Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze strukturalne dla wyższych uczelni na lata 2007-2013 Małgorzata Snarska- Świderska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze strukturalne dla wyższych uczelni na lata 2007-2013 Małgorzata Snarska- Świderska."— Zapis prezentacji:

1 Fundusze strukturalne dla wyższych uczelni na lata 2007-2013 Małgorzata Snarska- Świderska

2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet 1 i 2

3 Budżet PO Innowacyjna Gospodarka 9 711,6 mln EUR – łączna wartość zaangażowanych środków publicznych, 8 254,9 mln EUR – środki publiczne z EFRR (85%) 12,3 % całości środków zaangażowanych w realizację Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO),

4 Instytucja Pośrednicząca Departament Funduszy Europejskich MNiSW pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach dwóch osi priorytetowych Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Priorytet 2 Infrastruktura sfery B+R 2 234,3 mln EUR z EFRR – na realizację Priorytetu 1 i 2 – wsparcie dla sfery B+R i jej współpracy z gospodarką

5 PO Innowacyjna Gospodarka – układ priorytetów i działań (cz. I) PO Innowacyjna gospodarka Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii Priorytet 3. Kapitał dla innowacji Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Działanie 1.3. Wsparcie projektów badawczych na rzecz przedsiębiorców Działanie 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej Działanie 3.2. Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 4.1. Wsparcie wdrożeń Wyników B+R Działanie 4.2. Inwestycje związane z działalnością B+R W przedsiębiorstwach Działanie 4.3. Kredyt Technologiczny Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych Działanie 2.3. Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki

6 PO Innowacyjna gospodarka Priorytet 5. Dyfuzja innowacji Priorytet 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 5.2. Wspieranie sieci proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 5.3. Wspieranie ośrodków innowacyjności Działanie 5.4. Zarządzanie własnością intelektualną Działanie 6.1. Paszport do eksportu Działanie 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów oraz stref inwestycyjnych Działanie 6.3. Promocja turystycznych walorów Polski Działanie 5.1. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 6.4. Inwestycje w produkty Turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym PO Innowacyjna Gospodarka – układ priorytetów i działań (cz. II) Priorytet 7. Informatyzacja administracji na rzecz przedsiębiorstw. Wsparcie ma być przeznaczone m.in. na rozwój infrastruktury sieci łączności elektronicznej, budowę zintegrowanych platform usług publicznych, tworzenie publiczno-prawnych portali internetowych czy rozwój kształcenia na odległość przy wykorzystaniu Internetu. Działanie 6.5. System wsparcia rozwoju Polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym

7 Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Cel priorytetu: Zwiększenia znaczenia sektora nauki w gospodarce poprzez realizację prac B+R w kierunkach uznanych za priorytetowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju

8 Priorytet 1 – Kwalifikowalność wydatków wynagrodzenia osób realizujących zadania projektu; amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości zabudowanej; wkład niepieniężny w formie dóbr lub usług wniesionych do projektu przez beneficjenta; wydatki na wyposażenie laboratoryjne, oprogramowania i licencje na oprogramowania; wydatki na usługi badawcze oraz na ekspertyzy techniczne; wydatki na ochronę patentową i doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej; wydatki na promocję projektu; koszty ogólne( nie przekraczające 20% całkowitych kosztów projektu); podatek VAT, który nie może zostać odzyskany przez beneficjenta; wydatki na obsługę instrumentów zabezpieczających realizację umowy

9 Priorytet 1 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.1- Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy 401,53 mln Euro UE + 70,86 mln Euro PL Cel: ukierunkowanie badań naukowych na dziedziny i dyscypliny naukowe, które mogą mieć duży wpływ na szybki rozwój cywilizacyjno-gospodarczy kraju i budowę gospodarki opartej na wiedzy; zidentyfikowanie kierunków badań naukowych i prac rozwojowych służących poprawie jakości życia polskiego społeczeństwa. Beneficjenci: jednostki naukowe, jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjów, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, podmioty realizujące projekty foresight uprawnione przez ministra właściwego ds. nauki, minister właściwy ds. nauki.

10 Priorytet 1 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Badania i rozwój nowoczesnych technologii Kwalifikowalność wydatków w ramach działania 1.1.: Wydatki związane z zastosowaniem metody foresight takie, jak dostęp do baz danych i innych odpłatnych źródeł informacji niezbędnych do realizacji projektu, nabycie profesjonalnych opracowań dotyczących trendów i charakterystyki rynku, szkolenia i konferencje, związane z tematyka projektu

11 Priorytet 1 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Badania i rozwój nowoczesnych technologii Typy realizowanych projektów: 1.Identyfikacja kierunków badań naukowych i prac rozwojowych poprzez zastosowanie metody foresight w zakresie wsparcia: Narodowego Programu Foresight Polska 2020; przygotowania regionalnych strategii rozwoju; przygotowania strategii dla działających w Polsce platform technologicznych 2.wsparcie realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa poprzez dofinansowanie projektów badawczych – tematyka ustalona w Krajowym Programie Ramowym.

12 Priorytet 1 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.2- Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki 60,18 mln EUR UE + 10,62 mln EUR PL Cel: przyciągnięcie młodych ludzi do kariery naukowej przy jednoczesnym stymulowaniu rozwoju jakościowego kadry naukowej, jak i współpracy międzynarodowej; Beneficjenci: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (beneficjent systemowy) jednostki naukowe, studenci i doktoranci, wybitni uczeni, zespoły naukowców;

13 Priorytet 1 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Badania i rozwój nowoczesnych technologii Kwalifikowalność wydatków w ramach działania 1.2.: wynagrodzenia osób realizujących zadania projektu i osób administrujących; stypendia dla studentów, doktorantów i uczestników stażu podoktorskiego; koszt publikacji wyników badań w czasopismach typu open-access; Koszty ogólne (nie przekraczające 12% całkowitych kosztów projektu); Dla beneficjenta systemowego: wydatki na obsługę projektów i ocenę wniosków;

14 Priorytet 1 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Badania i rozwój nowoczesnych technologii Typy realizowanych projektów: Transfer wiedzy – dofinansowanie projektów badawczych realizowanych przez zespoły, których liderami będą wybitni uczeni z zagranicy; Udział studentów i absolwentów w realizacji projektów badawczych zgodne z priorytetami wskazanymi w PO IG, realizowane w najlepszych zespołach badawczych w Polsce; Wsparcie prac doktorskich w dziedzinach priorytetowych dla rozwoju gospodarki (nakierowane na zastosowania praktyczne); 4 grupy tematyczne: Ventures, Team, Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD), Welcome

