Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FINANSOWANIE PROJEKTÓW W 7.PR 14 czerwca 2007 Poznań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FINANSOWANIE PROJEKTÓW W 7.PR 14 czerwca 2007 Poznań"— Zapis prezentacji:

1 FINANSOWANIE PROJEKTÓW W 7.PR 14 czerwca 2007 Poznań
Barbara Trammer Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

2 DOKUMENTY NA STRONACH KE (także w polskiej wersji językowej)
Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji ( ) Rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. ustanawiające zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań ( )

3 DOKUMENTY NA STRONACH KE
Model Grant Agreement: Guide to Financial Issues (draft):

4 ZMIANY W TERMINOLOGII W PORÓWNANIU Z FP6
CONTRACT GRANT AGREEMENT (kontrakt) (umowa o dotację) CONTRACTOR BENEFICIARY (wykonawca) (beneficjent) INSTRUMENTS FUNDING SCHEMES (instrumenty) (systemy finansowania) CERTIFICATE ON AUDIT CERTIFICATE FINANCIAL STATEMENT (certyfikat audytora) (świadectwo kontroli sprawozdań (finansowych)

5 KWALIFIKOWANIE DO FINANSOWANIA
Podmioty prawne mające siedzibę w państwie członkowskim lub stowarzyszonym, lub które zostały stworzone na mocy prawa wspólnotowego Podmioty prawne mające siedzibę w kraju partnerskim współpracy międzynarodowej (ICPC) Organizacje międzynarodowe o znaczeniu europejskim (organizacja międzynarodowa, której większość członków stanowią państwa członkowskie lub państwa stowarzyszone i której głównym celem jest wspieranie współpracy naukowej i technologicznej w Europie)

6 KWALIFIKOWANIE DO FINANSOWANIA
W przypadku podmiotów innych, niż wymienione w poprzednim slajdzie, dofinansowanie KE może być przyznane pod warunkiem spełnienia przynajmniej jednego z poniższych warunków: W programach szczegółowych lub w odpowiednim programie pracy przewidziano taką możliwość Dofinansowanie to ma istotne znaczenie dla realizacji projektu Finansowanie takie jest przewidziane w dwustronnej umowie o współpracy naukowej i technicznej lub w innej umowie zawartej między Wspólnotą a państwem, w którym podmiot prawny ma swoją siedzibę

7 ICPC countries Lista krajów partnerskich współpracy międzynarodowej (International cooperation partner countries - ICPC)

8 PODOBIEŃSTWA DO 6.PR Kontrakt podopisuje koordynator i KE
Partnerzy przystępują do kontraktu za pomocą podpisania „Form A” W trakcie trwania projektu partnerzy przystępują do kontraktu za pomocą podpisania „Form B” Kontrakt wchodzi w życie w momencie podpisania przez koordynatora i KE Obowiązkowe podpisanie Consortium Agreement, chyba że Call for proposals stanowi inaczej

9 KOSZTY BEZPOŚREDNIE I KOSZTY POŚREDNIE W PROJEKTACH
koszty bezpośrednie są to koszty poniesione bezpośrednio w związku z realizacją projektu, np. wynagrodzenia personelu zatrudnionego do wykonania poszczególnych zadań, koszty podróży, materiałów, zakupu sprzętu itp. koszty pośrednie są to koszty ogólne funkcjonowania jednostki związane z realizacją danego projektu, np. koszty administracji i zarządzania, wynajęcia lub amortyzacji budynków i aparatury, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, wody, elektryczności, ogrzewania, ubezpieczenia, wyposażenia biurowego, zatrudnienia personelu administracyjnego itp.

