Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

British Council Poland. British Council British Council w Polsce W Polsce działa już niemal od 70 lat. Reprezentuje Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "British Council Poland. British Council British Council w Polsce W Polsce działa już niemal od 70 lat. Reprezentuje Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii."— Zapis prezentacji:

1 British Council Poland

2 British Council British Council w Polsce W Polsce działa już niemal od 70 lat. Reprezentuje Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej w 109 krajach. Umożliwia nawiązywanie kontaktów oraz wymianę pomysłów i doświadczeń pomiędzy Wielką Brytanią a innymi krajami. Promuje wybitne osiągnięcia brytyjskie w dziedzinie nauki, edukacji, sztuki oraz kształtowania społeczeństwa obywatelskiego. British Council w Polsce prowadzi również biblioteki we współpracy z uniwersytetami.

3 Programy współpracy naukowej oraz Stypendia brytyjskie

4 Young Scientists Programme Adresowany do indywidualnych naukowców Wspólnie zarządzany i finansowany przez British Council oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce Obecna edycja – termin składania podań: 15 grudnia 2006

5 Young Scientists Programme Cele programu: wspieranie współpracy naukowo- badawczej, oferowanie młodym pracownikom naukowym z Polski i Wielkiej Brytanii możliwości nawiązania kontaktów, poszerzania wiedzy i przeprowadzania wspólnych badań naukowych, umożliwianie uczestnikom wizyt badawczych w instytucjach partnerskich w Wielkiej Brytanii i w Polsce.

6 Young Scientists Programme Kto może się ubiegać? Pracownicy naukowi rozpoczynający karierę naukową - doktoranci lub pracownicy naukowi, którzy uzyskali stopień doktora w okresie do pięciu lat przed złożeniem wniosku.

7 Young Scientists Programme Zakres tematyczny: nauki matematyczno-przyrodnicze oraz społeczne, nauki ścisłe i stosowane, dziedziny objęte w szczególności Programem Ramowym 7, nauki społeczne powinny dotyczyć dziedzin finansowanych przez UK Economic and Social Research Council (ESRC) program Young Scientists nie wspiera badań z zakresu nauk humanistycznych.

8 Young Scientists Programme Kryteria oceny wniosków kompletność informacji zawartych w projekcie, zgodność i zasadność planu badań i propozycji przedstawionych do publikacji, potencjalna jakość badań przedstawionych w projekcie, zakres wsparcia udzielanego przez instytucję macierzystą i goszczącą, wzajemne długofalowe korzyści wypływające ze współpracy, ogólny wpływ projektu na dalszy rozwój kariery naukowej wnioskodawcy i danego sektora, przydatność badań i zgodność projektu badań z priorytetami polityki rozwoju nauki i innowacyjności oraz rozwoju gospodarczego obu państw, preferowane są projekty dot. nowych problemów badawczych których wyniki stworzą perspektywy dla kolejnych badań i podjęcia nowej współpracy, w przypadku już istniejącej współpracy projekt powinien charakteryzować się zarówno wysokim poziomem aspiracji naukowych, jak również przyczynić się istotnie do rozwoju istniejącej już współpracy, zachęcamy współpracujących partnerów, by ubiegali się raczej o jednorazowe kilkutygodniowe pobyty badawcze niż kilkakrotne krótsze wyjazdy.

9 Young Scientisits Programme: Nauka - lecz nie tylko!

10 INYS (International Networking for Young Scientists) Międzynarodowa Sieć Młodych Naukowców Wymiana poglądów jest niezbędnym elementem badań naukowych. Inicjatywa promująca i wspierająca praktycznie idee mobilności naukowców W swoim założeniu, INYS koncentruje się nie na istniejącej już współpracy, lecz na stymulowaniu nowych kontaktów.