15 Priorytet 1 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3 – Wsparcie projektów badawczych na rzecz przedsiębiorców 324,21 mln EUR UE + 57,21 mln EUR PL Cel: zdobywanie oraz zwiększenie skali wykorzystywania nowych rozwiązań niezbędnych dla rozwoju gospodarki i poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców oraz rozwoju polskiego społeczeństwa; Beneficjenci: Jednostki naukowe, konsorcja naukowo-przemysłowe;

16 Priorytet 1 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Badania i rozwój nowoczesnych technologii Kwalifikowalność wydatków w ramach działania 1.3.: wydatki na ocenę potencjału rynkowego przedmiotu prac rozwojowych i możliwości jego komercjalizacji, w tym profesjonalne badanie rynku i studium wykonalności; wydatki na certyfikację rezultatu projektu;

17 Priorytet 1 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Badania i rozwój nowoczesnych technologii Typy realizowanych projektów: dofinansowanie projektów rozwojowych o charakterze aplikacyjnym ukierunkowanych na bezpośrednie zastosowanie w praktyce na potrzeby branży/gałęzi gospodarki lub o szczególnym wymiarze społecznym; dofinansowanie uzyskiwania ochrony prawnej własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce; 3 grupy tematyczne: INFO, TECHNO, BIO

18 Priorytet 1 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.4 – Wsparcie projektów celowych 331,21 mln EUR UE + 58,45 mln EUR PL Cel: podniesienie innowacyjności przedsiębiorców dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R zrealizowanych na ich potrzeby; Beneficjenci: przedsiębiorcy, grupy przedsiębiorstw, konsorcja naukowo-przemysłowe;

19 Priorytet 1 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Badania i rozwój nowoczesnych technologii Typy realizowanych projektów: dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne prowadzone przez przedsiębiorców, grupy przedsiębiorców lub inne podmioty posiadające zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektów w praktyce;

20 Priorytet 1 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Badania i rozwój nowoczesnych technologii Tryb przeprowadzania naboru wniosków: otwarty konkurs złożonych wniosków- nabór ciągły przeprowadzany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości- Zespół Instrumentów Doradczych; lista projektów kluczowych opracowywana na podstawie rekomendacji Interdyscyplinarnego Zespołu do przygotowania listy projektów kluczowych dotyczących badań i rozwoju; Tryb oceny wniosków: wniosek składany jest do PARP-u; wnioskodawca ze współpracą z promotorem przygotowuje fiszkę projektową;

21 Harmonogram konkursów w I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

22 Harmonogram konkursów I i II osi priorytetowej PO Innowacyjna Gospodarka

23 Oś priorytetowa I Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Podziałanie 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight Ośrodek Przetwarzania Informacji Otwarte konkursy: oś priorytetowa I

24 Poddziałanie 1.1.1 Budżet: 3 857 142 Euro Termin składania dokumentów: do 30 maja 2008 r. Miejsce składania dokumentów: Dział Wdrażania Działania 1.1. i 1.3 PO IG, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa Otwarte konkursy: Poddziałanie 1.1.1

25 Uczestnicy konkursu: Jednostki naukowe z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych; Jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjów naukowo- przemysłowych; Podmioty realizujące projekty foresight; Samorządy województwa; Spółki powołane z udziałem wyżej wymienionych podmiotów niedziałające dla zysku. Projekt może być realizowany przez samodzielnego uczestnika lub w konsorcjum. W konsorcjum podmiotem wiodącym musi być jednostka naukowa. Otwarte konkursy: Poddziałanie 1.1.1

26 Cel projektu należy przedstawić w nawiązaniu do definicji produktu i rezultatu. Produkt: bezpośredni efekt realizacji projektu (rzeczy materialne lub niematerialne), mierzony konkretnymi wielkościami. Rezultat: bezpośrednie (dotyczące wnioskodawcy) oraz natychmiastowe (mierzone po zakończeniu lub jego części) efekty wynikające z dostarczenia produktu. Rezultat informuje o zmianach, jakie wystąpiły u wnioskodawcy bezpośrednio po zakończeniu projektu. Cele należy przedstawić na poziomie wskaźników produktu oraz rezultatu, w ścisłym powiązaniu ze skwantyfikowanymi wskaźnikami realizacji celów projektu. Otwarte konkursy: Poddziałanie 1.1.1

27 Katalog wskaźników dla działania podziałania 1.1.1: Produkt – wskaźniki obligatoryjne: liczba instytucji (jednostek naukowych) objętych wsparciem; liczba nowych miejsc pracy (EPC) związanych z działalnością B+R powstałych w trakcie realizacji projektu (w tym kobiety). Produkt – wskaźniki fakultatywne (należy wybrać co najmniej 3): liczba pracowników naukowych zaangażowanych w projekt; liczba opublikowanych raportów zawierających prognozowane scenariusze rozwoju technologii; liczba nowo powstałych portali internetowych, baz danych zawierających informacje na temat ekspertów z poszczególnych dziedzin nauki; liczba spotkań ekspertów i specjalistów dotyczących projektu; liczba zorganizowanych konferencji, warsztatów, seminariów; liczba pół, obszarów badawczych dotyczących przedmiotu projektu. Otwarte konkursy: Poddziałanie 1.1.1

28 Katalog wskaźników dla działania podziałania 1.1.1: Rezultat – wskaźniki obligatoryjne: liczba dokumentów strategicznych, w tym także regionalnych w zakresie rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i gospodarki opracowanych lub aktualizowanych jako efekt projektu foresight; liczba skomercjalizowanych badań B+R wykonanych w jednostce; liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC); liczba utworzonych nowych etatów badawczych. Rezultat – wskaźniki fakultatywne (należy wybrać co najmniej 3): liczba instytucji uczestniczących we wdrażaniu projektu; liczba dokumentów strategicznych dla polskich platform technologicznych, opracowanych lub aktualizowanych jako efekt projektu foresight; liczba opracowań, raportów będących wynikiem projektu; liczba przedstawionych scenariuszy rozwoju określonych dziedzin; liczba konferencji prezentujących wyniki projektu; liczba uczestników wspomnianych konferencji. Otwarte konkursy: Poddziałanie 1.1.1

29 Kwalifikowalność wydatków: Wydatki kwalifikowane w ramach projektu należy przedstawić zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności w ramach PO IG. Początek okresu kwalifikowalności wydatków dla działań 1.1 i 1.3 stanowi 1 stycznia 2007 r., a koniec okresu kwalifikowalności dla działań PO IG to 31 grudnia 2015 r. Otwarte konkursy: Poddziałania 1.1.1

30 Ocena wniosków o dofinansowanie Ocena formalna Ocena merytoryczna Wstępna Lista Rankingowa Projektów Lista Rankingowa Projektów Komisja Konkursowa Karta Oceny Zbiorczej Recenzenci Karta Oceny Merytorycznej MNiSW MRR Pracownicy Działu Wdrażania Działania 1.1. i 1.3 POIG

