Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Taki sam a jednak inny…. Inny - to znaczy? A może?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Taki sam a jednak inny…. Inny - to znaczy? A może?"— Zapis prezentacji:

1 Taki sam a jednak inny…

2 Inny - to znaczy?

3 A może?

4 Plan wystąpienia 1. Czy jesteśmy tacy sami? Wspaniałość Bożego stworzenia 1. Czy jesteśmy tacy sami? Wspaniałość Bożego stworzenia 2. Znów coś nowego w prawie oświatowym 2. Znów coś nowego w prawie oświatowym 3. Przykłady indywidualizacji – dostosowania do poziomu ucznia 3. Przykłady indywidualizacji – dostosowania do poziomu ucznia 4. Jak dotrzeć z ewangelią do każdego? 4. Jak dotrzeć z ewangelią do każdego? 5. Integracja z niepełnosprawnymi 5. Integracja z niepełnosprawnymi

5 Kogo uważamy za innego? Wypowiedzi respondentów: Wypowiedzi respondentów: 1. Inny kolor skóry, nacja 2. Niepełnosprawność 3. Inne preferencje seksualne 4. Inny wygląd – np. poprzez przynależność do danej subkultury 5. Religia 6. Inne

6 Jeśli nie jesteśmy tacy sami – co nas łączy?

7 Wspaniałość stworzenia Jesteśmy dziełem wspaniałego Boga – z tego wynika wartość każdego człowieka. Jesteśmy dziełem wspaniałego Boga – z tego wynika wartość każdego człowieka. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś (PS 8,4-6)

8 Nie ma drugiego jak ja Bóg stworzył nas tak, abyśmy byli jednostką jedyną i niepowtarzalną. Zdaniem genetyków szanse na to, by dana para małżeńska wydała na świat identyczne dziecko, są jak 10 do potęgi 2 000 000 000, zatem taka kombinacja cech stanowiąca ja może nigdy się nie powtórzyć.

9 Chrześcijanin a wspólnota Słowo Kościół, w terminie greckim ekklesia, etymologicznie tłumaczy się jako społeczność; Słowo Kościół, w terminie greckim ekklesia, etymologicznie tłumaczy się jako społeczność; Biblijny obraz Kościoła bazuje wyraźnie na tym wszystkim, co dla ludu Bożego jest wspólne. Biblijny obraz Kościoła bazuje wyraźnie na tym wszystkim, co dla ludu Bożego jest wspólne.

10 Wrażliwość chrześcijańska wobec innych To jest właśnie tajemnica świętych, że świętość ich przejawia się przede wszystkim w stosunku do ludzi (W. Korniłowicz) To jest właśnie tajemnica świętych, że świętość ich przejawia się przede wszystkim w stosunku do ludzi (W. Korniłowicz) Postawa Jezusa… Postawa Jezusa… Kochać grzesznika – nienawidzieć grzechu – dot. np. innych preferencji seksualnych Kochać grzesznika – nienawidzieć grzechu – dot. np. innych preferencji seksualnych

11 Coś nowego w prawie oświatowym? Reforma pomocy psychologiczno- pedagogicznej MEN Reforma pomocy psychologiczno- pedagogicznej MEN

12 Rozporządzenia MEN 17 listopada 2010 r. - podpisanie rozp. w sprawie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – m.in.: 17 listopada 2010 r. - podpisanie rozp. w sprawie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – m.in.: 1. Udzielanie i organizacja pomocy psych.-ped.; 2. W sprawie warunków organizowania kształcenia, wych. i opieki dla uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w szkolnictwie ogólnodostępnym i integracyjnym;

13 3. W sprawie warunków organizowania kształcenia, wych. i opieki w/w grupy w szkołach specjalnych i ośrodkach ; 3. W sprawie warunków organizowania kształcenia, wych. i opieki w/w grupy w szkołach specjalnych i ośrodkach ; 4. Rozp. zmieniające w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 4. Rozp. zmieniające w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

14 OBOWIĄZUJĄCE TERMINY Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych 14 OBOWIĄZEK UDZIELANIA I ORAGNIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ROZPORZĄDZENIU WCHODZI W ŻYCIE W ROKU SZKOLNYM: 2011/2012 w PRZEDSZKOLACH i GIMNAZJACH 2012/2013 W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH i PONADGIMNAZJALNYCH

15 Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych 15 UCZEŃ KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO wpis do karty przedszkola lub szkoły form, sposobów, okresów i wymiaru godzin udzielanej pomocy (data i podpis dyrektora) opracowanie indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego POSTĘPOWANIE WOBEC UCZNIA

16 Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych 16 ZESPÓŁ OPRACOWUJE dla ucznia PDW IPET PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNY OPRACOWANIE PLANU PRACY

17

18 Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych 18 DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM: 1.PODSTAWY PROGRAMOWEJ 2.PRZYJĘTEGO PRZEZ SZKOŁĘ PROGRAMU NAUCZANIA 3.ORZECZENIA LUB OPINII 4.ZALECEŃ ZAWARTYCH W PDW LUB IPET + DOSTOSOWANIE METOD PRACY Z UCZNIEM DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

