Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

6 Program Ramowy UE Jak skorzystać z możliwości? Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy 6 PR UE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "6 Program Ramowy UE Jak skorzystać z możliwości? Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy 6 PR UE"— Zapis prezentacji:

1 6 Program Ramowy UE Jak skorzystać z możliwości? Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy 6 PR UE

2 Plan wystąpienia Założenia, struktura i budżet 6PR Procedura konkursowa Kilka uwag jak wziąć udział Rodzaje projektów Polecane serwisy internetowe

3 6 Program Ramowy Badań, Rozwoju Technicznego i Demonstracji UE CEL: uczynienie z UE najbardziej dynamicznej i konkurencyjnej na świecie gospodarki opartej na wiedzy Finansowanie współpracy międzynarodowej (projekty prowadzone przez międzynarodowe konsorcja) na skalę europejską Prowadzenie polityki naukowo-badawczej Współpraca – innowacje – rozwiązywanie problemów – European Research Area

4 Kilka liczb z 5 PR ( ) Budżet 15 mld euro Złożone Projekty ogółem – Projekty z polskim uczestnictwem– Projekty z polskim koordynatorem – 654 Uczestnicy ogółem – Polscy uczestnicy – Zaakceptowane – – – 192 – – 1.331

5 Szufladki z pieniędzmi Czyli jak się dzieli budżet 6PR Budżet 6PR – 17,5 mld euro, z czego 12 mld przeznaczono na 7 priorytetów 4 formalne programy 19 akcji (z czego 9 w 7 priorytetach tematycznych)

6 Struktura 6 Programu Ramowego UE

7 Budżet 6 PR – mln euro Focussing and integrating Community research Thematic priorities Life sciences, genomics and biotechnology for health Advanced genomics and its applications for health Combating major diseases Information society technologies Nanotechnologies and nanosciences, knowledge-based multifunctional materials and new production processes and devices Aeronautics and space Food quality and safety Sustainable development, global change and ecosystems Sustainable energy systems- 810 Sustainable surface transport Global change and ecosystems Citizens and governance in a knowledge-based society - 225

8 Budżet 6PR – cd. 2. Specific activities covering a wider field of research Supporting policies and anticipating s/t needs Horizontal research activities involving SMEs Specific measures in support of international cooperation Strengthening the foundations of the European Research Area Support for the co-ordination of activities Support for the coherent development of R&I policies - 50

9 Budżet 6PR – cd. Structuring the European Research Area Research and innovation Human resources and mobility Research infrastructures Science and society - 80

10 Budżet 6PR – cd. Non-nuclear activities of the Joint Research Centre – 760 NUCLEAR ENERGY 1. Priority thematic areas of research – Controlled thermonuclear fusion – Management of radioactive waste – Radiation protection Other activities in the field of nuclear technologies and safety - 50 Nuclear activities of the Joint Research Centre - 290

11 Jak to działa? - od strony KE Transport powierzchniowy Komisja Europejska DG ResearchDG EnterpriseDG TRENDG IST Directorate E Biotechnology, Agriculture & Food Directorate H Space & Transport Unit … Unit.. Unit … Komitet Programowy

12 Jak to działa – procedury programu Uchwalenie programu – kodecyzja Parlament Europejski – Rada Unii Europejskiej – propozycje Komisja Europejska Ustalenie tematyki (Workprogramme) – wizja KE – komisje doradcze, eksperyzy, lobbying (?) – expressions of interest – komitety programowe (ostateczna decyzja) Ogłoszenie konkursu – deadline – ok. 3 miesiące po ogłoszeniu – budżet – zakres (rodzaje projektów, tematyka) Złożenie wniosku – inicjatywa oddolna (temat, partnerzy, zakres prac, budżet) Ocena Negocjacje i kontrakt