31 Recenzenci: wyłonieni w systemie losowania z Bazy Recenzentów OPI; dokonują oceny merytorycznej dostępu oraz oceny merytorycznej punktowej; oceny merytorycznej punktowej dokonują na Kartach Oceny Merytorycznej (maks. 100 pkt.), wymagana jest opinia dwóch Recenzentów. Eksperci: dokonują oceny wniosku, gdy oceny recenzentów różnią się co do sumy o więcej niż 30 pkt. Komisja Konkursowa: powoływana przez OPI po akceptacji ministra właściwego ds. nauki; skład: przedstawiciele środowiska naukowego i społeczno-gospodarczego, pracownicy MRR (ewentualnie), MNiSW oraz OPI; komisja stała powoływana dla wszystkich konkursów organizowanych przez OPI w danym roku kalendarzowym; akceptuje Bazę Recenzentów prowadzoną przez OPI; akceptuje lub zmienia kolejność wniosków na Wstępnej Liście Rankingowej. Otwarte konkursy: Poddziałania 1.1.1

32 Karta Oceny Merytorycznej: kryteria merytoryczne dostępu (0-1): Otwarte konkursy: Poddziałania 1.1.1

33 Karta Oceny Merytorycznej: kryteria merytoryczne – ocena punktowa:

34 Oś priorytetowa I Działanie 1.3 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Podziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe Ośrodek Przetwarzania Informacji Otwarte konkursy: oś priorytetowa I

35 Budżet konkursu: 59 142 857 Euro Termin składania dokumentów: Info: 27.04-31.08.08 r. Techno: 27.02-30.06.08 r. Bio: 27.03-31.07.08 r. Miejsce składania dokumentów: Dział Wdrażania Działania 1.1. i 1.3 PO IG, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa Otwarte konkursy: Poddziałanie 1.3.1

36 Poszczególne grupy tematyczne i terminy: 1.Info od 28 kwietnia do 31 sierpnia 2008 r. do godz. 16.15 technologie informacyjne i telekomunikacyjne sieci inteligentne, telekomunikacyjne i teleinformatyczne nowej generacji optotechnika nauki obliczeniowe 2. Techno od 27 lutego do 30 czerwca 2008 r. do godz. 16.15 nowe materiały i technologie nanotechnologie projektowanie systemów specjalizowanych mechatronika technologia i inżynieria chemiczna 3. Bio od 27 marca do 31 lipca 2008 r. do godz. 16.15 biotechnologia i bioinżynieria postęp biologiczny w rolnictwie i ochrona środowiska nowe wyroby i techniki medyczne Otwarte konkursy: Poddziałanie 1.3.1

37 Uczestnicy konkursu: Jednostki naukowe z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych; Jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjów naukowo- przemysłowych; Spółki powołane z udziałem wyżej wymienionych podmiotów niedziałające dla zysku. Projekt może być realizowany przez samodzielnego uczestnika lub w konsorcjum. W konsorcjum podmiotem wiodącym musi być jednostka naukowa.

38 Katalog wskaźników dla działania podziałania 1.3.1: Produkt – wskaźniki obligatoryjne: liczba instytucji (jednostek naukowych) objętych wsparciem; liczba pracowników naukowych zaangażowanych w projekt (w tym kobiety); liczba studentów zaangażowanych w realizację projektu; liczba doktorantów zaangażowanych w projekt (w tym kobiety); liczba nowych miejsc pracy (EPC) związanych z działalnością B+R powstałych w trakcie realizacji projektu ( w tym kobiety). Produkt – wskaźniki fakultatywne (należy wybrać min. 1): liczba aparatury naukowo-badawczej zakupionej w związku z realizowanym projektem; liczba przedsiębiorstw współpracujących z jednostką naukową podczas realizacji projektu. Otwarte konkursy: Poddziałanie 1.3.1

39 Rezultat – wskaźniki obligatoryjne: Liczba wdrożeń jako rezultat realizacji projektu rozwojowego; Liczba wynalazków zgłoszonych do ochrony patentowej jako efekt realizacji projektu rozwojowego (w tym patenty w zakresie wysokich technologii); Liczba skomercjalizowanych wyników badań B+R wykonanych w jednostce; Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC); Liczba utworzonych nowych etatów badawczych. Otwarte konkursy: Poddziałanie 1.3.1

40 Rezultat – wskaźniki fakultatywne (należy wybrać min. 4): Liczba przedsiębiorstw współpracujących z jednostką naukową po zakończeniu projektu; Liczba publikacji dotycząca wyników projektu rozwojowego; Liczba opublikowanych raportów zawierających wyniki realizacji projektu; Liczba nabywców wyników projektów rozwojowych; Liczba umów licencyjnych na wynalazki, know-how; Liczba przedsiębiorstw, które zaangażowały się w sformalizowaną współpracę; Liczba umów przekazania praw własności intelektualnej; Liczba opracowanych nowych rozwiązań technologicznych, linii technologicznych jako efekt realizacji projektu; Liczba przygotowanych zastosowań praktycznych gotowych do użycia/ wdrożenia (np.. Instrukcje/ wytyczne). Otwarte konkursy: Poddziałanie 1.3.1

41 Kryteria Merytoryczne Dostępu (0-1): 1.Zgodność z celami PO IG i opisem w Szczegółowym opisie priorytetów; 2.Możliwość wdrożenia i wykorzystania wyników w gospodarce; 3.Zasadność planowanych wydatków w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu; 4.Harmonogram projektu umożliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia; 5.Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres min. 5 lat od jego zakończenia; 6.Wskaźniki produktu i rezultatu są: obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu. Otwarte konkursy: Poddziałanie 1.3.1

42 Kryteria Merytoryczne – ocen punktowa (maks. 100 punktów): 1.Nowoczesność proponowanych rozwiązań w porównaniu do aktualnego stanu wiedzy zakresie objętym projektem; 2.Poziom naukowy projektu; 3.Społeczna lub gospodarcza użyteczność planowanych wyników projektu; 4.Przydatność do wdrażania technologii, mogących przyczynić się do wzrostu konkurencyjności wyspecjalizowanych gałęzi gospodarki krajowej lub których rozwój w świecie jest najszybszy i przynosi efekty ekonomiczne; 5.Zapotrzebowanie rynku na wyniki projektu; 6.Znaczenie zadań przewidzianych do finansowania dla realizacji celów polityki naukowej i innowacyjnej państwa; Otwarte konkursy: Poddziałanie 1.3.1

