Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Specjalne projekty dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w 6 Programie Ramowym Badań i Rozwoju Technicznego UE Cele i charakterystyka Programu Craft.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Specjalne projekty dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w 6 Programie Ramowym Badań i Rozwoju Technicznego UE Cele i charakterystyka Programu Craft."— Zapis prezentacji:

1 1 Specjalne projekty dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w 6 Programie Ramowym Badań i Rozwoju Technicznego UE Cele i charakterystyka Programu Craft oraz zasady składania wniosków do UECele i charakterystyka Programu Craft oraz zasady składania wniosków do UE Poznań, 28-30 października 2002 r. Ryszard Chmielewski Politechnika Poznańska Centrum Transferu Technologii i Praktyk Studenckich Branżowy Punkt Kontaktowy 60-965 Poznań pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 tel.( 061) 665 36 93 e-mail:ryszard.chmielewski@ctt.put.poznan.pl

2 2 Fundusze na wspieranie innowacji i udziału MŚP w 6 PR UE Komisja Europejska w ramach 6 Programu Ramowego przeznaczyła ok.15 % z budżetu priorytetów tematycznych na MŚP, co w porównaniu z budżetem 5 PR stanowi wzrost o 5 % Na działania związane z innowacjami przeznaczyła kwotę 290 mln euro Na projekty CRATF (Cooperative Research) przeznaczyła 295 mln euro, a na Projekty Sektorowe (Collective Research) 100 mln euro

3 3 Przykładowe akcje wspierające innowacje w ramach 6 PR UE Usługi informacyjne i doradztwo W ramach usług informacyjnych dla MŚP prowadzone będą elektroniczne serwisy informacyjne np. CORDIS (http://www.cordis.lu/sme/) oraz działania poświęcone innowacjom, obejmujące transfer technologii, ochronę własności intelektualnej, dostęp do risk capital oraz działalność Ośrodków Przekazu Innowacji – IRC.http://www.cordis.lu/sme/

4 4 Przykładowe akcje wspierające innowacje w ramach 6 PR UE Działania na rzecz przedsiębiorstw Działania te obejmować będą przeprowadzanie analiz rozwoju technologicznego, wdrażanie, działalność marketingową oraz ocenę informacji, które pomocne będą dla naukowców, przedsiębiorców i inwestorów w procesie podejmowania decyzji, m.in. w ramach: - projektów regionalnych, innowacyjnych - finansowania innowacji, tworzenia firm

5 5 Pośrednie fundusze dla MŚP w ramach 6 PR UE MŚP jako podwykonawcy w projektach: badawczych zintegrowanych demonstracyjnych łączonych innowacyjnych

6 6 Bezpośrednie fundusze dla MŚP w ramach 6 PR UE CRAFT - Badawcze projekty współdziałania (Cooperative Research Action for Technology), jako specjalny instrument wspierania innowacyjności MŚP Na realizowane prace przez MŚP w ramach projektów badawczych zintegrowanych (Integrated Projekt), projektów demonstracyjnych

7 7 Co to jest CRAFT ? CRAFT to specjalny rodzaj projektów dla małych i średnich przedsiębiorstw, o podobnym profilu działania, dla których wspólny problem (ulepszenie istniejącej technologii, produktu czy usługi lub opracowanie nowej) rozwiązywany jest przez jednostki naukowo-badawcze. Zakres tematyczny projektu CRAFT winien być zgodny z głównymi celami i priorytetami przynajmniej jednego Programu Tematycznego 6 PR UE. Koszty zleconych badań pokrywane są całkowicie przez Komisję Europejską.

8 8 Kto może uczestniczyć w projekcie CRAFT ? (1) Co najmniej 3 niezależne MŚP z dwóch krajów UE lub krajów stowarzyszonych, z których min. jedno z kraju UE lub kandydackiego Co najmniej 2-ch partnerów badawczych (jednostek naukowo-badawczych) niezależnie od pozostałych uczestników z 2 różnych krajów j.w. Razem reprezentowane 3 kraje UE lub kraje stowarzyszone, z których min. 2 z kraju UE lub kandydackiego Inne przedsiębiorstwa (duże) lub użytkownicy końcowi, pod warunkiem, że nie pełnią roli dominującej w projekcie i partycypują w kosztach projektu

9 9 Kto może uczestniczyć w projekcie CRAFT ? (2) Nie mogą istnieć powiązania własnościowe pomiędzy uczestnikami projektu Partner badawczy (wykonawca prac RTD) w projekcie CRAFT jest uczestnikiem, a nie jak w 5 PR tylko subkontraktorem Koordynatorem projektu CRAFT może być MŚP albo Partner badawczy (wykonawca prac RTD), w 5 PR koordynatorem projektu CRAFT mogło być tylko MŚP Partnerzy w projekcie CRAFT mają RÓWNE PRAWA (zmiana w stosunku do 5 PR)

