Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY STRUKTURALNYCH DLA INNOWACYJNEGO ROZWOJU WIELKOPOLSKICH INSTYTUCJI I PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWANIE DOSTOSOWANIA SIĘ DO WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKORZYSTANIE FUNDUSZY STRUKTURALNYCH DLA INNOWACYJNEGO ROZWOJU WIELKOPOLSKICH INSTYTUCJI I PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWANIE DOSTOSOWANIA SIĘ DO WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH."— Zapis prezentacji:

1 WYKORZYSTANIE FUNDUSZY STRUKTURALNYCH DLA INNOWACYJNEGO ROZWOJU WIELKOPOLSKICH INSTYTUCJI I PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWANIE DOSTOSOWANIA SIĘ DO WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Włodzimierz Mazurek NFOŚ i GW

2 Wdrażanie NPR

3 P o l i t y k a s t r u k t u r a l n a inaczej: polityka regionalna lub polityka spójności społeczno-ekonomicznej. Dąży do wyrównywania różnic międzyregionalnych w poziomie życia i w rozwoju gospodarczym pomiędzy najbiedniejszymi a najbogatszymi regionami państw członkowskich, a przez to do zwiększenia społecznej i gospodarczej spójności UE. Potrzeba jej prowadzenia wyrasta z dużego zróżnicowania stopnia rozwoju społecznego i gospodarczego poszczególnych krajów członkowskich oraz istnienia jeszcze większych dysproporcji rozwojowych pomiędzy ich regionami.

4 C e l e p o l i t y k i r e g i o n a l n e j w l a t a c h 2 0 0 0 – 2 0 0 6 Cel 1: wspomaganie rozwoju i dostosowań strukturalnych regionów opóźnionych w rozwoju społeczno-ekonomicznym tzn. takich, w których PKB na 1 mieszkańca jest mniejszy niż 75% średniej UE. Regiony objęte celem 1 nie mogą być objęte żadnym innym celem. Na działania w ramach celu 1 przeznaczono blisko 70 % globalnych środków, będących w dyspozycji funduszy strukturalnych. Cel 2: wspieranie ekonomicznej i społecznej restrukturyzacji regionów przejawiających problemy strukturalne. Pomoc w ramach tego celu powinna dotyczyć głównie regionów przechodzących transformację sektora przemysłowego, sektora usług, upadającego rolnictwa, problemowych terenów miejskich i przechodzących kryzys obszarów zależnych od rybołówstwa. Cel 2 obejmuje 18 % populacji UE. Cel 3: harmonizacja i modernizacja systemów edukacyjnych, szkoleniowych i zatrudnienia. Jego zadaniem jest przede wszystkim wspieranie działań na rynku pracy w celu ograniczenia bezrobocia. Celem tym jest objęty cały obszar UE z wyjątkiem regionów otrzymujących środki w ramach celu 1. Wszystkie polskie regiony ( województwa), w których PKB na głowę mieszkańca nie przekracza 75 % średniej europejskiej, a więc całe terytorium kraju podlega celowi 1 polityki strukturalnej UE. W latach 2004-2006 cele 2 i 3 nie będą znajdowały w Polsce zastosowania.

5 Zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych Zasada subsydiarności (pomocniczości) - jedna z podstawowych zasad ustrojowych UE, która mówi, że Wspólnota, w dziedzinach, które nie podlegają jej wyłącznej właściwości, podejmuje działania jedynie wówczas i tylko wtedy, kiedy cele zamierzonego działania nie mogą zostać zrealizowane w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, mogą zaś, z racji zakresu lub skutków zamierzonego działania, zostać lepiej zrealizowane na szczeblu wspólnotowym. Zasada koncentracji - ma na celu koncentrację zasięgu pomocy finansowej, tzn. koncentrację środków płynących z funduszy strukturalnych na realizację ograniczonej liczby precyzyjnie określonych celów oraz geograficzną koncentrację pomocy.

