Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 IDEAS czyli POMYSŁY Eureka! Kariera naukowa - oferta 7. Programu Ramowego, Poznań, 17.10.2007 Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 IDEAS czyli POMYSŁY Eureka! Kariera naukowa - oferta 7. Programu Ramowego, Poznań, 17.10.2007 Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych."— Zapis prezentacji:

1 1 IDEAS czyli POMYSŁY Eureka! Kariera naukowa - oferta 7. Programu Ramowego, Poznań, 17.10.2007 Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

2 2 O jakie pomysły chodzi? W dowolnej dziedzinie naukowej, ale zgodnie z definicją FRONTIER RESEARCH* czyli badania pionierskie, poznawcze, teoretyczne i doświadczalne prowadzące do tworzenia nowej wiedzy, fundamentalnych odkryć, przełomowych wyników, zmieniające rozumienie świata obarczone wysokim ryzykiem naukowym muliti-, inter- i transdyscyplinarne (łączenie różnych dyscyplin, różnych koncepcji, technik, metodologii) wymagające w wielu przypadkach współpracy ośrodków naukowych i badaczy na poziomie europejskim Pojęcie badań poznawczych niweluje klasyczne rozróżnienie między naukami podstawowymi i stosowanymi *(High-Level Expert Group Report, 2005)

3 3 European Research Council European Research Council (Europejska Rada Badań) działająca od 2005 r., to pierwsza europejska agencja finansująca badania poznawcze (frontier research). http://erc.europa.eu/index_en.cfm ERC ma zapewnioną autonomię działania wspiera i stymuluje badania poznawcze we wszystkich dziedzinach nauki zapewnia swobodę wyboru kierunków badań przez samych badaczy zapewnia przejrzystość oceny wniosków

4 4 Struktura ERC ERC składa się z niezależnej Rady Naukowej i specjalnej jednostki ds. realizacji programu. Rada Naukowa składa się z 22 wybitnych uczonych, wśród nich jest prof. Michał Kleiber Członkowie Rady Naukowej są mianowani przez Komisję Europejską na okres czterech lat. Na pierwszą kadencję - wybrani przez Komitet Identyfikacyjny. Przewodniczący Rady - Prof. Fotis Kafatos

5 5 Budżet programu Pomysły Budżet całkowity (2007-2013) - 7 510 mln

6 6 Specyfika grantów ERC Projekty będą realizowane przez zespoły badawcze (a nie sieci naukowe czy konsorcja), tworzone i kierowane przez Głównego Badacza (Principal Investigator) – lidera zespołu; możliwe są projekty jednoosobowe Zespoły badawcze mogą mieć charakter narodowy lub międzynarodowy Granty przyznawane będą instytucji goszczącej lidera (Applicant Legal Entity), pod warunkiem odpowiedniego porozumienia, zapewniającego mu niezależność; instytucją goszczącą może być przedsiębiorstwo Lider może pochodzić z dowolnego kraju świata, ale Instytucja zatrudniająca go musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z 7PR Członkowie zespołu mogą pochodzić z dowolnego kraju świata 2 umowy: pomiędzy ERC i instytucją goszczącą oraz pomiędzy instytucją goszczącą i liderem Granty są przenośne

7 7 np. USA

8 8 Typy grantów ERC ERC Starting Independent Researcher Grants (ERC Starting Grants) Retain, Repatriate, Recruit Wsparcie rozwoju niezależnej kariery młodych, utalentowanych naukowców, pragnących stworzyć swój pierwszy zespół lub program badawczy ERC Advanced Investigator Grants (ERC Advanced Grants) Wsparcie najlepszych, innowacyjnych projektów badawczych prowadzonych przez doświadczonych badaczy o ustalonej pozycji naukowej ~1/3 budżetu dla Starting Grants, ~2/3 dla Advanced Grants

9 9 ERC Starting Grants Ewaluacja dwustopniowa: 1 etap 25 kwietnia 2007 2 etap 17 września 2007 20 paneli ekspertów rozmowa z Głównym Badaczem Pierwszy konkurs - 9167 wniosków, w drugim etapie - 559 Budżet 1 go konkursu289,5 mln euro Wielkość projektu: 100 000 – 400 000 euro/rok Czas trwania projektu: do 5 lat Dofinansowanie:do 100% kosztów dopuszczalnych oraz 20% koszty pośrednie Wymóg formalny: 2-9 lat po doktoracie (wyjątkowo do 12), dowolny wiek i narodowość habilitacja nie przeszkadza

10 10 Nadsyłanie wniosków: Główny badacz (w imieniu instytucji goszczącej) 1. Wniosek – część A – formularz (on-line) 2. Wniosek – część B - trzyczęściowy: CV i samoocena osiągnięć Głównego Badacza (udział w projektach i pracach badawczych związanych tematycznie z wnioskiem) Opis naukowo-technicznych aspektów projektu Opis zasobów badawczych i środowiska naukowego, budżet Pierwszy etap:8 stron (3+4+1) Drugi etap:16 stron (4+10+2) 12 pkt, interlinia, 2 cm margines 3. Aneks: Zobowiązanie instytucji goszczącej do wsparcia projektu i zapewnienia głównemu badaczowi niezależności ERC Starting Grants

11 11 Budżet 1 go konkursu jeszcze nie ustalony Wielkość projektu: do 2,5 mln euro Czas trwania projektu: do 5 lat Dofinansowanie:do 100% kosztów dopuszczalnych oraz 20% koszty pośrednie Wymóg formalny: dowolny wiek i narodowość Ewaluacja Nadsyłanie wniosków - jednoetapowe Ewaluacja - dwuetapowa Ogłoszenie konkursu- listopad 2007 Terminy nadsyłania wniosków – I półrocze 2008 ERC Advanced Grants

