Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze strukturalne dla wyższych uczelni

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze strukturalne dla wyższych uczelni"— Zapis prezentacji:

1 Fundusze strukturalne dla wyższych uczelni
na lata Małgorzata Snarska- Świderska

2 Innowacyjna Gospodarka
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet 1 i 2

3 Budżet PO Innowacyjna Gospodarka
9 711,6 mln EUR – łączna wartość zaangażowanych środków publicznych, 8 254,9 mln EUR – środki publiczne z EFRR (85%) 12,3 % całości środków zaangażowanych w realizację Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO),

4 Instytucja Pośrednicząca
Departament Funduszy Europejskich MNiSW pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach dwóch osi priorytetowych Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Priorytet 2 Infrastruktura sfery B+R 2 234,3 mln EUR z EFRR – na realizację Priorytetu 1 i 2 – wsparcie dla sfery B+R i jej współpracy z gospodarką

5 PO Innowacyjna Gospodarka – układ priorytetów i działań (cz. I)
Badania i rozwój nowoczesnych technologii Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R Priorytet 3. Kapitał dla innowacji Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym Działanie 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej Działanie 4.1. Wsparcie wdrożeń Wyników B+R Działanie 3.2. Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka Działanie 4.2. Inwestycje związane z działalnością B+R W przedsiębiorstwach Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych PO Innowacyjna gospodarka Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Działanie 4.3. Kredyt Technologiczny Działanie 1.3. Wsparcie projektów badawczych na rzecz przedsiębiorców Działanie 2.3. Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki

6 PO Innowacyjna Gospodarka – układ priorytetów i działań (cz. II)
Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Priorytet 5. Dyfuzja innowacji Priorytet 7. Informatyzacja administracji na rzecz przedsiębiorstw. Działanie 5.1. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 6.1. Paszport do eksportu Wsparcie ma być przeznaczone m.in. na rozwój infrastruktury sieci łączności elektronicznej, budowę zintegrowanych platform usług publicznych, tworzenie publiczno-prawnych portali internetowych czy rozwój kształcenia na odległość przy wykorzystaniu Internetu. Działanie 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów oraz stref inwestycyjnych Działanie 5.2. Wspieranie sieci proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym PO Innowacyjna gospodarka Działanie 6.3. Promocja turystycznych walorów Polski Działanie 5.3. Wspieranie ośrodków innowacyjności Działanie 6.4. Inwestycje w produkty Turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 5.4. Zarządzanie własnością intelektualną Działanie 6.5. System wsparcia rozwoju Polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym

7 nowoczesnych technologii Cel priorytetu:
Badania i rozwój nowoczesnych technologii Cel priorytetu: Zwiększenia znaczenia sektora nauki w gospodarce poprzez realizację prac B+R w kierunkach uznanych za priorytetowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju

8 Priorytet 1 – Kwalifikowalność wydatków
wynagrodzenia osób realizujących zadania projektu; amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości zabudowanej; wkład niepieniężny w formie dóbr lub usług wniesionych do projektu przez beneficjenta; wydatki na wyposażenie laboratoryjne, oprogramowania i licencje na oprogramowania; wydatki na usługi badawcze oraz na ekspertyzy techniczne; wydatki na ochronę patentową i doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej; wydatki na promocję projektu; koszty ogólne( nie przekraczające 20% całkowitych kosztów projektu); podatek VAT, który nie może zostać odzyskany przez beneficjenta; wydatki na obsługę instrumentów zabezpieczających realizację umowy

9 Priorytet 1 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.1- Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy 401,53 mln Euro UE + 70,86 mln Euro PL Cel: ukierunkowanie badań naukowych na dziedziny i dyscypliny naukowe, które mogą mieć duży wpływ na szybki rozwój cywilizacyjno-gospodarczy kraju i budowę gospodarki opartej na wiedzy; zidentyfikowanie kierunków badań naukowych i prac rozwojowych służących poprawie jakości życia polskiego społeczeństwa. Beneficjenci: jednostki naukowe, jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjów, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, podmioty realizujące projekty foresight uprawnione przez ministra właściwego ds. nauki, minister właściwy ds. nauki.

10 Kwalifikowalność wydatków w ramach działania 1.1.:
Priorytet 1 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Badania i rozwój nowoczesnych technologii Kwalifikowalność wydatków w ramach działania 1.1.: Wydatki związane z zastosowaniem metody foresight takie, jak dostęp do baz danych i innych odpłatnych źródeł informacji niezbędnych do realizacji projektu, nabycie profesjonalnych opracowań dotyczących trendów i charakterystyki rynku, szkolenia i konferencje, związane z tematyka projektu

11 Priorytet 1 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Typy realizowanych projektów: Identyfikacja kierunków badań naukowych i prac rozwojowych poprzez zastosowanie metody foresight w zakresie wsparcia: Narodowego Programu Foresight Polska 2020; przygotowania regionalnych strategii rozwoju; przygotowania strategii dla działających w Polsce platform technologicznych wsparcie realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa poprzez dofinansowanie projektów badawczych – tematyka ustalona w Krajowym Programie Ramowym.

12 Priorytet 1 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.2- Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki 60,18 mln EUR UE + 10,62 mln EUR PL Cel: przyciągnięcie młodych ludzi do kariery naukowej przy jednoczesnym stymulowaniu rozwoju jakościowego kadry naukowej, jak i współpracy międzynarodowej; Beneficjenci: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (beneficjent systemowy) jednostki naukowe, studenci i doktoranci, wybitni uczeni, zespoły naukowców;

13 Priorytet 1 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Kwalifikowalność wydatków w ramach działania 1.2.: wynagrodzenia osób realizujących zadania projektu i osób administrujących; stypendia dla studentów, doktorantów i uczestników stażu podoktorskiego; koszt publikacji wyników badań w czasopismach typu open-access; Koszty ogólne (nie przekraczające 12% całkowitych kosztów projektu); Dla beneficjenta systemowego: wydatki na obsługę projektów i ocenę wniosków;

14 Priorytet 1 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Typy realizowanych projektów: Transfer wiedzy – dofinansowanie projektów badawczych realizowanych przez zespoły, których liderami będą wybitni uczeni z zagranicy; Udział studentów i absolwentów w realizacji projektów badawczych zgodne z priorytetami wskazanymi w PO IG, realizowane w najlepszych zespołach badawczych w Polsce; Wsparcie prac doktorskich w dziedzinach priorytetowych dla rozwoju gospodarki (nakierowane na zastosowania praktyczne); 4 grupy tematyczne: Ventures, Team, Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD), Welcome

