Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze strukturalne dla wyższych uczelni

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze strukturalne dla wyższych uczelni"— Zapis prezentacji:

1 Fundusze strukturalne dla wyższych uczelni
na lata Małgorzata Snarska - Świderska Katarzyna Walczyk - Matuszyk

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

3 Cele strategiczne PO Kapitał Ludzki
Cel główny PO Kapitał Ludzki Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Cele strategiczne PO Kapitał Ludzki Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce. Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększaniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa. Wzrost spójności terytorialnej.

4 PO KAPITAŁ LUDZKI Finansowanie - Europejski Fundusz Społeczny; Obszary wsparcia: - zatrudnienie, integracja społeczna, edukacja, administracja publiczna, zdrowie Alokacja finansowa programu: 11,4 mld EUR, w tym: środki EFS – 9,7 mld EUR środki krajowe – 1,7 mld EUR

5 PO KAPITAŁ LUDZKI - FINANSOWANIE
Podział środków finansowych PO KL Komponent centralny – ok. 40 % Komponent regionalny - ok. 60 % 3% alokacji z ogólnej puli środków przeznaczonych dla priorytetów regionalnych jest przeznaczone dla województw Polski wschodniej Podział środków w ramach komponentu regionalnego PO KL 70% - sztywna alokacja na poszczególne obszary wsparcia 30% - środki do swobodnego dysponowania przez Instytucję Pośredniczącą, zgodnie ze specyfiką oraz potrzebami lokalnego rynku pracy

6 SYSTEM WDRAZANIA PO KL Instytucja Zarządzająca - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucje Pośredniczące: Minister właściwy ds. pracy (P I i II) Minister właściwy ds. oświaty i wychowania (P III) Minister właściwy ds. nauki i szkolnictwa wyższego (P IV) Minister właściwy ds. administracji (P V) Samorządy województw (P VI, VII, VIII, IX) Instytucje wdrażające - wdrażanie poszczególnych działań może zostać powierzone instytucji mającej odpowiednie kompetencje i doświadczenie w realizacji odpowiednich przedsięwzięć. Instytucją wdrażającą może być podmiot publiczny lub prywatny Instytucja certyfikująca - komórka w strukturze MRR

7 KOMPONENT CENTRALNY I REGIONALNY
Struktura programu Priorytety Alokacja w % I -Zatrudnienie i integracja społeczna – 506,2 mln EUR 4,44 Komponent centralny II -Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących 6,83 III -Wysoka jakość systemu oświaty 8,83 IV - Szkolnictwo wyższe i nauka – 960,4 mln EUR 8,42 V- Dobre rządzenie 5,36 VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich 19,79 Komponent regionalny VII - Promocja integracji społecznej 13,53 VIII - Regionalne kadry gospodarki 13, 9 IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 14,9 X Pomoc techniczna 4,0

8 PRIORYTET IV: SZKOLNICTWO WYŻSZE i NAUKA
Cel strategiczny: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, bliskiej współpracy instytucji szkolnictwa wyższego i jednostek sektora badawczo-rozwojowego z sektorem gospodarki, a w szczególności przemysłu wysokich technologii, otwartości i współpracy międzynarodowej środowisk akademickich, a także mobilności studentów i kadry akademickiej.

9 PRIORYTET IV: SZKOLNICTWO WYŻSZE i NAUKA
Cele szczegółowe: Dostosowanie kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki i rynku pracy. Poprawa jakości oferty edukacyjnej szkół wyższych. Podniesienie atrakcyjności kształcenia w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych na poziomie wyższym. Podniesienie kwalifikacji kadr sektora B+R w zakresie współpracy z gospodarką oraz marketingu i komercjalizacji badań naukowych.

10 PRIORYTET IV: SZKOLNICTWO WYŻSZE i NAUKA
Struktura priorytetu IV: 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.

