Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspieranie sektora MSP w dostępie do kapitału zewnętrznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspieranie sektora MSP w dostępie do kapitału zewnętrznego"— Zapis prezentacji:

1 Wspieranie sektora MSP w dostępie do kapitału zewnętrznego
Agnieszka Rybińska Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 1 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Poznań,

2 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©
Doświadczenie PARP Programy Phare – przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej - programy ogólnopolskie i regionalne dla firm, projekty inwestycyjne i doradcze. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw - dofinansowanie wsparcia inwestycji, innowacyjnych inwestycji, usług doradczych. Ułatwienie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych, pożyczek, poręczeń oraz rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich - podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału adaptacyjnego firm poprzez inwestycje w kadry, doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr (szkolenia otwarte i zamknięte), promocja rozwiązań systemowych w zakresie potencjału adaptacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, podnoszenie umiejętności kwalifikacji pracowników służby zdrowia. Programy wspierające innowacyjność - (Portal Innowacji, Konkurs Polski Produkt Przyszłości, Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Krajowa Sieć Innowacji, Krajowy System Usług dla MSP, Akademia PARP, Publikacje). Programy krajowe - Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006 roku". Rządowy program rozbudowy systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2002 – 2006 „Kapitał dla przedsiębiorczych”. 2 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa, 2

3 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w latach 2007 -2013
PARP w perspektywie finansowej jest zaangażowana we wdrażanie trzech programów operacyjnych, będących instrumentami realizacji Narodowej Strategii Spójności : Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) - budżet 3,9 mld EUR Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - budżet 672 mln EUR Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) - budżet 2,6 mld EUR 3 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

4 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
Rodzaje wsparcia oferowane w ramach PO IG przez PARP: Bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorców: dotacje na innowacyjne inwestycje, dotacje na B+R i wdrażanie wyników prac B+R, dotacje na rozwijanie działalności B+R przedsiębiorstw, ochrona własności przemysłowej, wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego, doradztwo i wsparcie w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania, projekty związane z gospodarką elektroniczną, dotacje na doradztwo do wejścia przedsiębiorców na rynki zagraniczne. Bezpośrednie wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu: wsparcie rozwoju klastrów, wsparcie dla parków technologicznych i centrów transferu technologii, wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz rozwoju innowacyjności, rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu, rozwijanie alternatywnych form zewnętrznego finansowania rozwoju przedsiębiorstw. 4 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

5 1.4 Wsparcie projektów celowych 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Wsparcie na przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe). Dofinansowanie wydatków na prace B+R do momentu stworzenia prototypu (Działanie 1.4.) oraz wdrożeniowej części projektu (Działanie 4.1.). PO IG Działanie 1.4 PO IG Działanie 4.1 Wnioskodawcy MSP oraz duże firmy Budżet działania 390 mln EUR Wartość projektu min. 400 tys. PLN (woj. mazowieckie i łódzkie) maks. 25 mln EUR* maks. 50 mln EUR* Wartość wsparcia maks. 5 mln EUR maks. 20 mln PLN Termin naboru wniosków 25 sierpnia - 8 września 2008 r zakończony (pilotaż dla MSP) 25 sierpnia - 8 września 2008 r. zakończony (pilotaż dla MSP) Wartość alokacji na 2008 rok do 30 mln PLN (pilotaż) - * do 50 mln EUR łącznie dla działań 1.4 i 4.1 5 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

6 3. 1 Inicjowanie działalności innowacyjnej 3
3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP 3.1 Wsparcie na utworzenie nowych przedsiębiorstw na bazie innowacyjnych pomysłów (doradztwo, udostępnianie infrastruktury, usług, zasilenie finansowe nowopowstałego przedsiębiorstwa). 3.3 Wsparcie na przygotowanie przedsiębiorców do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania (też o charakterze udziałowym), wsparcie sieci inwestorów (anioły biznesu, fundusze venture capital), zwiększenie świadomości przedsiębiorców o korzyściach i usługach oferowanych przez te sieci. Instytucje otoczenia biznesu (IOB), w tym istniejące i nowo tworzone sieci inwestorów oraz przedsiębiorstwa MSP 15 mln EUR 33 mln EUR Wartość alokacji na 2008 r. 16 czerwca -11 sierpnia zakończony 16 czerwca - 31 lipca 2008 r. zakończony Termin naboru wniosków Instytucje wspierające powstawanie innowacyjnych przedsiębiorstw Wnioskodawcy maks. 15 mln EUR Wejście kapitałowe - maks. 200 tys. EUR * Wartość wsparcia 50 mln EUR 110 mln EUR Budżet działania Działanie 3.3 Działanie 3.1 * Sektor transportowy maks. 100 tys. EUR 6 6 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