10 SPOSOBY SPRAWOZDAWANIA KOSZTÓW W PROJEKTACH
jednostka wylicza i sprawozdaje rzeczywistą wartość swoich kosztów pośrednich. Model ten mogą stosować instytucje posiadające system księgowy pozwalający na wyodrębnienie tego typu kosztów, często w rzeczywistości przewyższających ryczałt naliczany wg sposobu 2. (ew. możliwość stosowania tzw. metody uproszczonej dla podmiotów, które nie posiadają księgowości analitycznej) koszty pośrednie są rozliczane jako ryczałt w/g stawki ustalonej przez KE, przy czym są one liczone jako procent od poniesionych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem usług obcych (subcontractingu)

11 WYSOKOŚĆ RYCZAŁTU NA KOSZTY POŚREDNIE (liczony jako procent od kosztów bezpośrednich z wyłączeniem subcontractingu) PODSTAWOWA STAWKA – 20% DLA ORGANÓW PUBLICZNYCH O CHARAKTERZE NIEZAROBKOWYM, SZKÓŁ ŚREDNICH I WYŻSZYCH, ORGANIZACJI BADAWCZYCH I MŚP, (które nie są w stanie wyliczyć rzeczywistych kosztów pośrednich przypadających na projekt), gdy uczestniczą w projektach zawierających działania w zakresie badań i rozwoju technologicznego oraz działania demonstracyjne - ryczałt na koszty pośrednie wynosi: - 60% dla dotacji przyznanych na podstawie zaproszeń do składania wniosków zamykających się przed 1 stycznia 2010r. - nie mniej niż 40 % dla dotacji przyznanych na podstawie zaproszeń do składania wniosków zamykających się po 31 grudnia 2009r. W projektach typu Akcje koordynujące i wspierające - 7% W badaniach pionierskich (program Pomysły) - 20% Projekty badawczo-szkoleniowe Marie Curie (program Ludzie) – 10%

12 Przydatne definicje (aneks II do Grant Agreement, Guide for applicants - definicje)
„Organ publiczny” – oznacza dowolny podmiot prawny ustanowiony w tej formie na podstawie krajowego prawa publicznego lub organizację międzynarodową (np.ONZ) Podmiot prawny jest uznawany za „organizację o charakterze niezarobkowym” jeśli jest traktowany jako tego rodzaju organizacja w świetle przepisów prawa krajowego lub międzynarodowego „Organizacja badawcza” oznacza podmiot prawny ustanowiony jako organizacja o charakterze niezarobkowym, której jednym z głównych celów jest prowadzenie działalności w zakresie badań lub rozwoju technologicznego (Jednostki PAN, Instytuty Badawczo-Rozwojowe)

13 Guide for applicants INDIRECT COSTS – DECISION TREE

14 REALIZACJA PROJEKTU TO PRACA ZESPOŁOWA
REALIZACJA ZADAŃ MERYTORYCZNYCH OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-KSIĘGOWA

15 WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA KE (liczona procentowo od całkowitych kosztów kwalifikowanych)
Działania badawczo-rozwojowe lub innowacyjne (badania skierowane na zdobycie nowej wiedzy, która będzie wykorzystana w celu rozwoju nowych produktów, procesów lub usług lub też doprowadzi do znaczącej poprawy istniejących produktów, procesów lub usług) – do 50% (ale dla organów publicznych o charakterze niezarobkowym, szkół średnich i wyższych, organizacji badawczych i MŚP do 75%) Działania demonstracyjne (działania związane ze sprawdzeniem w badaniach przemysłowych nowych lub poprawionych produktów, procesów lub usług, włącznie z prototypami, jeśli nie mogą być one bezpośrednio skomercjalizowane) – do 50%

16 WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA KE (liczona procentowo od całkowitych kosztów kwalifikowanych)
Inne działania – do 100% obejmują między innymi działania: w zakresie zarządzania upowszechniania wiedzy (np. stworzenie strony internetowej, prezentacja projektu podczas konferencji, publikacje) koordynacji, sieci współpracy (np. organizacja spotkań, seminariów, koszty podróży dot. koordynacji i rozwoju współpracy) ochrona praw własności intelektualnej badania dot. społeczno-ekonomicznych oddziaływań wyników szkoleniowe UWAGA: Koordynacja naukowa zalicza się do działań RTD, w związku z tym jest finansowania przez KE w 50% lub 75%

17 WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA KE (liczona procentowo od całkowitych kosztów kwalifikowanych)
Projekty typu Akcje koordynacyjne i wspierające – do 100% Badania pionierskie (program Pomysły) – do 100% Projekty badawczo-szkoleniowe Marii Curie (program Ludzie) – do 100%. (dla poszczególnych akcji określone są różne maksymalne stawki na zarządzanie projektem. Różne typy kosztów (np. wynagrodzenia, koszty podróży, koszty badań) są finansowane na zasadzie tzw. fixed amount, czyli stawek o ustalonej przez KE wysokości.