11 PRIORYTET IV: SZKOLNICTWO WYŻSZE i NAUKA STRUKTURA PRIORYTETU IV
Działanie Alokacja (mln EURO) Ogółem EFS Środki krajowe 4.1 – WZMOCNIENIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 898,87 764,04 134,83 4.1.1 – Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni 500,00 425,00 75,00 4.1.2 – Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy 370,00 314,50 55,50 4.1.3 – Wzmocnienie systemowych narzędzi zarządzania szkolnictwem wyższym 28,87 24,54 4,33 4.2 – ROZWÓJ KWALIFIKACJI KADR SYSTEMU B+R 61,50 52,27 9,23 PTIORYTET IV - OGÓŁEM 960,37 816,31 144,06

12 Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni
Cele działania: Budowa potencjału rozwojowego uczelni poprzez umożliwienie im rozszerzenia i wzbogacenia oferty edukacyjnej, Zapewnienie efektywnego zarządzania systemem szkolnictwa wyższego oraz dostosowanie struktury podaży absolwentów do potrzeb gospodarki

13 Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Typy projektów (projekty konkursowe): Przygotowanie, otwieranie i realizowanie nowych kierunków studiów, studiów podyplomowych i doktoranckich ( w tym studia interdyscyplinarne) oraz dostosowywanie programów na istniejących kierunkach do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, Rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o zajęcia fakultatywne w postaci programów wyrównawczych dla studentów z zakresu matematyki i fizyki oraz programy skierowane do osób spoza społeczności akademickiej – kształcenie ustawiczne), Opracowywanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia na odległość (studia, studia podyplomowe i kursy)

14 Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Typy projektów (projekty konkursowe) c.d.: Współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (staże i praktyki studenckie) zaangażowanie pracodawców w realizację programów nauczania, Przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy poprzez wsparcie biur karier działających przy uczelni, Podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry dydaktycznej, Podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie zarządzania uczelnią, Organizowanie staży i szkoleń w wiodących ośrodkach krajowych i zagranicznych ( w tym staże dla doktorantów i postdoktorskie) Projekty skierowane do studentów niepełnosprawnych, Wdrożenie modeli zarządzania jakością (dz.4.1.3)

15 Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Typy beneficjentów – wszystkie podmioty: Grupy docelowe Między innymi: Uczelnie (instytucje, kadra akademicka) Studenci, słuchacze, doktoranci oraz inne osoby biorące udział w kształceniu

16 Typy projektów (projekty systemowe):
Poddziałanie Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Typy projektów (projekty systemowe): Promocja wyboru ścieżki kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych, Zamawianie kształcenia (minister właściwy ds.. Szkolnictwa wyższego określonej liczby studentów) na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych oraz w specjalnościach na tych kierunkach, w tym: - wsparcie stypendialne dla studentów na kierunkach zamawianych - wsparcie uczelni w zakresie wdrożenia programów wyrównawczych adresowanych do studentów 1 roku obejmujących podnoszenie kompetencji do kontynuowania studiów na tych kierunkach, - wdrażanie nowych lub zmienionych programów ( w tym programów kształcenia opracowanych w ramach poddziałania 4.1.3)

17 Typy beneficjentów – Minister właściwy ds..szkolnictwa wyższego:
Poddziałanie Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Typy beneficjentów – Minister właściwy ds..szkolnictwa wyższego: Grupy docelowe Między innymi: Uczelnie realizujące kształcenie na kierunkach zamawianych, Studenci, słuchacze podejmujący studia na kierunkach zamawianych w ramach działania

18 Typy projektów (projekty systemowe):
Poddziałanie Wzmocnienie systemowych narzędzi zarządzania szkolnictwem wyższym Typy projektów (projekty systemowe): Opracowanie modeli efektywnego zarządzania w szkolnictwie wyższym, w tym modeli zarządzania uczelniami różnych typów oraz modeli zarządzania jakością, Opracowanie programów kształcenia – nauki przyrodnicze, techniczne, matematyczne, nowoczesne technologie w medycynie (w tym makrokierunki, kierunki unikatowe, studia międzykierunkowe) Opracowanie programów kształcenia w językach obcych ( w tym angielski) w obszarach nauk matematycznych, przyrodniczych, rolniczych, medycznych i technicznych), Badania, analizy i ekspertyzy w zakresie funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego z zakresie jakości kształcenia i dostosowania jego kierunków do potrzeb gospodarki