13 Jak to działa - wnioskodawcy Pomysł (cele, problem) - draft Konfrontacja z możliwościami (+konsultacja z urzędnikiem KE) – Rodzaj projektu – Dziedzina – priorytet akcja – Konkurs Formowanie konsorcjum / dołączenie Skonstruowanie wniosku – Formularze A i B – Najtrudniejsza cześć koncepcyjna – cele, plan pracy, podział zadań, kosztorys – Najbardziej odstraszająca – ideologiczna – co z tego ma Europa Wysłanie wniosku i czekanie na wynik

14 Jak uczestniczyć? Zostać partnerem (nie ma 100% skutecznego algorytmu) Umieszczenie oferty współpracy w bazie CORDIS (innych) Poszukiwanie koordynatorów i rozsyłanie ofert (Baza CORDIS i EoI) Uczestnictwo w konferencjach i międzynarodowych info-days Pracowanie na własną opinię w środowisku międzynarodowym ZOSTANIE EKSPERTEM Napisać swój grant (najlepiej o większych szansach) Stypendium instytucjonalne Młodsi - indywidualne CRAFT

15 Dokumentacja konkursu Tekst konkursu Dokument programowy (Workprogramme) danej akcji 6.PR w skrócie Przewodnik dla wnioskodawców Formularze i instrukcje i dodatkowo Podręcznik oceny

16 WORKPROGRAMME Podstawowy dokument każdej akcji 6.PR Szczegółowy zakres tematyczny Terminarz konkursu i podział budżetu (prognozowanie szans) Szczegółowe kryteria oceny

17 Rodzaje projektów Projekty zintegrowane (Integrated Projects – IP) Sieci doskonałości (Networks of Excellence – NoE) Artykuł 169 (wspólna realizacja programów krajowych ) Stairway to excellence – celowe projekty badawcze (tradycyjne) – akcje skoordynowane (sieci tematyczne, projekty koordynacji badań) Akcje wspierające (Specific support actions) Projekty dla MŚP – CRAFT i Collective research Stypendia, konferencje, granty dla infrastruktur

18 Projekty zintegrowane - IP Duże projekty badawcze dla realizacji celów w priorytetach tematycznych. – integracja masy krytycznej działań i zasobów – dla osiągnięcia ambitnych celów naukowych i technicznych Głównym rezultatem jest nowa wiedza

19 Co to jest masa krytyczna? - IP Odnośnie środków: każdy IP musi zgromadzić masę krytyczną środków niezbędnych do osiągnięcia ambitnych celów – projekty zintegrowane mogą osiągać wartość do kilkdziesięciu milionów nie określa się minimum progowego ambicji i masy krytycznej Odnośnie partnerstwa: minimum trzech uczestników z trzech różnych krajów (min. 2MS lub AC) – praktycznie przewiduje się więcej Odnośnie okresu realizacji: 3 do 5 lat – dłużej, jeśli to niezbędne dla osiągnięcia celu

20 Integracja działań - IP Działania zintegrowane (IP) mogą pokrywać pełne spektrum badań – powinny zawierać komponent badawczy – komponenty rozwoju technologicznego i wdrożeń (jeśli jest to celowe) – mogą zawierać komponent szkoleń Projekt powinien zawierać – spójny pakiet komponentów – odpowiednią strukturę zarządzania

21 Zasady finansowe - IP Wsparcie Wspólnoty będzie realizowane w formie dofinansowania do budżetu Płacone jako wkład do faktycznych kosztów – które są niezbędne w projekcie – ustalone zgodnie z zasadami finansowymi właściwymi dla każdego z partnerów (nie ma kategorii kosztów) – wykluczając podatki pośrednie… Coroczne płatności (zaliczki) - wielkość ustalana co roku na podstawie planu i wykonania Niezbędny certyfikat audytora

22 Sieci doskonałości - NoE Dla wzmocnienia pozycji i potencjału badawczego Europy w danym temacie badawczym – poprzez integrację masy krytycznej umiejętności potrzebnych do ustanowienia światowej pozycji nauki europejskiej w danej dziedzinie – poprzez realizację wspólnego programu działań, ustanowionego na stworzenie trwałej integracji potencjału naukowego partnerów sieci. Essentially therefore an instrument for tackling the fragmentation of European research Głównym rezultatem jest strukturyzacja i kształtowanie sposobu prowadzenia badań w Europie Każda siec musi oddziaływać na zewnątrz, obowiązkowy element szkoleniowy