15 Priorytet 1 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.3 – Wsparcie projektów badawczych na rzecz przedsiębiorców ,21 mln EUR UE + 57,21 mln EUR PL Cel: zdobywanie oraz zwiększenie skali wykorzystywania nowych rozwiązań niezbędnych dla rozwoju gospodarki i poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców oraz rozwoju polskiego społeczeństwa; Beneficjenci: Jednostki naukowe, konsorcja naukowo-przemysłowe;

16 Priorytet 1 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Kwalifikowalność wydatków w ramach działania 1.3.: wydatki na ocenę potencjału rynkowego przedmiotu prac rozwojowych i możliwości jego komercjalizacji, w tym profesjonalne badanie rynku i studium wykonalności; wydatki na certyfikację rezultatu projektu;

17 Priorytet 1 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Typy realizowanych projektów: dofinansowanie projektów rozwojowych o charakterze aplikacyjnym ukierunkowanych na bezpośrednie zastosowanie w praktyce na potrzeby branży/gałęzi gospodarki lub o szczególnym wymiarze społecznym; dofinansowanie uzyskiwania ochrony prawnej własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce; 3 grupy tematyczne: INFO, TECHNO, BIO

18 Priorytet 1 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.4 – Wsparcie projektów celowych 331,21 mln EUR UE + 58,45 mln EUR PL Cel: podniesienie innowacyjności przedsiębiorców dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R zrealizowanych na ich potrzeby; Beneficjenci: przedsiębiorcy, grupy przedsiębiorstw, konsorcja naukowo-przemysłowe;

19 Priorytet 1 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Typy realizowanych projektów: dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne prowadzone przez przedsiębiorców, grupy przedsiębiorców lub inne podmioty posiadające zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektów w praktyce;

20 Priorytet 1 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Tryb przeprowadzania naboru wniosków: otwarty konkurs złożonych wniosków- nabór ciągły przeprowadzany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości- Zespół Instrumentów Doradczych; lista projektów kluczowych opracowywana na podstawie rekomendacji Interdyscyplinarnego Zespołu do przygotowania listy projektów kluczowych dotyczących badań i rozwoju; Tryb oceny wniosków: wniosek składany jest do PARP-u; wnioskodawca ze współpracą z promotorem przygotowuje fiszkę projektową;

21 Harmonogram konkursów w I i II osi priorytetowej
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

22 Harmonogram konkursów I i II osi priorytetowej PO Innowacyjna Gospodarka

23 Otwarte konkursy: oś priorytetowa I
Działanie 1.1 „Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy” Podziałanie 1.1.1 „Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight” Ośrodek Przetwarzania Informacji

24 Otwarte konkursy: Poddziałanie 1.1.1
Budżet: Euro Termin składania dokumentów: do 30 maja 2008 r. Miejsce składania dokumentów: Dział Wdrażania Działania 1.1. i 1.3 PO IG, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Al. Niepodległości 188B, Warszawa

25 Otwarte konkursy: Poddziałanie 1.1.1
Uczestnicy konkursu: Jednostki naukowe z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych; Jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjów naukowo-przemysłowych; Podmioty realizujące projekty foresight; Samorządy województwa; Spółki powołane z udziałem wyżej wymienionych podmiotów niedziałające dla zysku. Projekt może być realizowany przez samodzielnego uczestnika lub w konsorcjum. W konsorcjum podmiotem wiodącym musi być jednostka naukowa.

26 Otwarte konkursy: Poddziałanie 1.1.1
Cel projektu należy przedstawić w nawiązaniu do definicji produktu i rezultatu. Produkt: bezpośredni efekt realizacji projektu (rzeczy materialne lub niematerialne), mierzony konkretnymi wielkościami. Rezultat: bezpośrednie (dotyczące wnioskodawcy) oraz natychmiastowe (mierzone po zakończeniu lub jego części) efekty wynikające z dostarczenia produktu. Rezultat informuje o zmianach, jakie wystąpiły u wnioskodawcy bezpośrednio po zakończeniu projektu. Cele należy przedstawić na poziomie wskaźników produktu oraz rezultatu, w ścisłym powiązaniu ze skwantyfikowanymi wskaźnikami realizacji celów projektu.

27 Otwarte konkursy: Poddziałanie 1.1.1
Katalog wskaźników dla działania podziałania 1.1.1: Produkt – wskaźniki obligatoryjne: liczba instytucji (jednostek naukowych) objętych wsparciem; liczba nowych miejsc pracy (EPC) związanych z działalnością B+R powstałych w trakcie realizacji projektu (w tym kobiety). Produkt – wskaźniki fakultatywne (należy wybrać co najmniej 3): liczba pracowników naukowych zaangażowanych w projekt; liczba opublikowanych raportów zawierających prognozowane scenariusze rozwoju technologii; liczba nowo powstałych portali internetowych, baz danych zawierających informacje na temat ekspertów z poszczególnych dziedzin nauki; liczba spotkań ekspertów i specjalistów dotyczących projektu; liczba zorganizowanych konferencji, warsztatów, seminariów; liczba pół, obszarów badawczych dotyczących przedmiotu projektu.

28 Otwarte konkursy: Poddziałanie 1.1.1
Katalog wskaźników dla działania podziałania 1.1.1: Rezultat – wskaźniki obligatoryjne: liczba dokumentów strategicznych, w tym także regionalnych w zakresie rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i gospodarki opracowanych lub aktualizowanych jako efekt projektu foresight; liczba skomercjalizowanych badań B+R wykonanych w jednostce; liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC); liczba utworzonych nowych etatów badawczych. Rezultat – wskaźniki fakultatywne (należy wybrać co najmniej 3): liczba instytucji uczestniczących we wdrażaniu projektu; liczba dokumentów strategicznych dla polskich platform technologicznych, opracowanych lub aktualizowanych jako efekt projektu foresight; liczba opracowań, raportów będących wynikiem projektu; liczba przedstawionych scenariuszy rozwoju określonych dziedzin; liczba konferencji prezentujących wyniki projektu; liczba uczestników wspomnianych konferencji.

29 Otwarte konkursy: Poddziałania 1.1.1
Kwalifikowalność wydatków: Wydatki kwalifikowane w ramach projektu należy przedstawić zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności w ramach PO IG. Początek okresu kwalifikowalności wydatków dla działań 1.1 i 1.3 stanowi 1 stycznia 2007 r., a koniec okresu kwalifikowalności dla działań PO IG to 31 grudnia 2015 r.