12 12 Kryteria ewaluacji (StG, 1) 1. Główny badacz: Potencjalne możliwości zostania niezależnym liderem naukowym A) Jakość badań Czy ma publikacje w znaczących czasopismach światowych? Jakiego typu przełomowe pomysły zawarto w publikacjach? B) Potencjał intelektualny i kreatywność Historia badań i współpracy naukowej, koncepcje projektów, opieka merytoryczna nad studentami, możliwość inicjacji nowego sposobu myślenia

13 13 Kryteria ewaluacji (StG, 2) 2. Jakość projektu badawczego A) Przełomowość badań Czy badania odnoszą się do najważniejszych problemów obszaru badań? Czy mają ambitne cele, które wykraczają poza dotychczasowy stan wiedzy (trans-dyscyplinarność, niekonwencjonalność podejścia)? B) Potencjalne korzyści Czy badania otwierają nowe, ważne horyzonty naukowe, technologiczne i edukacyjne? C) Metodologia (Etap 1) Czy założone cele są osiągalne? (Etap 2) Czy metodologia badawcza (infrastruktura, instrumenty) jest pełna? Czy umożliwia osiągnięcie celów w założonym czasie i przy założonych zasobach?

14 14 Kryteria ewaluacji (StG,3) 3. Środowisko badawcze (Etap 2) A) Osiągnięcie niezależności Czy projekt umożliwi głównemu badaczowi osiągnięcie niezależnej pozycji naukowej? B) Instytucja goszcząca Czy instytucja posiada wystarczającą infrastrukturę do prowadzenia badań? Czy ma pozycję naukową zapewniającą odpowiednie środowisko intelektualne? C) Udział innych instytucji Czy obecność innych instytucji uczestniczących w projekcie (oprócz instytucji goszczącej jest w pełni uzasadniona? Kryteria ewaluacji wniosków o Advanced Grants będą różnić się w szczegółach

15 15 Punktacja Starting grants, konkurs 2007 Punktacja przy ocenie wniosków o Advanced Grants będzie odmienna

16 16 Ponowne złożenie wniosku A) Główny lub współpracujący badacz nie może uczestniczyć w więcej niż jednym wniosku ERC w tym samym roku B) Główny badacz nie może złożyć nowego wniosku w ciągu roku kalendarzowego od złożenia poprzedniego nisko ocenionego projektu (poniżej progu) C) Tylko jeden grant głównego badacza może być realizowany w tym samym czasie. Ograniczenia dla autorów Advanced Grants będą odmienne

17 17 Wrażenia po pierwszym konkursie StG ERC nie jest europejskim odpowiednikiem MNiSW frontier research (!) atrakcyjny, zwięzły tytuł CV (dorobek, stypendia, pobyty zagraniczne, wszelkie sukcesy naukowe) atrakcyjny styl, odważna prezentacja szczegóły budżetu – ważny lecz nie najważniejszy element FORMALNA POPRAWNOŚĆ: aż 14 wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych (brak aneksu – listu wspierającego z instytucji goszczącej; dyplom poza przedziałem 2-9 lat)

18 18 Przed pierwszym konkursem AdG większa rola instytucji zadanie dla dyrektorów, rektorów, dziekanów: wsparcie najlepszych zespołów, naukowców powracających z zagranicznych stypendiów i długich wyjazdów Atuty polskich Centrów Doskonałości: wysoki poziom naukowy istniejące zespoły badawcze doświadczenie międzynarodowe dobre wyposażenie aparaturowe

19 19 Działania koordynujące i wspierające (CSA) Cel - wsparcie finansowe takich działań jak: analiza rozwoju i trendów nauki i techniki analiza i promocja wyników badań oraz wsparcie Sekretariatu Generalnego ERC Budżet: 335 000 euro w 2007 Kryteria formalne: wnioskodawca CSA – z krajów członkowskich i stowarzyszonych, międzynarodowych instytucji badawczych (CERN, EMBL, JRC)

20 20 CSA – kryteria oceny Cele i potencjalne skutki Czy są zgodne z wymaganiami Programu Pracy i konkursów? Czy projekt przyniesie pozytywne rezultaty w kontekście celów strategicznych ERC Jakość i efektywność Czy proponowana metodologia i plan pracy dają możliwość osiągnięcia celów projektu Czy zapewnia najwyższą jakość i wykorzystanie wyników? Czy odpowiada najlepszym dotychczasowym doświadczeniom? Zasoby Czy personel, wyposażenie itp. są odpowiednie do realizacji projektu? Czy będą efektywne? Czy są sprawdzone?

21 21 Najważniejsze dokumenty Call Fiche Work Programme Guide for Applicants Do pobrania przez stronę: http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_en.html Tamże – EPSS (wysyłka projektu) Strona ERC: http://erc.europa.eu

22 22

23 23 Zapraszamy na spotkania informacyjne o szczegółach Advanced Grants – grudzień 2007, styczeń 2008 http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/index.html Zapraszamy na indywidualne konsultacje od połowy listopada KPK ul. Żwirki i Wigury 81, Warszawa

24 24 Inne programy Lista krajowych i międzynarodowych programów High Innovation/Gain/Expectation (HINGE) - na stronie projektu NEST-Promise http://www.nest-promise.net/hinge.html

25 25 Dziękuję za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa tel: 0 22 828 74 83 fax: 0 22 828 53 70 e-mail: kpk@kpk.gov.pl Osoba do kontaktu: Wiesław Studencki 0/502 052 236 Wieslaw.Studencki@kpk.gov.pl


Pobierz ppt "1 IDEAS czyli POMYSŁY Eureka! Kariera naukowa - oferta 7. Programu Ramowego, Poznań, 17.10.2007 Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google