43 Kryteria Merytoryczne – ocen punktowa (maks. 100 punktów): 7. Kompleksowość problemów objętych projektem; 8. Możliwość wykorzystania wyników projektu przez więcej niż jeden podmiot; 9. Posiadanie zasobów organizacyjnych i ludzkich wystarczających do przeprowadzenia projektu; 10. Powiązanie z innymi projektami o zbliżonej tematyce (projekt jest częścią projektu realizowanego w ramach współpracy międzynarodowej); 11. Znaczenie przewidzianych do realizacji prac lub zadań dla rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie nauki i techniki; 12. Zakres dotychczasowej współpracy beneficjenta z krajowymi i zagranicznymi zespołami badawczymi i przedsiębiorstwami w zakresie podobnym do składanego projektu; 13. Udział młodych naukowców w projekcie; 14. Projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Otwarte konkursy: Poddziałanie 1.3.1

44 Oś priorytetowa I Działanie 1.3 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Podziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R Ośrodek Przetwarzania Informacji Otwarte konkursy: oś priorytetowa I

45 Budżet konkursu: 3 134 670 Euro Termin składania dokumentów: do 28 czerwca 2008 r. Miejsce składania dokumentów: Dział Wdrażania Działania 1.1. i 1.3 PO IG, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa Otwarte konkursy: Poddziałanie 1.3.1

46 Otwarte konkursy: Poddziałanie 1.3.2 Uczestnicy konkursu: Jednostki naukowe z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych; Jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjów naukowo- przemysłowych; Spółki powołane z udziałem wyżej wymienionych podmiotów niedziałające dla zysku. Projekt może być realizowany przez samodzielnego uczestnika lub w konsorcjum. W konsorcjum podmiotem wiodącym musi być jednostka naukowa.

47 Katalog wskaźników dla działania podziałania 1.3.2 Produkt – wskaźniki obligatoryjne: liczba zgłoszeń krajowych w zakresie ochrony własności przemysłowej w ramach projektu; liczba zgłoszeń za granicą, w tym EPO i USPTO; liczba przedsiębiorstw współpracujących z jednostką naukową w trakcie trwania projektu. Rezultat – wskaźniki obligatoryjne: liczba opublikowanych raportów zawierająca wyniki realizacji projektu; liczba patentów uzyskanych w kraju w wyniku realizacji projektu; liczba patentów uzyskanych za granica w wyniku realizacji projektu; liczba skomercjalizowanych badań B+R wykonywanych w jednostce naukowej. Otwarte konkursy: Poddziałanie 1.3.2

48 Kryteria Merytoryczne Dostępu (0-1): 1.Zgodność z celami PO IG i opisem w Szczegółowym opisie priorytetów; 2.Możliwość wdrożenia i wykorzystania wyników w gospodarce; 3.Zasadność planowanych wydatków w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu; 4.Harmonogram projektu umożliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia; 5.Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres min. 5 lat od jego zakończenia; 6.Wskaźniki produktu i rezultatu są: obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu. Otwarte konkursy: Poddziałanie 1.3.2

49 Kryteria Merytoryczne – ocena punktowa (maks. 100 punktów): 1.Projekt dotyczy wynalazku z zakresu wysokich technologii; 2.Możliwość zastosowania wynalazku przez przedsiębiorców mających siedzibę w Polsce; 3.Zapotrzebowanie rynku na wyniki projektu; 4.Możliwość uzyskania dla gospodarki krajowej dochodów zza granicy lub opłat za wykorzystanie praw własności przemysłowej, objętych wnioskiem; 5.Poziom naukowy projektu; 6.Projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Otwarte konkursy: Poddziałanie 1.3.2

50 Dodatkowe informacje: www.opi.org.pl Otwarte konkursy: Poddziałania 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2

51 Otwarte konkursy: Działanie 1.2 Oś priorytetowa I Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki VENTURES, TEAM, MPD Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

52 Otwarte konkursy: Działanie 1.2 Ventures – projekty aplikacyjne realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów, mające zastosowanie w gospodarce; dopuszczalne są projekty ze wszystkich dziedzin nauki MPD Międzynarodowe Projekty Doktoranckie – projekty realizowane w trakcie studiów doktoranckich w Polsce w ramach współpracy międzynarodowej jednostek naukowych; Team – projekty, w których uczestniczą studenci, doktoranci i uczestnicy staży podoktorskich realizowane w najlepszych zespołach badawczych w Polsce. Decyduje data wpływu wniosku w wersji papierowej, a nie data nadania, przy czym w ostatnim dniu składania wniosków tj. 16 maja 2008 r., będą one przyjmowane wyłącznie do godziny 16:00.

53 VENTURES, MPD, TEAM VENTURESMPDTEAM BUDŻET1 000 000 PLN13 500 000 PLN13 000 000 PLN DOFINANSOWANIEdo 100% kosztów kwalifikowanych CZAS TRWANIA PROJEKTU 1 - 3 lata4 - 5 lat2 – 4 lata BENEFICJENCI Studenci Absolwenci Doktoranci DoktoranciStudenci Doktoranci Uczestnicy stażu WARTOŚĆ STYPENDIUM Studenci i absolwenci 1500 PLN/m-c Doktoranci 3000 lub 3500 PLN/m-c Doktoranci w kraju 3000 lub 3500 PLN/m-c za granicą 4500 lub 5000 PLN/m-c Student 1000 PLN/m-c Doktorant 3000 lub 3500 PLN/m-c Stażysta 5000 PLN/m-c

54 VENTURES CEL: zwiększenie liczby projektów realizowanych przez młodych naukowców, podniesienie atrakcyjności kariery naukowej w Polsce, zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową. Wsparcie mogą uzyskać projekty aplikacyjne realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów. Projekty mogą być realizowane we wszystkich dziedzinach, gdyż nadrzędnym celem jest ich przydatność dla działalności gospodarczej.

55 VENTURES Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie: Wniosek składa jednostka naukowa, w której realizowany będzie projekt wraz z kierownikiem projektu, który posiada status: a) studenta, który ukończył co najmniej 3 rok studiów lub b) absolwenta studiów magisterskich do 3 roku po ukończeniu ww. studiów zatrudnionego na etacie naukowo-dydaktycznym lub c) doktoranta, tj. uczestnika studiów doktoranckich. Jednostka, aby móc ubiegać się o dofinansowanie: a) zapewnia opiekę pracownika naukowego, którym może być np. promotor pracy magisterskiej lub doktorskiej, b) zapewnia odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczych, zgodnie z zakresem badań zaprezentowanym we wniosku oraz dostęp do aparatury badawczej, c) określa we wniosku podział praw własności intelektualnej do wyników projektu.