19 Typy projektów (projekty systemowe) c.d.:
Poddziałanie Wzmocnienie systemowych narzędzi zarządzania szkolnictwem wyższym Typy projektów (projekty systemowe) c.d.: Organizacja konferencji, seminariów, spotkań panelowych z udziałem przedstawicieli uczelni i przedsiębiorców w celu wymiany doświadczeń oraz wypracowania propozycji rozwiązań kluczowych problemów w szkolnictwie wyższym, Opracowanie i wdrożenie systemu monitoringu i zbierania danych na temat szkolnictwa wyższego w Polsce ( w zakresie procesu i jakości kształcenia), Wsparcie szkoleniowe i analityczno-badawcze dla kadr Państwowej Komisji Akredytacyjnej w celu wzmocnienia systemu akredytacji

20 Poddziałanie 4.1.3 Wzmocnienie systemowych narzędzi zarządzania szkolnictwem wyższym
Typy beneficjentów – Minister właściwy ds. Szkolnictwa Wyższego: Departament Funduszy Europejskich, Departament Wdrożeń i Innowacji Grupy docelowe Między innymi: Minister właściwy ds.. Szkolnictwa Wyższego, Pozostali ministrowie nadzorujący uczelnie, Państwowa Komisja Akredytacyjna, Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, Uczelnie (instytucje, kadra akademicka) Studenci,

21 Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym Cel działania 4.2: Podniesienie kompetencji kadr systemu B+R do poziomu zapewniającego efektywną współpracę jednostek naukowych i przedsiębiorstw w zakresie wdrażania osiągnięć naukowych w gospodarce.

22 Typy projektów (projekty konkursowe):
Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym Typy projektów (projekty konkursowe): Projekty w zakresie podnoszenia umiejętności pracowników B+R (kursy, szkolenia, studia podyplomowe) w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych ( w tym ochrona własności intelektualnej i przemysłowej), Projekty dotyczące podnoszenia świadomości pracowników B+R w zakresie wagi i zasad badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki, a także potrzeb sektora nauki i gospodarki w tym zakresie, Przedsięwzięcia upowszechniające osiągnięcia nauki polskiej i światowej w procesie kształcenia na poziomie wyższym

23 Typy beneficjentów – wszystkie podmioty: Grupy docelowe:
Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym Typy beneficjentów – wszystkie podmioty: Grupy docelowe: Jednostki naukowe i ich pracownicy, Przedsiębiorstwa działające w sektorze B+R i ich pracownicy, Podmioty współpracujące z podmiotami sektora B+R (np. przedsiębiorstwa, uczelnie) w zakresie działań informacyjnych studenci

24 KONKURS ZAMKNIĘTY NR 1/POKL/4.1.1/2008
Ogłoszone konkursy Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka” Działanie 4.1 Podziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” KONKURS ZAMKNIĘTY NR 1/POKL/4.1.1/2008

25 KONKURS ZAMKNIĘTY NR 1/POKL/4.1.1/2008
Instytucja Ogłaszająca Konkurs (IOK): Departament Wdrożeń i Innowacji MNSiW Kwota dofinansowania projektów: PLN (w tym PLN z EFS) Czas trwania projektu: min. 1 rok Wartość projektu: min PLN Termin składania wniosków: do r.

26 CEL KONKURSU Przedmiotem konkursu są projekty obejmujące programy rozwojowe uczelni. Projekty te przyczynić się mają do budowy potencjału rozwojowego uczelni przez umożliwienie im rozszerzenia i wzbogacenia oferty edukacyjnej oraz poprawę jej jakości.

27 kształcenie na odległość (studia, kursy);
RODZAJE PROJEKTÓW 1 z 2 przygotowywanie i otwieranie nowych kierunków studiów: podyplomowych i doktoranckich; dostosowywanie programów do wymagań GOW; programy wyrównawcze dla studentów z zakresu fizyki i matematyki oraz kształcenie ustawiczne; kształcenie na odległość (studia, kursy); współpraca uczelni z pracodawcami w ramach staży i praktyk studenckich, zaangażowanie pracodawców w programy nauczania; lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy (biura karier);

28 podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej;
RODZAJE PROJEKTÓW 2 z 2 podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej; podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie zarządzania uczelnią; staże i szkolenia w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej; stypendia dla doktorantów, młodych doktorów i profesorów wizytujących; projekty skierowane do studentów niepełnosprawnych; wdrożenie modeli zarządzania jakością w uczelni;

