik (przycisk radiowy). Czytelnik będzie wybierał tylko jedną z możliwych wartości. Kliknięcie na jakiejś wartości powoduje jej zaznaczenie, ale zarazem usuwa zaznaczenie z innej. Typ ten stosujemy wtedy, gdy nie można podać kilku wartości, gdyż jest to nielogiczne. <INPUT TYPE="radio" NAME=”auto" VALUE=”Panda" > Panda <INPUT TYPE="radio" NAME=”auto" VALUE=„BMW”> BMW <INPUT TYPE="radio" NAME=”auto" VALUE=„Maluch”> Maluch Nazwą pola jest ”auto", VALUE przybiera trzy możliwe wartości. Jeśli podamy przy jednej z możliwości "checked", pole to będzie domyślnie zaznaczone.

21 <FORM ACTION="autu.php" METHOD="POST">
Podaj nazwę auta : <br /> <br /> <INPUT TYPE="radio" NAME="auto" VALUE="Panda" > Panda<br /> <INPUT TYPE="radio" NAME="auto" VALUE="BMW"> BMW<br /> <INPUT TYPE="radio" NAME="auto" VALUE="Maluch"> Maluch<br /> <INPUT TYPE="submit" VALUE="zatwierdź"> </FORM>

22 Przykład <HTML> <BODY>
<FORM ACTION = "imie.php" METHOD="POST"> Podaj swoje imię: <INPUT TYPE="text" NAME="imie"> <INPUT TYPE="submit" VALUE="zatwierdź"> </FORM> <?php echo ("Cześć ".$imie); ?> </HTML>

23 Instrukcja warunkowa IF
Konstrukcje warunkowe służą do sprawdzania, czy dane wyrażenie zwraca wartość prawdziwą (true), czy fałszywą (false). Wyrażeniem jest z reguły jakieś porównanie. A jak zapisać takie porównania? Służą do tego operatory. Oto ich wykaz i krótki opis: == // równa się != // nie równa się (jest różne od) < // jest mniejsze > // jest większe <= // jest mniejsze lub równe >= // jest większe lub równe

24 Instrukcja warunkowa IF
if (warunek) { ciąg poleceń oddzielonych średnikami } else { Przykład if ($a <= $b) { echo($a); echo($b); Uwaga: część else i instrukcje po tym słowie są opcjonalne. Jeżeli ich nie podamy, to gdy warunek będzie fałszywy, to nic się nie stanie. Skrypt będzie wykonywał kolejne instrukcje.

25 <H2> Program na obliczanie największego wspólnego dzielnika dwóch liczb</H2>
<BR> <FORM ACTION="nwd.php" METHOD="POST"> Wprowadź pierwszą liczbę <INPUT TYPE="text" NAME="a"> <BR> Wprowadź drugą liczbę <INPUT TYPE="text" NAME="b"> <BR> <INPUT TYPE="submit" VALUE="zatwierdź"> </FORM> <?php while ($a != $b) { if ($a > $b) { $a = $a - $b;} else { $b = $b - $a;} } echo ($a); ?>

26 Instrukcja warunkowa „switch”
Instrukcja switch to też inny typ sprawdzania warunku. Jednak switch potrafi sprawdzić tylko równość. Za to może sprawdzać wiele możliwości. Zawsze występuje z nim jeszcze słowo case i w większości przypadków break. Składnia: switch w nawiasach okrągłych zmienna, którą porównujemy klamra otwierająca słówko case, wartość i dwukropek instrukcje wykonywane gdy zmienna równa się wartości przy case break i tak wszystkie case (przypadki), a potem klamra zamykająca switch

27 PRZYKŁAD switch ($uczen) { case ”1": echo(”Imię i nazwisko ucznia nr 1"); break; case ”2": echo(”Imie i nazwisko ucznia nr 2"); case ”3": echo(" Imie i nazwisko ucznia nr 3”) }

28 Korzystając z instrukcji „switch” napisz kod który np..
Ćwiczenie Korzystając z instrukcji „switch” napisz kod który np.. pobierze z formularza nazwę samochodu ( ) a następnie wyświetli jego parametry wraz z ceną.