56 Międzynarodowe Projekty Doktoranckie Cele Programu MPD: podniesienie poziomu badań naukowych realizowanych w Polsce przez młodych naukowców w okresie przygotowywania prac doktorskich, zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej polskich jednostek. Wsparcie mogą uzyskać projekty realizowane w trakcie studiów doktoranckich w Polsce w ramach współpracy międzynarodowej jednostek naukowych. W przypadku jednakowej wartości naukowej wniosków, projekty, których tematyka będzie się mieściła w obszarach określonych jako Bio, Info, Techno będą preferowane w procedurze wyboru, tym niemniej projekty niemieszczące się tematycznie w ww. obszarach nie będą wykluczane z finansowania.

57 MPD Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie: Konsorcja: składające się co najmniej z jednej jednostki polskiej i co najmniej z jednej zagranicznej, jednostka w Polsce, mająca prawo nadawania stopnia naukowego doktora, występuje jako jednostka zatrudniająca koordynatora konsorcjum, jednostka w Polsce posiada pierwszą kategorię w ocenie parametrycznej jednostek, koordynatorem projektu jest kierownik konsorcjum, a wykonawcami doktoranci, w realizację projektu zaangażowanych jest min. 5 samodzielnych pracowników naukowych po stronie polskiej i min. 5 po stronie zagranicznej, w ramach konsorcjum koordynator zobowiązany jest do przeprowadzenia konkursu otwartego na doktorantów (do 10 po stronie polskiej).

58 TEAM Cele Programu Team: zwiększenie zaangażowania młodych naukowców w pracach badawczych, podniesienie atrakcyjności kariery naukowej w Polsce. Wsparcie mogą uzyskać projekty, w których uczestniczą studenci, doktoranci i uczestnicy staży podoktorskich realizowane w najlepszych zespołach i laboratoriach w Polsce. Projekty mogą być realizowane w trzech obszarach tematycznych określonych jako Bio, Info, Techno.

59 TEAM Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie: Wniosek składa jednostka naukowa wraz z kierownikiem projektu. W ramach projektu kierownik zobowiązany jest do przeprowadzenia otwartego naboru członków zespołu otrzymujących stypendium ze środków na realizację projektu. Uprawnieni do udziału w konkursie organizowanym przez kierownika projektu są: a) studenci, którzy w chwili rozpoczęcia finansowania ukończyli co najmniej 3 rok studiów, b) doktoranci, tj. uczestnicy studiów doktoranckich, c) uczestnicy stażu podoktorskiego, którzy w chwili rozpoczęcia finansowania nie przekroczyli 4 roku po uzyskaniu stopnia doktora. W wyniku naboru całkowita liczba studentów, doktorantów i uczestników stażu podoktorskiego w zespole musi być nie mniejsza niż 6 osób.

60 VENTURES, MPD, TEAM Koszty kwalifikowane: a) wynagrodzenia i pozapłacowe koszty pracy osób zaangażowanych w realizację projektu (bez wynagrodzenia opiekuna naukowego projektu), b) stypendia dla studenta, absolwenta lub doktoranta, c) Amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości, d) wydatki na zakup wyposażenia laboratoryjnego (do 20% kosztów kwalifikowalnych), e) wydatki na zakup materiałów i surowców, oprogramowania i licencji na oprogramowanie, f) wydatki na zakup usług badawczych, ekspertyz technicznych i finansowych, g) nabycie publikacji, dostęp do baz danych i innych odpłatnych źródeł informacji ( 5% kosztów kwalifikowalnych),

61 VENTURES, MPD, TEAM h) ochrona patentowa i doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej, opłaty za pierwsze zgłoszenie patentowe będące bezpośrednim wynikiem realizowanego projektu, i) promocja projektu, j) publikacja wyników badań w czasopismach typu Open Access, k) koszty ogólne do 10 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu, l) VAT, który nie może zostać odzyskany przez wnioskodawcę, w oparciu o obowiązujące przepisy krajowe, ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), m) wydatki na wymianę międzynarodową prowadzoną w ramach projektu i delegacje krajowe.

62 VENTURES, MPD, TEAM Budżet: Cześć stypendialnaCzęść projektowa StypendiaGrant w wysokości nie przekraczającej 35 000 PLN/rok Koszty ogólne projektu (m.in. opłaty czynszowe, koszty administracyjne, koszty zarządzania projektem, opłaty za energię, ogrzewanie), które nie mogą przekroczyć 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu (tj. 10% sumy środków z części stypendialnej i projektowej).

63 VENTURES, MPD, TEAM Ocena projektu: 1.Ocena formalna (zgodnie z wymogami Szczegółowego Opisu priorytetów PO IG) wymogi formalne – wniosek wymogi formalne – wnioskodawca wymogi formalne – projekt 2.Ocena merytoryczna: Etap I: (recenzja 3 zewnętrznych recenzentów – ekspertów) liczba punktów (maks. 100) rekomendacja (od 5 do 1) Etap II: (dla wniosków z rekomendacją min. 3 i min. 75 pkt z oceny punktowej.) Rozmowa kwalifikacyjna

64 Etap I Ocena merytoryczna dokonywana przez recenzentów zewnętrznych (ekspertów): 1.Ocena wniosku w skali punktowej (maks. 100 pkt.) 2.Przyznanie rekomendacji: Wniosek wybitny, który powinien z całą pewnością uzyskać dofinansowanie – 5 Wniosek bardzo dobry, który powinien być finansowany – 4 Wniosek dobry, który może być finansowany, jeśli wystarczy środków – 3 Wniosek mierny, który raczej nie powinien zostać finansowany – 2 Wniosek słaby, który nie powinien zostać finansowany -1 VENTURES, MPD, TEAM

65 Etap II Rozmowa kwalifikacyjna – kryteria: a)ocena recenzentów – wyjaśnienie ewentualnych rozbieżności w ocenach; b)ocena, czy wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatu projektu przez okres min. 5 lat od jego zakończenia (0/1); c)ocenę wskaźników projektu, czy odzwierciedlają założone cele projektu, czy są adekwatne dla danego rodzaju projektu (0/1); d)wątpliwości związane z budżetem projektu, wyjaśnienie ewentualnych kosztów nieuzasadnionych lub niekwalifikowanych. VENTURES, MPD, TEAM

66 Dodatkowe informacje: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej Ul. Grażyny 11 00-548 Warszawa Zespół ds. Programów finansowanych z Funduszy Strukturalnych tel. + 48 22 424 03 06 + 48 22 424 02 26 + 48 22 424 02 25 + 48 22 424 02 52 fax.: + 48 22 845 95 05 e-mail: fundusze@fnp.org.plfundusze@fnp.org.pl www.fnp.org.pl

67 Priorytet 2 Infrastruktura sfery B+R Cel priorytetu: Wzrost konkurencyjności polskiej nauki poprzez konsolidację oraz modernizację infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej najlepszych jednostek naukowych działających w Polsce

68 Priorytet 2 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.1 –Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym. 591,96 mln EUR UE + 104,46 mln EUR Pl Cel: rozwój infrastruktury jednostek naukowych w ośrodkach o wysokim potencjale badawczym, umożliwiającym prowadzenie wysokiej jakości badań. Beneficjenci: jednostki naukowe( z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych), jednostki naukowe wchodzące w skład sieci naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Brak specyficznych reguł dotyczących kwalifikowalności wydatków.

