Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Taki sam a jednak inny….

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Taki sam a jednak inny…."— Zapis prezentacji:

1 Taki sam a jednak inny…

2 Inny - to znaczy?

3 A może?

4 Plan wystąpienia 1. Czy jesteśmy tacy sami? Wspaniałość Bożego stworzenia 2. Znów coś nowego w prawie oświatowym 3. Przykłady indywidualizacji – dostosowania do poziomu ucznia 4. Jak dotrzeć z ewangelią do każdego? 5. Integracja z niepełnosprawnymi

5 Kogo uważamy za „innego”?
Wypowiedzi respondentów: Inny kolor skóry, nacja Niepełnosprawność Inne preferencje seksualne Inny wygląd – np. poprzez przynależność do danej subkultury Religia Inne

6 Jeśli nie jesteśmy tacy sami – co nas łączy?

7 Wspaniałość stworzenia
Jesteśmy dziełem wspaniałego Boga – z tego wynika wartość każdego człowieka. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś (PS 8,4-6)

8 Nie ma drugiego jak ja Bóg stworzył nas tak, abyśmy byli jednostką jedyną i niepowtarzalną. Zdaniem genetyków szanse na to, by dana para małżeńska wydała na świat identyczne dziecko, są jak 10 do potęgi 2 000 000 000, zatem taka kombinacja cech stanowiąca „ja” może nigdy się nie powtórzyć.

9 Chrześcijanin a wspólnota
Słowo Kościół, w terminie greckim ekklesia, etymologicznie tłumaczy się jako społeczność; Biblijny obraz Kościoła bazuje wyraźnie na tym wszystkim, co dla ludu Bożego jest wspólne.

10 Wrażliwość chrześcijańska wobec „innych”
To jest właśnie tajemnica świętych, że świętość ich przejawia się przede wszystkim w stosunku do ludzi (W. Korniłowicz) Postawa Jezusa… Kochać grzesznika – nienawidzieć grzechu – dot. np. innych preferencji seksualnych

11 Coś nowego w prawie oświatowym?
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej MEN

12 Rozporządzenia MEN 17 listopada 2010 r. - podpisanie rozp. w sprawie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – m.in.: Udzielanie i organizacja pomocy psych.-ped.; W sprawie warunków organizowania kształcenia, wych. i opieki dla uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w szkolnictwie ogólnodostępnym i integracyjnym;

13 3. W sprawie warunków organizowania kształcenia, wych
3. W sprawie warunków organizowania kształcenia, wych. i opieki w/w grupy w szkołach specjalnych i ośrodkach; 4. Rozp. zmieniające w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

14 2011/2012 2012/2013 OBOWIĄZUJĄCE TERMINY w PRZEDSZKOLACH i GIMNAZJACH
14 OBOWIĄZEK UDZIELANIA I ORAGNIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ROZPORZĄDZENIU WCHODZI W ŻYCIE W ROKU SZKOLNYM: 2011/2012 w PRZEDSZKOLACH i GIMNAZJACH 2012/2013 W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH i PONADGIMNAZJALNYCH Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych 14

15 POSTĘPOWANIE WOBEC UCZNIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
15 UCZEŃ KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO wpis do karty przedszkola lub szkoły form, sposobów, okresów i wymiaru godzin udzielanej pomocy (data i podpis dyrektora) opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych 15

16 Opracowanie Planu pracy
16 ZESPÓŁ OPRACOWUJE dla ucznia pdw ipet PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych 16

17

18 DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DOSTOSOWANIE METOD PRACY Z UCZNIEM
18 DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM: PODSTAWY PROGRAMOWEJ PRZYJĘTEGO PRZEZ SZKOŁĘ PROGRAMU NAUCZANIA ORZECZENIA LUB OPINII ZALECEŃ ZAWARTYCH W PDW LUB IPET + DOSTOSOWANIE METOD PRACY Z UCZNIEM Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych 18

19 Klasyfikacja - uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
I. Uczniowie niepełnosprawni 1.1. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym 1.2. Uczniowie niewidomi i słabo widzący 1.3. Uczniowie niesłyszący i słabo słyszący 1.4. Uczniowie z autyzmem, z Zespołem Aspergera 1.5. Uczniowie z niepełnosprawnością ruchową