6 Zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych cd. Zasada partnerstwa, rozumiana jako obowiązek uzgadniania podejmowanych decyzji w trakcie przechodzenia poprzez kolejne etapy procedury programowania. Partnerami powinni być tutaj przedstawiciele władz publicznych, środowisk społeczno-gospodarczych, inwestorów, instytucji bankowych, organizacji zawodowych, wyższych uczelni. Zasada dodatkowości, stanowi, że dla osiągnięcia skutecznego oddziaływania gospodarczego, pomoc wspólnotowa ma być uzupełnieniem środków wydatkowanych przez państwa członkowskie.

7 Zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych cd. Zasada programowania wieloletniego, ma na celu wypracowywanie wieloletnich, podzielonych na etapy programów rozwoju, zgodnie z postanowieniami rozporządzeń wspólnotowych odnoszących się do funduszy strukturalnych Zasada zgodności: wszystkie działania podejmowane w ramach funduszy strukturalnych muszą być realizowane w oparciu o przepisy unijne i przez to ma być zgodne ze wszystkimi innymi politykami UE.

8 Instrumenty interwencji strukturalnej UE Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR - Jego ramy prawne wyznacza art. 160 TWE, który stanowi, że jego celem jest niesienie pomocy przy wyrównywaniu głównych dysproporcji regionalnych Wspólnoty poprzez uczestnictwo w rozwoju i w dostosowaniu strukturalnym regionów o niskim stopniu rozwoju oraz w przekształceniu upadających regionów przemysłowych. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej EFOiGR - wspiera trwały rozwój obszarów wiejskich oraz dostosowywanie struktury rolnej regionów opóźnionych w rozwoju. Europejski Fundusz Społeczny EFS - wspiera przedsięwzięcia przeciwdziałające bezrobociu oraz rozwija zasoby ludzkie, zmierzając do zwiększenia poziomu zatrudnienia, równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa FIWR - ma za zadanie przyczyniać się do zachowania równowagi zasobów morza i nakładu floty rybackiej.

9 Instrumenty interwencji strukturalnej UE cd. Fundusz Spójności UE - ma na celu wzmocnienie gospodarczej i społecznej spójności państw UE (w odróżnieniu od funduszy strukturalnych, które są nakierowane na wsparcie regionów). Z Funduszu Spójności współfinansowane są wydatki o charakterze infrastrukturalnym w dziedzinie transportu oraz na rzecz ochrony środowiska naturalnego w krajach, w których PKB na jednego mieszkańca jest niższy niż 90% średniej dla całej UE. W odróżnieniu od funduszy strukturalnych Fundusz Spójności obejmuje pomoc o zasięgu krajowym, a nie regionalnym. Pozostaje instrumentem polityki strukturalnej UE ze względu na cel i charakter działania. Inicjatywy Wspólnotowe - to programy działania uzupełniające środki Funduszy Strukturalnych w określonym zakresie problemów. Są inicjowane i opracowywane przez Komisję Europejską, a następnie uzgadniane i realizowane na szczeblu narodowym. W obecnym okresie programowania wdrażane są cztery inicjatywy wspólnotowe:

10 Instrumenty interwencji strukturalnej UE cd. –INTERREG III - jego celem jest popieranie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju obszarów położonych przy granicach państw lub regionów. Obejmuje: współpracę transgraniczną, współpracę transnarodową i współpracę międzyregionalną. –LEADER + - wspiera rozwój obszarów wiejskich poprzez promowanie działań innowacyjnych, przyczyniających się do poprawy jakości życia na tych obszarach. –URBAN - ma na celu zapewnienie społecznej i ekonomicznej odnowy miast i ich okolic oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. –EQUAL - skierowany na zwalczanie wszelkiej dyskryminacji i nierówności w dostępie do zatrudnienia. W latach 2004-2006 Polska będzie korzystać z inicjatyw INTERREG oraz EQUAL