19 Klasyfikacja - uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi I. Uczniowie niepełnosprawni 1.1. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym 1.2. Uczniowie niewidomi i słabo widzący 1.3. Uczniowie niesłyszący i słabo słyszący 1.4. Uczniowie z autyzmem, z Zespołem Aspergera 1.5. Uczniowie z niepełnosprawnością ruchową

20 2. Uczniowie z chorobami przewlekłymi 3.Uczniowie z ADHD 4. Uczniowie z poważnymi zaburzeniami w komunikowaniu się 5. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 6.Uczniowie niedostosowani społecznie, zagrożeni niedostosowaniem społecznym 7.Uczniowie wybitnie zdolni

21 Pojęcia – uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dzieci, które mają trudności w realizacji standardów wymagań programowych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego (niższe niż przeciętne możliwości intelektualne, a także dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), zdrowotnego (dzieci przewlekle chore) oraz ograniczeń środowiskowych (dzieci emigrantów, dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo). Takie rozumienie specjalnych potrzeb edukacyjnych ma na celu wdrożenie i urzeczywistnienie idei wyrównywania szans edukacyjnych wszystkich uczniów.

22 Gdzie powinny się kształcić? Zakładać należy możliwość kształcenia dziecka z niepełnosprawnością zarówno w szkole ogólnodostępnej, integracyjnej, jak i specjalnej.

23 Kto decyduje o wyborze szkoły? Rodzice (prawni opiekunowie) powinni uzyskiwać rzetelne informacje o możliwościach i osiągnięciach szkolnych dziecka, uczestniczyć w podejmowaniu decyzji o wyborze odpowiedniej dla niego formy kształcenia.

24 Konieczne jest, aby każda szkoła była przystosowana do efektywnego kształcenia uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i możliwościach psychofizycznych.

25 Co oznacza to dla nas? W grupach będziemy uczyli uczniów o zróżnicowanych możliwościach edukacyjnych i psychofizycznych W grupach będziemy uczyli uczniów o zróżnicowanych możliwościach edukacyjnych i psychofizycznych Musimy dostosować materiał kształcenia Musimy dostosować materiał kształcenia Koniecznie zwrócić uwagę na indywidualizację w ocenianiu Koniecznie zwrócić uwagę na indywidualizację w ocenianiu

26 Dostosować się do wskazań IPET lub KIPU Dostosować się do wskazań IPET lub KIPU

27 Jako chrześcijanie reprezentować powinniśmy postawę miłości i akceptacji wobec ludzi innych od nas i otoczyć szczególną opieką tych, którzy tego potrzebują.

28 Przykłady zastosowania różnego przekazu tej samej treści Podstawa biblijna: Podstawa biblijna: - Historia o Synu Marnotrawnym - Historia o Synu Marnotrawnym

29 Grupa najmłodsza lub uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną Historia o Misiu Marnotrawnym Historia o Misiu Marnotrawnym

30 Grupa starsza Skeczbord – Syn Marnotrawny

31

32

33

34

35

36

37 Grupa młodzieżowa – Drzewo decyzyjne

38 Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, (...) ucząc je przestrzegać, co wam przykazałem. (Mt 28, 19-20) Kościół jako społeczność ludzi wierzących ma za zadanie wskazania wszystkim ludziom drogi zbawienia. Troska o chorych, niepełnosprawnych należy do misyjnego charakteru Kościoła. ( Elżbieta Bednarz )

39 W jaki sposób można katechizować dzieci niepełnosprawne umysłowo w stopniu głębszym i jakie to daje efekty?

40 Nauczyciel – katecheta powinien: Wskazywać swoim życiem na Chrystusa poprzez okazywanie dzieciom troski i miłości; Wskazywać swoim życiem na Chrystusa poprzez okazywanie dzieciom troski i miłości; Modlić się z uczniami i uwrażliwiać na obecność Boga w świecie; Modlić się z uczniami i uwrażliwiać na obecność Boga w świecie;

41 Kształtować w nich postawy chrześcijańskie; Kształtować w nich postawy chrześcijańskie; W swojej praktyce łączyć wychowanie biblijne z wychowaniem społecznym oraz emocjonalnym z uwzględnieniem konkretnych, bezpośrednio doświadczanych sytuacji życiowych. W swojej praktyce łączyć wychowanie biblijne z wychowaniem społecznym oraz emocjonalnym z uwzględnieniem konkretnych, bezpośrednio doświadczanych sytuacji życiowych.

42 L.V. Toth

43 Więcej informacji Bednarz E., Edukacja religijna dziecka głębiej upośledzonego umysłowo z uwzględnieniem zielonoświątkowego profilu konfesyjnego, WST Warszawa 2006.

44 Integracja z niepełnosprawnymi zadaniem chrześcijanina

45 Troska o innych to także o biednych i porzuconych

46 Opracowanie: Elżbieta Bednarz Opracowanie: Elżbieta Bednarz


Pobierz ppt "Taki sam a jednak inny…. Inny - to znaczy? A może?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google