10 10 Definicja MŚP zatrudnia do 250 pracowników (ekwiwalent pełnych etatów osób zatrudnionych przez cały rok) posiada roczny obrót nie przekraczający 40 milionów euro lub roczne zestawienie bilansu nie przekracza 27 milionów euro spełnia warunki niezależności (tj. nie jest kontrolowane przez przedsiębiorstwo lub grupę przedsiębiorstw nie spełniających kryterium MŚP w ponad 25% kapitału lub prawa głosu) oraz dodatkowo: nie jest centrum badawczym, instytutem badawczym, kontraktową instytucja badawczą czy konsultingową.

11 11 Zasady finansowania projektów CRAFT (1) Całkowite dopuszczalne koszty wynoszą od 0,5 - 2 mln euro Wnioskodawcy - MŚP Dofinansowanie z KE wynosi 50% całkowitych rzeczywistych dopuszczalnych kosztów projektu Max 60% udziału grupy MŚP w całkowitych dopuszczalnych kosztach projektu, w tym: do 40% wspólnego udziału może pochodzić od pojedynczego partnera do 60 % wspólnego udziału dla wnioskodawców z tego samego kraju

12 12 Zasady finansowania projektów CRAFT (2) KE w pierwszej kolejności wypłaca środki wykonawcom prac badawczych i technologicznych Dofinansowanie z KE dla indywidualnego MŚP nie może przekraczać 50% kosztów dopuszczalnych tego wnioskodawcy Wnioskodawcy z MŚP muszą ponieść całość kosztów nie pokrytych przez udział KE (w przypadku jeśli udział KE jest niewystarczający dla pokrycia dopuszczalnych kosztów). Dofinansowanie z KE dla poszczególnych działań w projekcie wynosi: a/ na badania i innowacje do 50% b/ na zarządzanie konsorcjum do 100% (max. 7% całego dofinansowania

13 13 Zasady finansowania projektów CRAFT (3) Wykonawcom prac RTD koszty refundowane są przez KE w 100% Minimalna wartość kosztów projektu jaka musi być poniesiona przez realizatorów prac B+R wynosi 40% całkowitych kosztów projektu Generalnie MŚP wnoszą do budżetu projektu jedynie poniesione koszty związane z wynagrodzeniami pracowników, kosztów zakupu materiałów, aparatury, delegacji i innych kosztów związanych z realizacją projektu, w tym także kosztów pośrednich (narzutów) Dodatkowo polskie MŚP może otrzymać dofinansowanie z KBN na zasadach SPUB-M do kwoty 150.000 zł w pierwszym roku realizacji projektu CRAFT. Termin realizacji projektu CRAFT wynosi od 12 do 24 miesięcy.

14 14 Zasady finansowania projektów CRAFT (4) Płatności Zaliczkę w wysokości ok. 80% KE powinna wpłacić na konto koordynatora w terminie 3-ch miesięcy od podpisania kontraktu z koordynatorem, pozostałą część po zaakceptowaniu raportów merytorycznych i finansowych Koordynator przekazuje otrzymane środki finansowe z KE poszczególnym partnerom na podstawie zawartej umowy konsorcjum

15 15 Modele rozliczania kosztów dla MŚP (1) FC – FULL COST MODEL Uczestnik projektu wykazuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z wykonywaniem zadań projektu Wymagany system księgowości analitycznej precyzyjnie wykazujący koszty pośrednie przypadające na projekt

16 16 Modele rozliczania kosztów dla MŚP (2) FCF – FULL COST FLAT RATE MODEL Uczestnik projektu wykazuje wszystkie koszty bezpośrednie związane z wykonywaniem zadań projektu Koszty pośrednie liczone są ryczałtowo jako 20 % całości kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem usług) – zmiana w stosunku do 5 PR

17 17 Projekty CRAFT Usługa badawcza Partnerzy MŚP Instytucje Badawcze - zleceniobiorcy -min. 40% budżetu projektu -min 50% pracochłonności

18 18 Budżet projektu CRAFT – wariant 1 Zlecenie 50% budżetu Partnerzy MŚP 50% budżetu

19 19 Finansowanie z KE– wariant 1 Zlecenie 50% budżetu Partnerzy MŚP 50% budżetu 100 % finansowania 0% finansowania

20 20 Budżet projektu CRAFT – wariant 2 Zlecenie 40% budżetu Partnerzy MŚP 60% budżetu

