Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYDZIAŁ EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE WYDZIAŁ EDUKACJI ul. Mickiewicza 26, 75-009 Koszalin tel. 342-77-11.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYDZIAŁ EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE WYDZIAŁ EDUKACJI ul. Mickiewicza 26, 75-009 Koszalin tel. 342-77-11."— Zapis prezentacji:

1

2 WYDZIAŁ EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE WYDZIAŁ EDUKACJI ul. Mickiewicza 26, 75-009 Koszalin tel. 342-77-11

3 ANALIZA SIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW W KOSZALINIE - 2004 - OSTATNI ETAP REORGANIZACJI

4 I. PLANOWANA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW W KOSZALINIE - od 1 września 2004 roku. Gmina Koszalin będzie organem prowadzącym dla : 10 samodzielnych szkół podstawowych 2 szkół podstawowych wchodzących w skład zespołów szkół wraz z gimnazjami: ZS Nr 11 / SP Nr 3 + G Nr 3/ oraz ZS Sportowych /SP Nr 1 + G Nr 1/, 6 samodzielnych gimnazjów 1 gimnazjum wchodzącego w skład zespołu szkół wraz z LO / Gimnazjum Nr 4/ oraz 3 gimnazjów specjalnych /ZS Nr 12, SOS-W, ZS Nr 7/

5 1. SP Nr 4 ul. Podgórna 46 2. SP Nr 5ul. Franciszkańska 102 3. SP Nr 6 ul. Gnieźnieńska 3 4. SP Nr 7 ul. Wojska Polskiego 36 5. SP Nr 9 ul. Powstańców Wlkp.23 6. SP Nr 10 ul. Chopina 42 7. SP Nr 13 ul. Rzemieślnicza 9 8. SP Nr 17 ul. Wańkowicza 11 9. SP Nr 18 ul. Staszica 6 10.SP Nr 21 ul. Spasowskiego 14 SAMODZIELNE SZKOŁY PODSTAWOWE:

6 17 11 4 3 10 16 1 18 5 7 9 6 13 14 21 SZKOŁY PODSTAWOWE KOSZALINA OD 1.09.2004 R.

7 1. Gimnazjum Nr 2 ul. B. Krzywoustego 5 2. Gimnazjum Nr 5 ul. Franciszkańska 102 3. Gimnazjum Nr 6 ul. S. Dąbka 1 4. Gimnazjum Nr 7 ul. Wańkowicza 26 5. Gimnazjum Nr 9 ul. Staszica 6 6. Gimnazjum Nr 11 ul. Sportowa 19 7. ZS Nr 11 (Gimnazjum Nr 3 i SP Nr 3) ul. Jabłoniowa 23 8. ZS Nr 2 (Gimnazjum Nr 4 i V LO) ul. Jedności 9 9. ZSSport. (Gimnazjum Nr 1 i SSP Nr 1) ul. Zwycięstwa 117 10. SOSz-W (Gimnazjum Nr 10) ul. Rzeczna 5 11. ZS Nr 12 (Gimnazjum Nr 12 i Spec.SP Nr 14) ul. Połczyńska 71a 12. ZS Nr 7 (Gimnazjum Nr 13 - OHP) ul. Orląt Lwowskich 18 GIMNAZJA FUNKCJONUJĄCE OD 1 września 2004 roku:

8 7 2 11 4 3 8 6 1 9 5 10 12 GIMNAZJA KOSZALINA OD 1.09.2004 R. 13

9 Szczegółowe dane dotyczące struktury Szkół Podstawowych i Gimnazjów w roku szkolnym 2003/2004 zawierają poniższe zestawienia: W koszalińskich szkołach podstawowych w klasach I-VI w 256 oddziałach uczy się 6261 uczniów, natomiast w gimnazjach w 155 oddziałach uczy się 4160 uczniów.

10 Szkoły podstawowe - 2003/2004

11 Gimnazja - 2003/2004

12 II. Sieć szkół podstawowych i gimnazjów - zasady tworzenia- stan obecny i perspektywy. 1. Zasady tworzenia Opierając się na postanowieniach ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty art. 17 oraz art. 7 ustawy o samorządzie gminnym: - Rada Gminy (...) ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granice ich obwodów.