30 Otwarte konkursy: Poddziałania 1.1.1
Pracownicy Działu Wdrażania Działania 1.1. i 1.3 POIG Recenzenci Karta Oceny Merytorycznej Komisja Konkursowa Karta Oceny Zbiorczej MNiSW MRR

31 Otwarte konkursy: Poddziałania 1.1.1
Recenzenci: wyłonieni w systemie losowania z Bazy Recenzentów OPI; dokonują oceny merytorycznej dostępu oraz oceny merytorycznej punktowej; oceny merytorycznej punktowej dokonują na Kartach Oceny Merytorycznej (maks. 100 pkt.), wymagana jest opinia dwóch Recenzentów. Eksperci: dokonują oceny wniosku, gdy oceny recenzentów różnią się co do sumy o więcej niż 30 pkt. Komisja Konkursowa: powoływana przez OPI po akceptacji ministra właściwego ds. nauki; skład: przedstawiciele środowiska naukowego i społeczno-gospodarczego, pracownicy MRR (ewentualnie), MNiSW oraz OPI; komisja stała powoływana dla wszystkich konkursów organizowanych przez OPI w danym roku kalendarzowym; akceptuje Bazę Recenzentów prowadzoną przez OPI; akceptuje lub zmienia kolejność wniosków na Wstępnej Liście Rankingowej.

32 Otwarte konkursy: Poddziałania 1.1.1
Karta Oceny Merytorycznej: kryteria merytoryczne dostępu (0-1):

33 Otwarte konkursy: Poddziałania 1.1.1
Karta Oceny Merytorycznej: kryteria merytoryczne – ocena punktowa:

34 Otwarte konkursy: oś priorytetowa I
Działanie 1.3 „Badania i rozwój nowoczesnych technologii” Podziałanie 1.3.1 „Projekty rozwojowe” Ośrodek Przetwarzania Informacji

35 Otwarte konkursy: Poddziałanie 1.3.1
Budżet konkursu: Euro Termin składania dokumentów: Info: r. Techno: r. Bio: r. Miejsce składania dokumentów: Dział Wdrażania Działania 1.1. i 1.3 PO IG, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Al. Niepodległości 188B, Warszawa

36 Otwarte konkursy: Poddziałanie 1.3.1
Poszczególne grupy tematyczne i terminy: Info od 28 kwietnia do 31 sierpnia 2008 r. do godz technologie informacyjne i telekomunikacyjne sieci inteligentne, telekomunikacyjne i teleinformatyczne nowej generacji optotechnika nauki obliczeniowe 2. Techno od 27 lutego do 30 czerwca 2008 r. do godz nowe materiały i technologie nanotechnologie projektowanie systemów specjalizowanych mechatronika technologia i inżynieria chemiczna 3. Bio od 27 marca do 31 lipca 2008 r. do godz biotechnologia i bioinżynieria postęp biologiczny w rolnictwie i ochrona środowiska nowe wyroby i techniki medyczne

37 Otwarte konkursy: Poddziałanie 1.3.1
Uczestnicy konkursu: Jednostki naukowe z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych; Jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjów naukowo-przemysłowych; Spółki powołane z udziałem wyżej wymienionych podmiotów niedziałające dla zysku. Projekt może być realizowany przez samodzielnego uczestnika lub w konsorcjum. W konsorcjum podmiotem wiodącym musi być jednostka naukowa.

38 Otwarte konkursy: Poddziałanie 1.3.1
Katalog wskaźników dla działania podziałania 1.3.1: Produkt – wskaźniki obligatoryjne: liczba instytucji (jednostek naukowych) objętych wsparciem; liczba pracowników naukowych zaangażowanych w projekt (w tym kobiety); liczba studentów zaangażowanych w realizację projektu; liczba doktorantów zaangażowanych w projekt (w tym kobiety); liczba nowych miejsc pracy (EPC) związanych z działalnością B+R powstałych w trakcie realizacji projektu ( w tym kobiety). Produkt – wskaźniki fakultatywne (należy wybrać min. 1): liczba aparatury naukowo-badawczej zakupionej w związku z realizowanym projektem; liczba przedsiębiorstw współpracujących z jednostką naukową podczas realizacji projektu.

39 Otwarte konkursy: Poddziałanie 1.3.1
Rezultat – wskaźniki obligatoryjne: Liczba wdrożeń jako rezultat realizacji projektu rozwojowego; Liczba wynalazków zgłoszonych do ochrony patentowej jako efekt realizacji projektu rozwojowego (w tym patenty w zakresie wysokich technologii); Liczba skomercjalizowanych wyników badań B+R wykonanych w jednostce; Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC); Liczba utworzonych nowych etatów badawczych.

40 Otwarte konkursy: Poddziałanie 1.3.1
Rezultat – wskaźniki fakultatywne (należy wybrać min. 4): Liczba przedsiębiorstw współpracujących z jednostką naukową po zakończeniu projektu; Liczba publikacji dotycząca wyników projektu rozwojowego; Liczba opublikowanych raportów zawierających wyniki realizacji projektu; Liczba nabywców wyników projektów rozwojowych; Liczba umów licencyjnych na wynalazki, know-how; Liczba przedsiębiorstw, które zaangażowały się w sformalizowaną współpracę; Liczba umów przekazania praw własności intelektualnej; Liczba opracowanych nowych rozwiązań technologicznych, linii technologicznych jako efekt realizacji projektu; Liczba przygotowanych zastosowań praktycznych gotowych do użycia/ wdrożenia (np.. Instrukcje/ wytyczne).

41 Otwarte konkursy: Poddziałanie 1.3.1
Kryteria Merytoryczne Dostępu (0-1): Zgodność z celami PO IG i opisem w Szczegółowym opisie priorytetów; Możliwość wdrożenia i wykorzystania wyników w gospodarce; Zasadność planowanych wydatków w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu; Harmonogram projektu umożliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia; Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres min. 5 lat od jego zakończenia; Wskaźniki produktu i rezultatu są: obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu.

42 Otwarte konkursy: Poddziałanie 1.3.1
Kryteria Merytoryczne – ocen punktowa (maks. 100 punktów): Nowoczesność proponowanych rozwiązań w porównaniu do aktualnego stanu wiedzy zakresie objętym projektem; Poziom naukowy projektu; Społeczna lub gospodarcza użyteczność planowanych wyników projektu; Przydatność do wdrażania technologii, mogących przyczynić się do wzrostu konkurencyjności wyspecjalizowanych gałęzi gospodarki krajowej lub których rozwój w świecie jest najszybszy i przynosi efekty ekonomiczne; Zapotrzebowanie rynku na wyniki projektu; Znaczenie zadań przewidzianych do finansowania dla realizacji celów polityki naukowej i innowacyjnej państwa;

43 Otwarte konkursy: Poddziałanie 1.3.1
Kryteria Merytoryczne – ocen punktowa (maks. 100 punktów): 7. Kompleksowość problemów objętych projektem; 8. Możliwość wykorzystania wyników projektu przez więcej niż jeden podmiot; 9. Posiadanie zasobów organizacyjnych i ludzkich wystarczających do przeprowadzenia projektu; 10. Powiązanie z innymi projektami o zbliżonej tematyce (projekt jest częścią projektu realizowanego w ramach współpracy międzynarodowej); 11. Znaczenie przewidzianych do realizacji prac lub zadań dla rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie nauki i techniki; 12. Zakres dotychczasowej współpracy beneficjenta z krajowymi i zagranicznymi zespołami badawczymi i przedsiębiorstwami w zakresie podobnym do składanego projektu; 13. Udział młodych naukowców w projekcie; 14. Projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

