Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejskie źródła finansowania badań naukowych 6. i 7. Program Ramowy UE Ewa Kocińska Poznański Park Naukowo-Technologiczny ul. Rubież 46, 61-612 Poznań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejskie źródła finansowania badań naukowych 6. i 7. Program Ramowy UE Ewa Kocińska Poznański Park Naukowo-Technologiczny ul. Rubież 46, 61-612 Poznań"— Zapis prezentacji:

1 Europejskie źródła finansowania badań naukowych 6. i 7. Program Ramowy UE Ewa Kocińska Poznański Park Naukowo-Technologiczny ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel. (61) 8279748 e-mail: ek@ppnt.poznan.pl www.ppnt.poznan.pl/rpk

2 6. Program Ramowy Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji UE 2002-2006 CEL: uczynienie z UE najbardziej dynamicznej i konkurencyjnej na świecie gospodarki opartej na wiedzy

3 Finansowanie współpracy międzynarodowej (projekty prowadzone przez międzynarodowe konsorcja) na skalę europejską Prowadzenie polityki naukowo-badawczej Współpraca – innowacje – rozwiązywanie problemów – European Research Area (w 7. PR – Innovation – ERIA)

4 Szufladki z pieniędzmi Czyli jak się dzieli budżet 6.PR Budżet 6.PR – 17,5 mld euro, z czego 12 mld przeznaczono na 7 priorytetów 4 formalne programy 19 akcji (z czego 9 w 7 priorytetach tematycznych)

5 Struktura 6. Programu Ramowego UE

6 Budżet 6. PR – 17,5 mld euro (2002 - 2006) Budżet 7. PR – 50 mld euro (2007 – 2013)

7

8 Kraj koordynatora projektu z udziałem polskich zespołów W kontraktach podpisanych do 15 marca 2005 Instrument Kraj IP NOESTREPSSASME CA II MCASuma DE2182612971185 PL 152414374 FR151319882469 UK134193365659 IT741812542153

9 Statystyki regionów w 6.PR (za KPK) RegionZłożoneFinansowane Dobrze ocenione, nie finansowane Odrzucone Warszawa i woj. Mazowieckie16543421511161 Kraków, Rzeszów82411279633 Poznań, Zielona Góra5226960393 Katowice, Opole, Częstochowa4666956341 Wrocław4375243342 Łódź4237339311 Gdańsk, Toruń4106132317 Lublin, Kielce1582216120 Szczecin, Koszalin129132195 Olsztyn, Białystok989782 Razem51218225043795

10 7. Program Ramowy 2007 –2013 Planowano 73 mld euro.... Budżet 50 mld euro -kontynuacja 6. PR -dłuższy czas trwania, bardziej elastyczny i uproszczony -nowe elementy i możliwości

11 Proponowana struktura 7. PR oparta na 4 Programach COOPERATION - Współpraca IDEAS - Idee PEOPLE - Ludzie CAPACITIES - Możliwości Działania Joint Research Centre

12 Współpraca (I) cel: wsparcie międzynarodowej współpracy (uniwersytetów, przedsiębiorstw, centrów badawczych oraz administracji publicznej) w kluczowych dziedzinach badawczych i technologicznych, poprzez: -Współpraca w badaniach -Joint Technology Initiatives – Platformy Technologiczne -Koordynacja programów badawczych -Współpraca międzynarodowa

13 Współpraca (II) 9 obszarów tematycznych 1.Zdrowie 2.Żywność, rolnictwo i biotechnologia 3.Technologie informacyjne i komunikacyjne 4.Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne 5.Energia 6.Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi) 7.Transport (łącznie z aeronautyką) 8.Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne 9.Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna

14 Idee (I) cel: wspieranie twórczych naukowców, inżynierów, których ciekawość i pragnienie zdobycia wiedzy prowadzą do tworzenia nieoczekiwanych i zaskakujących odkryć przyczyniających się do powstawania nowych technologii oraz nowych rozwiązań problemów społecznych czy ochrony środowiska = badania podstawowe

15 Idee (II) Nowy instrument - European Research Council (Europejska Rada Naukowa) Wzmacnianie doskonałości, dynamiczności i kreatywności badań europejskich Frontier research – dla indywidualnych zespołów (1 instytucja lub kilka)

16 Ludzie (I) cel: wzmocnienie potencjału ludzkiego w nauce i badaniach (jakościowego oraz ilościowego), przy czym powinny być stworzone bodźce do rozwoju karier naukowych tak, aby zachęcać naukowców do pozostania w Europie lub do przyjazdu do Europy.

17 Ludzie (II) Akcje Marie Curie - stypendia -Początkowe szkolenie naukowców (sieci badawczo- szkoleniowe) -Szkolenie ustawiczne i rozwój kariery naukowej (1.stypendia indywidualne oraz 2. transfer wiedzy) -Partnerstwo i ścieżki współpracy przemysłu i środowiska akademickiego -Wymiar międzynarodowy (wyjazdowe, reintegracja, przyjazdowe, konferencje) -Akcje specjalne (nagrody)

18 Możliwości (I) cel: ulepszenie badań naukowych i innowacyjności przez takie działania jak wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój regionów ukierunkowanych na wiedzę albo infrastruktur badawczych.

