Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Rozwój innowacyjnych firm a wykorzystanie funduszy europejskich Możliwości wykorzystania funduszy europejskich w ramach PO KL i WRPO 2007-2013 Katarzyna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Rozwój innowacyjnych firm a wykorzystanie funduszy europejskich Możliwości wykorzystania funduszy europejskich w ramach PO KL i WRPO 2007-2013 Katarzyna."— Zapis prezentacji:

1 1 Rozwój innowacyjnych firm a wykorzystanie funduszy europejskich Możliwości wykorzystania funduszy europejskich w ramach PO KL i WRPO 2007-2013 Katarzyna Gaweł-Brudkiewicz Poznański Park Naukowo-Technologiczny Poznań, 16.05.2007

2 2 Cele PO Kapitał Ludzki Cel ogólny - Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Cele szczegółowe: 1 Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy 2 Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego 3 Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa oraz powiązanie ich z rynkiem pracy 4 Wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa

3 3 Priorytety PO KL 2007-2013 I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw III Wysoka jakość systemu oświaty IV Szkolnictwo wyższe i nauka V Dobre rządzenie VI Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym

4 4 Priorytety PO KL 2007-2013 VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej VIII Regionalne kadry gospodarki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach X Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich XI Pomoc techniczna

5 5 Ogólne zasady wdrażania Priorytety I - VI - wdrażane centralnie (na poziomie ministerialnym) – 40% alokacji Priorytety VII - X - wdrażane regionalnie - Samorząd Województwa, WUP, inny podmiot wskazany przez Samorząd Województwa – 60% alokacji Projekty ponadnarodowe i innowacyjne – wdrażane przekrojowo w ramach każdego Priorytetu, z wyłączeniem Priorytetu X – do 5% alokacji Projekty systemowe – projekty realizowane przez wskazane instytucje, Instytucję Pośredniczącą lub Wdrażającą (IW)

6 6 Ogólne zasady finansowe Okres kwalifikowalności wydatków: 12.12.2006 – 31.12.2015 Poziom dofinansowania: 85% - Europejski Fundusz Społeczny 15% - krajowe środki publiczne Cross-financing (C-F) – ułatwienie wdrażania jednofunduszowych programów operacyjnych. Dopuszczenie ograniczonego dofinansowania przez drugi fundusz (tu: EFRR)

7 7 Procedura odwoławcza PO KL Ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658) - Protest/wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy - Tryb wnoszenia środków odwoławczych - Uprawnione podmioty - Terminy wnoszenia odwołań - Podmioty uprawnione do rozpoznawania

8 8 Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Typy projektów: szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców przygotowane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm, zgłaszane przez przedsiębiorców samodzielnie bądź w partnerstwie z instytucjami szkoleniowymi studia podyplomowe Dofinansowanie: do 100% C-F: 10% - zakup/leasing sprzętu, platform e-learningowych Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Zasobów Ludzkich Projektodawcy: wszystkie podmioty Grupy docelowe: firmy, grupy firm, regionalne oddziały firm, pracownicy przedsiębiorstw

9 9 Działanie 7.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (1) 1. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez odpowiedni zestaw następujących instrumentów: - doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, - jednorazowe dotacje na podjęcie własnej działalności gospodarczej - wsparcie pomostowe w okresie pierwszych 6 do 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej 2. Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-informacyjne oraz upowszechnianie dobrych praktyk.

10 10 Działanie 7.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (2) Dofinansowanie: do 100% C-F: brak Instytucja Wdrażająca: instytucja wskazana przez samorząd województwa Projektodawcy: wszystkie podmioty Grupa docelowa: Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które prowadziły działalność gospodarczą z wykorzystaniem środków publicznych w okresie 1 roku przed złożeniem wniosku o uzyskanie wsparcia w ramach projektu).

11 11 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Typy projektów: szkolenia zamknięte/otwarte (ogólne i specjalistyczne) pomoc doradcza dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw podwyższanie umiejętności i kwalifikacji pracowników o niskim poziomie przygotowania do pracy Zakres tematyczny: rachunkowość, ekonomia, finanse, zarządzanie, identyfikacja potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacja pracy, zarządzanie BHP, elastyczne formy pracy, itp. Dofinansowanie: do 100% C-F: 10% - tworzenie baz danych; zakup/leasing sprzętu, platformy e- learningowych IW: instytucja wskazana przez Samorząd Województwa Projektodawcy: wszystkie podmioty Grupy docelowe: podmioty prowadzące działalność gospodarczą, osoby samozatrudnione, pracownicy przedsiębiorstw (w tym: umowy cywilnoprawne), regionalne sieci kooperacyjne przedsiębiorstw i ich pracownicy