7 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie wzornictwa przemysłowego
Wsparcie na projekty dotyczące: - rozwoju działalności B+R, w szczególności przekształcenia przedsiębiorstwa w centrum badawczo-rozwojowe, opracowania wzoru przemysłowego lub użytkowego i wdrożenia go do produkcji (wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego). PO IG Działanie 4.2 Wnioskodawcy MSP i duże przedsiębiorstwa Budżet działania 186 mln EUR Wartość projektu min. 400 tys. PLN maks. 50 mln EUR Wartość wsparcia maks. 21 mln PLN – inwestycje maks mln PLN – szkolenia maks tys. PLN – doradztwo Termin naboru wniosków 2 maja – 27 czerwca 2008 r. zakończony Wartość alokacji na 2008 rok 50 mln EUR 7 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

8 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Wsparcie na projekty inwestycyjne (zakup lub wdrożenie nowych, innowacyjnych technologii) w celu uruchomienia produkcji lub usług prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów. Uwaga! Technologie stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata lub stopień ich rozprzestrzenienia w danej branży na świecie nie przekracza 15%. PO IG Działanie 4.4 Wnioskodawcy MSP i duże przedsiębiorstwa Budżet działania 1 420 mln EUR Wartość projektu min. 8 mln PLN maks. 160 mln PLN Wartość wsparcia min. 2,4 mln PLN maks. 40 mln PLN Termin naboru wniosków 12 maja - 31 lipca 2008 r. zakończony Wartość alokacji na 2008 rok 260 mln EUR 8 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

9 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym
Wsparcie rozwoju powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy przedsiębiorcami, a instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami naukowymi (transfer wiedzy, wymiana doświadczeń, lepsze wykorzystanie infrastruktury, zmniejszenie kosztów działalności). PO IG Działanie 5.1 Wnioskodawcy Osoby prawne prowadzące powiązanie kooperacyjne (fundacja, stowarzyszenie zarejestrowane, spółka akcyjna, spółka z o.o., jednostka badawczo-rozwojowa, organizacja przedsiębiorców). Budżet działania 104 mln EUR Wartość wsparcia maks.: 20 mln PLN na inwestycje 1 mln PLN na szkolenia 400 tys. PLN na doradztwo Termin naboru wniosków Od 16 czerwca 2008 r. do wyczerpania alokacji Wartość alokacji na 2008 r. 16,7 mln EUR 9 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

10 5.2 Wspieranie sieci instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym Wsparcie sieci IOB w zakresie promocji współpracy w sieci, wymiany doświadczeń, wspólnej obsługi klientów oraz rozwój oferty usług o charakterze proinnowacyjnym. PO IG Działanie 5.2 Wnioskodawcy Instytucje otoczenia biznesu działające w sieciach oraz sieci IOB (tryb konkursowy) Budżet działania 65 mln EUR Wartość projektu - Termin naboru wniosków Od 16 czerwca 2008 r. do wyczerpania alokacji Wartość alokacji całego działania 32,1 mln EUR 10 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

11 Termin naboru wniosków Tryb indywidualny – projekty indywidualne
5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności Wsparcie tworzenia i rozwoju parków technologicznych o największym potencjale. Dofinansowanie na kompleksowe przedsięwzięcia wyspecjalizowanych ośrodków innowacyjności, parków technologicznych zlokalizowanych na obszarach o największym potencjale rozwojowym w ujęciu gospodarczym. PO IG Działanie 5.3 Wnioskodawcy wyspecjalizowane instytucje otoczenia biznesu, świadczące usługi o wysokim potencjale rynkowym i technologicznym Budżet działania 190 mln EUR Wartość projektu maks. 40 mln PLN Termin naboru wniosków Tryb indywidualny – projekty indywidualne 11 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

12 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną
Wsparcie w zakresie uzyskania lub ochrony prawnej własności przemysłowej (patentów, wzorów patentowych, wzorów użytkowych). PO IG Działanie 5.4 Wnioskodawcy Przedsiębiorcy MSP, Instytucje Otoczenia Biznesu Budżet działania 39 mln EUR Wartość wsparcia min. 2 tys. PLN maks. 400 tys. PLN Termin naboru wniosków Od 16 czerwca 2008 r. do wyczerpania alokacji Wartość alokacji na 2008 rok 3,5 mln EUR 12 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

13 6.1 Paszport do eksportu PO IG Działanie 6.1 Wnioskodawcy
Obowiązkowe doradztwo w zakresie oceny kwalifikowalności przedsiębiorcy i jego potencjału eksportowego oraz działalności eksportowej. Dodatkowo: wyszukanie i dobór partnerów na rynku docelowym, udział w imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą, przy czym podczas targów lub misji przedsiębiorca musi odbyć, co najmniej jedno spotkanie z potencjalnymi kontrahentami. Uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrany rynek zagraniczny. PO IG Działanie 6.1 Wnioskodawcy Przedsiębiorcy MSP, których udział eksportu lub sprzedaży na JRE w całkowitej sprzedaży nie przekracza: dla mikro - 30%, dla małego - 25%, dla średniego - 20% Budżet działania 121 mln EUR Wartość wsparcia maks. 150 tys. PLN Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków wrzesień 2008 r. Wartość alokacji na 2008 rok 6,1 mln EUR 13 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