23 Wspólny program działań (JPA) - NoE Wspólna działalność badawcza – wspólnie prowadzona i/lub koordynowana – możliwie długoterminowy charakter – możliwie multidyscyplinarna Działania integracyjne – wspólne koordynowanie programów działania – budowa wspólnych platform badawczych (infrastruktura i zasoby) – mobilność i wymiana personelu Promieniowanie doskonałości (szkolenia, rozpowszechnanie itp.) Zintegrowane zarządzanie wiedzą, włączając IPR

24 Co to jest masa krytyczna? - NoE Wiedza i umiejętności – potrzebne dla osiągnięcia celu (może mieć kilkuset naukowców) Ilość partnerów – co najmniej 6 (wielu partnerów – trudności w zarządzaniu) – Formalne minimum 3 z 3 różnych krajów Czas – do 5 lat finansowania z KE (wyjątkowo – do 7)

25 Zasady finansowe i realizacja - NoE Dofinansowanie przyjmuje formę ustalonego grantu na integrację – jako bodziec do pokonywania barier integracji – odchodzenie od finansowania unijnego Kalkulacja na podstawie liczby pracowników naukowych zaangażowanych we wspólny program działań (np. 150 pracowników – 3 mln/rok) Autonomia i elastyczność realizacji (program, partnerzy, podział środków)

26 Artykuł 169 Zupełna nowość Pozwala KE partycypować w wspólnej inicjatywie programów krajowych Tematyka wykraczająca poza zakres IP i NoE Trudna procedura uruchomienia – Wspólna inicjatywa krajów i KE do ustanowienia programu – Długa procedura ko-decyzji Parlamentu i Rady Ministrów

27 Tradycyjne granty O mniejszej skali i ambicji Celowe projekty badawcze (Specific Targeted Research Projects - STREP) Zmieniona forma projektów RTD z 5PR Akcje koordynujące (Coordination Actions - CA) Zmieniona forma akcji koordynujących i sieci tematycznych z 5PR Akcje wspierające (Specific Support Actions - SSA) Zmieniona forma accompanying measures

28 Klasyfikacja projektów ProjektCelGłówny rezultat Skala IPBadania zorientowane na cel WiedzaŚrednia-wysoka NoEPrzeciwdziałanie fragmentacji Trwała strukturyzacja Średnia-wysoka 169Wspólny program krajów Wiedza i/lub strukturyzacja Wysoka STREPBadaniaWiedzaNiska-średnia CAKoordynacja Niska-średnia SSAWsparcie Niska

29 Projekty CRAFT Projekty realizowane przez ośrodki badawcze na rzecz grupy przedsiębiorstw (z grupy MŚP) o wspólnych zainteresowaniach z różnych krajów europejskich Prawa własności intelektualnej należą do MŚP MŚP jest właścicielem i użytkownikiem wyników

30 Kto może uczestniczyć w CRAFT? 3 niezależne MŚP z dwóch różnych krajów UE lub krajów stowarzyszonych, z których min. jedno z kraju UE lub kandydackiego min. 2 BRT niezależne od pozostałych uczestników z 2 różnych krajów j.w. Razem reprezentowane 3 kraje UE lub kraje stowarzyszone, z których min. dwa z kraju UE lub kandydackiego inne przedsiębiorstwa (duże) lub użytkownicy końcowi (end-users).