11 Główne kierunki wykorzystania FS w Polsce w latach 2004-2006 Wiodącym celem interwencji realizowanych w ramach FS w latach 2004-2006 będzie wsparcie działań na rzecz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i dążenia do spójności społeczno-gospodarczej w ramach poszerzonej Wspólnoty Działania koncentrować się będą na rozwoju infrastruktury ochrony środowiska mającej największy wpływ na poprawę sytuacji ekologicznej kraju, a dzięki temu - na znaczące polepszenie stanu środowiska i jakości życia ludzi w ramach rozszerzonej UE

12 Główne kierunki wykorzystania FS w ochronie środowiska latach 2004-2006 W kontekście wyzwań i strategicznych celów polityki państwa w okresie przystępowania do UE, jak też celów przypisanych FS (Roz. Rady 1164/94/WE) środki tego instrumentu będą przeznaczone przede wszystkim na następujące kierunki interwencji, umożliwiające Polsce stopniowe wypełnienie zobowiązań podjętych w trakcie negocjacji akcesyjnych

13 Główne kierunki wykorzystania FS w ochronie środowiska latach 2004-2006 c.d. - poprawa jakości wód powierzchniowych oraz polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i burzowej oraz oczyszczalni ścieków tam, gdzie przyniesie to największy efekt ekologiczny przy uwzględnieniu efektywności kosztowej, rozbudowa i modernizacja urządzeń uzdatniających wodę i sieci wodociągowe (w powiązaniu z systemami sanitacji)

14 Główne kierunki wykorzystania FS w ochronie środowiska latach 2004-2006 c.d. - zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego budowa zbiorników retencyjnych, zbiorników suchych, obwałowań i innych zabezpieczeń, zalesianie, renaturyzację cieków wodnych

15 Główne kierunki wykorzystania FS w ochronie środowiska latach 2004-2006 c.d. - racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi budowa i rozbudowa lub modernizacja składowisk odpadów komunalnych oraz tworzenie systemów recyklingu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (sortowanie, kompostowanie itp..) tworzenie systemów zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (w tym spalanie) tworzenie systemów zagospodarowania osadów ściekowych, rekultywacja terenów zdegradowanych przez przemysł i inne szkodliwe oddziaływania

16 Główne kierunki wykorzystania FS w ochronie środowiska latach 2004-2006 c.d. - poprawa jakości powietrza modernizacja i rozbudowa miejskich systemów ciepłowniczych (źródeł, sieci) połączona z likwidacją niskiej emisji w strefach o znaczących przekroczeniach dopuszczalnych stężeń, systemowa konwersja palenisk domowych na rozwiązania przyjazne środowisku (głównie zmiana węgla na gaz, w okresie początkowym-eliminacja węgla niskiej jakości, przejście na paliwa bezdymne) podniesienie efektywności wykorzystania energii i jej oszczędzanie, szersze stosowanie alternatywnych źródeł energii i redukcję negatywnego oddziaływania transportu

17 Kryteria wyboru projektów proponowanych do wsparcia z FS - Kryteria podstawowe (ogólne) zgodność z celami polityki ekologicznej UE: 1. Ochrona, zachowanie i poprawa jakości środowiska, 2.ochrona zdrowia ludzkiego 3.oszczędne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych zgodność z zasadami polityki ekologicznej UE: 1. Zasada przezorności 2.Zasada prewencji 3. Zasada likwidacji zanieczyszczeń u źródła 4. Zasada zanieczyszczający płaci przedsięwzięcia będą kontynuacją programu ISPA

18 Kryteria wyboru projektów proponowanych do wsparcia z FS c.d. - Kryteria podstawowe (ogólne) odbiorcą wsparcia winien być w pierwszym rzędzie samorząd terytorialny, związek gmin, przedsiębiorstwo komunalne lub inny podmiot publiczny kosztorysowa wartość progowa 10 mln. EURO (jeśli nie przypadek winien być specjalnie uzasadniony) przyczynienie się do redukcji zanieczyszczeń oddziałujących na znaczną liczbę ludzi przy najniższych kosztach najwyższy stopień przyczyniania się spójności gospodarczej i społecznej oddziaływanie transgraniczne