20 2. Uczniowie z chorobami przewlekłymi
3.Uczniowie z ADHD 4. Uczniowie z poważnymi zaburzeniami w komunikowaniu się 5. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 6.Uczniowie niedostosowani społecznie, zagrożeni niedostosowaniem społecznym 7.Uczniowie wybitnie zdolni

21 Pojęcia – uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dzieci, które mają trudności w realizacji standardów wymagań programowych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego (niższe niż przeciętne możliwości intelektualne, a także dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), zdrowotnego (dzieci przewlekle chore) oraz ograniczeń środowiskowych (dzieci emigrantów, dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo). Takie rozumienie specjalnych potrzeb edukacyjnych ma na celu wdrożenie i urzeczywistnienie idei wyrównywania szans edukacyjnych wszystkich uczniów.

22 Gdzie powinny się kształcić?
Zakładać należy możliwość kształcenia dziecka z niepełnosprawnością zarówno w szkole ogólnodostępnej, integracyjnej, jak i specjalnej.

23 Kto decyduje o wyborze szkoły?
Rodzice (prawni opiekunowie) powinni uzyskiwać rzetelne informacje o możliwościach i osiągnięciach szkolnych dziecka, uczestniczyć w podejmowaniu decyzji o wyborze odpowiedniej dla niego formy kształcenia.

24 Konieczne jest, aby każda szkoła była przystosowana do efektywnego kształcenia uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i możliwościach psychofizycznych.

25 Co oznacza to dla nas? W grupach będziemy uczyli uczniów o zróżnicowanych możliwościach edukacyjnych i psychofizycznych Musimy dostosować materiał kształcenia Koniecznie zwrócić uwagę na indywidualizację w ocenianiu

26 Dostosować się do wskazań IPET lub KIPU

27 Jako chrześcijanie reprezentować powinniśmy postawę miłości i akceptacji wobec ludzi innych od nas i otoczyć szczególną opieką tych, którzy tego potrzebują.

28 Przykłady zastosowania różnego przekazu tej samej treści
Podstawa biblijna: - Historia o Synu Marnotrawnym

29 Grupa najmłodsza lub uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną
Historia o Misiu Marnotrawnym

30 Grupa starsza Skeczbord – Syn Marnotrawny

31

32

33

34

35

36

37 Grupa młodzieżowa – Drzewo decyzyjne

38 „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody,
(...) ucząc je przestrzegać, co wam przykazałem.” (Mt 28, 19-20) „Kościół jako społeczność ludzi wierzących ma za zadanie wskazania wszystkim ludziom drogi zbawienia. Troska o chorych, niepełnosprawnych należy do misyjnego charakteru Kościoła.” ( Elżbieta Bednarz )

39 W jaki sposób można katechizować dzieci niepełnosprawne umysłowo w stopniu głębszym i jakie to daje efekty?

40 Nauczyciel – katecheta powinien:
Wskazywać swoim życiem na Chrystusa poprzez okazywanie dzieciom troski i miłości; Modlić się z uczniami i uwrażliwiać na obecność Boga w świecie;

41 Kształtować w nich postawy chrześcijańskie;
W swojej praktyce łączyć wychowanie biblijne z wychowaniem społecznym oraz emocjonalnym z uwzględnieniem konkretnych, bezpośrednio doświadczanych sytuacji życiowych.

42 Każdy człowiek jest chciany przez Boga również ten który jest upośledzony
L.V. Toth

43 Więcej informacji Bednarz E., „Edukacja religijna dziecka głębiej upośledzonego umysłowo z uwzględnieniem zielonoświątkowego profilu konfesyjnego”, WST Warszawa 2006.

44 Integracja z niepełnosprawnymi zadaniem chrześcijanina

45 Troska o innych to także o biednych i porzuconych

46 Opracowanie: Elżbieta Bednarz


Pobierz ppt "Taki sam a jednak inny…."

Podobne prezentacje


Reklamy Google