Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości wsparcia projektów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Olsztyn, 20 kwietnia 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości wsparcia projektów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Olsztyn, 20 kwietnia 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości wsparcia projektów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Olsztyn, 20 kwietnia 2011 r.

2 Zakres prezentacji Ramy prawne interwencji i uwarunkowania instytucjonalne POIG Poddziałanie 6.2.2 POIG Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych

3 Uwarunkowania instytucjonalne i ramy prawne interwencji publicznej w ramach PO IG Regulacje wspólnotowe rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r. z późn. zm) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006 r.)

4 Uwarunkowania instytucjonalne i ramy prawne interwencji publicznej w ramach PO IG Regulacje krajowe Program Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 1 października 2007 r. oraz uchwałą Rady Ministrów Nr 267/2007 z dnia 30 października 2007 r. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 kwietnia 2010 r. w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.)

5 Cele Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstw a Główny cel PO IG

6 Cele Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Cele szczegółowe PO IG zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw wzrost konkurencyjności polskiej nauki zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce

7 Poddziałanie 6.2.2 PO IG Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych Cel poddziałania: podniesienie atrakcyjności Polski jako miejsca lokowania inwestycji, poprzez wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przygotowania dużych, atrakcyjnych terenów pod inwestycje

8 PO IG Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych Alokacja na 2011 rok: 5 750 000 EUR 1 437 500 EUR na każdą rundę 21.250.000 EUR – ze środków EDRR 3.750.000 EUR – ze środków własnych jst 25.000.00 EUR, z czego Alokacja finansowa na poddziałanie ogółem do 2013 r.

9 PO IG Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych Kwalifikowalność wydatków - ramy czasowe W ramach PO IG: 1 stycznia 2007 r. – 31 grudnia 2015 r. W odniesieniu do konkretnego projektu – określa umowa

10 Beneficjenci poddziałania 6.2.2 PO IG Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy - związkistowarzyszeniaporozumienia

11 PO IG Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych Maksymalna kwota dofinansowania: 85% - EFR 15% - środki własne jst

12 PO IG Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych Wsparcie może być udzielone na projekty obejmujące opracowania dotyczące koncepcji zagospodarowania terenu, w tym ocenę stanu infrastruktury technicznej, analizę kosztową uzbrojenia opracowania dotyczące kompleksowych badań geotechnicznych, w tym określenia warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych opracowanie studium wykonalności, w tym raportu o barierach inwestycyjnych opracowanie informacji o klimacie inwestycyjnym dla danej lokalizacji analizy kosztowe makroniwelacji

13 PO IG Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych Wsparcie może być udzielone na projekty obejmujące opracowanie harmonogramów procesu inwestycyjnego analizy formalno-prawne nieruchomości dokumentacja techniczna i projektowo- budowlana związana z uzbrojeniem terenu pod inwestycje raport o oddziaływaniu na środowisko naturalne projekty doradczo-promocyjne, w tym działania rozpoznawcze w ocenie możliwości utworzenia terenu inwestycyjnego dla danej lokalizacji oraz opracowanie informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym

14 Instytucje odpowiedzialne za wdrażanie poddziałania 6.2.2 POIG Instytucje Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia: Minister właściwy ds. gospodarki Departament Wdrażania Programów Operacyjnych (DPO) w Ministerstwie Gospodarki Instytucja Pośrednicząca (IP): Minister właściwy ds. gospodarki Departament Funduszy Europejskich (DFE) w Ministerstwie Gospodarki Instytucja Zarządzająca (IZ): Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego Departament Zarządzania Programami Konkurencujności i Innowacyjności w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

15 Procedura konkursowa dla poddziałania 6.2.2 POIG DPO MG - ocena spełnienia kryteriów formalnych (stwierdzenie czy projekt może podlegać ocenie merytorycznej) Ocena formalna Komisja Konkursowa ds. oceny projektów w ramach poddziałania 6.2.2 – ocena spełnienia kryteriów merytorycznych obligatoryjnych i fakultatywnych Ocena merytoryczna Listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do wsparcia są akceptowane przez IP (DFE MG) i zatwierdzane przez IZ (MRR)

16 Procedura odwoławcza dla poddziałania 6.2.2 POIG Środki odwoławcze protest – pisemne wystąpienie podmiotu wnioskującego o dofinansowanie projektu w ramach PO IG (wnioskodawcy) o weryfikację dokonanej oceny projektu w zakresie zgodności oceny z kryteriami wyboru projektów oraz naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik. Protest należy złożyć w terminie 14 dni od otrzymania pisemnej informacji o negatywnym rozpatrzeniu wniosku. skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego - przysługuje po wyczerpaniu trybu odwoławczego w ramach instytucjonalnych POIG

17 Poddziałanie 6.2.2 PO IG Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych Terminy naboru wniosków w 2011 r. NABÓR WNIOSKÓW: Luty Maj Sierpień Październik

18 PO IG Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych

19 PO IG Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych Liczba złożonych wniosków wg województw (%)

20 Kryteria wyboru projektów Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 www.konkurencyjnosc.gov.pl/20072013/Dokumenty/Kryteria+wyboru+projektow/ ułatwienie Wnioskodawcom przygotowania projektu Cel Wyjaśnia szczegółowo kryteria wyboru projektów w ramach poszczególnych działań PO IG sposób oceny projektów wraz z podaniem możliwej do uzyskania liczby punktów za spełnienie poszczególnych kryteriów