14 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8.1 Dotacje na projekty polegające na świadczeniu usług drogą elektroniczną (e-usługi) i ewentualnym wytworzeniu produktów cyfrowych, niezbędnych do świadczenia tych usług (z wyłączeniem świadczenia usług hostingu oraz utrzymania domen internetowych). 8.2 Wsparcie przedsięwzięć o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, prowadzących do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej pomiędzy, co najmniej dwoma współpracującymi przedsiębiorstwami. min. 20 tys. PLN maks. 2 mln. PLN max 200 tys. EUR Wartość wsparcia 15 września października 2008 r. * 15 września – do wyczerpania alokacji Termin naboru wniosków Mikro, mali i średni przedsiębiorcy Mikro i mali przedsiębiorcy (prowadzący działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok) Wnioskodawcy 73,8 mln PLN 123,6 mln PLN Wartość alokacji na 2008 rok min. 20 tys. PLN maks. 1 mln. PLN Wartość projektu 460 mln EUR 390 mln EUR Budżet działania PO IG Działanie 8.2 PO IG Działanie 8.1 * lub do wyczerpania alokacji, w przypadku wcześniejszego wykorzystania środków 14 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

15 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO KL) 2007-2013
W ramach priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, PARP wdraża dwa działania: Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki 1) Dofinansowanie szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców i ich pracowników - projekty konkursowe. 2) Projekty promocyjne, informacyjne, szkoleniowe i doradcze adresowane do partnerów społeczno-gospodarczych, jednostek naukowych, badawczo-rozwojowych, parków technologicznych, centrów transferu technologii, inkubatorów przedsiębiorczości, instytucji szkoleniowych, instytucji i ośrodków wspierających przedsiębiorczość, osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, administracji rządowej i samorządu oraz mediów - projekty konkursowe. Działanie 2.2. Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr 1) Rozwój systemu instytucji wspierających przedsiębiorczość - budowa i rozwój systemu instytucjonalnego, zapewniającego przedsiębiorcom i ich pracownikom oraz osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą dostęp do kompleksowej oferty usług okołobiznesowych. 2) Poprawa jakości świadczonych usług szkoleniowych. 15 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

16 Termin naboru wniosków Wartość alokacji na 2008 rok
PO KL Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach PO KL Poddziałanie 2.1.1 Wnioskodawcy Przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców Budżet działania 374 mln EUR Wartość projektu min tys. PLN maks mln PLN (projekty zamknięte), 20 mln PLN (projekty otwarte + studia podyplomowe) Wartość wsparcia MSP duże przedsiębiorstwa Na szkolenia ogólne Na szkolenia specjalistyczne 80% 45% 60% 35% Termin naboru wniosków 15 lipca – 23 lipca r. zakończony Wartość alokacji na 2008 rok 400 mln PLN Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

17 PO KL Poddziałanie 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności
Wspieranie nowych rozwiązań w zakresie: organizacji pracy, form świadczenia pracy, zarządzania zmianą gospodarczą, promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych, społecznej odpowiedzialności biznesu. PO KL Poddziałanie 2.1.2 Wnioskodawcy Partnerzy społeczni i gospodarczy Budżet działania 30 mln EUR Wartość projektu min. 200 tys. PLN maks. 2 mln PLN Wartość wsparcia maks. do 100% Termin naboru wniosków 21 lipca 2008 r. - otwarty Wartość alokacji na 2008 rok 21 mln PLN Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

18 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©
PO KL Poddziałanie Zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw (1/2) PARP opracowała kilkanaście dużych przedsięwzięć, które w latach mają pomóc w rozwoju polskich firm. Na realizację projektów w 2008 r. przeznaczono ok. 16 mln zł. Przykładowe projekty badawcze: „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki” – dot. określenia zapotrzebowania na kadry w przyszłości. „Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin off, spin out) – zapotrzebowanie na szkolenie służące jej rozwojowi” – zaplanowanie usług doradczo-szkoleniowych dla pracowników nauki, zamierzających rozpocząć działalność opartą na innowacyjnych rozwiązaniach. Przykładowe projekty promocyjne oraz szkoleniowo-doradcze: „Portal innowacji jako platforma informacyjna na rzecz rozwoju innowacji” – dalszy rozwój portalu służącemu kreowaniu postaw przedsiębiorczych i proinnowacyjnych w środowisku akademickim oraz promocji polskich nowatorskich rozwiązań w kraju i poza jego granicami. „Akademia PARP” – upowszechnianie bezpłatnego dostępu do wiedzy biznesowej oraz zdalnej edukacji (e-learningu) wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