44 Otwarte konkursy: oś priorytetowa I
Działanie 1.3 „Badania i rozwój nowoczesnych technologii” Podziałanie 1.3.2 „Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R” Ośrodek Przetwarzania Informacji

45 Otwarte konkursy: Poddziałanie 1.3.1
Budżet konkursu: Euro Termin składania dokumentów: do 28 czerwca 2008 r. Miejsce składania dokumentów: Dział Wdrażania Działania 1.1. i 1.3 PO IG, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Al. Niepodległości 188B, Warszawa

46 Otwarte konkursy: Poddziałanie 1.3.2
Uczestnicy konkursu: Jednostki naukowe z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych; Jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjów naukowo-przemysłowych; Spółki powołane z udziałem wyżej wymienionych podmiotów niedziałające dla zysku. Projekt może być realizowany przez samodzielnego uczestnika lub w konsorcjum. W konsorcjum podmiotem wiodącym musi być jednostka naukowa.

47 Otwarte konkursy: Poddziałanie 1.3.2
Katalog wskaźników dla działania podziałania 1.3.2 Produkt – wskaźniki obligatoryjne: liczba zgłoszeń krajowych w zakresie ochrony własności przemysłowej w ramach projektu; liczba zgłoszeń za granicą, w tym EPO i USPTO; liczba przedsiębiorstw współpracujących z jednostką naukową w trakcie trwania projektu. Rezultat – wskaźniki obligatoryjne: liczba opublikowanych raportów zawierająca wyniki realizacji projektu; liczba patentów uzyskanych w kraju w wyniku realizacji projektu; liczba patentów uzyskanych za granica w wyniku realizacji projektu; liczba skomercjalizowanych badań B+R wykonywanych w jednostce naukowej.

48 Otwarte konkursy: Poddziałanie 1.3.2
Kryteria Merytoryczne Dostępu (0-1): Zgodność z celami PO IG i opisem w Szczegółowym opisie priorytetów; Możliwość wdrożenia i wykorzystania wyników w gospodarce; Zasadność planowanych wydatków w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu; Harmonogram projektu umożliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia; Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres min. 5 lat od jego zakończenia; Wskaźniki produktu i rezultatu są: obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu.

49 Otwarte konkursy: Poddziałanie 1.3.2
Kryteria Merytoryczne – ocena punktowa (maks. 100 punktów): Projekt dotyczy wynalazku z zakresu wysokich technologii; Możliwość zastosowania wynalazku przez przedsiębiorców mających siedzibę w Polsce; Zapotrzebowanie rynku na wyniki projektu; Możliwość uzyskania dla gospodarki krajowej dochodów zza granicy lub opłat za wykorzystanie praw własności przemysłowej, objętych wnioskiem; Poziom naukowy projektu; Projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

50 Otwarte konkursy: Poddziałania 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2
Dodatkowe informacje:

51 Otwarte konkursy: Działanie 1.2
Oś priorytetowa I Działanie 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” VENTURES, TEAM, MPD Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

52 Otwarte konkursy: Działanie 1.2
Ventures – projekty aplikacyjne realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów, mające zastosowanie w gospodarce; dopuszczalne są projekty ze wszystkich dziedzin nauki MPD Międzynarodowe Projekty Doktoranckie – projekty realizowane w trakcie studiów doktoranckich w Polsce w ramach współpracy międzynarodowej jednostek naukowych; Team – projekty, w których uczestniczą studenci, doktoranci i uczestnicy staży podoktorskich realizowane w najlepszych zespołach badawczych w Polsce. Decyduje data wpływu wniosku w wersji papierowej, a nie data nadania, przy czym w ostatnim dniu składania wniosków tj. 16 maja 2008 r., będą one przyjmowane wyłącznie do godziny 16:00.

53 VENTURES, MPD, TEAM VENTURES MPD TEAM BUDŻET 1 000 000 PLN
DOFINANSOWANIE do 100% kosztów kwalifikowanych CZAS TRWANIA PROJEKTU 1 - 3 lata 4 - 5 lat 2 – 4 lata BENEFICJENCI Studenci Absolwenci Doktoranci Doktoranci Uczestnicy stażu WARTOŚĆ STYPENDIUM Studenci i absolwenci 1500 PLN/m-c Doktoranci 3000 lub 3500 PLN/m-c w kraju 3000 lub 3500 PLN/m-c za granicą 4500 lub 5000 PLN/m-c Student 1000 PLN/m-c Doktorant 3000 lub 3500 PLN/m-c Stażysta 5000 PLN/m-c

54 VENTURES CEL: zwiększenie liczby projektów realizowanych przez młodych naukowców, podniesienie atrakcyjności kariery naukowej w Polsce, zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową. Wsparcie mogą uzyskać projekty aplikacyjne realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów. Projekty mogą być realizowane we wszystkich dziedzinach, gdyż nadrzędnym celem jest ich przydatność dla działalności gospodarczej.

55 VENTURES Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:
Wniosek składa jednostka naukowa, w której realizowany będzie projekt wraz z kierownikiem projektu, który posiada status: a) studenta, który ukończył co najmniej 3 rok studiów lub b) absolwenta studiów magisterskich do 3 roku po ukończeniu ww. studiów zatrudnionego na etacie naukowo-dydaktycznym lub c) doktoranta, tj. uczestnika studiów doktoranckich. Jednostka, aby móc ubiegać się o dofinansowanie: a) zapewnia opiekę pracownika naukowego, którym może być np. promotor pracy magisterskiej lub doktorskiej, b) zapewnia odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczych, zgodnie z zakresem badań zaprezentowanym we wniosku oraz dostęp do aparatury badawczej, c) określa we wniosku podział praw własności intelektualnej do wyników projektu.

56 Międzynarodowe Projekty Doktoranckie
Cele Programu MPD: podniesienie poziomu badań naukowych realizowanych w Polsce przez młodych naukowców w okresie przygotowywania prac doktorskich, zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej polskich jednostek. Wsparcie mogą uzyskać projekty realizowane w trakcie studiów doktoranckich w Polsce w ramach współpracy międzynarodowej jednostek naukowych. W przypadku jednakowej wartości naukowej wniosków, projekty, których tematyka będzie się mieściła w obszarach określonych jako Bio, Info, Techno będą preferowane w procedurze wyboru, tym niemniej projekty niemieszczące się tematycznie w ww. obszarach nie będą wykluczane z finansowania.