69 Priorytet 2 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Infrastruktura sfery B+R Typy realizowanych projektów: rozwój infrastruktury ośrodków naukowych o wysokim potencjale; rozwój specjalistycznych laboratoriów badawczych; projekty realizowane w zakresie Polskiej Mapy Drogowej w dziedzinie Dużych Obiektów Infrastruktury Badawczej;

70 Priorytet 2 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.2 – Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych. 301,00 mln EUR UE + 53,12 mln EUR PL Cel: rozwój obiektów infrastruktury badawczej służących do budowy współpracy naukowej między różnymi krajowymi ośrodkami badawczymi, a także lepsze wykorzystanie środków finansowych i infrastruktury dzięki synergii działań; Beneficjenci: jednostki naukowe( z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych), jednostki naukowe wchodzące w skład sieci naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;

71 Priorytet 2 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Infrastruktura sfery B+R Typy realizowanych projektów: Dofinansowanie projektów inwestycyjnych polegających na: wytworzeniu nowej wspólnej infrastruktury naukowo-badawczej; przeniesieniu infrastruktury naukowo-badawczej; możliwość zawarcia komponentu obejmującego szkolenia dla pracowników w zakresie eksploatacji i zarządzania dużą infrastrukturą badawczą;

72 Priorytet 2 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Infrastruktura sfery B+R Kryteria wyboru realizowanych projektów: posiadanie przez wnioskodawcę programu badań; zasięg użytkowania inwestycji budowlanej/aparatury i przewidywany okres jej wykorzystywania; kategoria jednostki naukowej; przygotowanie jednostki naukowej do inwestycji; priorytetowy charakter badań naukowych; wykorzystanie aparatury do prac B+R na rzecz gospodarki; uprawdopodobnienie wyższej efektywności użytkowania wspólnej aparatury przez jednostki naukowe;

73 Priorytet 2 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Infrastruktura sfery B+R Tryb przeprowadzania naboru wniosków: otwarty konkurs naboru wniosków- dwa nabory w ciągu roku przeprowadzany przez Departament Funduszy Europejskich MNiSW; Tryb oceny wniosków: wniosek jest oceniany przez Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą członkowie komisji Rady Nauki oraz zewnętrzni eksperci. Zespół ustala również listę rankingową projektów; ostateczną decyzję podejmuje Instytucja Zarządzająca (MRR), umowę podpisuje Departament Funduszy Europejskich

74 Priorytet 2 – Kwalifikowalność wydatków wydatki na nabycie, wytworzenie lub modernizację aparatury naukowo- badawczej; koszty instalacji; wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych; koszty leasingu (urządzeń i aparatów); wydatki na zakup robót i materiałów budowlanych; wydatki na uzyskanie certyfikatu (do 5% kosztów kwalifikowanych); wydatki na zakup gruntów (do10% kosztów kwalifikowanych) wydatki na zakup wyposażenia i oprogramowania; wkład niepieniężny w formie dóbr wniesionych do projektu; wydatki na usługi doradcze i transfer wiedzy; wydatki na promocję projektu; Koszty ogólne; Podatek VAT;

75 Priorytet 2 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.3 – Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Cel: zapewnienie środowisku naukowemu w Polsce stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej; umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego; zapewnienie jednostkom naukowym mającym siedzibę w Polsce łączności z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi; Beneficjenci: jednostki naukowe( z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych), jednostki wiodące MAN, centra KDM, jednostki naukowe wchodzące w skład sieci naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;

76 Priorytet 2 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Infrastruktura sfery B+R Kwalifikowalność wydatków w ramach działania 2.3.: wydatki na nabycie, wytworzenie lub modernizację aparatury i urządzeń IT zaliczanej do środków trwałych; wydatki na zakup wyposażenia, materiałów i oprogramowania, okresowych licencji na oprogramowania; opłaty związane z uzyskaniem szerokopasmowego dostępu do sieci; opłaty telekomunikacyjne związane z transmisją danych; Wynagrodzenia osób realizujących zadania projektu w zakresie rozwoju zawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych, w tym osób zarządzających projektem;

77 Priorytet 2 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Infrastruktura sfery B+R Typy realizowanych projektów: 1.rozwój infrastruktury informatycznej nauki w zakresie: inwestycji związanych z rozwojem zawansowanej infrastruktury sieciowej; inwestycji polegających na zakupie zaawansowanych rozwiązań informatycznych, w tym sprzętu wykorzystującego technologie informatyczne; 2.rozwój zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej w zakresie: tworzenia i prowadzenia baz danych zawierające informacje o wynikach i warunkach dostępu do wyników projektów badawczych; tworzenie i udostępnianie baz danych publikacji naukowych; 3.rozwój zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych dla środowiska naukowego.

78 Priorytet 2 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Infrastruktura sfery B+R Kryteria wyboru realizowanych projektów: zasadność planowanego zakresu rzeczowego projektu; posiadanie doświadczenia i zasobów wystarczających do przeprowadzenia projektu; stopień dotychczasowego wykorzystania infrastruktury sieciowej; zakres współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami znaczenie projektu dla dziedzin nauki; planowany zakres wykorzystania inwestycji; zakres dofinansowania z innych źródeł; liczba objętych nim jednostek; dostęp dla innych podmiotów;

79 Otwarte konkursy: działanie 2.1, 2.2 i 2.3 Oś priorytetowa II Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

80 Otwarte konkursy: działanie 2.1, 2.2 i 2.3 Działanie 2.1Działanie 2.2.Działanie 2.3 Sygnatura konkursu Konkurs zamknięty nr 1/PO IG/2.1/2008 Konkurs zamknięty nr 1/POIG/2.2./2008 Wniosek POIG- 2.3 – Konkurs Nr I Budżet90 474 510 mln Euro42 058 824 mln Euro80 mln Euro Miejsce składania dokumentów MNiSW Departament Funduszy Europejskich MNiSW Departament Systemów Informatycznych Nauki Poziom współfinansowania 85% EFRR, 15% wkład krajowy Termin składania dokumentów do 29 sierpnia 2008 r. do godz. 16.15 (liczy się data stempla pocztowego)

81 Otwarte konkursy: działanie 2.1 Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym Konkurs zamknięty nr 1/PO IG/2.1/2008 Typy projektów: Rozwój infrastruktury ośrodków naukowych o wysokim potencjale, Rozwój specjalistycznych laboratoriów badawczych, Wsparcie projektów realizowanych w zakresie Polskiej Mapy Drogowej, w dziedzinie Dużych Obiektów Infrastruktury Badawczej, w tym ściśle współpracujących z przedsiębiorcami (Centra Doskonałości, laboratoria badawcze świadczące specjalistyczne usługi badawcze) – w tym projekty typu zaprojektuj – wybuduj.