18 PRZEWIDYWANE DOFINANSOWANIE ZE STRONY MNISW
PROJEKT USTAWY I ROZPORZĄDZENIA Nowelizacja Ustawy o zasadach finansowania nauki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą §11.4 Wniosek o finansowanie projektu międzynarodowego współfinansowanego (projekty w ramach programów UE) może obejmować finansowanie ze środków na naukę kosztów nie większych niż wysokość kosztów ponoszonych na ten cel przez jednostkę naukową ze środków krajowych… §11.5 W ramach wniosków o pokrycie kosztów uczestnictwa w projekcie międzynarodowym jednostka naukowa może ponadto wystąpić o pokrycie kosztów podatku VAT od działalności przewidzianej w projekcie

19 ZARZĄDZANIE KONSORCJUM
Wydatki związane z obsługą/utrzymaniem umowy konsorcjum, o ile jest ona obowiązkowa Ogólne zarządzanie prawno-finansowo-administracyjne (w tym uzyskiwanie świadectw kontroli sprawozdań finansowych, świadectw metodologii) oraz koszty związane z kontrolami finansowymi i przeglądami technicznymi (financial audits and technical reviews) Organizacja przetargów wyłaniających nowych beneficjentów (competitive calls) o ile wymaga tego umowa (aneks1) Wszelkie pozostałe działania w zakresie zarządzania przewidziane w umowie z wyjątkiem działań w zakresie badań i rozwoju technologicznego

20 ZADANIA KOORDYNATORA (nie może ich podzlecać, ani też nie mogą być one wykonywane przez pozostałych partnerów) Przesłanie płatności otrzymanych z KE na rzecz beneficjentów Prowadzenie dokumentacji pozwalającej na stwierdzenie w dowolnym momencie, jaka część dofinansowania KE została wypłacona na rzecz każdego z beneficjentów Informowanie KE o rozdysponowaniu płatności w wypadku , gdy jest to wymagane na podstawie umowy lub gdy zażąda tego Komisja Kontrolowanie sprawozdań w celu zweryfikowania ich zgodności z zadaniami projektu przed przekazaniem sprawozdań Komisji Monitorowanie wypełniania przez beneficjentów ich zobowiązań wynikających z umowy

21 EPSS – przykład tabeli (A3
EPSS – przykład tabeli (A3.1 – budżet) dla projektu współpracy malej lub średniej skali (collaborative project) RTD Demonstration Training Coordination Support Management Other Total Personnel costs (€) Subcontracting (€) Other direct costs (€) Indirect costs (€) Lump sum, flat rate or scale of unit (option only for ICPC) (€) KOLUMNY NIEAKTYWNE Total budget (€) Requested EC contribution (€) Total receipts (€)

22 KOSZTY KWALIFIKOWALNE
Muszą być obliczone zgodnie ze zwyczajnymi zasadami rachunkowości i zarządzania i praktykami beneficjenta oraz z zasadami rachunkowości państwa, w którym beneficjent ma swoją siedzibę Koszt związany z przygotowaniem i złożeniem wniosku projektowego nie jest kosztem kwalifikowalnym Dające się określić podatki pośrednie, w tym podatek od wartości dodanej (VAT) nie jest kosztem kwalifikowalnym

23 Wpływy na rzecz projektu (1)
Zasoby udostępnione przez strony trzecie na rzecz beneficjenta w postaci nieodpłatnych transferów finansowych i aportów - są one uznawane za wpływy na rzecz projektu jeśli zostały wniesione przez strony trzecie specjalnie w celu wykorzystania ich w ramach projektu - nie są uznawane za wpływy na rzecz projektu o ile sposób ich wykorzystania pozostawiono do uznania beneficjenta Dochód wygenerowany w ramach projektu (nie jest uznawany za wpływy na rzecz projektu, o ile został wygenerowany w wyniku wykorzystania nowej wiedzy uzyskanej w ramach projektu) Wpływy na rzecz projektu powinny być wzięte pod uwagę na etapie konstruowania budżetu, jeśli można je przewidzieć w tym momencie