57 MPD Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie: Konsorcja: składające się co najmniej z jednej jednostki polskiej i co najmniej z jednej zagranicznej, jednostka w Polsce, mająca prawo nadawania stopnia naukowego doktora, występuje jako jednostka zatrudniająca koordynatora konsorcjum, jednostka w Polsce posiada pierwszą kategorię w ocenie parametrycznej jednostek, koordynatorem projektu jest kierownik konsorcjum, a wykonawcami doktoranci, w realizację projektu zaangażowanych jest min. 5 samodzielnych pracowników naukowych po stronie polskiej i min. 5 po stronie zagranicznej, w ramach konsorcjum koordynator zobowiązany jest do przeprowadzenia konkursu otwartego na doktorantów (do 10 po stronie polskiej).

58 Cele Programu Team: TEAM
zwiększenie zaangażowania młodych naukowców w pracach badawczych, podniesienie atrakcyjności kariery naukowej w Polsce. Wsparcie mogą uzyskać projekty, w których uczestniczą studenci, doktoranci i uczestnicy staży podoktorskich realizowane w najlepszych zespołach i laboratoriach w Polsce. Projekty mogą być realizowane w trzech obszarach tematycznych określonych jako Bio, Info, Techno.

59 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:
TEAM Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie: Wniosek składa jednostka naukowa wraz z kierownikiem projektu. W ramach projektu kierownik zobowiązany jest do przeprowadzenia otwartego naboru członków zespołu otrzymujących stypendium ze środków na realizację projektu. Uprawnieni do udziału w konkursie organizowanym przez kierownika projektu są: a) studenci, którzy w chwili rozpoczęcia finansowania ukończyli co najmniej 3 rok studiów, b) doktoranci, tj. uczestnicy studiów doktoranckich, c) uczestnicy stażu podoktorskiego, którzy w chwili rozpoczęcia finansowania nie przekroczyli 4 roku po uzyskaniu stopnia doktora. W wyniku naboru całkowita liczba studentów, doktorantów i uczestników stażu podoktorskiego w zespole musi być nie mniejsza niż 6 osób.

60 Koszty kwalifikowane:
VENTURES, MPD, TEAM Koszty kwalifikowane: a) wynagrodzenia i pozapłacowe koszty pracy osób zaangażowanych w realizację projektu (bez wynagrodzenia opiekuna naukowego projektu), b) stypendia dla studenta, absolwenta lub doktoranta, c) Amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości, d) wydatki na zakup wyposażenia laboratoryjnego (do 20% kosztów kwalifikowalnych), e) wydatki na zakup materiałów i surowców, oprogramowania i licencji na oprogramowanie, f) wydatki na zakup usług badawczych, ekspertyz technicznych i finansowych, g) nabycie publikacji, dostęp do baz danych i innych odpłatnych źródeł informacji ( 5% kosztów kwalifikowalnych),

61 VENTURES, MPD, TEAM h) ochrona patentowa i doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej, opłaty za pierwsze zgłoszenie patentowe będące bezpośrednim wynikiem realizowanego projektu, i) promocja projektu, j) publikacja wyników badań w czasopismach typu Open Access, k) koszty ogólne do 10 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu, l) VAT, który nie może zostać odzyskany przez wnioskodawcę, w oparciu o obowiązujące przepisy krajowe, ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), m) wydatki na wymianę międzynarodową prowadzoną w ramach projektu i delegacje krajowe.

62 Grant w wysokości nie przekraczającej 35 000 PLN/rok
VENTURES, MPD, TEAM Budżet: Cześć stypendialna Część projektowa Stypendia Grant w wysokości nie przekraczającej PLN/rok Koszty ogólne projektu (m.in. opłaty czynszowe, koszty administracyjne, koszty zarządzania projektem, opłaty za energię, ogrzewanie), które nie mogą przekroczyć 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu (tj. 10% sumy środków z części stypendialnej i projektowej).

63 Ocena projektu: VENTURES, MPD, TEAM Ocena formalna
(zgodnie z wymogami Szczegółowego Opisu priorytetów PO IG) wymogi formalne – wniosek wymogi formalne – wnioskodawca wymogi formalne – projekt Ocena merytoryczna: Etap I: (recenzja 3 zewnętrznych recenzentów – ekspertów) liczba punktów (maks. 100) rekomendacja (od 5 do 1) Etap II: (dla wniosków z rekomendacją min. 3 i min. 75 pkt z oceny punktowej.) Rozmowa kwalifikacyjna

64 VENTURES, MPD, TEAM Etap I Ocena merytoryczna dokonywana przez
recenzentów zewnętrznych (ekspertów): Ocena wniosku w skali punktowej (maks. 100 pkt.) Przyznanie rekomendacji: Wniosek wybitny, który powinien z całą pewnością uzyskać dofinansowanie – 5 Wniosek bardzo dobry, który powinien być finansowany – 4 Wniosek dobry, który może być finansowany, jeśli wystarczy środków – 3 Wniosek mierny, który raczej nie powinien zostać finansowany – 2 Wniosek słaby, który nie powinien zostać finansowany -1

65 VENTURES, MPD, TEAM Etap II Rozmowa kwalifikacyjna – kryteria:
ocena recenzentów – wyjaśnienie ewentualnych rozbieżności w ocenach; ocena, czy wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatu projektu przez okres min. 5 lat od jego zakończenia (0/1); ocenę wskaźników projektu, czy odzwierciedlają założone cele projektu, czy są adekwatne dla danego rodzaju projektu (0/1); wątpliwości związane z budżetem projektu, wyjaśnienie ewentualnych kosztów nieuzasadnionych lub niekwalifikowanych.

66 Dodatkowe informacje:
VENTURES, MPD, TEAM Dodatkowe informacje: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej Ul. Grażyny 11 Warszawa Zespół ds. Programów finansowanych z Funduszy Strukturalnych tel fax.:

67 Infrastruktura sfery B+R
Priorytet 2 Infrastruktura sfery B+R Cel priorytetu: Wzrost konkurencyjności polskiej nauki poprzez konsolidację oraz modernizację infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej najlepszych jednostek naukowych działających w Polsce

68 Priorytet 2 – środki publiczne ogółem 1,314 mld
Priorytet 2 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.1 –Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym ,96 mln EUR UE + 104,46 mln EUR Pl Cel: rozwój infrastruktury jednostek naukowych w ośrodkach o wysokim potencjale badawczym, umożliwiającym prowadzenie wysokiej jakości badań. Beneficjenci: jednostki naukowe( z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych), jednostki naukowe wchodzące w skład sieci naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Brak specyficznych reguł dotyczących kwalifikowalności wydatków.

