Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie Zagrożeniami dla Zdrowia i Środowiska (Management of Health and Environmental Hazards) MANHAZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie Zagrożeniami dla Zdrowia i Środowiska (Management of Health and Environmental Hazards) MANHAZ."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie Zagrożeniami dla Zdrowia i Środowiska (Management of Health and Environmental Hazards) MANHAZ

2 Główne cele naukowe Centrum: Stworzenie powszechnego forum zarówno dla twórców modeli analiz zagrożeń i modeli zarządzania poważnymi zagrożeniami oraz systemów podejmowania decyzji, jak również dla pracowników centrów awaryjnych, inspektorów ochrony środowiska i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w zakładach chemicznych. Forum umożliwi zainicjowanie szerszej dyskusji i współdziałania twórców modeli komputerowych z użytkownikami instalacji niebezpiecznych. Konsolidacja wysiłków ekspertów ochrony środowiska w celu wprowadzenia zaawansowanych modeli do obecnie używanego oprogramowania komputerowego. Zapoznanie szerokiego grona specjalistów pracujących na rzecz ochrony środowiska z najnowszymi kierunkami matematycznego modelowania procesu analizy ryzyka.

3 The main targets to be achieved by the Centre: to create a common forum both for developers of the models for risk assessment, management of major accidents and decision support systems, and for members of emergency centres, inspectors of environmental protection and people responsible for safety management in chemical plants. The forum will enable to initiate a broader discussion and interaction, both to provide essential feedback to the developers and to familiarise the users with the nature and level of support they can expect in practice, to consolidate efforts of experts in environmental protection to include advanced models in the currently used software, to familiarise a broad spectrum of specialists working in the field of environmental protection with new trends in mathematical methods used in risk assessment.

4 Główne działania Centrum skupią się na organizacji spotkań roboczych (warsztatów) oraz przygotowaniu materiałów szkoleniowych i technicznych w postaci broszur, przewodników, narzędzi programistycznych i dedykowanych portali WWW.

5 The main activities of the Centre are organisation of workshops and preparation of both educational and technical materials in form of textbooks, guidelines, software tools and dedicated WWW portal.

6 Plan pracy MANHAZ WP1. Modelowanie transportu zanieczyszczeń w atmosferze i środowisku wodnym na potrzeby systemów wspomagania decyzji w sytuacjach awaryjnych.

7 W ramach pakietu 1 będą zorganizowane 4 spotkania robocze. Celem głównym trzech pierwszych warsztatów będzie prezentacja przez specjalistów aktualnego poziomu modeli do symulowania transportu zanieczyszczeń, które mogą być zastosowane w zaawansowanych systemach zarządzania kryzysowego w sytuacjach wywołanych groźną awarią. Ostatnie spotkanie będzie miało częściowo formę konferencji decyzyjnej w symulowanej sytuacji napięcia powodowanego potrzebą wypracowania decyzji. Na potrzeby warsztatów zostaną przygotowane specjalne scenariusze awaryjne dla różnych typów awarii. Pierwszy pakiet roboczy ma na celu promowanie podstawowych metodologii stosowanych w działalności Centrum. Niektóre z tych metodologii znajda zastosowanie w pakietach WP2 i WP3.

8 Project workplan of the MANHAZ WP1. Modelling of pollutant transport in atmosphere and water bodies for decision support systems in case of emergencies.

9 In the Work Package 1 four workshops will be conducted. The main aim of the first three workshops is to present to the broad spectrum of specialists the state of the art of models of pollutant transport which can be applied in advanced decision support systems for management of crisis situations caused by major accidents. The last workshop will be organised partially in a form of director conferencing, where a particular stress will be put on decision making process. For conducting the workshops special scenarios for different types of accidents will be prepared. The Work Package 1 will promote basic methodologies utilised in the activities of the Centre. Some of them will be applied in WP2 and WP3.

10 Plan pracy c.d. WP2. Modele i narzędzia do ocen ryzyka związanego z przewozem towarów niebezpiecznych transportem drogowym i kolejowym. W ramach pakietu 2 będą zorganizowane 3 spotkania szkoleniowe, których celem ma być prezentacja narzędzi do wszechstronnych analiz wszystkich rodzajów zagrożeń generowanych w procesie transportu lądowego towarów i substancji niebezpiecznych.

