Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Być ekspertem – ogólne doświadczenia Elżbieta Kaczmarek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Być ekspertem – ogólne doświadczenia Elżbieta Kaczmarek."— Zapis prezentacji:

1 Być ekspertem – ogólne doświadczenia Elżbieta Kaczmarek

2 Kto ocenia projekty w ramach 6PR ? międzynarodowy, interdyscyplinarny zespół ekspertów z różnych dziedzin odpowiednia proporcja ekspertów w zespole ze względu na płeć, miejsce pracy (kraj w którym ekspert pracuje), doświadczenie zawodowe w ramach współpracy międzynarodowej zakres kompetencji zawodowych zgodny z tematyką ocenianych projektów Podczas pracy zespołu ekspertów: obecność niezależnych obserwatorów nadzorowanie pracy zespołu ekspertów przez pracowników Komisji Europejskiej !

3 Podstawowe zasady, które winien przestrzegać ekspert 6PR? bezstronność ocena jakości i wydajności projektu oraz kwalifikacji jego wykonawców poufność BRAK KONFLIKTU INTERESÓW

4 Rodzaje projektów finansowanych w Szóstym Ramowym Programie Unii Europejskiej Projekt zintegrowany (Integrated Projects IP) - musi zawierać jasno sprecyzowane cele naukowe i wdrożeniowe, w jego wyniku trzeba otrzymać konkretne produkty, usługi lub technologie, należy udokumentować ich przydatność oraz metodykę ich wdrożenia Celowy Projekt Badawczy / Innowacyjny (Specific Targeted Research Project STREP) - musi zawierać jasno sprecyzowane cele naukowe i wdrożeniowe, w jego wyniku trzeba otrzymać konkretne produkty, usługi lub technologie

5 Rodzaje projektów finansowanych w 6PR Unii Europejskiej Sieć doskonałości (Network of Excellence Noe) - jej zadaniem jest wzmacnianie, rozwój doskonałości i integracja ośrodków naukowych oraz wdrożeniowych przez wspołpracę już istniejących oraz powstających nowych instytucji zajmujących się wielodyscyplinarnym, lecz spójnym zakresem tematów Działania koordynujące (Coordination Action CA) - promowanie i wspieranie inicjatyw obejmujących wiele podmiotów, kierunków badań i projektów innowacyjnych (konferencje, szkolenia, wymiana i integracja kadr naukowych (staże i stypendia naukowe) w ramach współpracy Działania wspierające (Specific Support Action SSA) - wspomaganie wdrażania 6PR, monitoring oraz ocena wyników (konferencje, studia i analizy, informacja, itp.)

6

7 Work Programme for the specific programme for research, technological development and demonstration: "Integrating and strengthening the European Research Area" PRIORITY 1: Life Sciences, Genomics and Biotechnology for Health

8

9 Requested grant for integration 50 researchers 1 million/year 100 researchers 2 million/year 150 researchers 3 million/year 250 researchers 4 million/year 500 researchers 5 million/year 1000 researchers and above 6 million/year The grant for an intermediate number N of researchers would be calculated by linear interpolation: A - nearest lower given number, B – nearest upper given number, GA – given grant for A researchers, GB – given grant for B researchers: Grant for N researchers: GN = GA+(GB-GA)/(B-A)*(N-A) The bonus for doctoral students will be equivalent to 4,000/year multiplied by the number of doctoral students, up to a maximum of 10 % of the grant for the researchers. By way of illustration, a network of 200 researchers and 50 doctoral students being supported over 5 years would be granted a fixed amount totalling 18.5 million, which the network would eventually receive provided, of course, that the eligible costs incurred by the consortium in implementing the joint programme of activities turn out to be greater than this amount.

10 Etapy procesu oceny projektu: 1.sprawdzenie pod względem formalnym (urzędnicy Komisji Europejskiej), 2.Przyjęte w etapie 1 projekty przekazane są do oceny merytorycznej przez zespół ekspertów Indywidualna ocena projektu przez każdego z ekspertów (zwykle od trzech do sześciu) Akceptacja bądź odrzucenie projektu poprzez consensus zespołu ekspertów 3. Ranking przyjętych w etapie 2 projektów przez następny panel ekspertów w skłąd którego wchodzi po jednym przedstawicielu zespołów oceniających w poprzednim etapie oraz zaproszeni dodatkowo eksperci – lista zasadnicza i rezerwowa projektów 4. Ocena etyczna projektów z listy zasadniczej 5. Etap negocjacji i ostatecznej decyzji Komisji