12 12 Działanie 8.2 Transfer wiedzy Typy projektów: 1. Sieci wsparcia innowacji i transferu technologii 2. Staże i szkolenia praktyczne dla: - pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych - pracowników naukowych w przedsiębiorstwach Dofinansowanie: do 100% C-F: 10% Zakup sprzętu i oprogramowania do tworzenia baz danych i systemów komunikowania się IW: instytucja wskazana przez Samorząd Województwa Projektodawcy: wszystkie podmioty Grupy docelowe: przedsiębiorstwa, pracownicy przedsiębiorstw, uczelnie, jednostki naukowe, studenci i pracownicy uczelni wyższych i jednostek naukowych

13 13 Projekty innowacyjne i ponadnarodowe Wdrażane przekrojowo w ramach każdego Priorytetu, z wyłączeniem Priorytetu X. Celem projektów innowacyjnych jest poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów na rynku pracy. Muszą wychodzić poza typy projektów określone dla każdego z Priorytetów oraz poza dotychczasowe działania danej instytucji Muszą wychodzić poza typy projektów określone dla każdego z Priorytetów oraz poza dotychczasowe działania danej instytucji. Projekty ponadnarodowe mogą testować istniejące i stosowane w innych miejscach rozwiązania bądź wypracowywać nowe rozwiązania przy udziale partnerów z innych krajów UE.

14 14 Projekty ponadnarodowe Formy współpracy ponadnarodowej: - współpraca pomiędzy projektami realizowanym w różnych krajach, - współpraca pomiędzy sieciami instytucji działającymi w zbliżonych obszarach, - współpraca pomiędzy instytucjami (twinning), działającymi w tym samym obszarze i udzielającymi sobie wsparcia (instytucje sektora publicznego; instytucje zaangażowane we wdrażanie EFS) Projektodawcy: instytucje, grupy instytucji (partnerstwa), instytucje zaangażowane we wdrażanie funduszy strukturalnych (instytucje zarządzające, pośredniczące, wdrażające).

15 15 Projekty ponadnarodowe - typy 1. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań. 2. Prowadzenie badań i analiz. 3. Opracowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów. 4. Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju. 5. Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne. 6. Wspólna realizacja projektów, wypracowywanie nowych rozwiązań.

16 16 Cele WRPO 2007-2013 Cel ogólny Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia Cele szczegółowe Poprawa warunków inwestowania Wzrost aktywności zawodowej mieszkańców Wzrost udziału wiedzy i innowacji w gospodarce regionu

17 17 Priorytety WRPO 2007-2013 I Konkurencyjność przedsiębiorstw II Infrastruktura komunikacyjna III Środowisko przyrodnicze IV Restrukturyzacja i wzmocnienie potencjałów terytorialnych V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego VI Pomoc techniczna

18 18 Priorytet 1 Konkurencyjność przedsiębiorstw (1) Dotacje inwestycyjne dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw wspierające w szczególności: innowacje, utrzymywanie istniejących i tworzenie nowych miejsc pracy, tworzenie firm na terenach o niskim poziomie przedsiębiorczości, wzrost eksportu, usługi związane z turystyką, przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów środowiska Tworzenie i rozwój instrumentów zewnętrznego finansowania: fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, inne finansowe instrumenty wsparcia MSP Tworzenie i rozwój instytucji wspierających rozwój innowacji i nowych technologii oraz sieci tych instytucji; transfer technologii

19 19 Priorytet 1 Konkurencyjność przedsiębiorstw (2) Wsparcie tworzenia nowych i rozwoju istniejących ośrodków wspierania przedsiębiorczości oraz ich sieci; tworzenie i rozwój inkubatorów przedsiębiorczości i parków Rozwój marketingu regionalnego; Wsparcie udziału przedsiębiorców w targach, misjach i wystawach Dotacje na tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorców, tzw. klastrów, o zasięgu lokalnym lub regionalnym Dotacje na wspólne inwestycje i działania marketingowe Uzbrojenie terenów inwestycyjnych (w tym przede wszystkim drogi dojazdowe i wewnętrzne, bocznice kolejowe, gospodarka wodno- ściekowa, dostarczanie energii elektrycznej i gazu przewodowego, infrastruktura informatyczna)

20 20 Pomoc publiczna (PP) Zgodnie z art. 87 ust. 1 TWE, pomocą publiczną jest wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która: zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie w jakim wpływa na wymianę handlową miedzy państwami członkowskimi. jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie w jakim wpływa na wymianę handlową miedzy państwami członkowskimi.