24 Wpływy na rzecz projektu (2)
Dofinansowanie KE nie może stanowić podstawy do osiągania zysku i z tego względu w momencie przedkładania ostatniego sprawozdania finansowego, ostateczna kwota dofinansowania uwzględniać będzie wszelkie wpływy na rzecz projektu uzyskane przez każdego beneficjenta W przypadku każdego beneficjenta dofinansowanie KE nie może przekraczać kosztów kwalifikowanych pomniejszonych o wpływy na rzecz projektu Jeśli: CAŁKOWITE DOFINANSOWANIE KE + WPŁYWY < CAŁKOWITE KOSZTY KWALIFIKOWALNE DOFINANSOWANIE KE NIE ULEGNIE ZMNIEJSZENIU

25 PŁATNOŚCI (1) Zaliczka będzie wypłacona w ciągu 45 dni od wejścia w życie umowy o dotację. Zaliczka ta ma zapewnić beneficjentom zachowanie płynności finansowej w trakcie trwania całego projektu, jej wysokość zostanie ustalona w trakcie negocjacji i zapisana w art. 6 umowy. Generalnie dla projektów z więcej niż dwoma okresami sprawozdawczymi, wysokość tej zaliczki będzie wynosiła 160% średniej wysokości dofinansowania KE przypadającego na okres sprawozdawczy (średnia wysokość dofinansowania przypadająca na okres = całkowite dofinansowanie / ilość okresów sprawozdawczych) Płatności okresowe będą wypłacane na podstawie przedstawianych sprawozdań (płatność = zaakceptowane koszty x stawka dofinansowania) Płatność końcowa Suma płatności wynikających z wypłaconej zaliczki i płatności okresowych nie może przekroczyć 90% maksymalnego dofinansowania ze strony KE

26 PŁATNOŚCI (2) Dla projektów z jednym lub dwoma okresami sprawozdawczymi zaliczka będzie w wysokości 60%-80% dofinansowania KE Termin płatności – 105 dni od momentu wpłynięcia raportów do KE

27 Odsetki od zaliczki wypłaconej przez KE
W odnośnym raporcie finansowym koordynator (i tylko koordynator) ma obowiązek zgłosić KE odsetki uzyskane z zaliczki, którą otrzymał na rzecz konsorcjum, jeśli jej wartość przekracza Euro. W konsekwencji przy określaniu przez KE kwoty kolejnej płatności, kwota uzyskanych przez koordynatora z odsetek od zaliczki zostanie wzięta pod uwagę. Koordynator do KE sprawozdaje jedynie odsetki od zaliczki, nie od kolejnych płatności okresowych

28 Certificate on Financial Statements (świadectwo kontroli sprawozdań finansowych)
Świadectwo kontroli sprawozdań finansowych jest obowiązkowe tylko wtedy, gdy łączna żądana wysokość dofinansowania do danego projektu z KE na rzecz pojedynczego uczestnika, w ujęciu kumulatywnym za wszystkie okresy, za które świadectwo kontroli sprawozdań finansowych nie było przedstawiane, wynosi 375 000 euro lub więcej. Jednak w przypadku projektu trwającego dwa lata lub krócej, od uczestnika wymaga się nie więcej niż jednego świadectwa kontroli sprawozdań finansowych na zakończenie projektu.

