Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Jerzy Lackowski Elementy pedagogiki cz.2 /dla studentów historii studiów II st./

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Jerzy Lackowski Elementy pedagogiki cz.2 /dla studentów historii studiów II st./"— Zapis prezentacji:

1 dr Jerzy Lackowski Elementy pedagogiki cz.2 /dla studentów historii studiów II st./

2 Dylematy kreatorów edukacji 1.Jak efektywnie wydawać publiczne pieniądze? 2.Jak minimalizować zjawisko społecznych nierówności edukacyjnych? 3.Jak pogodzić zadania szkoły wykonywane na rzecz społeczeństwa z zapewnieniem każdemu uczniowi optymalnych warunków nauczania? 4.Jak godzić oczekiwania rodziców z oczekiwaniami nauczycieli? 5.Jak nadać rzeczywisty wymiar stwierdzeniu, że edukacja jest usługą wykonywaną dla ucznia? 6.W jakim zakresie szkoła może być autonomiczna? Jerzy Lackowski

3 Wymagania kwalifikacyjne dla n-li /rozporz. MEN z 12.03.2009 r./ Wykształcenie wyższe /w przypadku szkół średnich – wyższe magisterskie/, zgodne z nauczanym przedmiotem W przypadku ukończenia studiów nie spełniających powyższego warunku, ukończenie studiów podyplomowych zgodnych z nauczanym przedmiotem W przypadku ukończenia studiów niekierunkowych można nauczać przedmiotu, jeżeli w standardzie kształcenia dla ukończonego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych ujęte były treści podstawy programowej Języków obcych mogą nauczać także absolwenci studiów wyższych, legitymujący się zaawansowaną znajomością języka Przygotowanie pedagogiczne. Jerzy Lackowski

4 Współczesny nauczyciel to winna być osoba: dobrze przygotowana merytorycznie, autentycznie dobrze wykształcona przygotowana do pracy w szkole zarządzającej wiedzą, umiejętnie rozbudzająca uczniowskie zainteresowania, kreatywna, nie wpadająca w schematy, nie nudząca … dla której najważniejszy jest wszechstronny rozwój ucznia /wspieranie go/, a nie bezrefleksyjne podporządkowywanie się biurokratycznym regułom otwarta na potrzeby drugiego człowieka, szanująca każdego człowieka i kształtująca wśród swoich uczniów postawy szacunku dla Drugiego, życzliwa, z poczuciem humoru krytyczna, samodzielna, prawa kształtująca wśród uczniów postawy obywatelskie i patriotyczne. jerzy.lackowski@uj.edu.pl

5 Filozofia dialogu (spotkania) /E. Levinas, J. Tischner/ a edukacja Szkoła to nie instytucja, ale nade wszystko miejsce spotkania nauczycieli i uczniów Fundamentalne znaczenie ma dialog. Bez słów, które nauczyciel kieruje do ucznia i poprzez które ukazuje rzeczy, nie ma uczniowskiego bycia – w – świecie Edukacja zanurzona w przestrzeni zaufania Niebywale istotne znaczenie ma indywidualizacja oddziaływań edukacyjnych Nauczyciel jest dla ucznia, ale uczeń nie jest dla nauczyciela Ważny jest każdy uczeń. Jerzy Lackowski

6 Ukryty program – niezaplanowane w szkolnym programie oddziaływania szkoły na uczniów. Pozadydaktyczne, wychowawczo ważne konsekwencje uczęszczania do szkoły, pojawiające się systematycznie, nie ujęte w żadnym zestawie celów i planowanych działań. Ukryty program pojawia się w podręcznikach oraz w szkolnej codzienności. Ukryty program przyczynia się do kreowania wśród uczniów postawy człowieka organizacji. Jerzy Lackowski