13 Sieć szkół publicznych powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego z uwzględnieniem warunku, że droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać 3 km w przypadku uczniów klas I-IV i 4 km w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły w obwodzie której dziecko mieszka, przekracza wymienione odległości - obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

14 W tym celu, obok lokalizacji szkoły, istotne jest - właściwe wyznaczenie każdej szkole obwodu szkolnego, który uwzględni bezpieczeństwo oraz dostępność do szkoły o każdej porze roku. Planowanie i tworzenie sieci szkolnej powinno być prowadzone z uwzględnieniem warunków geograficznych, sieci osiedleńczej, prognoz demograficznych, migracji ludności i innych uwarunkowań społecznych pedagogicznych i ekonomicznych.

15 Aktualnie w Koszalinie funkcjonuje: 14 szkół podstawowych i 12 gimnazjów (w tym 2 specjalne). Wśród tych 26 placówek 6 połączono w roku 1999 w Zespoły Szkół : Od 1 września 2004 roku w Koszalinie funkcjonować będzie / w związku z wygaszaniem/ : 12 szkół podstawowych i 12 gimnazjów (w tym 3 specjalne). 2. STAN OBECNY

16 Konsekwencją sytuacji demograficznej jest ciągły spadek ilości uczniów klas pierwszych w szkołach podstawowych. Analizy i symulacje prowadzone w latach poprzednich, przewidywały zmniejszanie ilości oddziałów w kolejnych latach szkolnych. Zjawisko to nie było zbyt odczuwalne, ani przez rodziców, ani przez uczniów w naszych szkołach. Było to możliwe dzięki powołaniu w 1999 roku zespołów szkół, w skład których weszły szkoły podstawowe i gimnazja /ZS Nr 4, ZS Nr 5, ZS Nr 6/ przy założeniu, że do szkół podstawowych, nie będzie się robiło naboru do klas pierwszych z jednoczesną korektą obwodów innych szkół podstawowych, do których będą uczęszczali uczniowie z likwidowanych placówek. Takie rozwiązanie pozwoliło uniknąć problemów, przed którymi będzie stała większość gmin w związku z niżem demograficznym i koniecznością likwidacji szkół podstawowych, a w dalszej kolejności gimnazjów. 3. Sytuacja demograficzna w szkołach podstawowych i gimnazjach w latach 2004 - 2010.

17 Systematyczne monitorowanie sytuacji demograficznej w mieście od 1997 roku, pozwalało z wyprzedzeniem planować i korygować zmiany w sieci szkolnej. Konsekwencją tych działań były podjęte uchwały, które dostosowały ilość placówek w mieście do faktycznych potrzeb. Mimo likwidacji w ostatnich latach - 5 szkół podstawowych, średnia ilość uczniów w funkcjonujących szkołach, jest na poziomie ok. 25 uczniów w jednym oddziale. Ta ilość uczniów przeliczeniowych w najbliższych latach będzie się zmniejszała, co jest zjawiskiem niekorzystnym i jest wynikiem zmieniającej się sytuacji demograficznej. Poniższe wykresy i zestawienia tabelaryczne obrazują ilość uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych i gimnazjach w najbliższych latach:

18

19

20

21

22

23

24

25

26 3. PERPEKTYWY - 1.09.2006 roku. Zmniejszająca się ilość dzieci w poszczególnych rocznikach, a w konsekwencji uczniów w kolejnych latach, wskazuje na konieczność podjęcia działań racjonalizujących koszty funkcjonowania szkół podstawowych i gimnazjów Koszalina. Uwzględniając czynnik demograficzny, korekta sieci szkół powinna być przeprowadzona w III etapach : I ETAP - ZMIANA OBWODÓW SZKÓŁ : 1. GIMNAZJUM NIR 2 oraz GIMNAZJUM NR 4 2. GIMNAZJUM NR 11 oraz GIMNAZJUM NR 4 3. GIMNAZJUM NR 3 oraz GIMNAZJUM NR 11 II ETAP - LIKWIDACJA I POŁĄCZENIE SZKÓŁ : Z DNIEM 1.09.2006 LIKWIDACJA SP NR 13 I POŁĄCZENIE JEJ Z SP NR 4 W OBIEKCIE PRZY ULICY PODGÓRNEJ 46 III ETAP - POŁĄCZENIE SP I G W ZESPOŁY SZKÓŁ : POŁACZENIE SP NR 5 I G NR 5 W ZS NR 13 POŁĄCZENIE SP NR 18 I G NR 9 W ZS NR 14