19 Możliwości (II) 1.Infrastruktury badawcze 2.Badania dla korzyści MŚP 3.Regiony wiedzy 4.Potencjał badawczy 5.Nauka w społeczeństwie 6.Współpraca międzynarodowa

20 Jak uczestniczyć? Zostać partnerem (nie ma 100% skutecznego algorytmu) Umieszczenie oferty współpracy w bazie CORDIS (innych) Poszukiwanie koordynatorów i rozsyłanie ofert (Baza CORDIS i EoI) Uczestnictwo w konferencjach i międzynarodowych info-days Pracowanie na własną opinię w środowisku międzynarodowym ZOSTANIE EKSPERTEM http://www.cordis.lu/experts/fp6_candidature.htm Napisać swój grant (najlepiej o większych szansach) Stypendium dla instytucji Młodsi stażem– stypendium indywidualne CRAFT

21 Jak to działa? Pomysł (cele, problem) - draft Konfrontacja z możliwościami (+konsultacja z urzędnikiem KE) –Rodzaj projektu –Dziedzina – priorytet akcja –Konkurs Formowanie konsorcjum / dołączenie Skonstruowanie wniosku –Formularze A i B –Najtrudniejsza cześć koncepcyjna – cele, plan pracy, podział zadań, kosztorys –Najbardziej odstraszająca – ideologiczna – co z tego ma Europa? Wysłanie wniosku i czekanie na wynik

22 Dokumentacja konkursowa Tekst konkursu Dokument programowy (Workprogramme) danej akcji 6.PR w skrócie Przewodnik dla wnioskodawców Formularze i instrukcje i dodatkowo Podręcznik oceny

23 Rodzaje projektów w 6 PR Projekty zintegrowane (Integrated Projects – IP) Sieci doskonałości (Networks of Excellence – NoE) Artykuł 169 (wspólna realizacja programów krajowych ) Stairway to excellence –celowe projekty badawcze (tradycyjne) –akcje koordynujące (sieci tematyczne, projekty koordynacji badań) Akcje wspierające (Specific support actions) Projekty dla MŚP – CRAFT i Collective research Stypendia, konferencje, granty dla infrastruktur

24 Projekty zintegrowane - IP Duże projekty badawcze dla realizacji celów w priorytetach tematycznych. –integracja masy krytycznej działań i zasobów –dla osiągnięcia ambitnych celów naukowych i technicznych Głównym rezultatem jest nowa wiedza

25 Integracja działań - IP Działania zintegrowane (IP) mogą pokrywać pełne spektrum badań –powinny zawierać komponent badawczy –komponenty rozwoju technologicznego i wdrożeń (jeśli jest to celowe) –mogą zawierać komponent szkoleń Projekt powinien zawierać –spójny pakiet komponentów –odpowiednią strukturę zarządzania

26 Zasady finansowe - IP Wsparcie Wspólnoty będzie realizowane w formie dofinansowania do budżetu Płacone jako wkład do faktycznych kosztów –które są niezbędne w projekcie –ustalone zgodnie z zasadami finansowymi właściwymi dla każdego z partnerów (nie ma kategorii kosztów) –wykluczając podatki pośrednie… Coroczne płatności (zaliczki) - wielkość ustalana co roku na podstawie planu i wykonania Niezbędny certyfikat audytora

27 Sieci doskonałości - NoE Dla wzmocnienia pozycji i potencjału badawczego Europy w danym temacie badawczym –poprzez integrację masy krytycznej umiejętności potrzebnych do ustanowienia światowej pozycji nauki europejskiej w danej dziedzinie –poprzez realizację wspólnego programu działań, ustanowionego na stworzenie trwałej integracji potencjału naukowego partnerów sieci. Essentially therefore an instrument for tackling the fragmentation of European research Głównym rezultatem jest strukturyzacja i kształtowanie sposobu prowadzenia badań w Europie Każda siec musi oddziaływać na zewnątrz, obowiązkowy element szkoleniowy

28 Wspólny program działań (JPA) - NoE Wspólna działalność badawcza –wspólnie prowadzona i/lub koordynowana –możliwie długoterminowy charakter –możliwie multidyscyplinarna Działania integracyjne –wspólne koordynowanie programów działania –budowa wspólnych platform badawczych (infrastruktura i zasoby) –mobilność i wymiana personelu Promieniowanie doskonałości (szkolenia, rozpowszechnanie itp.) Zintegrowane zarządzanie wiedzą, włączając IPR

29 Co to jest masa krytyczna? - NoE Wiedza i umiejętności – potrzebne dla osiągnięcia celu (może mieć kilkuset naukowców) Ilość partnerów – co najmniej 6 (wielu partnerów – trudności w zarządzaniu) –Formalne minimum 3 z 3 różnych krajów Czas – do 5 lat finansowania z KE (wyjątkowo – do 7)