11 Project workplan cont. WP2. Models and tools for assessment of risk related to transportation of dangerous goods by road and railway. In the Work Package 2 three training workshops will be organised to present tools for a comprehensive analysis of all hazards connected with transportation of dangerous substances by land.

12 Plan pracy c.d. WP3. Metody i modele oceny ryzyka związanego z transportowaniem niebezpiecznych substancji rurociągami. W ramach pakietu 3 będą zorganizowane 3 spotkania szkoleniowe, których celem ma być prezentacja narzędzi dla wszechstronnych analiz wszystkich rodzajów zagrożeń generowanych w procesie transportu rurociągami substancji niebezpiecznych.

13 Project workplan cont. WP3. Methods and models for assessment of risk related to transportation of dangerous goods by pipelines. In the Work Package 3 three training workshops will be organised to present tools for a comprehensive analysis of all hazards connected with transportation of dangerous substances by pipelines..

14 Plan pracy c.d. WP4. Porównawcze oceny ryzyka różnych cykli paliwowych w procesach generacji energii elektrycznej. W ramach pakietu 4 którego celem jest oszacowanie wpływu różnych technologii generacji elektryczności na zdrowie i środowisko, będzie zorganizowane spotkanie robocze oraz stworzona odpowiednia witryna internetowa.

15 Project workplan cont. WP4. Approaches to comparative risk assessment of fuel cycles of electricity generation. In the Work Package 4 dealing with estimating the health and environmental impacts of electricity generation technologies, the workshop will be organised and a dedicated Web site will be developed.

16 Plan pracy c.d. WP5. Organizacja krajowych grup roboczych dla ocen bezpieczeństwa związanego z użyciem materiałów promieniotwórczych w medycynie. Pakiet roboczy 5 jest pomyślany głównie dla zorganizowania spotkania pn. Oceny bezpieczeństwa w medycznych zastosowaniach technik radiacyjnych – harmonizacja ze standardami UE i prezentacji wyników prac Światowego Kongresu Fizyki Medycznej i Inżynierii Biomedycznej, 2003.

17 Project workplan cont. WP5. Organisation of national working team on safety assessment for medical applications of radiation. In the Work Package 5 will be mainly devoted to organisation of the meeting "Safety assessment for medical applications of radiation - harmonization with EU standards" and presentation of work out results at World Congress of Medical Physics and Biomedical Engineering, 2003.

18 Plan pracy c.d. WP6. Organizacja szkoły letniej pn. Zarządzanie zagrożeniami dla środowiska". Pakiet roboczy 6 ma zadania edukacyjne i jego głównym celem jest: organizacja letniej szkoły dla ok. 100 uczestników i przygotowanie odpowiednich skryptów.

19 Project workplan cont. WP6. Organisation of summer school "Management of environmental hazards". The work Package 6 is related to educational aims and its main tasks are: organisation of the summer school for about 100 of participants and preparation of student textbook.

20 Plan pracy c.d. WP7. Wymiana i weryfikacja informacji. Głównym celem pakietu roboczego 7 jest stworzenie, w formie portalu WWW, powszechnej platformy dostarczania niezbędnej informacji i promocji współpracy regionalnej i międzynarodowej.

21 Project workplan cont. WP7. Clearing house and information. The main task of the Work Package 7 is to create, in the form of World Wide Web portal, the common platform for providing necessary information and promoting regional and international co-operation.

22 Plan pracy c.d. WP8. Zarządzanie projektem i koordynacja. Pakiet roboczy 8 zawiera zadania organizacyjne i koordynacyjne dla całego projektu.

23 Project workplan cont. WP8. Management and co-ordination. Work Package 8 deals with contractual issues and management of the project.

24 Lista pakietów roboczych Nr pakietuTyp działańStart- koniec- miesiąc WP1WS, V1 036 WP2WS,V1 336 WP3WS,V1 336 WP4WS,V1 632 WP5 CO, VR 032 WP6 WS, V1,inne 1330 WP7 Inne 3 36 WP8CO 0 36

25 The Measures: Work package list Work Package No. Type of activity Start End month WP1WS, V1 036 WP2WS,V1 336 WP3WS,V1 336 WP4WS,V1 632 WP5 CO, VR 032 WP6 WS, V1,other 1330 WP7 Other 3 36 WP8CO 0 36


Pobierz ppt "Zarządzanie Zagrożeniami dla Zdrowia i Środowiska (Management of Health and Environmental Hazards) MANHAZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google