82 Otwarte konkursy: działanie 2.1 Projektodawcy: jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych), jednostki naukowe wchodzące w skład sieci naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, spółki powołane z udziałem tych podmiotów nie działające dla zysku. Projekt może być realizowany w ramach konsorcjum naukowo- przemysłowego lub umowy o współpracę.

83 Wskaźniki produktu: PRODUKT- wskaźniki obligatoryjne liczba objętych wsparciem ośrodków o wysokim potencjale badawczym; liczba wybudowanych laboratoriów; liczba zmodernizowanych laboratoriów; liczba nowych specjalistycznych miejsc pracy (EPC) powstałych w wyniku realizacji projektu związanych z funkcjonowaniem i obsługą dużej infrastruktury badawczej; PRODUKT – wskaźniki fakultatywne (należy wybrać co najmniej 2) liczba zakupionej aparatury naukowo-badawczej; powierzchnia nowo powstałych obiektów; powierzchnia zmodernizowanych obiektów naukowo-badawczych; liczba zmodernizowanych obiektów wpływających na poprawę parametrów efektywności energetycznej. Otwarte konkursy: działanie 2.1

84 Wskaźniki rezultatu: REZULTAT – wskaźniki obligatoryjne udział środków (w tym budżetowych i PO IG) przeznaczonych na zakup aparatury naukowo-badawczej o znaczeniu środowiskowym* w kwocie całości środków przeznaczonych na zakup aparatury B+R; liczba przedsiębiorstw korzystających z usług wybudowanych laboratoriów badawczych i specjalistycznych (łącznie); liczba przedsiębiorstw korzystających z usług zmodernizowanych laboratoriów badawczych i specjalistycznych (łącznie); liczba uzyskanych akredytacji przez wsparte laboratoria badawcze i specjalistyczne; liczba projektów badawczych, rozwojowych i celowych realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury sfery B+R; liczba projektów prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury sfery B+R; liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC); liczba utworzonych nowych etatów badawczych;

85 Otwarte konkursy: działanie 2.1 Wskaźniki rezultatu: REZULTAT- wskaźniki fakultatywne (należy wybrać co najmniej 4) liczba jednostek naukowych korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej; liczba instytucji korzystających ze wspartej aparatury naukowo-badawczej liczba umów o wykorzystanie stworzonej infrastruktury- badawczej; liczba osób korzystających ze szkoleń w zakresie obsługi i eksploatacji zakupionej specjalistycznej aparatury badawczej; liczba projektów/ przedsięwzięć będących podstawą do uczestnictwa w realizacji Programów Ramowych UE; liczba naukowców zatrudnionych do obsługi stworzonej infrastruktury badawczej; liczba pracowników personelu pomocniczego i technicznego zatrudnionych do obsługi stworzonej infrastruktury badawczej; liczba naukowców wykorzystujących wspartą infrastrukturę badawczą; liczba studentów wykorzystujących wspartą infrastrukturę badawczą. *Aparatura wykorzystywana przez więcej niż 1 jednostkę naukową w ramach sformalizowanego porozumienia.

86 Otwarte konkursy: Działanie 2.1 Ocena: 1.Ocena formalna ( dokonywana przez pracowników Departamentu Funduszy Europejskich zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO IG 1007-2013): Wymogi formalne – wniosek Wymogi formalne – wnioskodawca Wymogi formalne – projekt 2.Ocena merytoryczna ( dokonuje jej Zespół zadaniowy powołany przez MNiSW; Zespół może zasięgnąć opinii ekspertów zewnętrznych ): Kryteria dostępu (ocena 0/1) Kryteria merytoryczne (ocena punktowa, maks. 100 pkt.)

87 Kryteria merytoryczne dostępu dla działania 2.1 (ocena 0-1): a) zgodność z celami PO IG i opisem działania w Szczegółowym opisie priorytetów, b) zasadność planowanych wydatków w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu, c) zasadność planowanego zakresu rzeczowego inwestycji, d) przygotowanie wnioskodawcy do realizacji inwestycji, e) harmonogram projektu umożliwia prawidłowa i terminowa realizacje przedsięwzięcia, f) wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres min. 5 lat od zakończenia projektu, g) wskaźniki produktu i rezultatu są: · obiektywnie weryfikowalne, · odzwierciedlają założone cele projektu, · adekwatne. Otwarte konkursy: działanie 2.1

88 Kryteria merytoryczne dla działania 2.1 (ocena punktowa): a) potencjał wykorzystania inwestycji do prac B+R na rzecz gospodarki, b) priorytetowy charakter badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych przez wnioskodawcę, c) wykorzystanie wspartej infrastruktury do prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach tematycznych wskazanych w PO IG, d) kategoria jednostki naukowej (zgodnie z zasadami oceny parametrycznej MNiSW), e) poziom przedstawionego przez wnioskodawcę programu badań, do realizacji którego niezbędna jest planowana inwestycja, Otwarte konkursy: Działanie 2.1

89 Otwarte konkursy: działanie 2.1 g) zasięg użytkowania aparatury (ogólnokrajowy, środowiskowy, jednostkowy) i przewidywany okres jej wykorzystywania, h) projekt realizowany w zakresie Polskiej Mapy Drogowej w dziedzinie Dużych Obiektów Infrastruktury Badawczej, i) planowany sposób finansowania kosztów utrzymania i ubytkowania przedmiotu inwestycji, j) znaczenie przewidzianych do realizacji prac lub zadań dla rozwoju k) międzynarodowej współpracy w zakresie nauki i techniki, projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne.

90 Otwarte konkursy: działanie 2.2 Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych Konkurs zamknięty nr 1/PO IG/2.2./2008 Typy projektów: Wytworzenie nowej wspólnej infrastruktury naukowo-badawczej Przeniesienie infrastruktury naukowo-badawczej

91 Otwarte konkursy: działanie 2.2 Projektodawcy: jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo- rozwojowych), jednostki naukowe wchodzące w skład sieci naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, spółki powołane z udziałem tych podmiotów nie działające dla zysku. Projekt może być realizowany w ramach konsorcjum naukowo- przemysłowego lub umowy o współpracę.

