Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy Logistyki Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski.

Коpie: 1
Podstawy Logistyki Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy Logistyki Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski."— Zapis prezentacji:

1 Podstawy Logistyki Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

2 LOGISTKA (wg Council of Logistics Management)
„to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej efektywności przepływu surowców, produkcji niezakończonej i wyrobów gotowych oraz związanych z tym informacji od miejsc pochodzenia do miejsc konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klientów”

3 Zintegrowany łańcuch dostaw
Łańcuch dostaw to współdziałające w różnych obszarach funkcjonalnych firmy wydobywcze, handlowe, usługowe oraz ich klienci , między którymi przepływają strumienie produktów, informacji i środków finansowych Logistyka to część procesów w łańcuchu dostaw

4 Podstawowe decyzje i działania logistyczne:
- lokalizowanie zakładów produkcyjnych i składów, - działalność transportowa, - magazynowanie i czynności manipulacyjne, - kształtowanie i kontrola zapasów, - gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji towarzyszących fizycznemu przepływowi produktów, - współpraca z marketingiem w zakresie obsługi klientów, - gospodarka opakowaniami i pozostałościami.

5

6

7

8 ETAPY ROZWOJU LOGISTYKI
I. Krystalizacja idei logistyki ( ) - postęp w teorii kosztów całkowitych, - rozwój podejścia systemowego. II. Testowanie prawidłowości ( ) - dążenie do obniżki kosztów poprzez koncentrację uwagi na zagadnieniach operacyjnych w fazie zaopatrzenia lub dystrybucji. III. Okres zmiany priorytetów ( ) - dążenie do redukcji zużycia energii i szkodliwego wpływu na środowisko naturalne, - rozwój systemów informatycznych na potrzeby logistyki, - narodziny systemu just in time, - pierwsze, wydzielone piony logistyczne w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw. IV. Deregulacja transportu i postęp technologiczny ( ) - komercjalizacja technologii mikroprocesorowej V. W kierunku integracji (od 1986)

9 ROZWÓJ INTEGRACJI W LOGISTYCE
1. Wyodrębnienie czynności logistycznych 2. Integracja czynności logistycznych wewnątrz fazy zaopatrzenia, produkcji i zbytu 3. Pełna integracja czynności i procesów logistycznych w skali przedsiębiorstwa 4. Integracja logistyki z pozostałymi funkcjami przedsiębiorstwa (marketingiem, produkcją, finansami) 5. Integracja systemów logistycznych dostawców i nabywców (systemy meta- i makrologistyczne)

10 LOGISTYKA Tradycyjna Nowoczesna
I. Specjalizacja - koncentracja na poszczególnych fazach i działaniach logistyki, prowadząca do suboptymalizacji, - podporządkowanie logistyki różnym jednostkom struktury organizacyjnej, - osobne systemy informatyczne dla poszczególnych faz i działań logistycznych, II. Rozwiązania operacyjne - plany i działania o charakterze operacyjnym lub taktycznym, - krótkoterminowe porozumienia z dostawcami i odbiorcami, I. Integracja - koncentracja na optymalizowaniu systemu logistycznego jako całości, - integracja w strukturze organizacyjnej, - zintegrowane systemy informatyczne II. Rozwiązania strategiczne - planowanie i realizacja koncepcji strategicznych - związki strategiczne z dostawcami, odbiorcami oraz firmami transportowo-spedycyjnymi,

11 LOGISTYKA (c.d.) Tradycyjna Nowoczesna
III. Obsługa odbiorców - jak najkrótszy czas realizacji zamówień oraz możliwie wysoka niezawodność, częstotliwość i elastyczność dostaw, - dążenie dostawcy do spełnienia potrzeb i oczekiwań klientów, - negocjacje kooperacyjne. IV. Globalizacja - światowy zasięg działalności logistycznej w sferze zaopatrzenia, produkcji i rynków zbytu III. Redukcja kosztów - jak najniższe koszty i ceny, - warunki obsługi klientów określane przez dostawców, - nagocjacje konfrontacyjne IV. Regionalizacja - działalność logistyczna w oparciu o współpracę i konkurowanie na rynkach regionalnych

12

13 Wyznaczniki poziomu logistycznej obsługi klientów
1. Czas realizacji zamówienia. 2. Częstotliwość dostaw. 3. Elastyczność dostaw. 4. Niezawodność dostaw. a) punktualność b) zgodność dostawy z zamówieniem

14 Procedura określania poziomu obsługi klientów
1. Identyfikacja: a) oczekiwań klientów, b) poziomu obsługi oferowanego przez głównych konkurentów. 2. Charakterystyka możliwości systemu logistycznego firmy w zakresie obsługi. 3. Sformułowanie wariantów poziomu obsługi: - jednakowy czy zróżnicowany poziom obsługi dla poszczególnych grup odbiorców lub produktów? - samoobsługa czy zaangażowanie firmy spedycyjnej 4. Analiza i ocena wariantów z perspektywy celów strategicznych firmy. 5. Wybór najbardziej zadowalającego wariantu obsługi.