19 Kryteria wyboru projektów proponowanych do wsparcia z FS c.d. - Kryteria szczegółowe osiągnięcie standardów UE - gospodarka wodno-ściekowa I priorytet-zapewnienie sieci wodociągowej i.lub kanalizacji zbiorczej oraz odpowiedniego poziomu uzdatniania wody i/lub oczyszczania ścieków dla aglomeracji powyżej 50 000 RLM (preferencje dla największych aglomeracji) II priorytet-............... od 15 000-50 000 RLM III priorytet............... Od 10 000-15 000 RLM

20 Kryteria wyboru projektów proponowanych do wsparcia z FS c.d. - Kryteria szczegółowe osiągnięcie standardów UE - gospodarka odpadami I priorytet - systemy gospodarki odpadami w aglomeracjach lub innych rejonach powyżej 200 000 mieszkańców II priorytet-............. od 150 000-200 000 III priorytet.............. Od 100 000-150 000

21 Kryteria wyboru projektów proponowanych do wsparcia z FS c.d. - Kryteria szczegółowe osiągnięcie standardów UE - ochrona powietrza inwestycje ochronne w strefach, w których występują przekroczenia stężenia zanieczyszczeń krajowe i regionalne sieci monitoringu przedsięwzięcia ochronne ponadregionalne ochrona przed nadzwyczajnymi zagrożeniami stan przygotowania przedsięwzięcia uwarunkowania finansowe i ekonomiczne wyboru projektów

22 Kryteria wyboru projektów proponowanych do wsparcia z FS c.d. - Kryteria szczegółowe stan przygotowania przedsięwzięcia uregulowane stosunki własnościowe decyzje o w.z. i z. t. uwarunkowania finansowe i ekonomiczne wyboru projektów

23 Oczekiwane efekty realizacji przedsięwzięć wspieranych przez FS w zakresie efektów ekologicznych - znaczący przyrost i poprawa infrastruktury - gospodarka wodno-ściekowa - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do wód, znacząca redukcja związków biogennych powodujących eutrofizację zbiorników, eliminacja zanieczyszczeń bakteryjnych - gospodarka odpadami- zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki, zmniejszenie ilości odpadów trafiających do środowiska w sposób niekontrolowany, głównie niebezoiecznych, zwiększenie odzysku materiałów, zagospodarowanie osadów ściekowych, rekultywacja terenów zdegradowanych przez przemysł i szkodliwe oddziaływanie

24 Oczekiwane efekty realizacji przedsięwzięć wspieranych przez FS c.d. w zakresie efektów ekologicznych - znaczący przyrost i poprawa infrastruktury - w dziedzinie jakości powietrza - zmniejszenie ilości stref z przekroczeniami stężeń, zmniejszenie emisji wysokich SO2, NOx i innych szkodliwych związków

25 SPO WKG(P) PRIORYTET 2 DZIAŁANIE 4 Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska

26 Cel działania Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego poprzez wspieranie przedsiębiorstw zobligowanych do dostosowania swojej infrastruktury do wymogów ochrony środowiska. Działanie to będzie wspomagało realizację zobowiązań Polski w zakresie wdrażania dyrektyw z dziedziny ochrony środowiska

27 Uzasadnienie działania Wzrost nakładów na środowisko w przedsiębiorstwach, Poprawa stanu środowiska w skali kraju, Dostosowania przedsiębiorstw do wymagań unijnych poprzez stosowanie BAT i uzyskiwanie pozwoleń zintegrowanych, Stworzenie nowych miejsc pracy