69 Priorytet 2 – środki publiczne ogółem 1,314 mld
Priorytet 2 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Infrastruktura sfery B+R Typy realizowanych projektów: rozwój infrastruktury ośrodków naukowych o wysokim potencjale; rozwój specjalistycznych laboratoriów badawczych; projekty realizowane w zakresie Polskiej Mapy Drogowej w dziedzinie Dużych Obiektów Infrastruktury Badawczej;

70 Priorytet 2 – środki publiczne ogółem 1,314 mld
Priorytet 2 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.2 – Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych. 301,00 mln EUR UE + 53,12 mln EUR PL Cel: rozwój obiektów infrastruktury badawczej służących do budowy współpracy naukowej między różnymi krajowymi ośrodkami badawczymi, a także lepsze wykorzystanie środków finansowych i infrastruktury dzięki synergii działań; Beneficjenci: jednostki naukowe( z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych), jednostki naukowe wchodzące w skład sieci naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;

71 Priorytet 2 – środki publiczne ogółem 1,314 mld
Priorytet 2 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Infrastruktura sfery B+R Typy realizowanych projektów: Dofinansowanie projektów inwestycyjnych polegających na: wytworzeniu nowej wspólnej infrastruktury naukowo-badawczej; przeniesieniu infrastruktury naukowo-badawczej; możliwość zawarcia komponentu obejmującego szkolenia dla pracowników w zakresie eksploatacji i zarządzania dużą infrastrukturą badawczą;

72 Priorytet 2 – środki publiczne ogółem 1,314 mld
Priorytet 2 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Infrastruktura sfery B+R Kryteria wyboru realizowanych projektów: posiadanie przez wnioskodawcę programu badań; zasięg użytkowania inwestycji budowlanej/aparatury i przewidywany okres jej wykorzystywania; kategoria jednostki naukowej; przygotowanie jednostki naukowej do inwestycji; priorytetowy charakter badań naukowych; wykorzystanie aparatury do prac B+R na rzecz gospodarki; uprawdopodobnienie wyższej efektywności użytkowania wspólnej aparatury przez jednostki naukowe;

73 Priorytet 2 – środki publiczne ogółem 1,314 mld
Priorytet 2 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Infrastruktura sfery B+R Tryb przeprowadzania naboru wniosków: otwarty konkurs naboru wniosków- dwa nabory w ciągu roku przeprowadzany przez Departament Funduszy Europejskich MNiSW; Tryb oceny wniosków: wniosek jest oceniany przez Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą członkowie komisji Rady Nauki oraz zewnętrzni eksperci. Zespół ustala również listę rankingową projektów; ostateczną decyzję podejmuje Instytucja Zarządzająca (MRR), umowę podpisuje Departament Funduszy Europejskich

74 Priorytet 2 – Kwalifikowalność wydatków
wydatki na nabycie, wytworzenie lub modernizację aparatury naukowo-badawczej; koszty instalacji; wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych; koszty leasingu (urządzeń i aparatów); wydatki na zakup robót i materiałów budowlanych; wydatki na uzyskanie certyfikatu (do 5% kosztów kwalifikowanych); wydatki na zakup gruntów (do10% kosztów kwalifikowanych) wydatki na zakup wyposażenia i oprogramowania; wkład niepieniężny w formie dóbr wniesionych do projektu; wydatki na usługi doradcze i transfer wiedzy; wydatki na promocję projektu; Koszty ogólne; Podatek VAT;

75 Priorytet 2 – środki publiczne ogółem 1,314 mld
Priorytet 2 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.3 – Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Cel: zapewnienie środowisku naukowemu w Polsce stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej; umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego; zapewnienie jednostkom naukowym mającym siedzibę w Polsce łączności z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi; Beneficjenci: jednostki naukowe( z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych), jednostki wiodące MAN, centra KDM, jednostki naukowe wchodzące w skład sieci naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;

76 Priorytet 2 – środki publiczne ogółem 1,314 mld
Priorytet 2 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Infrastruktura sfery B+R Kwalifikowalność wydatków w ramach działania 2.3.: wydatki na nabycie, wytworzenie lub modernizację aparatury i urządzeń IT zaliczanej do środków trwałych; wydatki na zakup wyposażenia, materiałów i oprogramowania, okresowych licencji na oprogramowania; opłaty związane z uzyskaniem szerokopasmowego dostępu do sieci; opłaty telekomunikacyjne związane z transmisją danych; Wynagrodzenia osób realizujących zadania projektu w zakresie rozwoju zawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych, w tym osób zarządzających projektem;

77 Priorytet 2 – środki publiczne ogółem 1,314 mld
Priorytet 2 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Infrastruktura sfery B+R Typy realizowanych projektów: rozwój infrastruktury informatycznej nauki w zakresie: inwestycji związanych z rozwojem zawansowanej infrastruktury sieciowej; inwestycji polegających na zakupie zaawansowanych rozwiązań informatycznych, w tym sprzętu wykorzystującego technologie informatyczne; rozwój zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej w zakresie: tworzenia i prowadzenia baz danych zawierające informacje o wynikach i warunkach dostępu do wyników projektów badawczych; tworzenie i udostępnianie baz danych publikacji naukowych; rozwój zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych dla środowiska naukowego.

78 Priorytet 2 – środki publiczne ogółem 1,314 mld
Priorytet 2 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Infrastruktura sfery B+R Kryteria wyboru realizowanych projektów: zasadność planowanego zakresu rzeczowego projektu; posiadanie doświadczenia i zasobów wystarczających do przeprowadzenia projektu; stopień dotychczasowego wykorzystania infrastruktury sieciowej; zakres współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami znaczenie projektu dla dziedzin nauki; planowany zakres wykorzystania inwestycji; zakres dofinansowania z innych źródeł; liczba objętych nim jednostek; dostęp dla innych podmiotów;

79 Otwarte konkursy: działanie 2.1, 2.2 i 2.3
Oś priorytetowa II Działanie 2.1 „Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym” Działanie 2.2 „Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych” Działanie 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki” Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

80 Otwarte konkursy: działanie 2.1, 2.2 i 2.3
Sygnatura konkursu Konkurs zamknięty nr 1/PO IG/2.1/2008 Konkurs zamknięty nr 1/POIG/2.2./2008 Wniosek POIG- 2.3 – Konkurs Nr I Budżet mln Euro mln Euro 80 mln Euro Miejsce składania dokumentów MNiSW Departament Funduszy Europejskich MNiSW Departament Systemów Informatycznych Nauki Poziom współfinansowania 85% EFRR, 15% wkład krajowy Termin składania dokumentów do 29 sierpnia 2008 r. do godz (liczy się data stempla pocztowego)

81 Otwarte konkursy: działanie 2.1
Działanie 2.1 „Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym” Konkurs zamknięty nr 1/PO IG/2.1/2008 Typy projektów: Rozwój infrastruktury ośrodków naukowych o wysokim potencjale, Rozwój specjalistycznych laboratoriów badawczych, Wsparcie projektów realizowanych w zakresie Polskiej Mapy Drogowej, w dziedzinie Dużych Obiektów Infrastruktury Badawczej, w tym ściśle współpracujących z przedsiębiorcami (Centra Doskonałości, laboratoria badawcze świadczące specjalistyczne usługi badawcze) – w tym projekty typu „zaprojektuj – wybuduj”.