29 PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE
Szkoły wyższe publiczne i niepubliczne* Szkoły wyższe z partnerami na podstawie umowy (porozumienia), które powinno zawierać: cel partnerstwa, obowiązki lidera projektu – beneficjenta, zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu, plan finansowy w podziale na partnerów oraz zasady zarządzania finansowego, zasady komunikacji i przepływu informacji w partnerstwie, zasady podejmowania decyzji w partnerstwie, sposób monitorowania i kontroli projektu. *Szkoły niepubliczne obowiązuje zasada zabezpieczenia finansowego

30 Nauczyciele akademiccy Inne osoby biorące udział w kształceniu
GRUPY DOCELOWE Uczelnie Studenci Słuchacze Doktoranci Nauczyciele akademiccy Inne osoby biorące udział w kształceniu

31 WYMAGANE REZULTATY REZULTATY TWARDE: Np.: liczba studentów, którzy ukończyli staże lub praktyki wspierane ze środków EFS, liczba zajęć wyrównawczych dla studentów I roku nauk matematyczno-przyrodniczych, liczba absolwentów nowo otwartych kierunków, liczba przeszkolonych pracowników kadry dydaktycznej i zarządzającej; REZULTATY MIĘKKIE: Np.: zwiększenie wartości absolwentów kierunków technicznych na rynku pracy, zwiększenie umiejętności praktycznych studentów i absolwentów nowo otwartych kierunków, podniesienie umiejętności kadry dydaktycznej;

32 OCENA WNIOSKÓW

33 OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE
Wniosek złożono we właściwej instytucji – Sekretariat Departamentu Wdrożeń i Innowacji MNiSW; Wniosek złożono w określonym terminie – decyduje data wpływu wniosku do sekretariatu Departamentu; Wniosek wypełniono w języku polskim; Wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu; Wniosek jest kompletny (strony, pieczęć, podpisy); Suma kontrolna papierowej i elektronicznej wersji wniosku jest tożsama na wszystkich stronach wniosku; Wypełniono wszystkie wymagane pola i złożono wszystkie załączniki; Wniosek stanowi odpowiedź na konkurs; Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (art ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych);

34 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU
Kryterium czasu trwania projektu: minimum 1 rok Kryterium wysokości finansowej projektu: minimum PLN Kryterium dotyczące beneficjenta: szkoła wyższa

35 OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE
Jakość projektu: uzasadnienie potrzeby projektu w kontekście celów szczegółowych POKL; sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie grup docelowych; wartość dodana projektu; adekwatność doboru instrumentów; rezultaty projektu: twarde i miękkie; Racjonalność harmonogramu działań. Beneficjent (projektodawca): wiarygodność – doświadczenie w zarządzaniu projektami; sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji). Finansowanie projektu: niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania celu; efektywność wydatków projektu (nakład/rezultat); kwalifikowalność wydatków. Maks. 100, min. 60 pkt.

36 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA STRATEGICZNE
Projekty przewidujące prowadzenie zajęć wyrównawczych dla studentów I roku kierunków ścisłych (4 pkt.); Projekty uwzględniające kompleksowo co najmniej 50% typów wymienionych projektów (4 pkt.); Projekty realizowane w partnerstwie z inną uczelnią albo jednostką naukową (4 pkt.); Programy rozwojowe przewidujące organizację co najmniej 3-miesięcznych staży lub praktyk studentów u pracodawców (4 pkt.); Programy rozwojowe realizowane przez uczelnie we współpracy z przedsiębiorcami, nie licząc formy współpracy przewidzianej kryterium obejmującym organizację staży i praktyk u pracodawców trwających co najmniej 3 miesiące – (4 pkt.). Maks. 20 punktów

37 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
DODATKOWE INFORMACJE Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

38 KONKURS OTWARTY NR 1/POKL/4.2/2008
Ogłoszone konkursy Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka” Działanie 4.2 „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym” KONKURS OTWARTY NR 1/POKL/4.2/2008

39 KONKURS OTWARTY NR 1/POKL/4.2/2008
Instytucja Ogłaszająca Konkurs (IOK): Departament Wdrożeń i Innowacji MNSiW Kwota dofinansowania projektów: (w tym alokacja w 2008 r.) Czas trwania projektu: maks. do r. Min. wartość projektu: PLN Termin składania wniosków: konkurs ma charakter otwarty

40 CEL KONKURSU Celem konkursu jest podniesienie świadomości pracowników sektora B+R, w zakresie wagi badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki oraz znaczenia ochrony własności przemysłowej i intelektualnej dla transferu technologii.