21 21 Finansowanie z KE– wariant 2 Zlecenie 50% budżetu Partnerzy MŚP 50% budżetu 80 % finansowania 20 % finansowania

22 22 Przykład projektu CRAFT Robot do pakowania ciastek Celem projektu było zwiększenie standardów jakościowych i zaostrzenie warunków higienicznych przy pakowaniu ciastek. Rozwiązanie miało mieć zastosowanie dla różnorodnych ciastek. W projekcie udział wzięło czterech producentów ciastek z Holandii, Niemiec i Portugalii oraz dwóch wykonawców prac B + R z Niemiec. Rozwiązaniem projektu był robot z systemem wizyjnym sterowany systemem eksperckim. Testowanie automatycznego pakowania wszystkich rodzajów ciastek zostało przeprowadzone w zakładzie jednego z partnerów. W wyniku realizacji projektu było możliwe zwiększenie higieny pakowania ciastek i stabilizacja procesu (jeden robot pakuje do 150 ciastek na minutę przez 17 godzin bez obsługi). Producent robotów sprzedaje obecnie systemy do pakowania ciastek na rynku komercyjnym. Całkowity koszt projektu wyniósł 935.000 euro, z czego 468.000 euro stanowiło dofinansowanie Komisji Europejskiej.

23 23 Przykład projektu CRAFT System wspomagający projektowanie budowli z lekkich materiałów Barierą stosowania nowych lekkich materiałów budowlanych (membranowych) była słaba znajomość właściwości tych materiałów i mała wiedza wśród architektów o projektowaniu konstrukcji z tych materiałów. Cztery MŚP z Francji, Niemiec i Włoch trudniące się projektowaniem i produkcją lekkich materiałów wraz z niemieckim biurem architektonicznym i dwoma innymi wykonawcami prac B + R postanowili opracować łatwy w obsłudze system komputerowy działający na zwykłych komputerach PC. W wyniku projektu opracowany został system zawierający informacje o materiałach membranowych oraz równocześnie służący do projektowania 3D CAD. System jest na tyle prosty, że pozwala architektom w ciągu kilkunastu godzin nauczyć się projektowania lekkich konstrukcji. Ze względu na duże zainteresowanie architektów obecnie tworzona jest druga bogatsza wersja pakietu. Twórcy pakietu spodziewają się sprzedaży 1000 pakietów rocznie. Całkowity koszt projektu wyniósł 427.000 euro, z czego 214.000 euro stanowiło dofinansowanie Komisji Europejskiej.

24 24 Przykład podziału kosztów w projekcie CRAFT

25 25 Przykład projektu CRAFT Nowa energooszczędna pralka Projekt: Nowa energooszczędna pralka zużywająca więcej środowiskowych rozpuszczalników

26 26 Przykład projektu CRAFT Nowa energooszczędna pralka - c.d. Firmy biorące udział w projekcie otrzymały bez ponoszenia zewnętrznych kosztów, potrzebne im badania!

27 27 Wykorzystanie wyników Projektu CRAFT Uczestnicy (MŚP) projektu są posiadaczami własności intelektualnej i są odpowiedzialni za wykorzystanie wyników badań powstałych w rezultacie realizacji projektu. Własność ta może zostać rozdzielona pomiędzy innych uczestników projektu na zasadach ustalonych w umowie konsorcjum.

28 28 Prawa własności intelektualnej w projekcie CRAFT 6 PR UE Prawa dostępu do know-how i wyników projektów Partnerzy MŚP są właścicielami całej wiedzy powstałej w wyniku działań jednostki badawczej. Uczestnicy projektu Know-how Wyniki projektu Wnoszone do projektu Wykorzystanie w projekcie Prawa dostępu Wykorzystanie Główny partner– MŚP bez opłat preferencyjne warunki współwłasność (lub bezpłatnie– jeżeli partnerzy tak uzgodnią) współwłasność (jeżeli nie– bez opłat) oraz na preferencyjnych warunkach Wspólne projekty badawcze MŚP CRAFT Wykonawca- jednostka badawcza bez opłat nie ma obowiązku (może udostępniać np. do dalszych badań) bez opłat nie ma obowiązku

29 29 Jak znaleźć partnera(1) W poszukiwaniu partnerów, poleca się skorzystanie z bazy danych CORDIS, dostępnej pod adresem: http://www.cordis.lu/search/en/simple/EN_ PART_simple.html, która umożliwia zapoznanie się z zamieszczonymi ofertami innych partnerów http://www.cordis.lu/en/src/i_005_en.htm, która umożliwia zamieszczenie swojej oferty