7 Szkoła w społeczeństwie informacyjnym

8 Społeczeństwo informacyjne – sposób organizacji społeczeństwa kształtujący się w krajach o wysokim stopniu rozwoju technologicznego, w których zarządzanie informacją /jej jakość i szybkość przepływu/ staje się głównym elementem konkurencyjności w gospodarce. Jerzy Lackowski

9 W społeczeństwie informacyjnym: Internet staje się powszechnym środkiem komunikacji obywatelskiej oraz informacji publicznej Istnieje powszechny dostęp do informacji Fundamentalne znaczenie ma powszechna, trwająca przez całe życie, wysokiej jakości edukacja Dobrze swoją rolę może spełniać jedynie szkoła zarządzająca wiedzą /informacją/. Jerzy Lackowski

10 W społeczeństwie informacyjnym zachodzi: Szybki rozwój sektora oświaty i nauki Wzrost znaczenia specjalistów, nauczycieli i naukowców w strukturze zawodowej Wzrost znaczenia wiedzy teoretycznej jako źródła innowacji Kreowanie modelu szkoły zorientowanej na rozwiązywanie problemów /zarządzającej wiedzą/. Jerzy Lackowski

11 Edukacja w społeczeństwie informacyjnym Dobrze wykształcony, kompetentny, twórczy nauczyciel Szkoła zarządzająca wiedzą Ogromna rola kształcenia ustawicznego E-learning Samokształcenie Jerzy Lackowski

12 Szkoła przekazująca wiedzę Szkoła zarządzająca wiedzą N-l realizuje program (n-l wykonawca) Dominuje schematyzm Szczególną wartość stanowi porządek Najważniejsze są biurokratyczne wskaźniki N-l kreuje rozbudzające uczniowskie zainteresowania sytuacje dydaktyczne (n-l twórca) Dominują twórcze poszukiwania Szczególną wartość stanowi dyskurs Najważniejszy jest rozwój każdego ucznia Jerzy Lackowski Była, ciągle dominuje Zaczyna się pojawiać, będzie

13 Szkoła w społeczeństwie informacyjnym Staje się centrum edukacyjno – kulturowym W ramach generalnych krajowych standardów edukacyjnych prowadzi zróżnicowane programy kształcenia odpowiadające potrzebom edukacyjnym różnych uczniów /szkoła dla każdego/ Pracuje z uczniami w różnym wieku, rozsądnie wykorzystując kształcenie na odległość Elastycznie dostosowuje swoją ofertę edukacyjną do zmieniających się potrzeb edukacyjnych jej potencjalnych klientów Kreuje umiejętności skutecznego poszukiwania i wykorzystywania potrzebnych dla rozwiązania danego problemu informacji. Jerzy Lackowski

14 Szkoła centrum edukacyjno - kulturowe Wykonuje nie tylko zadania edukacyjne dla dzieci i młodzieży, ale także dla ludzi dorosłych Posiada bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych dla młodych ludzi, jak też pomaga ludziom dorosłym w interesującym spędzaniu czasu wolnego Posiada dobrze wyposażoną, ogólnie dostępną bibliotekę z centrum multimedialnym Jest centrum kreowania aktywnych postaw obywatelskich. Jerzy Lackowski

15 Człowiek w społeczeństwie informacyjnym Prace nierutynowe (zasadnicze znaczenie ludzkiej kreatywności) Tworzenie wiedzy Przekazywanie wiedzy Drugiemu człowiekowi Komputerowi Jerzy Lackowski

16 Szkoła zarządzająca wiedzą /informacją/ Informacja Wiedza Działanie Jerzy Lackowski

17 Wyzwania związane z Internetem /wyzwania stające przed społeczeństwem informacyjnym/ Ochrona wolności Minimalizowanie zjawiska wykluczenia z sieci Kreowanie szkół zarządzających informacją /wiedzą/ Sieciowa przedsiębiorczość oraz indywidualizacja zatrudnienia /nowe formy stosunków pracy/ Przejrzystość informacyjna oraz ochrona prywatności. Jerzy Lackowski