29 Certificate on the methodology (1) Dla instytucji, które zgłoszą do KE chęć przedstawienia „Certificate on the methodology” i KE wyrazi na to zgodę Możliwość skierowana głównie do instytucji , które realizują dużą ilość projektów w 7.PR (szczegółowe zasady określone zostaną w Financial Guide) Potwierdzenie metodologii kalkulacji kosztów osobowych i kosztów pośrednich Świadectwo ważne na cały czas trwania FP7 Przedstawiane nie wcześniej niż 6 miesięcy po rozpoczęciu realizacji pierwszego projektu KORZYŚCI DLA INSTYTUCJI Zniesienie konieczności przedstawiania okresowych świadectw kontroli sprawozdań finansowych w sytuacji, kiedy jednostka jest zobowiązana do tego wg ogólnych zasad Uproszczona forma końcowego świadectwa kontroli sprawozdań finansowych

30 Certificate on the methodology (2)
Możliwość stosowania przy raportowaniu przeciętnych wynagrodzeń dla personelu biorącego udział w projekcie, o ile: Przeciętne wynagrodzenia są skalkulowane zgodnie metodologią zaakceptowaną przez KE („Certificate on the methodology”) Jest to zgodne z zasadami zarządzania i rachunkowości instytucji Przeciętne wynagrodzenia nie różnią się w sposób znaczący od wynagrodzeń rzeczywistych Przedstawiane nie wcześniej niż 6 miesięcy po rozpoczęciu realizacji pierwszego projektu

31 FUNDUSZ GWARANCYJNY Nie obowiązuje zasada wspólnej odpowiedzialności finansowej, w celu zarządzania ryzykiem związanym z nie odzyskanymi kwotami należnymi KE stworzono Fundusz Gwarancyjny Fundusz składa się z wkładów wnoszonych przez uczestników (wszystkich bez wyjątku), które wynoszą 5% maksymalnego dofinansowania KE należnego uczestnikowi (o tę kwotę pomniejszana jest pierwsza zaliczka wypłacana konsorcjum). Odsetki wygenerowane przez fundusz gwarancyjny dodawane są do funduszu. Wkłady z różnych projektów trafiają do wspólnej puli Funduszu

32 FUNDUSZ GWARANCYJNY (c.d.)
Przy końcowym rozliczeniu projektu: Organy publiczne, podmioty prawne, których udział w działaniu jest gwarantowany przez państwo członkowskie lub państwo stowarzyszone oraz szkoły średnie i uczelnie wyższe odzyskują zawsze wkład do Funduszu w całości Inne organizacje: Jeśli index Funduszu, który określany będzie przez EBI comiesięcznie, będzie wyższy niż 1 (odsetki >bilansu operacji) – odzyskują całość wkładu Jeśli index funduszu będzie mniejszy niż 1 (odsetki < bilansu operacji) – odzyskują wkład pomniejszony, z tym, że redukcja wkładu nie może wynieść więcej niż 1% całkowitego dofinansowania KE dla danego beneficjenta Potencjalna możliwość odzyskania pomniejszonego wkładu do Funduszu zależy więc nie od sytuacji w danym projekcie, ale od wysokości indexu i od daty końcowej płatności

33 FUNDUSZ GWARANCYJNY (c.d.)
Fundusz gwarancyjny uznaje się za wystarczające zabezpieczenie i na beneficjentów nie będzie nakładany obowiązek składania dodatkowych zabezpieczeń lub gwarancji Komisja w drodze oceny ex ante weryfikować będzie jedynie: - zdolność finansową koordynatorów - zdolność finansową beneficjentów występujących o dofinansowanie KE do projektu przekraczające 500 000 Euro (nie dotyczy to organów publicznych, podmiotów prawnych, których udział w działaniu jest gwarantowany przez państwo członkowskie lub państwo stowarzyszone, oraz szkół średnich i uczelni wyższych) KE pozostawia sobie możliwość przeprowadzenia weryfikacji zdolności finansowej ex ante, o ile wystąpią dodatkowe okoliczności, w świetle których na podstawie dostępnych informacji istnieją uzasadnione wątpliwości co do zdolności finansowej danego beneficjenta.

34 REGULACJE W SYSTEMIE WYNAGRADZANIA W PROJEKTACH PROGRAMÓW RAMOWYCH
Obliczanie kosztów osobowych w projektach Programów Ramowych Pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Rektorów Szkół Wyższych i Dyrektorów Instytutów Naukowych z dnia 7 września 2006 roku

35 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Barbara Trammer Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE wewn.349


Pobierz ppt "FINANSOWANIE PROJEKTÓW W 7.PR 14 czerwca 2007 Poznań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google