82 Otwarte konkursy: działanie 2.1
Projektodawcy: jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych), jednostki naukowe wchodzące w skład sieci naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, spółki powołane z udziałem tych podmiotów nie działające dla zysku. Projekt może być realizowany w ramach konsorcjum naukowo-przemysłowego lub umowy o współpracę.

83 Otwarte konkursy: działanie 2.1
Wskaźniki produktu: PRODUKT- wskaźniki obligatoryjne liczba objętych wsparciem ośrodków o wysokim potencjale badawczym; liczba wybudowanych laboratoriów; liczba zmodernizowanych laboratoriów; liczba nowych specjalistycznych miejsc pracy (EPC) powstałych w wyniku realizacji projektu związanych z funkcjonowaniem i obsługą dużej infrastruktury badawczej; PRODUKT – wskaźniki fakultatywne (należy wybrać co najmniej 2) liczba zakupionej aparatury naukowo-badawczej; powierzchnia nowo powstałych obiektów; powierzchnia zmodernizowanych obiektów naukowo-badawczych; liczba zmodernizowanych obiektów wpływających na poprawę parametrów efektywności energetycznej.

84 Otwarte konkursy: działanie 2.1
Wskaźniki rezultatu: REZULTAT – wskaźniki obligatoryjne udział środków (w tym budżetowych i PO IG) przeznaczonych na zakup aparatury naukowo-badawczej o znaczeniu środowiskowym* w kwocie całości środków przeznaczonych na zakup aparatury B+R; liczba przedsiębiorstw korzystających z usług wybudowanych laboratoriów badawczych i specjalistycznych (łącznie); liczba przedsiębiorstw korzystających z usług zmodernizowanych laboratoriów badawczych i specjalistycznych (łącznie); liczba uzyskanych akredytacji przez wsparte laboratoria badawcze i specjalistyczne; liczba projektów badawczych, rozwojowych i celowych realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury sfery B+R; liczba projektów prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury sfery B+R; liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC); liczba utworzonych nowych etatów badawczych;

85 Otwarte konkursy: działanie 2.1
Wskaźniki rezultatu: REZULTAT- wskaźniki fakultatywne (należy wybrać co najmniej 4) liczba jednostek naukowych korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej; liczba instytucji korzystających ze wspartej aparatury naukowo-badawczej liczba umów o wykorzystanie stworzonej infrastruktury- badawczej; liczba osób korzystających ze szkoleń w zakresie obsługi i eksploatacji zakupionej specjalistycznej aparatury badawczej; liczba projektów/ przedsięwzięć będących podstawą do uczestnictwa w realizacji Programów Ramowych UE; liczba naukowców zatrudnionych do obsługi stworzonej infrastruktury badawczej; liczba pracowników personelu pomocniczego i technicznego zatrudnionych do obsługi stworzonej infrastruktury badawczej; liczba naukowców wykorzystujących wspartą infrastrukturę badawczą; liczba studentów wykorzystujących wspartą infrastrukturę badawczą. *Aparatura wykorzystywana przez więcej niż 1 jednostkę naukową w ramach sformalizowanego porozumienia.

86 Otwarte konkursy: Działanie 2.1
Ocena: Ocena formalna (dokonywana przez pracowników Departamentu Funduszy Europejskich zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO IG ): Wymogi formalne – wniosek Wymogi formalne – wnioskodawca Wymogi formalne – projekt Ocena merytoryczna (dokonuje jej Zespół zadaniowy powołany przez MNiSW; Zespół może zasięgnąć opinii ekspertów zewnętrznych): Kryteria dostępu (ocena 0/1) Kryteria merytoryczne (ocena punktowa, maks. 100 pkt.)

87 Otwarte konkursy: działanie 2.1
Kryteria merytoryczne dostępu dla działania 2.1 (ocena 0-1): a) zgodność z celami PO IG i opisem działania w Szczegółowym opisie priorytetów, b) zasadność planowanych wydatków w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu, c) zasadność planowanego zakresu rzeczowego inwestycji, d) przygotowanie wnioskodawcy do realizacji inwestycji, e) harmonogram projektu umożliwia prawidłowa i terminowa realizacje przedsięwzięcia, f) wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres min. 5 lat od zakończenia projektu, g) wskaźniki produktu i rezultatu są: · obiektywnie weryfikowalne, · odzwierciedlają założone cele projektu, · adekwatne.

88 Otwarte konkursy: Działanie 2.1
Kryteria merytoryczne dla działania 2.1 (ocena punktowa): a) potencjał wykorzystania inwestycji do prac B+R na rzecz gospodarki, b) priorytetowy charakter badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych przez wnioskodawcę, c) wykorzystanie wspartej infrastruktury do prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach tematycznych wskazanych w PO IG, d) kategoria jednostki naukowej (zgodnie z zasadami oceny parametrycznej MNiSW), e) poziom przedstawionego przez wnioskodawcę programu badań, do realizacji którego niezbędna jest planowana inwestycja,

89 Otwarte konkursy: działanie 2.1
g) zasięg użytkowania aparatury (ogólnokrajowy, środowiskowy, jednostkowy) i przewidywany okres jej wykorzystywania, h) projekt realizowany w zakresie Polskiej Mapy Drogowej w dziedzinie Dużych Obiektów Infrastruktury Badawczej, i) planowany sposób finansowania kosztów utrzymania i ubytkowania przedmiotu inwestycji, j) znaczenie przewidzianych do realizacji prac lub zadań dla rozwoju k) międzynarodowej współpracy w zakresie nauki i techniki, projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne.

90 Otwarte konkursy: działanie 2.2
Działanie 2.2. „Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych” Konkurs zamknięty nr 1/PO IG/2.2./2008 Typy projektów: Wytworzenie nowej wspólnej infrastruktury naukowo-badawczej Przeniesienie infrastruktury naukowo-badawczej

91 Otwarte konkursy: działanie 2.2
Projektodawcy: jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych), • jednostki naukowe wchodzące w skład sieci naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych, • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, • spółki powołane z udziałem tych podmiotów nie działające dla zysku. Projekt może być realizowany w ramach konsorcjum naukowo-przemysłowego lub umowy o współpracę.