28 Łączna alokacja środków: Wsparcie finansowe z EFRR: 155,4 mln euro Publiczne wsparcie finansowe krajowe (NFOŚiGW): 51,8 mln euro Publiczne wsparcie finansowe ogółem: 207,2 mln euro Środki prywatne: 303,9 mln euro Wsparcie będzie udzielane z uwzględnieniem przepisów dotyczących funduszy strukturalnych oraz zasad udzielania pomocy publicznej Działanie 2.4 SPO WKP

29 Wdrażanie: Instytucja Zarządzająca - Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej; Instytucja Płatnicza - Ministerstwo Finansów; Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Środowiska; Instytucja Wdrażająca - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Odbiorcy Ostateczni - przedsiębiorstwa, które dokonywać będą inwestycji w zakresie ochrony środowiska.

30 Poddziałania Działanie 2.4. będzie realizowane przez następujące poddziałania: 2.4.1.Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie przeprowadzenia inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego 2.4.2.Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

31 Poddziałania c.d. Działanie 2.4. będzie realizowane przez następujące poddziałania: 2.4.3.Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza 2.4.4..Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi

32 Narzędzia interwencji Wsparcie ze środków strukturalnych na realizację projektów będzie miało charakter dotacji(refundacji) oraz pożyczek preferencyjnych ze środków NFOŚiGW

33 Beneficjenci ostateczni Beneficjentami ostatecznymi w działaniu 4 priorytetu 2 SPO WKG (P) są duże, średnie i małe przedsiębiorstwa (definicja wg zalecenia KE z 3 04 1996 r. 96/280/EC)

34 Działanie 2.4 SPO WKP Procedura składania i rozpatrywania wniosków: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - przyjmowanie wniosków, ocena formalna; Grupa robocza d.s. oceny projektów (NFOŚiGW, MŚ, MGPiPS) - ocena merytoryczna wniosków; Komitet Sterujący - opiniowanie i rekomendacja projektów; Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - zatwierdzanie projektów; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - podpisywanie umów z przedsiębiorcami.

35 System wyboru projektów wstępna ocena na poziomie Beneficjenta Końcowego (BK), ocena przez grupy robocze powołane przez BK w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą, przekazanie ocen do Komitetu Sterującego

36 Kryteria wyboru projektów Wybór dustopniowy 1. Ocena wniosku pod względem formalnym i technicznym (kryteria formalne i techniczne sa obligatoryjne) 2. Ocena pod względem merytorycznym

37 Kryteria wyboru projektów c.d. Kryteria formalne będą takie same dla wszystkich projektów (n.p. złożenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami w wymaganym terminie Kryteria techniczne będą bardzo zbliżone (n.p. Zgodność z Dyrektywą objętą działaniem, wykonalność inwestycji pod względem prawnym i finansowym, trwałość projektu w czasie)

38 Kryteria wyboru projektów c.d. Wniosek spełniający kryteria formalne i techniczne oceniany będzie pod względem merytorycznym. Możliwe kryteria merytoryczne to przykładowo : 1.efektywność kosztowa inwestycji, 2.zmiana technologii na BAT, 3.systemy zarządzania jakością, 4.wpływ na generowanie nowych miejsc pracy 5.Lokalizacja na terenie o wysokim bezrobociu

39 Koszty kwalifikowane Koszty, których poniesienie jest merytorycznie uzasadnione lub zwłaszcza koszty, które spełniają kryterium zasadności wyznaczone przez instytucję zarządzającą. Koszty kwalifikowane - pomoc regionalna Koszty kwalifikowane - wg wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy publicznej w dziedzinie ochrony środowiska (2001/C37/03)

40 Dopuszczalny poziom pomocy publicznej Dopuszczalny poziom pomocy publicznej będzie różny dla poddziałań, będzie także zróżnicowany dla dużych oraz małych i średnich przedsiębiorstw a także lokalizacyjnie w przypadku zakwalifikowania przedsięwzięć do pomocy regionalnej