92 Wskaźniki produktu: PRODUKT- wskaźniki obligatoryjne liczba jednostek naukowych tworzących wspólną infrastrukturę (skonsolidowane ośrodki badawcze); liczba nowych specjalistycznych miejsc pracy (EPC) powstałych w wyniku realizacji projektu związanych z funkcjonowaniem i obsługą dużej infrastruktury badawczej; PRODUKT – wskaźniki fakultatywne (należy wybrać co najmniej 3) liczba wybudowanych laboratoriów w ramach projektu; liczba zmodernizowanych laboratoriów w ramach projektu; liczba zakupionej aparatury naukowo-badawczej; powierzchnia nowopowstałych obiektów naukowo-badawczych; powierzchnia zmodernizowanych obiektów naukowo-badawczych; liczba zmodernizowanych obiektów wpływających na poprawę parametrów efektywności energetycznej. Otwarte konkursy: działanie 2.2

93 Wskaźniki rezultatu: REZULTAT – wskaźniki obligatoryjne udział środków (w tym budżetowych i PO IG) przeznaczonych na zakup aparatury naukowo-badawczej o znaczeniu środowiskowym w kwocie całości środków przeznaczonych na zakup aparatury B+R; liczba przedsiębiorstw korzystających z usług wspartych laboratoriów badawczych i specjalistycznych (łącznie); liczba uzyskanych akredytacji przez wsparte laboratoria badawcze i specjalistyczne; liczba jednostek naukowych korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej; liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC); liczba utworzonych nowych etatów badawczych. Otwarte konkursy: działanie 2.2

94 Wskaźniki rezultatu: REZULTAT- wskaźniki fakultatywne (należy wybrać co najmniej 5) liczba projektów badawczych, rozwojowych i celowych zrealizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury; liczba projektów prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury sfery B+R ; liczba instytucji korzystających ze wspartej aparatury naukowo-badawczej; liczba osób korzystających ze szkoleń w zakresie obsługi i eksploatacji zakupionej specjalistycznej aparatury badawczej; liczba umów o wykorzystanie wspartej infrastruktury- badawczej; liczba projektów/przedsięwzięć będących podstawą do uczestnictwa w realizacji Programów Ramowych UE; liczba naukowców zatrudnionych do obsługi wspartej infrastruktury badawczej; liczba pracowników personelu pomocniczego i technicznego zatrudnionych do obsługi wspartej infrastruktury badawczej; liczba naukowców wykorzystujących wspartą infrastrukturę badawczą; liczba studentów wykorzystujących wspartą infrastrukturę badawczą. Otwarte konkursy: działanie 2.2

95 Kryteria merytoryczne dostępu dla działania 2.2 (ocena 0-1): a) zgodność z celami PO IG i opisem działania w Szczegółowym opisie priorytetów, b) zasadność planowanych wydatków w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu, c) zasadność planowanego zakresu rzeczowego inwestycji, d) przygotowanie wnioskodawcy do realizacji inwestycji, e) harmonogram projektu umożliwia prawidłowa i terminowa realizacje przedsięwzięcia, f) wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres min. 5 lat od zakończenia projektu, g) wskaźniki produktu i rezultatu są: · obiektywnie weryfikowalne, · odzwierciedlają założone cele projektu, · adekwatne. Otwarte konkursy: działanie 2.2

96 Kryteria merytoryczne dla działania 2.2 (ocena punktowa): a)Projekt jest inwestycją o znaczeniu ponadregionalnym; b)Poziom przedstawionego przez wnioskodawcę programu badań, dla którego niezbędna jest planowa inwestycja: c)Zakres użytkowania inwestycji budowlanej/aparatury (liczba użytkowników zbudowanej infrastruktury badawczej) i przewidywany okres użytkowania; d)Kategorie jednostek naukowych biorących udział w projekcie (zgodnie z zasadami oceny parametrycznej MNiSW); e)Planowany sposób finansowania kosztów utrzymania i użytkowania przedmiotu inwestycji; Otwarte konkursy: działanie 2.2

97 Kryteria merytoryczne dla działania 2.2 (ocena punktowa): f) Priorytetowy charakter badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych przez jednostki uczestniczące w projekcie; g)Wykorzystanie wspartej infrastruktury do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach tematycznych wskazanych w PO IG; h)Wykorzystanie inwestycji do prac B+R na rzecz gospodarki; i)Znaczenie przewidzianych do realizacji prac lub zadań dla rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie nauki i techniki; j)Projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne wymienione w art.. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Otwarte konkursy: działanie 2.2

98 Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki Poddziałanie 2.3.1 Rozwój infrastruktury informatycznej nauki oraz zapewnienie jej działania Poddziałanie 2.3.2 Rozwój zasobów informatycznych nauki w postaci cyfrowej Poddziałanie 2.3.3 Rozwój zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych dla środowiska naukowego Otwarte konkursy: działanie 2.3

99 Do konkursu mogą przystąpić następujący projektodawcy: jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych), jednostki wiodące MAN (miejskie akademickie sieci naukowe), Centra Komputerów Dużej Mocy, jednostki naukowe wchodzące w skład sieci naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, spółki powołane z udziałem ww. podmiotów nie działające dla zysku. Projekt może być realizowany w ramach konsorcjum, grupy lub umowy. Otwarte konkursy: działanie 2.3

100 Ocena wniosków: Ocena wniosków przeprowadzana jest w dwóch etapach: ocena formalna i ocena merytoryczna, wg kryteriów oceny projektów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący dla PO IG 1. Ocena formalna dokonywana jest przez pracowników Wydziału Funduszy Strukturalnych Infrastruktury i Zasobów Informacyjnych Nauki w Departamencie Systemów Informatycznych Nauki. Otwarte konkursy: działanie 2.3

101 2. Ocena merytoryczna dokonywana jest przez Zespół Zadaniowy ds. Infrastruktury Informatycznej (zwany dalej Zespołem), powołany i upoważniony do oceny wniosków w ramach Działania 2.3 POIG przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ocena merytoryczna dokonywana jest w dwóch etapach: a) pierwszy etap polega na ocenie projektów wg kryteriów merytorycznych dostępu; b) drugi etap polega na ocenie wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę w etapie pierwszym, wg kryteriów merytorycznych punktowych. Otwarte konkursy: działanie 2.3

102 Dodatkowe informacje: www.nauka.gov.pl Otwarte konkursy: działanie 2.1, 2.1. i 2.3

103 Przydatne adresy www.kpk.gov.pl www.mwww.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.nauka.gov.pl

104 Dziękujemy za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa tel: 0 22 828 74 81 fax: 0 22 828 53 70 e-mail: kpk@kpk.gov.pl Osoby do kontaktu: Małgorzata Snarska – Świderska malgorzata.snarska@kpk.gov.pl malgorzata.snarska@kpk.gov.pl


Pobierz ppt "Fundusze strukturalne dla wyższych uczelni na lata 2007-2013 Małgorzata Snarska- Świderska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google