15

16

17

18 Wartość sprzedaży, kosztów logistycznych i zysków
jako funkcja poziomu obsługi klientów (Rysunek) Sprzedaż Koszty Zyski Przychody ze sprzedaży ë Koszty logistyczne Poziom obsługi í maksymalizujący zysk 85% 91% 95% Poziom obsługi (np. procent dostaw realizowanych w ciągu jednego tygodnia)

19 ZAPASY Zapasy - niezagospodarowane dobra rzeczowe, utrzymywane przez firmę celem użycia w przyszłości (dalsze przetwarzanie, montaż, utrzymanie wyposażenia, sprzedaż)

20 Znaczenie zapasów - korzyści ekonomii skali w produkcji i dostawach,
- doskonalenie obsługi, - zabezpieczenie przed zmianami cen, - zabezpieczenie przed niepewnością dostaw i ryzykiem nieprzewidzianych zdarzeń.

21 Podział zapasów A. Funkcjonalny podział zapasów:
I. Zapasy prawidłowe: 1. Zapasy cykliczne. 2. Zapasy w drodze (w tranzycie). 3. Zapasy bezpieczeństwa. 4. Zapasy sezonowe. 5. Zapasy promocyjne. II. Zapasy nieprawidłowe (zbędne i nadmierne). B. Zapasy wg przeznaczenia i faz systemu logistycznego: I. Zapasy produkcyjne: - surowce i materiały, - produkcja niezakończona, - części i podzespoły, II. Zapasy nieprodukcyjne: - wyroby gotowe - części zamienne do serwisu

22

23 Koszty zapasów 1. Koszty utrzymania zapasów
(kapitałowe, składowania, obsługi i ryzyka) 2. Koszty dostaw (składania i realizacji zamówień, koszt przestawiania produkcji) 3. Koszty wyczerpania zapasów (koszty straconej sprzedaży, dodatkowe koszty realizacji zaległych zamówień) KOSZTY UTRZYMANIA KOSZTY ZAPASÓW DOSTAW KOSZTY WYCZERPANIA Koszty zapasów całkowite utrzymania zapasów EOQ Wielkość zamówienia

24

25

26 EOQ w warunkach inflacji
d - stopa rocznej inflacji i - stopa rocznego kosztu utrzymania zapasów I. Ciągłe zmiany cen 2 P s 1 EOQ = = EOQ Kj (i - d) 1 - d / i Przykład: P = 2400 jednostek s = 7,50 zł Kj = 1 zł i = 0,25 ð EOQ = 270 jednostek Po uwzględnieniu inflacji d = 0,2 ð EOQ = 605 jednostek

27 EOQ w warunkach inflacji (c.d.)
II. Koszty zakupu rosną jednorazowo dla całej zakupionej partii. f - marża w stosunku do kosztów zakupu 1 EOQ” = EOQ 1 + f d / i Przykład: P = 2400 jednostek s = 7,50 Kj = 1 zł i = 0,25 ð EOQ = 270 jednostek d = 0,20 f = 0,20 ð EOQ = 250 jednostek

28

29

30

31

32 Liczba magazynów (prawo pierwiastka kwadratowego) LMz RZ = 1 -
Eliminacja liczby magazynów umożliwia zredukowanie zapasów przy utrzymaniu dotychczasowego poziomu obsługi klienta, co można obliczyć: LMz RZ = , gdzie: LMp RZ - wielkość zredukowanych zapasów LMz - liczba zredukowanych magazynów LMp - pierwotna liczba magazynów Przykład: O ile zmniejszy się wielkość zapasów jeżeli liczbę magazynów w systemie logistycznym zredukujemy z czterech do dwóch ? 2 RZ = 1 - = ,7071 = 0,293 4 Należy oczekiwać zmniejszenia zapasów o 29,3 % Uwaga: Oszczędności związane z redukcją poziomu zapasów należy porównać z wyższymi kosztami transportu na dalsze odległości

33 Rola Logistyków w podejmowaniu decyzji logistycznych
- zebranie informacji o obecnych i przewidywanych wielkościach i kierunkach przepływu produktów, - określenie logistycznych kryteriów lokalizacji (np. dostępność do surowców, rynków zbytu, spedytorów, kooperantów, rozwój infrastruktury transportowej, ), - ograniczenie dopuszczalnego „pola wyboru” poprzez eliminację obszarów lub miejsc, które nie spełniają logistycznych kryteriów lokalizacji, - wskazanie na dopuszczalne warianty lokalizacji wraz z określeniem ich dopuszczalnego wpływu na przyszłe koszty i obsługę klientów.