41 Dopuszczalny poziom pomocy publicznej c.d. Poddziałanie 2.4.1. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie uzyskania pozwolenia zintegrowanego Na inwestycje w ramach tego Poddziałania udzielana będzie pomoc publiczna: - regionalna w następującej maksymalnej wysokości: dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Warszawy lub Poznania 30% (EDN), dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Wrocławia, Krakowa i Trójmiasta 40% (EDN), dla przedsiębiorców prowadzących działalność na pozostałych terenach Polski 50% (EDN), + dodatkowe 15% (EDB) dla małych i średnich przedsiębiorstw; - horyzontalna w maksymalnej wysokości 30% (EDN) kosztów kwalifikowanych

42 Dopuszczalny poziom pomocy publicznej c.d. Poddziałanie 2.4.2. Wsparcie dla przedsiębirstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Dla przedsiębiorstw z terenu Warszawy i Poznania: 30 % dla dużych przedsiębiorstw + 15% dla MSP, Dla przedsiębiorstw z terenu Wrocławia, Krakowa i Trójmiasta: 40% dla dużych przedsiębiorstw + 15% dla MSP, Dla pozostałych przedsiębirstw: 50% dla dużych przedsiębiorstw + 15% dla MSP,

43 Dopuszczalny poziom pomocy publicznej c.d. Poddziałanie 2.4.3. Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Na inwestycje w ramach tego Poddziałania udzielana będzie pomoc publiczna: - regionalna w następującej maksymalnej wysokości: dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Warszawy lub Poznania 30% (EDN), dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Wrocławia, Krakowa i Trójmiasta 40% (EDN), dla przedsiębiorców prowadzących działalność na pozostałych terenach Polski 50% (EDN), + dodatkowe 15% (EDB) dla małych i średnich przedsiębiorstw; - horyzontalna w maksymalnej wysokości 50% (EDN) kosztów kwalifikowanych

44 Dopuszczalny poziom pomocy publicznej c.d. Poddziałanie 2.4.4. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi Dla przedsiębiorstw z terenu Warszawy i Poznania: 30 % dla dużych przedsiębiorstw + 15% dla MSP, Dla przedsiębiorstw z terenu Wrocławia, Krakowa i Trójmiasta: 40% dla dużych przedsiębiorstw + 15% dla MSP, Dla pozostałych przedsiębirstw: 50% dla dużych przedsiębiorstw + 15% dla MSP,

45 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Priorytety i działania programu Zadania środowiskowe w ZPORR

46 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Priorytety i działania programu - aspekt ochrony środowiska Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska. Priorytet 3 Rozwój lokalny Działanie 3.1. Obszary wiejskie (infrastruktura lokalna) Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji Działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe

47 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków - budowa i modernizacja sieci wodociągowych - budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych - budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody - budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków -budowa zbiorników umożliwiających pozyskanie wody pitnej

48 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska Zagospodarowanie odpadów - organizacja i wdrażanie systemów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu - wdrażanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi - budowa i modernizacja spalarni odpadów niebezpiecznych

49 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska Poprawa jakości powietrza - modernizacja i rozbudowa miejskich systemów ciepłowniczych i wyposażenie ich w instalacje ograniczające emisję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza - przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, w szczególności ograniczenie niskiej emisji

50 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska Zapobieganie powodziom - regulacja cieków wodnych - tworzenie polderów - budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych - budowa i modernizacja zbiorników retencyjnych

51 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska Wsparcie zarządzaniem ochroną środowiska - opracowanie baz danych o jakości środowiska - tworzenie sieci monitoringowych - tworzenie map terenów zalewowych

52 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - budowa rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do do produkcji i przesyłu energii odnawialnej

53 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska Koszty kwalifikowane - wykup gruntów (do 10% wartości projektu) - zakup wyposażenia - dokumentacja techniczna - nadzór - roboty wykończeniowe

54 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji Przewidziane w tym działaniu projekty z zakresu infrastruktury środowiskowej nie powinny przekraczać wartości 1 mln euro kompleksowe uzbrojenie terenów pod nowe inwestycje, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, pozyskiwania energii poprzez tworzenie lokalnych systemów odnawialnych źródeł energii, lokalna infrastruktura drogowa, podstawowa lokalna infrastruktura społeczna rewitalizacja społeczno-gospodarcza i odnowa dzielnic mieszkaniowych w miastach, rewitalizacja obiektów i terenów poprzemysłowych i powojskowych.