30 Zasady finansowe i realizacja - NoE Dofinansowanie przyjmuje formę ustalonego grantu na integrację –jako bodziec do pokonywania barier integracji –odchodzenie od finansowania unijnego Kalkulacja na podstawie liczby pracowników naukowych zaangażowanych we wspólny program działań (np. 150 pracowników – 3 mln/rok) Autonomia i elastyczność realizacji (program, partnerzy, podział środków)

31 Tradycyjne granty O mniejszej skali i ambicji Celowe projekty badawcze (Specific Targeted Research Projects - STREP) Akcje koordynujące (Coordination Actions - CA) Akcje wspierające (Specific Support Actions - SSA)

32 Klasyfikacja projektów ProjektCelGłówny rezultat Skala IPBadania zorientowane na cel WiedzaŚrednia-wysoka NoEPrzeciwdziałanie fragmentacji Trwała strukturyzacja Średnia-wysoka 169Wspólny program krajów Wiedza i/lub strukturyzacja Wysoka STREPBadaniaWiedzaNiska-średnia CAKoordynacja Niska-średnia SSAWsparcie Niska

33 Projekty CRAFT Projekty realizowane przez ośrodki badawcze na rzecz grupy przedsiębiorstw (z grupy MŚP – małych i średnich) o wspólnych zainteresowaniach z różnych krajów europejskich Prawa własności intelektualnej należą do MŚP MŚP jest właścicielem i użytkownikiem wyników

34 Kto może uczestniczyć w CRAFT? 3 niezależne MŚP z dwóch różnych krajów UE lub krajów stowarzyszonych, z których min. jedno z kraju UE lub kandydującego min. 2 jednostki B+R niezależne od pozostałych uczestników z 2 różnych krajów j.w. Razem reprezentowane 3 kraje UE lub kraje stowarzyszone, z których min. dwa z kraju UE lub kandydującego inne przedsiębiorstwa (duże) lub użytkownicy końcowi (end-users).

35 Zasady CRAFT Koordynator: MŚP lub B+R Budżet: 295 mln euro (2003-2006) Koszt 1 projektu: 0.5 - 2 Meuro Czas trwania: 1 - 2 lat Finansowanie UE: –Badania i innowacje - do 50% –Zarządzanie konsorcjum - do 100% (max. 7% całego dofinansowania ) –B+R musi otrzymać 100% kosztów ponoszonych na badania –Musi być podpisana umowa konsorcjum

36 Badania sektorowe – Collective research Duże projekty badawcze, średniookresowe, realizowane przez ośrodki badawcze na rzecz stowarzyszeń przedsiębiorców lub grup przemysłowych z określonych sektorów gospodarczych zdominowanych na poziomie europejskim przez MŚP Korzyści dla MŚP: –bezpośredni i szybki dostęp do wyników projektu; uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku

37 Kto może uczestniczyć? – Collective Research –2 niezależne stowarzyszenia (izby gospodarcze) firm z dwóch krajów UE lub stowarzyszonych, z których min. jedno z kraju UE lub kandydackiego lub –1 stowarzyszenie firm – europejskie –min. 2 MŚP z co najmniej 2 z krajów j.w. (core group) –min. 2 B+R z co najmniej 2 z krajów j.w. –Razem reprezentowane 3 kraje

38 Zasady – Collective Research Koordynator: stowarzyszenie lub B+R Budżet: 100mln euro (2003-2006) Koszt 1 projektu: 2 - 5 Meuro Czas trwania: 2 - 3 lat Finansowanie UE: –Badania i innowacje - do 50% –Szkolenia - do 100% –Zarządzanie konsorcjum - do 100% (max. 7% całego dofinansowania ) B+R min. 50% kosztów na badania i innowacje przewidywane w projekcie B+R musi otrzymać 100% kosztów ponoszonych na badania Musi być podpisana umowa konsorcjum

39 Dobry projekt...? Przekonywujący pomysł Dobre konsorcjum – –Kompetentni partnerzy –Wzajemne uzupełnienie się w kompetencjach –Rozkład geograficzny Wymiar europejski Prostota, precyzyjność, przekonywująca koncepcja

40 Źródła informacji - INTERNET Główne serwisy o Programach Ramowych UE –CORDIS http://ww.cordis.lu/fp6 –EUROPA http://europa.eu.int/comm/research 7.PR - http://cordis.europa.eu.int/fp7/ Rules of Participation

41 Serwisy polskie: –Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.6pr.pl –Biuletyn http://www.grantyeuropejskie.pl –RPK http://www.ppnt.poznan.pl/rpk (Newsletter RPK – elektroniczna subskrypcja)

42 Dziękuję Państwu za uwagę !


Pobierz ppt "Europejskie źródła finansowania badań naukowych 6. i 7. Program Ramowy UE Ewa Kocińska Poznański Park Naukowo-Technologiczny ul. Rubież 46, 61-612 Poznań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google