18 Rola Internetu w wychowaniu Kształtowanie postaw ludzi umiejących dokonywać właściwych wyborów Kreowanie społeczeństwa obywatelskiego Kształtowanie dociekliwości poznawczej Kreowanie odpowiedzialności za podejmowane działania Kształtowanie szacunku dla drugiego człowieka. Jerzy Lackowski

19 Edukacja jest jedną z niewielu dziedzin życia, w której mamy do czynienia z ciągle jeszcze akceptowanym przez wielu obywateli monopolem państwa. W jego ramach funkcjonuje jednolity model szkoły, poddanej wszechwładnej dominacji biurokracji. Ów model mógł spełniać przyzwoicie swoją rolę w społeczeństwie przemysłowym, ale trzeba wreszcie postawić pytanie, czy nie nadchodzi czas zastąpienia go przez model urynkowionej szkoły obywateli. Wszak żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, w którym szczególne znaczenie ma różnorodność i indywidualizacja, a nie masowa uniformizacja. Warto, aby ludzie odpowiedzialni za edukację to zauważyli... Jerzy Lackowski

20 Polska szkoła a edukacja patriotyczna i obywatelska jerzy.lackowski@uj.edu.pl

21 W społeczeństwie obywatelskim: Suwerenem władzy jest naród sprawujący ją przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio Władza działa w granicach i na podstawie prawa, system źródeł prawa uwzględnia interesy obywateli Istnieje prawny system ochrony praw i wolności obywateli Funkcjonują instytucje gwarantujące przestrzeganie praw Zapewnia się obywatelom możliwość uczestniczenia w życiu społecznym, istnieją prawne gwarancje tworzenia organizacji wyrażających interesy obywateli. jerzy.lackowski@uj.edu.pl Rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego sprzyja subsydiarność państwa.

22 Fundamentalne pytania: Co oznacza patriotyzm we współczesnej Polsce? Czy w jednoczącej się Europie nie jest anachroniczny? Czy będzie potrzebny w przyszłości? Co oznacza rozumny patriotyzm? Jak poprzez rodzinną oraz lokalną tożsamość budować polski patriotyzm? Czy patriotyzm może być modny? Dlaczego często to co ważne dla polskiej wspólnoty jest słabo obecne w polskiej szkole i przestrzeni publicznej? Jerzy Lackowski

23 Szkoła biurokratyczna instytucja czy szkoła miejsce spotkania, pełne twórczych poszukiwań, w której każdy uczeń może rozwijać swoją ciekawość poznawczą? Szkoła biurokratyczna instytucja czy szkoła obywateli? Jerzy Lackowski

24 Wychowanie Kogo chcemy wychować? W oparciu o jaki system wartości pracujemy? Jak uwzględniamy w naszej pracy oczekiwania rodziców? Cele mogą wynikać: z zewnętrznego /krajowego, regionalnego, lokalnego/ modelu wychowania, ze szkolnego programu wychowawczego, z nauczycielskiego programu pracy wychowawczej. jerzy.lackowski@uj.edu.pl

25 Warunki sprzyjające kształtowaniu przez szkolę postaw obywatelskich Precyzyjne i jawne oraz przestrzegane przez wszystkich prawo wewnątrzszkolne Działanie w przestrzeni zaufania Poważnie traktowany przez dyrektora i nauczycieli samorząd uczniowski Autentyczne partnerstwo szkoły z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym Pełna przejrzystość informacyjna szkoły Kształtowanie wśród młodych ludzi odpowiedzialności za siebie i za swoje otoczenie Mocne zakorzenienie szkoły w lokalnej społeczności. jerzy.lackowski@uj.edu.pl