34

35

36 SYSTEMY INFORMATYCZNE W LOGISTYCE

37

38

39 Podstawowe kierunki zastosowania komputerów w logistyce (USA)
- transmisja i przetwarzanie informacji zawartych w zamówieniach - kontrola i planowanie zapasów - wybór środka transportu i drogi przewozu - rozliczenia finansowe ze spedytorami - harmonogramowanie produkcji i przewozów - decyzje lokalizacyjne - sterowanie pracą zautomatyzowanych magazynów

40 Kierunki ewolucji SI w logistyce firm
1. Integracja 2. Wspomaganie podejmowania decyzji strategicznych 3. Systemy standardowe 4. Systemy eksperckie (wykorzystują oprogramowanie pozwalające na rozwiązywanie problemów w oparciu o rejestrację wiedzy ekspertów z danej dziedziny) 5. Technologia internetowa

41 TRANSPORT

42 Względna ocena jakościowych właściwości poszczególnych gałęzi transportu w ruchu towarowym
Kryterium Gałąź transportu oceny Samochodowy Kolejowy Morski Śródlądowy Lotniczy Przesyłowy P Podatność Produkty Produkty Produkty r przewozowa Dowolna Dowolna Dowolna masowe o o płynne i z niskiej wysokiej gazowe e wartości wartości d Masowość - + + - + m i Bezpieczeństwo - - + + o t O Odległości Krótkie i Średnie i Długie Długie i Długie Dowolne d średnie długie średnie l Dostępność + - - - - e g Bezpośredniość + - - - + ł o ś ć C Prędkość - - + - z Niezawodność + - - - + a Częstotliwość + + - - s Regularność i punktualność + - - Degresja odległościowa Słaba Średnia Silna Silna Silna Słaba kosztów jednostkowych

43

44

45 Procedura wyboru spedytora
I. Rozpoznanie rynku usług spedycyjnych. Wstępna selekcja spedytorów ze względu na: - asortyment, - przestrzenny zakres działalności, - tabor przewozowy i jego strukturę, - zaplecze magazynowe (lokalizacja, wyposażenie, itd.), - najważniejsze kontrakty i opinie klientów. II. Sprecyzowanie wymagań i zaproszenie do złożenia ofert. Określić: - zadania przewozowo-materiałowe (tj. średnie tygodniowe wielkości przewozów, rodzaj towarów, stosowane jednostki ładunkowe, średni tonaż i częstotliwość dostaw), - wymagania jakościowe (tj. czas realizacji zamówień, itd.), - zadania administracyjne i inne usługi towarzyszące (np. konfekcjonowanie, konsolidowanie, dokumentacja celna, transmisja zamówień), - proponowane ceny usług i metodyka ustalania ich zmian. III. Analiza ofert i dokonanie wyboru (np. metodą punktową za pomocą wag przypisanych dla każdego czynnika wyboru).

46

47

48

49 Cechy wspólne „filozofii” Just-in-time
szkolenie i współuczestnictwo załogi (autonomizacja, minimalizacja zapasów na każdym stanowisku pracy); ograniczanie (eliminacja) liczby i pojemności magazynów; działania na rzecz poprawy jakości; redukcja liczby dostawców i preferowanie dostawców zlokalizowanych w pobliżu firmy; dostosowanie wykorzystania zdolności produkcyjnych do realnego popytu na wyroby firmy; zwiększanie elastyczności i standaryzacja produkcji; doskonalenie przepływu informacji; zmiana organizacji ze struktury funkcjonalnej na ukierunkowaną na poszczególne produkty.

50

51

52

53 Wprowadzenie Określić temat szkolenia

54 Cel Przedstawić pokrótce cel szkolenia

55 Kim są uczestnicy? Ustalić umiejętności i zainteresowania słuchaczy

56 Konspekt Tematy szkolenia Czas poświęcony na konkretne tematy

57 Przegląd Omówić materię szkolenia

58 Zależności Objaśnić zależności pomiędzy tematami

59 Pojęcia Przedstawić używane słownictwo Objaśnić specyficzne pojęcia

60 Temat 1 Szczegółowe objaśnienie Przykład
Ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania

61 Temat 2 Szczegółowe objaśnienie Przykład
Ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania

62 Temat 3 Szczegółowe objaśnienie Przykład
Ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania

63 Temat 4 Szczegółowe objaśnienie Przykład
Ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania

64 Podsumowanie Przypomnieć, co zostało omówione
Omówić sposoby wykonywania ćwiczeń

65 Aby dowiedzieć się więcej...
Inne szkolenia Literatura (klasyczna i komputerowa) Konsultacje, inne

66 Pytania i odpowiedzi Odpowiedzi na pytania słuchaczy


Pobierz ppt "Podstawy Logistyki Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google