41 RODZAJE PROJEKTÓW Prezentacja i upowszechnianie informacji o znaczeniu badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki poprzez przygotowanie, produkcję i dystrybucję materiałów edukacyjnych, organizację spotkań z przedsiębiorcami i pracownikami sektora B+R, udział w targach, organizacje wystaw; Organizacja szkoleń, w ramach których pracownicy sektora B+R informowani będą o znaczeniu komercjalizacji wyników prac B+R, a także badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki; Studia podyplomowe w zakresie objętym konkursem; działania mające na celu zwiększenie objętości tematyki badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki w mediach oraz w środowisku internetowym.

42 PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE
Projekt może być realizowany w partnerstwie na podstawie umowy, która określa: cel partnerstwa, obowiązki lidera projektu – beneficjenta, zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu, plan finansowy w podziale na partnerów oraz zasady zarządzania finansowego, zasady komunikacji i przepływu informacji w partnerstwie, zasady podejmowania decyzji w partnerstwie, sposób monitorowania i kontroli projektu. O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty, które spełniają szczegółowe kryteria dostępu i ogólne kryteria merytoryczne.

43 Pracownicy jednostek naukowych
GRUPY DOCELOWE Pracownicy jednostek naukowych Pracownicy podmiotów działających na rzecz nauki W rozumieniu art. 2 punkt 9 i 10 ustawy o zasadach finansowania nauki.

44 WYMAGANE REZULTATY REZULTATY TWARDE: Np.: liczba osób kończących studia podyplomowe, liczba przeszkolonych pracowników jednostki naukowej w zakresie określonym przedmiotem konkursu, liczba kampanii promocyjnych różnego typu itp.; REZULTATY MIĘKKIE: Np.: zwiększenie świadomości pracowników czy uczestników sfery B+R w zakresie określonym przedmiotem konkursu, zacieśnienie współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami, itp.

45 OCENA WNIOSKÓW

46 OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE
wniosek złożono we właściwej instytucji; wniosek wypełniono w języku polskim; wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu; wniosek jest kompletny (strony, pieczęć, podpisy); suma kontrolna papierowej i elektronicznej wersji wniosku jest tożsama na wszystkich stronach wniosku; wypełniono wszystkie wymagane pola i złożono wszystkie załączniki; wniosek stanowi odpowiedź na konkurs; wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych);

47 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU
Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są *: jednostki naukowe; podmioty działające na rzecz nauki. *Z wyłączeniem przedsiębiorców

48 Ogólne kryteria horyzontalne
zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi oraz prawodawstwem wspólnotowym; zgodność z prawodawstwem krajowym ( w tym w szczególności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasadami pomocy publicznej); zgodność z PO Kapitał Ludzki; zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu; zgodność z planem działania.

49 OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE
Jakość projektu: uzasadnienie potrzeby projektu w kontekście celów szczegółowych POKL; sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie grup docelowych; wartość dodana projektu; adekwatność doboru instrumentów; rezultaty projektu; racjonalność harmonogramu działań. Beneficjent (projektodawca): wiarygodność – doświadczenie w zarządzaniu projektami; sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji). Finansowanie projektu: niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania celu; efektywność wydatków projektu (nakład/rezultat); kwalifikowalność wydatków. Maks. 100, min. 60 pkt.

50 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
DODATKOWE INFORMACJE Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

51 www.kpk.gov.pl www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl
Przydatne adresy

52 Dziękujemy za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Osoby do kontaktu: Małgorzata Snarska – Świderska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury 81 Warszawa tel: fax:


Pobierz ppt "Fundusze strukturalne dla wyższych uczelni"

Podobne prezentacje


Reklamy Google