92 Otwarte konkursy: działanie 2.2
Wskaźniki produktu: PRODUKT- wskaźniki obligatoryjne liczba jednostek naukowych tworzących wspólną infrastrukturę (skonsolidowane ośrodki badawcze); liczba nowych specjalistycznych miejsc pracy (EPC) powstałych w wyniku realizacji projektu związanych z funkcjonowaniem i obsługą dużej infrastruktury badawczej; PRODUKT – wskaźniki fakultatywne (należy wybrać co najmniej 3) liczba wybudowanych laboratoriów w ramach projektu; liczba zmodernizowanych laboratoriów w ramach projektu; liczba zakupionej aparatury naukowo-badawczej; powierzchnia nowopowstałych obiektów naukowo-badawczych; powierzchnia zmodernizowanych obiektów naukowo-badawczych; liczba zmodernizowanych obiektów wpływających na poprawę parametrów efektywności energetycznej.

93 Otwarte konkursy: działanie 2.2
Wskaźniki rezultatu: REZULTAT – wskaźniki obligatoryjne udział środków (w tym budżetowych i PO IG) przeznaczonych na zakup aparatury naukowo-badawczej o znaczeniu środowiskowym w kwocie całości środków przeznaczonych na zakup aparatury B+R; liczba przedsiębiorstw korzystających z usług wspartych laboratoriów badawczych i specjalistycznych (łącznie); liczba uzyskanych akredytacji przez wsparte laboratoria badawcze i specjalistyczne; liczba jednostek naukowych korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej; liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC); liczba utworzonych nowych etatów badawczych.

94 Otwarte konkursy: działanie 2.2
Wskaźniki rezultatu: REZULTAT- wskaźniki fakultatywne (należy wybrać co najmniej 5) liczba projektów badawczych, rozwojowych i celowych zrealizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury; liczba projektów prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury sfery B+R ; liczba instytucji korzystających ze wspartej aparatury naukowo-badawczej; liczba osób korzystających ze szkoleń w zakresie obsługi i eksploatacji zakupionej specjalistycznej aparatury badawczej; liczba umów o wykorzystanie wspartej infrastruktury- badawczej; liczba projektów/przedsięwzięć będących podstawą do uczestnictwa w realizacji Programów Ramowych UE; liczba naukowców zatrudnionych do obsługi wspartej infrastruktury badawczej; liczba pracowników personelu pomocniczego i technicznego zatrudnionych do obsługi wspartej infrastruktury badawczej; liczba naukowców wykorzystujących wspartą infrastrukturę badawczą; liczba studentów wykorzystujących wspartą infrastrukturę badawczą.

95 Otwarte konkursy: działanie 2.2
Kryteria merytoryczne dostępu dla działania 2.2 (ocena 0-1): a) zgodność z celami PO IG i opisem działania w Szczegółowym opisie priorytetów, b) zasadność planowanych wydatków w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu, c) zasadność planowanego zakresu rzeczowego inwestycji, d) przygotowanie wnioskodawcy do realizacji inwestycji, e) harmonogram projektu umożliwia prawidłowa i terminowa realizacje przedsięwzięcia, f) wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres min. 5 lat od zakończenia projektu, g) wskaźniki produktu i rezultatu są: · obiektywnie weryfikowalne, · odzwierciedlają założone cele projektu, · adekwatne.

96 Otwarte konkursy: działanie 2.2
Kryteria merytoryczne dla działania 2.2 (ocena punktowa): Projekt jest inwestycją o znaczeniu ponadregionalnym; Poziom przedstawionego przez wnioskodawcę programu badań, dla którego niezbędna jest planowa inwestycja: Zakres użytkowania inwestycji budowlanej/aparatury (liczba użytkowników zbudowanej infrastruktury badawczej) i przewidywany okres użytkowania; Kategorie jednostek naukowych biorących udział w projekcie (zgodnie z zasadami oceny parametrycznej MNiSW); Planowany sposób finansowania kosztów utrzymania i użytkowania przedmiotu inwestycji;

97 Otwarte konkursy: działanie 2.2
Kryteria merytoryczne dla działania 2.2 (ocena punktowa): f) Priorytetowy charakter badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych przez jednostki uczestniczące w projekcie; Wykorzystanie wspartej infrastruktury do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach tematycznych wskazanych w PO IG; Wykorzystanie inwestycji do prac B+R na rzecz gospodarki; Znaczenie przewidzianych do realizacji prac lub zadań dla rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie nauki i techniki; Projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne wymienione w art.. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

98 Otwarte konkursy: działanie 2.3
Działanie 2.3: „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki” Poddziałanie „Rozwój infrastruktury informatycznej nauki oraz zapewnienie jej działania” Poddziałanie „Rozwój zasobów informatycznych nauki w postaci cyfrowej” Poddziałanie „Rozwój zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych dla środowiska naukowego”

99 Otwarte konkursy: działanie 2.3
Do konkursu mogą przystąpić następujący projektodawcy: jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych), jednostki wiodące MAN (miejskie akademickie sieci naukowe), Centra Komputerów Dużej Mocy, jednostki naukowe wchodzące w skład sieci naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, spółki powołane z udziałem ww. podmiotów nie działające dla zysku. Projekt może być realizowany w ramach konsorcjum, grupy lub umowy.

100 Otwarte konkursy: działanie 2.3
Ocena wniosków: Ocena wniosków przeprowadzana jest w dwóch etapach: ocena formalna i ocena merytoryczna, wg kryteriów oceny projektów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący dla PO IG 1. Ocena formalna dokonywana jest przez pracowników Wydziału Funduszy Strukturalnych Infrastruktury i Zasobów Informacyjnych Nauki w Departamencie Systemów Informatycznych Nauki.

101 Otwarte konkursy: działanie 2.3
2. Ocena merytoryczna dokonywana jest przez Zespół Zadaniowy ds. Infrastruktury Informatycznej (zwany dalej Zespołem), powołany i upoważniony do oceny wniosków w ramach Działania 2.3 POIG przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ocena merytoryczna dokonywana jest w dwóch etapach: a) pierwszy etap polega na ocenie projektów wg kryteriów merytorycznych dostępu; b) drugi etap polega na ocenie wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę w etapie pierwszym, wg kryteriów merytorycznych punktowych.

102 Otwarte konkursy: działanie 2.1, 2.1. i 2.3
Dodatkowe informacje:

103 www.kpk.gov.pl www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl
Przydatne adresy

104 Dziękujemy za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Osoby do kontaktu: Małgorzata Snarska – Świderska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury 81 Warszawa tel: fax:


Pobierz ppt "Fundusze strukturalne dla wyższych uczelni"

Podobne prezentacje


Reklamy Google