55 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Poddziałanie 3.3.1.Rewitalizacja obszarów miejskich Poddziałanie 3.3.2.Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych

56 Zatwierdzanie projektów do realizacji (priorytet 1 i 3) Regionalny Komitet Sterujący Zarząd Województwa Wojewoda Panel ekspertów projekty umowa finansowa Urząd Marszałkowski MGPiPS

57 Listy przedsięwzięć priorytetowych i zasady ich finansowania ze środków NFOŚiGW w 2004 r.

58 Lista programów priorytetowych Lista programów (przedsięwzięć) priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidzianych do dofinansowania w roku 2004 Na podstawie: Polityki Ekologicznej Państwa, Programu Wykonawczego do Polityki Ekologicznej Państwa,Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej, Strategii Ekologicznej Integracji z Unią Europejską, zobowiązań międzynarodowych Polski, a także list przedsięwzięć priorytetowych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwanych dalej "wojewódzkimi funduszami"- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje i realizuje dofinansowywanie przedsięwzięć, zgodnie z preferencjami według niżej wymienionych programów priorytetowych.

59 Lista programów priorytetowych Jako priorytetowe traktuje się w szczególności te przedsięwzięcia, których realizacja wynika z konieczności wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej w zakresie harmonizacji i implementacji prawa Unii Europejskiej, związanych z negocjacjami o członkostwo Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej w obszarze "środowisko".

60 Lista programów priorytetowych 1. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem W ramach programu będą dofinansowywane przedsięwzięcia związane z realizacją: 1.Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, w tym: a) dokumentacja techniczna przedsięwzięć, b) oczyszczalnie, c)kanalizacja Ponadto Narodowy Fundusz we współpracy z bankami będzie finansował (mniejsze) przedsięwzięcia w ramach następujących linii kredytowych: budowy małych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, budowy kanalizacji sanitarnej, zagospodarowania odpadów, ograniczenie emisji spalin poprzez dostosowanie silników wysokoprężnych do paliwa gazowego lub wymiany silników na mniej emisyjne w komunikacji zbiorowej, inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii, usuwania wyrobów zawierających azbest, budowy ścieżek rowerowych, ograniczenia hałasu, termomodernizacji, czystszej produkcji, uszczelniania i hermetyzacji przeładunku i dystrybucji paliw, inwestycji służących ograniczeniu zużycia energii elektrycznej, systemów ciepłowniczych, budowa lub modernizacja stacji uzdatniania wody.

61 Lista programów priorytetowych 2.Gospodarka wodna W ramach programu będą dofinansowywane przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie i poprawę jakości zasobów wodnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, w tym: a )wspieranie budowy szczególnie ważnych inwestycji wieloletnich, b )poprawa jakości wody do picia – przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, a wskazane przez Ministra Środowiska, c) wspieranie ekologicznych form transportu wodnego poprzez fundusz żeglugowy

62 Lista programów priorytetowych 3.Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii W ramach programu dofinansowywane będą przedsięwzięcia mające na celu: ograniczanie emisji zanieczyszczeń z dużych źródeł spalania paliw, oszczędzanie surowców i energii, poprawę jakości paliw i technologii silnikowych stosowanych w transporcie, modernizację systemów ciepłowniczych, wykorzystanie alternatywnych, a przyjaznych środowisku źródeł energii, ochronę przed promieniowaniem jonizującym, utylizację odpadów w procesie spalania, ograniczanie emisji lotnych związków organicznych oraz odorów.