21 Struktura kryteriów wyboru projektów jednakowe dla wszystkich działań / poddziałań PO IG specyficzne dla poddziałania 6.2.2 jednakowe dla wszystkich działań / poddziałań PO IG specyficzne dla poddziałania 6.2.2 obligatoryjne fakultatywne obligatoryjne fakultatywne Kryteria merytoryczne Kryteria formalne

22 Kryteria formalne specyficzne dla poddziałania 6.2.2 Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat powierzchnia terenu zgłoszonego do wsparcia w ramach projektu jest nie mniejsza niż 15 ha

23 Kryteria merytoryczne obligatoryjne dla oddziałania 6.2.2 projekt jest zgodny z zakresem i celami poddziałania 6.2.2 POIG plan inwestycyjny wnioskodawcy jest zgodny z przeznaczeniem terenu (tj. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) stan formalno-prawny, w tym własność terenu, jest uregulowany

24 Kryteria merytoryczne obligatoryjne dla poddziałania 6.2.2 Wnioskodawca zobowiązuje się, że dokumentacja powstała w wyniku prac studyjno-koncepcyjnych przygotowana w projekcie zostanie wykorzystana do realizacji określonej inwestycji w okresie 5 lat od zakończenia niniejszego projektu np. ze środków RPO planowane wydatki są uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu oraz celów Poddziałania

25 Kryteria merytoryczne fakultatywne dla poddziałania 6.2.2 Projekt jest zlokalizowany na obszarze o wysokim potencjale rozwojowym ocenianym na podstawie wartości następujących wskaźników (max 64 pkt.) lokalizacja, tj. miejsce w rankingu potencjału gospodarczego NUTS 3 wg bezrobocia (maksymalnie 10 punktów) odległość od węzła komunikacyjnego, tj. autostrady lub drogi krajowej (maksymalnie 10 punktów) odległość od portu lotniczego (maksymalnie 6 punktów) odległość od dużych aglomeracji miejskich powyżej 50 000 mieszkańców (maksymalnie 8 punktów

26 Kryteria merytoryczne fakultatywne dla poddziałania 6.2.2 Projekt jest zlokalizowany na obszarze o wysokim potencjale rozwojowym ocenianym na podstawie wartości następujących wskaźników (max 64 pkt.) dostępność infrastruktury technicznej, tj. prąd, gaz, woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa - odległość przyłącza każdego medium od terenu (maksymalnie 15 punktów – każdy z ww. rodzajów mediów x 3 punkty) poziom wód podziemnych (maksymalnie 5 punktów) ryzyko wystąpienia zalań i osunięć (maksymalnie 5 punktów) przeszkody podziemne i występujące na powierzchni terenu (maksymalnie 5 punktów)

27 Kryteria merytoryczne fakultatywne dla poddziałania 6.2.2 - cd. Wnioskodawca zobowiązuje się do znalezienia/pozyskania inwestora, który zainwestuje na terenie, którego dotyczy projekt w terminie do 5 lat od zakończenia projektu (maksymalnie 16 punktów) Powierzchnia terenu przygotowywanego pod inwestycję jest większa niż 20 ha (max. 20 pkt)

28 Sposób oceny spełnienia kryteriów Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych oraz merytorycznych obligatoryjnych jest warunkiem przekazania wniosku do oceny merytorycznej fakultatywnej możliwa do zdobycia liczba punktów: od 0 do 100 pkt. dofinansowanie otrzymają projekty, które uzyskają największą liczbę punktów po ocenie kryteriów merytorycznych fakultatywnych, do wyczerpania środków przeznaczonych na daną rundę aplikacyjną możliwa do zdobycia liczba punktów: od 0 do 100 pkt. dofinansowanie otrzymają projekty, które uzyskają największą liczbę punktów po ocenie kryteriów merytorycznych fakultatywnych, do wyczerpania środków przeznaczonych na daną rundę aplikacyjną Kryteria merytoryczne fakultatywne – ocena punktowa Kryteria merytoryczne obligatoryjne

29 Umowa o dofinansowanie projektu Wzór umowy o dofinansowanie projektu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki pod adresem: www.mg.gov.pl/fundusze/POIG/Dzialania/Dzialanie+622/

30 Najczęstsze błędy wnioskodawców poddziałania 6.2.2 PO IG brak korelacji danych podanych w punktach: 16 (źródła finansowania projektu) i 17 (całkowite wydatki na realizację projektu) błędne wskazanie kosztów kwalifikowanych; koszty winny być wskazane zgodnie z kategoriami wydatków określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków dla PO IG brak wskazania źródeł finansowania przedsięwzięcia niepoprawnie wyliczona kwota wsparcia

31 Najczęstsze błędy wnioskodawców poddziałania 6.2.2 PO IG brak paraf na wniosku nieponumerowane strony wersja papierowa i elektroniczna nie są tożsame

32 Najczęstsze błędy wnioskodawców poddziałania 6.2.2 PO IG brak oryginału lub kopii pełnomocnictwa (potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu) w sytuacji kiedy wniosek podpisuje osoba inna niż uprawniona do reprezentowania gminy brak dokumentu potwierdzającego stan formalno – prawny terenu zgłoszonego do wsparcia; należy przedłożyć odpis z księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów (w przypadku braku wpisów do księgi wieczystej)

33 Kontakt Strona internetowa: http://www.mg.gov.pl/fundusze/POIG/Dzialania/Dzialanie+622/ http://www.mg.gov.pl/fundusze/POIG/Dzialanie+45/ Telefon: +48 22 693 58 44 Fax: +48 22 693 40 55 e-mail: 622.POIG@mg.gov.pl622.POIG@mg.gov.pl


Pobierz ppt "Możliwości wsparcia projektów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Olsztyn, 20 kwietnia 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google