29 Funkcje matematyczne pow () pow -- Potęgowanie Opis
pow (podstawa,wykładnik) <?php echo pow( 2, 3); // 8 echo pow(0, 0); // 1 echo pow(-1, 5.5); // błąd ?>

30 Funkcje matematyczne pow () pow -- Potęgowanie Opis
pow (podstawa,wykładnik) <?php echo pow( 2, 3); // 8 echo pow(0, 0); // 1 echo pow(-1, 5.5); // błąd ?>

31 Funkcje matematyczne max Znajduje największą liczbę Opis
max ( arg1, arg2, argn) max() zwraca największą liczbę spośród podanych argumentów. Jeśli pierwszy argument jest tablicą, max() zwróci największą liczbę z tej tablicy. Jeśli pierwszy argument jest liczbą całkowitą, zmiennoprzecinkową czy łańcuchem znaków, musisz mieć conajmniej dwa argumenty, spomiędzy których funkcja max() zwróci największą wartość. Za pomocą tej funkcji możesz porównywać nieograniczoną ilość liczb. Jeśli jedna lub więcej podanych liczb jest zmiennoprzecinkowa, wszystkie liczby zostaną potraktowane jak zmiennoprzecinkowe i także liczba zmiennoprzecinkowa zostanie zwrócona. Jeśli żadna z liczb nie będzie zmiennoprzecinkową, wszystkie zostaną potraktowane jako całkowite i liczba całkowita zostanie zwrócona.

32 Funkcje matematyczne sqrt sqrt -- Pierwiastek kwadratowy Opis
sqrt (argument) Zwraca pierwiastek kwadratowy z argument.

33 Funkcje matematyczne rand - Wygeneruj liczbę losową Opis
rand (min, max) Jeśli wywołana bez opcjonalnych argumentów min i max, funkcja rand() zwraca liczbę pseudolosową z przedziału pomiędzy 0 a RAND_MAX. Jeśli potrzebujesz liczby losowej z przedziału np. od 5 do 15 (włącznie), użyj rand (5,15).

34 Funkcje - funkcja jest blokiem instrukcji, który ma jakąś nazwę, a przez tą nazwę może zostać wywołany. Mamy funkcje już "wbudowane" w język, jak na przykład funkcja rand . Możemy tworzyć własne funkcje. Służy do tego słowo kluczowe function. Składnia przykładowej funkcji: function iloczyn($czynnik1,$czynnik2) { $wynik = $czynnik1 * $czynnik2; echo($wynik); } słowo function, w nawiasach okrągłych lista argumentów funkcji wszystkie instrukcje w klamrach Wywołanie funkcji w skrypcie wygląda tak: iloczyn(4,5); W wyniku dostajemy 20.

35 A jak zapisać tę poprzednią funkcję (iloczyn), żeby zwracała nie napis, a po prostu wartość, którą można przypisać do zmiennej? Wystarczy użyć słowa kluczowego return. Oto przykład: function iloczyn($czynnik1,$czynnik2) { $wynik = $czynnik1 * $czynnik2; return $wynik; } Wywołanie tej funkcji przebiega następująco: $wynik = iloczyn(4,5); Do zmiennej $wynik jest przypisana wartość, którą zwraca funkcja. UWAGA! W funkcji, jak i w jej wywołaniu pojawiła się zmienna o tej samej nazwie. Nie powoduje żadnych problemów... ponieważ zmienne w funkcjach są "niewidoczne" dla skryptu, który wywołuje funkcję. Mimo tych samych nazw to dwie zupełnie inne zmienne

36 Przykład zastosowania funkcji delta do obliczenia delty równania kwadratowego
<FORM ACTION="delta.php" METHOD="POST"> Wprowadź pierwszy współczynnik <INPUT TYPE="text" NAME="a"> <BR> Wprowadź drugi współczynnik <INPUT TYPE="text" NAME="b"> <BR> Wprowadź trzeci współczynnik <INPUT TYPE="text" NAME="c"> <BR> <INPUT TYPE="submit" VALUE="zatwierdź"> </FORM> <? function delta ($a,$b,$c) { $d = $b*$b - 4 * ($a * $c); return $d; } $delta = delta ($a,$b,$c); echo ("Delta jest równa $delta" ); ?>

37 Operacje na plikach Żeby PHP mogło działać z plikiem, plik musi być otwarty. Do otwierania pliku służy funkcja fopen (file open), zwracająca (w tłumaczeniu z angielskiego file handle) uchwyt do pliku. Funkcja fopen pobiera dwa argumenty: nazwę pliku i sposób jego otwarcia. Funkcja fopen otwiera plik plik.txt: $plik = fopen("plik.txt","r"); // do odczytu $plik = fopen("plik.txt","w"); // do skasowania całej zawartości i zapisu $plik = fopen("plik.txt","a"); // do dopisywania nowej treści $plik = fopen("plik.txt","r+"); // do odczytu i zapisu $plik = fopen("plik.txt","w+"); // do skasowania wszystkiego, zapisu i odczytu $plik = fopen("plik.txt","a+"); // do dopisywania i odczytu

38 Przykład - otwarcie pliku test
Przykład - otwarcie pliku test.txt i odczytanie przy pomocy funkcji fgets 45 kolejnych jego znaków <? $plik =fopen("test.txt","r");// funkcja otwiera plik do odczytu for ($i=1; $i<=45; $i++) // pętla { $litera = fgets ($plik); // funkcja odczytuje 1 znak z pliku echo ("$litera"); } ?>