31 Zasady CRAFT Koordynator: MŚP lub BRT Budżet: 295 mln euro ( ) Koszt 1 projektu: Meuro Czas trwania: lat Finansowanie UE: – Badania i innowacje - do 50% – Zarządzanie konsorcjum - do 100% (max. 7% całego dofinansowania ) – BRT musi otrzymać 100% kosztów ponoszonych na badania – Musi być podpisana umowa konsorcjum

32 Badania sektorowe – Collective research Duże projekty badawcze, średniookresowe, realizowane przez ośrodki badawcze na rzecz stowarzyszeń przedsiębiorców lub grup przemysłowych z określonych sektorów gospodarczych zdominowanych na poziomie europejskim przez MŚP Korzyści dla MŚP: – bezpośredni i szybki dostęp do wyników projektu; uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku

33 Kto może uczestniczyć? – Collective Research – 2 niezależne stowarzyszenia (izby gospodarcze) firm z dwóch krajów UE lub stowarzyszonych, z których min. jedno z kraju UE lub kandydackiego lub – 1 stowarzyszenie firm – europejskie – min. 2 MŚP z co najmniej 2 z krajów j.w. (core group) – min. 2 BRT z co najmniej 2 z krajów j.w. – Razem reprezentowane 3 kraje

34 Zasady – Collective Research Koordynator: stowarzyszenie lub BRT Budżet: 100mln euro ( ) Koszt 1 projektu: Meuro Czas trwania: lat Finansowanie UE: – Badania i innowacje - do 50% – Szkolenia - do 100% – Zarządzanie konsorcjum - do 100% (max. 7% całego dofinansowania ) BRT min. 50% kosztów na badania i innowacje przewidywane w projekcie BRT musi otrzymać 100% kosztów ponoszonych na badania Musi być podpisana umowa konsorcjum

35 Poszukiwanie partnerów 1. Dla swojego pomysłu: 1. Baza projektów (CORDIS PROJECTS) 2. Znajomi i znajomi znajomych 3. KPK/RPK/BPK 4. Baza CORDIS PARTNERS – project idea 2. Dołączenie się 1. Przeszukanie Expressions of Interest i CORDIS Partners 2. Zamieszczenie oferty Expertise 3. Znajomi znajomych? – –

36 Dobry projekt Przekonywujący pomysł Dobre konsorcjum – – Kompetentni partnerzy – Wzajemne uzupełnienie się w kompetencjach – Rozkład geograficzny Wymiar europejski Prostota, precyzyjność, przekonywująca koncepcja

37 Źródła informacji - INTERNET Główne serwisy o Programach Ramowych UE – CORDIS – Helpdesk Priorytetu 5 – – EUROPA Serwisy polskie: – KPK – Biuletyn – RPK Newsletter RPKhttp://www.ppnt.poznan.pl/rpk

38 Wydawnictwa CORDIS CORDIS focus Dwutygodnik publikowany w pięciu językach. Publikuje nowości z ostatnich dni, artykuły z CORDIS News Service oraz prezentuje najnowsze informacje Unii Europejskiej z obszaru badań i innowacji jak i polityki naukowej. Specjalne wydania CORDIS focus Supplements, wydawane okresowo zawierają monograficzne opracowania aktualnych tematów. Dostępny w wersji papierowej i elektronicznej. Archiwum pod adresem

39 Wydawnictwa CORDIS RTD info Kwartalnik wydawany w językach: angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim. Poświęcony aktualnościom w programach badawczych UE. Publikuje informacje o terminach nowych konkursów i konferencji o publikacjach itp. Każde wydanie zawiera artykuły o istotnych sprawach wspólnoty badawczej oraz prezentuje udane projekty badawcze. Magazyn skierowany jest zarówno do aktualnych jak i potencjalnych uczestników projektów. Dostępny w wersji papierowej i elektronicznej. Archiwum pod adresem:

40 Wydawnictwa CORDIS Euroabstracts Dwumiesięcznik publikowany w języku angielskim. Zawiera informacje (czasami też streszczenia) o ważnych publikacjach w całej Europie. Dostępny w wersji papierowej i elektronicznej. Archiwum pod adresem:

41 Dziękuję Państwu za uwagę !


Pobierz ppt "6 Program Ramowy UE Jak skorzystać z możliwości? Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy 6 PR UE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google