11 Kryteria oceny projektów 6PR 1.Czy projekt związany jest z programem pracy 6PR ( FP6 WORK PROGRAMME) max ocena 5 pkt, próg 3 pkt 2.Ocena doskonałości projektu pod względem naukowym i wybranych technologii - czy cele projektu są ważne, innowacyjne i jasno sformułowane ? - nowatorstwo projektu - czy można oczekiwać sukcesu wdrożenia wyników projektu ? max ocena 5 pkt, próg 4 pkt 3. Potencjalny wpływ projektu na wzrost konkurencyjności Europy w naukach przyrodniczych, genomice i biotechnologii dla zdrowia (wskazanie na sposoby rozwiązywania problemów socjologicznych i ekonomicznych wiążących się z tymi zagadnieniami) czy wyniki projektu będą mogły być wykorzystane optymalnie w praktyce max ocena 5 pkt, próg 3 pkt

12 Kryteria oceny projektów 6PR 4. Kwalifikacje konsorcjum: koordynatora i partnerów projektu - czy zespołowa praca konsorcjum zapewni wysoką jakość wyników - czy partnerzy projektu pracują w laboratoriach tak dobrze wyposażonych, aby zapewnić sukces realizacji projektu - czy małe firmy (SMEs) wdrażające wyniki projektu prezentują bardzo dobry poziom - czy współpraca między partnerami jest tak zaplanowana, aby nie była źródłem konfliktów między nimi max ocena 5 pkt, próg 3 pkt 5. Ocena organizacji realizacji projektu, koordynacji i jakości zarządzania - czy dobrze zaplanowane wykorzystanie wiedzy, własności intelektualnej i innych działań związanych z innowacyjnością projektu ? max ocena 5 pkt, próg 4 pkt

13 Kryteria oceny projektów 6PR 6. Mobilizacja środków: - czy personel, wyposażenie labolatoriów, finanse, itd., które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu są bardzo dobrze zaplanowane i adekwatne max ocena 5 pkt, próg 3 pkt 7. Działania poziome - czy zachowana jest wymagana proporcja udziału kobiet i mężczyzn w realizacji projektu ? (tak /nie) - czy i w jaki sposób rozwiązane są zagadnienia etyczne oraz bezpieczeństwo wdrożenia i stosowania wyników/produktów projektu ? (tak /nie) - czy jasno i czytelnie zaplanowano działania edukacyjne na wszystkich poziomach realizacji projektu ? (tak /nie) - czy zaplanowano udział w projekcie partnerów z państw spoza UE i czy jest to uzasadnione ? (tak /nie)

14 Consensus zespołu ekspertów w etapie drugim obejmuje: raport podsumowujący dla projektów, które nie osiągnęły wymaganego progu punktacji raport dla projektów zaakceptowanych do dalszych etapów oceny Consensus zespołu ekspertów w etapie trzecim obejmuje raport zawierający listę projektów rekomendowanych do finansowania (wraz z zaleceniami, które powinny być uwzględnione podczas negocjacji Komisji z koordynatorem projektu) oraz listę rezerwową

15 Zadania trzeciego etapu oceny projektów: porównanie projektów, aby zarekomendować najlepszą i zgodną z kryteriami konkursu w danym priorytecie Sprawdzenie ocen projektów z etapu drugiego z możliwością ich korekty zalecenia do negocjacji Komisji z koordynatorem rekomendowanego projektu Ustalenie priorytetu propozycji

16 W każdym etapie oceny projektu przeprowadzona jest ocena budżetu Często proponowana jest obniżka budżetu z wszelkimi tego konsekwencjami Szczególne zalecenia do negocjacji: aspekty etyczne zapewnienie równowagi płci innowacje/SME

17 Co decyduje o sukcesie projektu w 6PR ? Zgodność projektu z FP6 Work Programme Translacja: od nauki do praktyki, zakończona produktem gotowym do wdrożenia Aspekty etyczne – nie budzące zastrzeżeń Wybór tematu, który zdecydowanie zwiększy konkurencyjność Europy ( w szczególności do USA ) Doskonała, zgodna współpraca partnerów konsorcjum (co najmniej z 3 państw) Doskonała organizacja realizacji projektu Budżet (50% z UE, 50% z innych źródeł, z tego 15% dla SMEs) Doskonały plan edukacji/promocji oraz wdrażania wyników w praktyce INTERDYSCYPLINARNOŚĆ NAUK STOSOWANYCH


Pobierz ppt "Być ekspertem – ogólne doświadczenia Elżbieta Kaczmarek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google