21 21 Kryteria wystąpienia PP środki publiczne - wsparcie jest przyznane przez państwo lub przy wykorzystaniu zasobów państwowych środki publiczne - wsparcie jest przyznane przez państwo lub przy wykorzystaniu zasobów państwowych korzyść ekonomiczna i selektywność - wsparcie uprzywilejowuje konkretne przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw, bądź produkcję określonych towarów korzyść ekonomiczna i selektywność - wsparcie uprzywilejowuje konkretne przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw, bądź produkcję określonych towarów wpływ na konkurencję - wsparcie zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji wpływ na konkurencję - wsparcie zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji wsparcie wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi – zgodnie z Traktatem WE, każda pomoc wpływająca na wymianę handlową miedzy państwami członkowskimi jest uznana za niezgodną ze wspólnym rynkiem wsparcie wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi – zgodnie z Traktatem WE, każda pomoc wpływająca na wymianę handlową miedzy państwami członkowskimi jest uznana za niezgodną ze wspólnym rynkiem

22 22 Formy PP dotacje państwowe, odroczenia, rozłożenia na raty i umorzenia podatków lub opłat, odroczenia, rozłożenia na raty i umorzenia zaległości od podatków lub opłat i odsetek tytułem zaległości, zwolnienia z podatków lub opłat, stosowanie preferencyjnej stopy naliczania odsetek, refundacje, preferencyjne kredyty lub pożyczki, dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, dokapitalizowanie na warunkach korzystniejszych od rynkowych, dostarczanie przez państwo wyrobów lub usług po preferencyjnych cenach, bezpośrednie subsydiowanie.

23 23 I mniej oczywiste … doradztwo zapewnione przez instytucje publiczne, korzyści wynikające z działania agencji rozwoju regionalnego, wsparcie dla przedsiębiorstw wspomagające inwestycje na rzecz ochrony środowiska, wsparcie dla przedsiębiorstw mające pomóc publicznemu przedsiębiorstwu w przygotowaniach do prywatyzacji, prawodawstwo chroniące i gwarantujące udziały w rynku, spółki publiczno-prywatne i kontrakty przyznawane z pominięciem otwartej procedury przetargowej.

24 24 Zakres podmiotowy PP Wszystkie kategorie podmiotów prowadzące działalność gospodarczą : niezależnie od formy prawnej i źródeł finansowanianiezależnie od formy prawnej i źródeł finansowania nie ma znaczenia czy są nastawione na zysknie ma znaczenia czy są nastawione na zysk Także podmioty sektora publicznego, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

25 25 Kategorie i zasady udzielania PP Podstawowe kategorie pomocy wynikające z art. 87 TWE : pomoc regionalna (nowe inwestycje, nowe miejsca pracy, duże projekty inwestycyjne, działalność operacyjna) pomoc horyzontalna (badania i rozwój, ochrona środowiska, ratowanie i restrukturyzacja, zatrudnienie, szkolenia, pomoc udzielana w ramach kapitału podwyższonego ryzyka) pomoc sektorowa Zasady udzielania: na podstawie programu pomocowego de minimis (pomoc indywidualna)

26 26 Mikro i małe +20% Średnie +10%

27 27 Dofinansowanie dla nowopowstałych przedsiębiorstw przedsiębiorstw Maksymalna intensywność pomocy regionalnej województwo mazowieckie 35 % - w przypadku kosztów poniesionych w ciągu pierwszych trzech lat od utworzenia przedsiębiorstwa 25 % - w przypadku kosztów poniesionych w ciągu dwóch kolejnych lat pozostałe województwa 40 % - w przypadku kosztów poniesionych w ciągu pierwszych trzech lat od utworzenia przedsiębiorstwa 30 % - w przypadku kosztów poniesionych w ciągu dwóch kolejnych lat

28 28 Dziękuję za uwagę! Katarzyna Gaweł-Brudkiewicz Poznański Park Naukowo-Technologiczny kg@ppnt.poznan.pl


Pobierz ppt "1 Rozwój innowacyjnych firm a wykorzystanie funduszy europejskich Możliwości wykorzystania funduszy europejskich w ramach PO KL i WRPO 2007-2013 Katarzyna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google