30 30 Jak znaleźć partnera (2) Pomoc pracowników sieci KPK Organizacja Brokerage Events Rozsyłanie formularzy do europejskiej sieci NCP Kontakty osobiste

31 31 Przygotowanie oferty współpracy Zdefiniowanie przedmiotu i zakresu oferty Opracowanie zwięzłego streszczenia, przedstawiającego problem do rozwiązania, typ poszukiwanych partnerów i ich zadania Określenie odpowiedniego priorytetu tematycznego i akcji kluczowej Zredagowanie oferty w języku angielskim, zgodnej z formatem baz danych CORDIS

32 32 Jak napisać aplikację Przedstawienie problemu i stanu wiedzy Identyfikacja akcji kluczowej Określenie roli partnerów i ich zadań Wymiar europejski Analiza aspektów społecznych i ekonomicznych Zarządzanie projektem Sposób współdziałania w realizacji projektu Opis firm i ich doświadczeń Referencje

33 33 W jaki sposób przygotować projekt (1) Jaki jest cel projektu? Jaki jest aspekt innowacyjny? Co będzie wynikiem projektu? Zwięzły tytuł i dobrze brzmiący akronim Co należy zrobić aby osiągnąć cel? Jakie problemy badawcze należy rozwiązać? Dlaczego projekt ma być realizowany przez międzynarodowe konsorcjum?

34 34 W jaki sposób przygotować projekt (2) Jaki powinien być skład konsorcjum? Kto będzie koordynatorem? W jaki sposób projekt będzie zarządzany? Jaki jest szacunkowy budżet projektu? Jaki jest harmonogram realizacji projektu? Jak będzie wykorzystywany rezultat projektu?

35 35 Składanie wniosków Wniosek wg. formularzy przygotowuje konsorcjum Wniosek wysyła koordynator Wnioski będą przyjmowane po ogłoszeniu konkursu o charakterze otwartym Konkurs otwarty dla projektów CRAFT zostanie ogłoszony w grudniu 2002r. W 6PR przewidziano tylko cztery terminy czytania wniosków, będą to: 25 marca 2003r., oraz kolejno 27 listopada 2003r., 25 listopada 2004r., 24 listopada 2005r.

36 36 Kryteria oceny projektów CRAFT Tytuł kryterium Próg Waga Zgodność z celami Cooperative Research 4 1 Doskonałość naukowa i technologiczna 3,5 3 Potencjalne oddziaływanie projektu 3 2 Jakość konsorcjum 3 1,5 Jakość zarządzania 3,5 1,5 Posiadane zasoby do realizacji celów 3 1

37 37 Narzędzia przydatne przy wypełnianiu wniosków (1) PROTOL program komputerowy służący do wypełniania formularzy wniosków. Wypełnione w ten sposób formularze mogą być wydrukowane oraz wysłane pocztą elektroniczną bezpośrednio do Komisji Europejskiej Craft Calculator służy do właściwego wypełnienia formularza kosztów projektu i sprawdzenia poprawności rozdziału kosztów pomiędzy poszczególnych partnerów.

38 38 Narzędzia przydatne przy wypełnianiu wniosków (2) Eigibility checklist i Auto-evaluation checklist to proste ankiety, które pozwalają samodzielnie sprawdzić czy wniosek jest poprawny od strony formalnej i kompletny. Test, który koniecznie powinien być przeprowadzony przed wysłaniem wniosku. Expression of Interest EOI jest bazą danych służącą do znalezienia partnerów do projektu, w której można zamieścić swoją ofertę współpracy oraz przeszukać jej zawartość i wyszukać odpowiednie oferty.

39 39 Korzyści wynikające z udziału MŚP w projekcie CRAFT Powstanie nowej technologii, produktu lub ulepszenie istniejących zapewniających konkurencyjność Nawiązanie międzynarodowej współpracy i dostęp do nowych rynków. Nabycie nowej wiedzy, kompetencji i umiejętności. Pełne finansowanie badań przez KE Podzielenie ryzyka i kosztów związanych z projektem z innymi partnerami MŚP.

40 40 Gdzie można uzyskać pomoc Krajowy Punkt Kontaktowy w Warszawie http://www.6pr.pl telef.: + 22 828 74 81 fax: + 22 828 53 70 Aleksander Bąkowski abak@ippt.gov.plabak@ippt.gov.pl Aneta Maszewska amasz@ippt.gov.plamasz@ippt.gov.pl Sieć KPK na terenie całego kraju: http://www.6pr.pl/adresy/index.html


Pobierz ppt "1 Specjalne projekty dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w 6 Programie Ramowym Badań i Rozwoju Technicznego UE Cele i charakterystyka Programu Craft."

Podobne prezentacje


Reklamy Google