11 INYS ( International Networking for Young Scientists) Międzynarodowa Sieć Młodych Naukowców Cele programu: British Council pragnie odegrać kluczową rolę w organizowaniu takich centrów wspólpracy poprzez praktyczną pomoc w nawiązywaniu i podtrzymywaniu trwałych kontaktów i relacji tak młodych naukowców jak i ich mentorów poprzez: promowanie mobilności oraz bezpośrednich kontaktów pomiędzy młodymi naukowcami - zachęcanie młodych pracowników naukowych do odbywania podróży i wyjazdów w celu nawiązywania kontaktów i naukowej współpracy międzynarodowej, praktyczne wspieranie bezpośrednich spotkań młodych badaczy i inżynierów z Wielkiej Brytanii oraz innych krajów w celu wymiany doświadczenia, poglądów, wiedzy i informacji, rozwijanie międzynarodowych kontaktów stwarzających okazje do prezentowania oryginalnych pomysłów badawczych, stymulujących innowacyjność, pozyskanie wiedzy oraz pomysłów pomocnych podczas ubiegania się o międzynarodowe granty, na przykład w ramach Programów Ramowych UE,

12 INYS ( International Networking for Young Scientists) Międzynarodowa Sieć Młodych Naukowców Kształt programu: Koncepcja warsztatów o formule N+N, gdzie N+N oznacza pewną liczbę pracowników naukowych z Wielkiej Brytanii oraz identyczną liczbę naukowców polskich, Opcja warsztatów typu N+N+N..., z udziałem młodych pracowników naukowych z kilku krajów, np. Wielkiej Brytanii, Polski i Hiszpanii, Warsztaty mogą odbywać się w dowolnym kraju (zazwyczaj są organizowane poza Wielką Brytanią)

13 INYS ( International Networking for Young Scientists) Międzynarodowa Sieć Młodych Naukowców Adresaci programu: młodzi naukowcy w stopniu doktora bądź profesora (nie dłużej niż 5 lat), program może obejmować także doktorantów, aby umożliwić im prezentowanie swoich oryginalnych pomysłów badawczych i nawiązywanie kontaktów.

14 INYS ( International Networking for Young Scientists) Międzynarodowa Sieć Młodych Naukowców Opracowanie projektu: Podczas przygotowań do opracowania propozycji projektu, grupa naukowców polskich i brytyjskich powinna uzgodnić następujące kwestie: Określenie tematyki warsztatu (tylko priorytetowe kierunki badawcze), Identyfikacja koordynatorów - dla polskiej grupy młodych naukowców w osobie profesora polskiego i analogicznie – po stronie brytyjskiej, Przeprowadzenie wstępnych rozmów i spotkań pomiędzy polskim i brytyjskim koordynatorem w celu doprecyzowania tematu i określenia zadań oraz planu spotkań, Zapewnienie współfinansowania warsztatu ze strony organizacji partnerskiej (wkład finansowy lub rzeczowy równoważny wkładowi BC) Opracowanie planu promocji projektu w mediach, Opracowanie planu współpracy po zakończeniu warsztatu, Przedstawienie propozycji dotyczących sposobów finansowania późniejszej współpracy z innych źródeł, Opracowanie planu sprawozdawczości i oceny efektywności warsztatów.

15 INYS ( International Networking for Young Scientists) Międzynarodowa Sieć Młodych Naukowców Ramy czasowe programu: 31 marca 2007Termin nadsyłania propozycji maj 2007Ocena propozycji i ich selekcja czerwiec-lipiec 2007 Powiadomienie kandydatów o rezultatach i przyznanym budżecie lipiec 2007 - marzec 2008 Organizacja serii warsztatów i środków tworzenia sieci współpracy marzec 2008Termin przekazania raportu do British Council zawierającego szczegółowe rozliczenie kosztów. Ocena projektu.

16 Odwiedź naszą stronę!

17 Programy naukowe BC Kontakt: Beata GRUDZIŃSKA Koordynator Projektów Tel. 022 585 10 60 Beata.Grudzinska@britishcouncil.pl


Pobierz ppt "British Council Poland. British Council British Council w Polsce W Polsce działa już niemal od 70 lat. Reprezentuje Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google