26 Warunki sprzyjające kształtowaniu przez szkołę postaw patriotycznych Kreowanie w polskiej przestrzeni publicznej szacunku dla polskiej tradycji niepodległościowej Zaangażowani i kompetentni nauczyciele Autentyczność podejmowanych działań, bezwzględne unikanie schematyzmu Szacunek dla symboliki RP Umiejętność kreowania rozważnych działań osnutych wokół postaci patrona szkoły /oczywiście fundamentalne znaczenie ma wybór patrona/ Umiejętność ukazywania postaci historycznych pomagających kreować postawy ludzi wolnych i odpowiedzialnych za dobro wspólne Podejmowanie działań zanurzonych w ważnych rocznicach /również lokalnych/, ale także mądre korzystanie z dziejących się wokół szkoły wydarzeń. Jerzy Lackowski

27 Polska szkoła winna /m.in./: Kształtować ducha republikańskiego patriotyzmu Wychowywać ku wolności Kształtować odpowiedzialność obywatelską Wychowywać w szacunku do drugiego człowieka, w oparciu o uniwersalne wartości i prawo naturalne Kształtować postawy arystokratów serca, ducha i umysłu Przeciwdziałać próbom pozbawiania Polaków dumy z własnej tradycji i historii. jerzy.lackowski@uj.edu.pl

28 Kłopoty z patronami Dlaczego wiele szkół nie posiada patrona? Dlaczego ciągle są szkoły z patronami – antypatronami? Jak mądrze wybierać patrona? Dlaczego program wychowawczy szkoły w niewielkim /a bywa, że żadnym/ stopniu nie wiąże się z patronem? Patron dla szkolnej społeczności, czy patron dla władzy? Jak uczynić patrona postacią autentycznie bliską młodym ludziom, wyznaczającą wzorzec postępowania? jerzy.lackowski@uj.edu.pl

29 Autentyczny Patron Jest postacią, która zasługuje na zaliczenie jej do grona arystokratów serca, umysłu i ducha Jego biografia daje wskazówki do dobrego i prawego postępowania Musi być bliski dla szkolnej społeczności oraz przez nią rozumiany i akceptowany Musi być na co dzień obecny w pracy wychowawczej szkoły. jerzy.lackowski@uj.edu.pl

30 Patron szkoły Jest wybrany /akceptowany/ przez szkolną społeczność Kreuje tożsamość szkoły Wyznacza tradycję do której szkoła się odwołuje Winien budować postawę wzorca wychowawczego dla uczniów /ale także dla nauczycieli/ szkoły Szkoła winna być godną patrona. jerzy.lackowski@uj.edu.pl

31 Ważne zadania nauczyciela historii /obok podstawowych zadań służbowych/ Rozbudzanie zainteresowań historią wśród swoich uczniów, kształtowanie poczucia mądrej dumy z dziejów ojczystych W szczególny sposób winien wpływać na kształtowanie wśród uczniów postaw obywatelskich i patriotycznych Kształtowanie umiejętności mądrego i interesującego kreowania szkolnych uroczystości Powinien być liderem edukacji historycznej i kształtowania tożsamości kulturowo – historycznej wśród członków szkolnej społeczności Kreowanie programu pracy wychowawczej osnutej wokół szkolnego patrona Powinien być osobą szczególnie odpowiedzialną za kształtowanie szacunku dla niepodległego państwa polskiego i jego symboliki. Jerzy Lackowski

32 Nauczanie historii: Winno być oparte na prawdzie i szacunku dla dziejów ojczystych Powinno być żywe, nieschematyczne Powinno ukazywać przemawiające do młodych ludzi wzorce osobowe Powinno być reaktywne na interesujące i wartościowe wystawy, książki, spektakle i filmy historyczne Musi je wypełniać dyskurs i nauczycielski pomysł na interesujące, wciągające uczniów zajęcia Musi ukazywać pełny wymiar dziejów. jerzy.lackowski@uj.edu.pl


Pobierz ppt "Dr Jerzy Lackowski Elementy pedagogiki cz.2 /dla studentów historii studiów II st./"

Podobne prezentacje


Reklamy Google