39 Funkcja fgets Funkcja fgets za każdym razem pobiera kolejny znak. Gdy dojdzie do końca pliku, zwróci false. Można odczytać z pliku linię. Do tego jest funkcja fgets, której argumenty to zmienna z plikiem i opcjonalnie maksymalna długość odczytanej linii. $calyplik = fgets($plik,100); Odczytywanie zawartości pliku w sposób pokazany na poprzednim przykładzie jest więc baz sensu! Wystarczy jako drugi atrybut funkcji podać długość linii do odczytu. Uwaga ! „czytamy tylko jedną linię”

40 Funkcja „ fread ” Funkcja odczytująca z pliku: fread. Różni się tym od poprzednich, że może wczytać cały plik. (nie kończy swej działalności na znaku końca lini ) Składnia taka sama jak funkcji fgets. Jeżeli nie podamy maksymalnej długości, czyli drugiego argumentu, to funkcja zwróci komunikat błędu. $calyplik = fread($plik, 1500); Tak zastosowana funkcja wczyta całą zawartość pliku $plik. (lub pierwsze 1500 znaków)

41 Ćwiczenie Otwórz i wydrukuj na ekranie zawartość pliku test.txt
<? $plik =fopen("test.txt","r");// funkcja otwiera plik do odczytu $calyplik = fread ($plik, 1550); echo ("$calyplik"); fclose($plik); // zamyka plik ?>

42 Funkcja „ htmlentities”
Funkcja ta koduje dane w HTML - jest bardzo przydatna przy wyświetlaniu w przeglądarce znaków mogących kolidować z wizualizacją danych przez przeglądarkę. Przykład <? $plik =fopen("plik2a.php","r"); // funkcja otwiera plik do odczytu $calyplik = fread ($plik, 1550); $przerobiony = htmlentities($calyplik); print ("<pre>$przerobiony <pre>"); fclose($plik); // zamyka plik ?>

43 Funkcja fpassthur Funkcja ta czyta całą zawartość piku i drukuje do przeglądarki. Uwaga - jeżeli używamy tej funkcji, to nie potrzebujemy funkcji fclose() do zamknięcia pliku, ponieważ funkcja ta automatycznie zamyka plik. SKŁADNIA fpassthur ($nazwa_pliku) Przykład $plik = fopen("plik.txt","r"); // otwieram do odczytu fpassthru ($plik); // drukuję do przeglądarki Uwaga! funkcja drukuje „jak leci” bez uwzględnienia „ENTER” uwzględnia natomiast znacznik<BR> przykład

44 Zapis do pliku <HTML> <BODY> <FORM ACTION=”zapis.php" METHOD="POST"> Wprowadź tekst pliku <INPUT TYPE="text" NAME=”tekst"> <BR> <INPUT TYPE="submit" VALUE="zatwierdź"> </FORM> <? $tekst = $tekst ."<br />"; // dopisuję sobie znacznik nowej lini $plik = fopen("plik.txt","a"); // otwieram plik do dalszego zapisu fwrite ($plik, $tekst); // zapisuję fclose($plik); // i zamykam $plik = fopen("plik.txt","r"); // otwieram do odczytu $t = fread($plik, 1500); // odczytuję fclose($plik); //zamykam echo ($t); // i wypisuję tekst $tekst = "pusta linia "; // zmieniam zawartość - inaczej odświeżanie ?> </BODY> </HTML>

45 Ćwiczenie Utwórz plik HTML zawierający formularz z polem TEXTAERA umożliwiający wysłanie tekstu jako zmiennej do pliku witryna.php Utwórz plik witryna.php zawierający skrypt który: - otworzy plik tekstowy „wiadomosc1.txt” - dopisze do pliku wiadomosc1.txt tekst zawarty w zmiennej z formularza - wyświetli plik na ekranie Tworząc plik zawierający formularz, oraz plik witryna.php przewidź możliwość: 1. Dopisania nowego tekstu do pliku wiadomosc1.txt do tekstu istniejącego 2. Dopisania nowego tekstu do pliku wiadomosc1.txt z jednoczesnym wykasowaniem starej zawartości. Folder „witryna”

46 Problemy z wyświetlaniem tekstu z „haczykiem”
Często w trakcie odczytywania informacji z pliku i wyświetlania ich w przeglądarce można napotkać sytuacje, gdy dane wpływają na sposób wyświetlania informacji przez przeglądarkę. Znaki takie jak: „” <>? {} itp. mogą powodować błędy. Problem rozwiązuje funkcja htmlentities(), która koduje wszystkie znaki specjalne odczytane z pliku jako kody HTML-a Przykład - wydrukowanie zawartości pliku witryna1.php <? $plik = fopen (”witryna1.php” , ”r”); $tekst = fread($plik, 1000); $kod_tekst = htmlentities($tekst); print(”<PRE>$kod_tekst</PRE>”); ?> pliczek druk.php w folderze WITRYNA