27 ETAP I - 1.09.2006

28 ETAP I - 1.09.2006 R. 4 11 2 3

29

30

31

32

33 ETAP II - 1.09.2006 II ETAP * wyprowadzić z obiektu przy ulicy Rzemieślniczej - Szkołę Podstawową Nr 13 i wprowadzić ją do obiektu Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ulicy Podgórnej 45, przy jednoczesnej korekcie obwodów SP Nr 4 i SP Nr 5. OBIEKT AKTUALNEJ SP NR 13 OBIEKT AKTUALNEJ SP NR 4 /UL. RZEMIESLNICZA 9/ /UL. PODGÓRNA 45/ OBIEKT AKTUALNEJ SP NR 4 /UL. PODGÓRNA 45/ SP NR 13 SP NR 4 SP NR 13 + SP NR 4 SP NR 4

34 ETAP II - 1.09.2006 R. 4 5 13

35 ETAP II - 1.09.2006

36

37

38

39

40

41 ETAP III - 1.09.2006 III ETAP - część I * połączenie w Zespół Szkół Nr 13 dwóch placówek, które od 1999 roku funkcjonują razem w jednym obiekcie przy ulicy Franciszkańskiej 102 - Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 5. Zmiana ta ma jedynie charakter administracyjny i nie zmienia odrębności tych placówek. OBIEKT AKTUALNEJ SP NR 5 i G NR 5 /UL. FRANCISZKAŃSKA 102/ SP NR 5 G NR 5 SP NR 5 + G NR 5 ZS NR 13

42

43 ETAP III - 1.09.2006 III ETAP - część II * połączenie w Zespół Szkół Nr 14 dwóch placówek, które od 1999 roku funkcjonują razem w jednym obiekcie przy ulicy Staszica 6 - Szkoły Podstawowej Nr 18 i Gimnazjum Nr 9. Zmiana ta ma jedynie charakter administracyjny i nie zmienia odrębności tych placówek. OBIEKT AKTUALNEJ SP NR 18 i G NR 9 /UL. STASZICA 6/ SP NR 18 G NR 9 SP NR 18 + G NR 9 ZS NR 14

44

45 5 ETAP III - 1.09.2006 R. 9 18 5 ZS 14 ZS 13

46

47 Po przeprowadzeniu powyższych zmian od 1 września 2006 roku w Koszalinie liczba Szkół Podstawowych zmniejszy się z 18 w roku 1996 do 11 /SP 2, 8, 11, 12, 13, 15, 16/, a Gimnazjów z 10 (bez specjalnych) w roku 1999 do 9. W wyniku powyższych zmian w okresie od 1996 roku z mapy miasta zniknie ogółem 8 placówek - w zakresie szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego. Proponowane przez Wydział Edukacji rozwiązania oparte są o szczegółową analizę ekonomiczną i demograficzną dla Koszalina na lata 2000 - 2010. W wyniku wprowadzenia powyższych zmian będziemy musieli w formie 9 Uchwał Rady Miejskiej zlikwidować jedną szkołę, powołać 2 zespoły i jednocześnie korygować obwody następujących szkół: * Szkoła Podstawowa Nr 13 /ul. Rzemieślnicza 9/ - likwidacja szkoły i włączenie jej obwodu do SP Nr 4 i SP Nr 5 /4 uchwały/ * Gimnazjum Nr 2 /ul. B.Krzywoustego 5/ - zwiększamy rejon o część obwodu G Nr 4 / 1 uchwała/ *Gimnazjum Nr 11 /ul. Sportowa 11/ - zwiększamy rejon o część obwodu G Nr 4 / 1 uchwała/ * Gimnazjum Nr 4 /ul. Jedności 9/ - zmniejszamy obwód / 1 uchwała/ * ZS Nr 13 /ul. Franciszkańska 102/ i ZS Nr 14 / ul. Staszica 6/ - powołanie zespołów na bazie SP Nr 5 i G Nr 5 oraz SP Nr 18 i G Nr 9 /2uchwały/


Pobierz ppt "WYDZIAŁ EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE WYDZIAŁ EDUKACJI ul. Mickiewicza 26, 75-009 Koszalin tel. 342-77-11."

Podobne prezentacje


Reklamy Google