19 PO KL Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr
Poddziałanie: Typy realizowanych projektów: Grupy docelowe: Tryb dokonywania wyboru projektów: 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Wsparcie i rozwój instytucji oraz ich sieci świadczących usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Wsparcie tworzenia i rozwoju ogólnopolskiej sieci instytucji świadczących kompleksowe usługi dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą Instytucje świadczące usługi oraz udzielające wsparcia finansowego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz sieci tych instytucji i ich pracownicy Projekty systemowe 2.2.2 Poprawa jakości świadczonych usług szkoleniowych Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry szkoleniowej w zakresie opracowywania programów, prowadzenia szkoleń oraz doradztwa Instytucje szkoleniowe i ich pracownicy (w tym osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych) 19 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

20 Projekty finansowane przez PARP
ze środków krajowych: Bon na innowacje ( ) - zainicjowanie kontaktów między przedsiębiorcami, a instytucjami sfery B+R. Wnioskodawcy: mikro, mali przedsiębiorcy. Dostawcy usług: jednostki naukowe. Budżet: 30 mln PLN (10 mln PLN na każdy rok). Wartość bonu: 15 tys. PLN. Planowana liczba udostępnionych bonów na rok 2008: ok. 670 bonów. Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków: wrzesień 2008 r. Pożyczka na innowacje – wsparcie na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wnioskodawcy: mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Limit kwoty pożyczki: nie może przekroczyć 75% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, ani kwoty 2 mln PLN. Wydatki na zakup usług doradczych nie mogą przekroczyć 15% sumy wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką. Okres spłaty: do 10 lat. Karencja spłaty: do 2 lat. Oprocentowanie: nie więcej niż stopa referencyjna. Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków: wnioski przyjmowane na bieżąco. 2020 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

21 Innovation Express PARP jako członek konsorcjum projektu INNET (6. Program Ramowy) przygotowuje się do ogłoszenia w Polsce programu pilotażowego Innovation Express. Projekt ten ma na celu: Wsparcie na rozwój międzynarodowej współpracy polskich klastrów, mającej na celu nawiązanie kontaktów oraz rozwój współpracy z partnerami zagranicznymi w zakresie RDI, W programie wezmą udział klastry działające głównie w 8 państwach Unii Europejskiej (Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Belgia, Grecja, Polska), reprezentowanych w projekcie INNET. 21 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

22 Działania na rzecz zwiększania świadomości, promocji postaw proinnowacyjnych i transferu technologii
Prowadzenie baz danych np.: Baza Instytucji Wspierających Innowacyjność, Baza Potencjału Parków Naukowo-Technologicznych. Współorganizacja przedsięwzięć promujących innowacyjność i transfer technologii: Konferencje, seminaria, giełdy technologiczne, spotkania informacyjne np. konferencja SOOIP, konferencja dot. przedsiębiorczości akademickiej, konferencja na rzecz upowszechnienia idei foresight`u; konferencja propagująca metodykę benchmarkingu. Publikacje (planowane w roku 2008) np.: Raport „Innowacyjność 2008’ Raport o stanie sektora MSP w Polsce na lata , Stan i tendencje rozwojowe sektora JBR oraz jego wpływ na gospodarkę, Podręcznik dla podmiotów, które prowadza lub zamierzają utworzyć park technologiczny. Badania i ewaluacje: Analizy na temat sektora MSP oraz polskiej gospodarki, Ewaluacja realizowanych programów pomocowych i analiza potrzeb firm w zakresie pomocy publicznej 22 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

23 Działania PARP w zakresie inicjatyw sieciowych
Krajowy System Usług dla MSP (KSU) – sieć ok. 200 niezależnych i samofinansujących się organizacji non-profit, które świadczą usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne i finansowe na rzecz mikro-, małych i średnich Przedsiębiorców oraz osób podejmującym działalność gospodarczą. Punkty Konsultacyjne – sieć ok.140 instytucji pierwszego kontaktu świadczących usługi informacyjne dla małych i średnich przedsiębiorców na temat podstawowych zagadnień z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, jak również dostępnych instrumentów wsparcia. Krajowa Sieć Innowacji (KSI) to podsieć w ramach sieci KSU – grupa 31 usługodawców świadczących usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym Enterprise Europe Network - sieć Komisji Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorców, która działa od 1 stycznia 2008r. w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP). Nowa sieć składa się z ponad 500 punktów kontaktowych w całej Europie. Na terenie Polski działa 30 ośrodków skupionych w czterech konsorcjach. 23 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

24 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Dziękuję za uwagę. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 Warszawa Telefony Informatorium , , , Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,


Pobierz ppt "Wspieranie sektora MSP w dostępie do kapitału zewnętrznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google