47 TABLICE Tablice są odmianą zmiennych - w jednej tablicy można przechowywać wiele wartości. Tablica jest więc grupą zmiennych. Tablica ma swoją nazwę i indeks. Indeks wskazuje nam, do którego elementu tablicy się odwołujemy. Przypisać wartości -zadeklarować tablicę możemy następująco: <? $tablica[0] = "zero"; $tablica[1] = "jeden"; $tablica[2] = "dwa"; $tablica[3] = "trzy"; ?> Każdemu z elementów tablicy przypisujemy tu jakąś wartość. Może być to liczba, ciąg znaków lub inna tablica - mówimy wówczas o tablicach wielowymiarowych.

48 TABLICE Tablica może być indeksowa nie tylko liczbami jak w poprzednim przykładzie lecz również łańcuchami znaków. Takie tablice nazywać będziemy tablicami asocjacyjnymi. $dzien[‘Monday’] = ‘poniedziałek’; $dzien[‘Tuesday’] = ‘wtorek’; $dzien[‘Sunday’] = ‘niedziela’ Przykład : Napisz program, który wyświetla polską nazwę dnia tygodnia - wykorzystaj funkcję date z parametrem 1 $dzien_tygodnia = date(”l”); (l jak lalka) print „Dziś jest $dzien[$dzien_tygodnia];

49 TABLICE for ($i=0; $i<100; $i++) { $liczby[$i] = rand (1,10); }
Poszczególnym elementom tablicy można przypisywać wartości posługując się funkcją array - jest to dużo wygodniejsze.... $tablica = array( ‘index’ => ‘wartość’ , ‘index’ => ‘wartość’ ,); możemy również przypisywać wartości „automatycznie” korzystając np.. z pętli for ($i=0; $i<100; $i++) { $liczby[$i] = rand (1,10); } // program przypisuje poszczególnym elementom tablicy wartości losowe

50 TABLICE - drukowanie zawartości
Aby wydrukować całą zawartość tablicy możemy posłużyć się pętlą while oraz funkcją : each (array tablica) Zwraca bieżącą parę klucza i wartości z tablicy dzien i przesuwa wewnętrzny wskaźnik tablicy do przodu o jeden element. Para ta jest zwracana jako czteroelementowa tablica, z kluczami 0, 1, key i value. Elementy 0 i key zawierają nazwę klucza elementu tablicy, a 1 i value zawierają wartość elementu tablicy. Jeśli wewnętrzny wskaźnik tablicy wskazuje na miejsce poza końcem zawartości tablicy, each() zwraca FALSE. while ($druk = each ($dzien)) {print $druk['key']." - ".$druk['value']."<br/>"; }

51 TABLICE - drukowanie zawartości (join)
$hasla = array ('u1' => array ('p1'=> 'xccvbbfbf', 'p2'=> 'bbbbbbbbb', 'p3'=> 'xccvbbfbf',), 'u2' => array ('p1'=> 'aaaaaaaaa', 'p2'=> 'bbbbbbbbb', 'p3'=> 'ccccccccc',), ); $all = join("<BR>",$hasla[u2]); echo($all); // funkcja join przypisuje zmiennej $all wartości indeksu u2 - ponieważ u2 jest tablicą zostaje wyświetlona

52 TABLICE - drukowanie zawartości
Czasami użyteczną funkcją jest print_r. Tablice dają pożyteczne zastosowanie dla odmiany tej funkcji. Otóż print_r wyświetla strukturę tablicy. Argumentem funkcji print_r jest w tym wypadku tablica. Wygląda to tak: indeks => wartość Żeby wynik pracy funkcji print_r był czytelniejszy, można ująć ją w tagi <PRE> Przykład: $imiona[0] = "Zbyszek"; $imiona[1] = "Piotrek"; $imiona[2] = "Rafał"; $imiona[3] = "Paweł"; echo("<PRE>"); print_r($imiona); echo("</PRE>");

53 TABLICE - zadanie do wykonania
Przykład : Napisz program który wypełni tablicę 100 liczbami losowymi z zakresu 1 do 10 a następnie wyświetli zawartość tablicy oraz policzy ile razy wystąpiła każda z liczb. Do wypełnienia tablicy użyj pętli for for ($i=0; $i<100; $i++) { $liczby[$i] = rand (1,10); }


Pobierz ppt "Instalacja Apacha Instalacja serwera www ogranicza sie do uruchomienia pliku .exe oraz do wpisania adresu serwera, oraz emaila administratora czego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google