63 Lista programów priorytetowych 4.Zapobieganie i ograniczanie negatywnego oddziaływania hałasu na środowisko W programie przewiduje się dofinansowanie mające na celu: wspieranie przedsięwzięć dotyczących ograniczenia hałasu przemysłowego i komunikacyjnego w środowisku.

64 Lista programów priorytetowych 5.Ochrona powierzchni ziemi i wód poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, zagospodarowanie odpadów oraz rekultywację terenów zdegradowanych Program obejmować będzie następujące cele: zagospodarowanie odpadów komunalnych i osadów ściekowych, zagospodarowanie odpadów opakowaniowych i poużytkowych, wprowadzanie technologii zmniejszających ilość wytwarzanych odpadów przez zakłady przemysłowe, rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojsko i przemysł, likwidacja nieczynnych składowisk odpadów niebezpiecznych, unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i niebezpiecznych, unieszkodliwianie odpadów powstających w wyniku eksploatacji środków transportu.

65 Lista programów priorytetowych 6.Ochrona przyrody i krajobrazu Program będzie realizowany przez dofinansowanie: zabiegów ochronnych i renaturalizacyjnych oraz działań łagodzących skutki antropopresji na obszarach uznanych za istotne do realizacji strategii ochrony przyrody i strategii ochrony różnorodności biologicznej, ochrony w warunkach in situ i ex situ oraz rozmnażania i rozprzestrzeniania objętych ochroną i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt, wykupu gruntów i urządzeń bezpośredniej ochrony na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody o znaczeniu międzynarodowym, działań służących zachowaniu cennych elementów rodzimej przyrody oraz krajobrazu, przez: przywracanie walorów założeniom parkowym i pałacowo-ogrodowym, rozwój bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej prowadzonej przez parki narodowe, parki krajobrazowe i w leśnych kompleksach promocyjnych.

66 Lista programów priorytetowych 7.Program Państwowego Monitoringu Środowiska Celem realizacji przedsięwzięć z zakresu monitoringu środowiska jest doskonalenie organizacji i funkcjonowania systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, pozwalającego na uzyskanie porównywalności informacji o stanie środowiska w Polsce z danymi uzyskiwanymi w analogicznych systemach Unii Europejskiej. W tym celu dofinansowanie obejmie: realizację prac badawczo-pomiarowych, infrastrukturę pomiarową wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w celu uzyskania certyfikatu w Polskim Centrum Akredytacji, opracowywanie nowoczesnych metodyk badań, ocen i analiz stanu środowiska oraz ich wdrażania przez programy pilotażowe, wspomaganie bazy laboratoryjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej do badań w zakresie określonym w Porozumieniu zawartym między Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska i Głównym Inspektorem Sanitarnym w dniu 23.08.2000 roku w sprawie współdziałania Inspekcji Ochrony Środowiska i Inspekcji Sanitarnej, wspomaganie bazy laboratoryjnej innych jednostek badawczo-naukowych wykonujących pomiary w ramach PMŚ, wspieranie systemów informatycznych PMŚ.

67 Lista programów priorytetowych 8.Zwiększenie lesistości kraju oraz ochrona zasobów leśnych W ramach programu dofinansowywana będzie: realizacja Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnych drzew leśnych w Polsce na lata 1991-2010, realizacja Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, przebudowa drzewostanów pozostających pod wpływem emisji przemysłowych, na terenach poklęskowych, w leśnych kompleksach promocyjnych i w lasach doświadczalnych uczelni wyższych, kształcących kadry z zakresu leśnictwa oraz odnowienia pożarzysk i innych terenów poklęskowych, ochrona ekosystemów leśnych przed szkodami powodowanymi zarówno przez czynniki biotyczne, jak i abiotyczne, modernizacja bazy szkółkarskiej w celu optymalizacji produkcji szkółkarskiej pod względem ilości, jakości i asortymentu materiału sadzeniowego, realizacja kompleksowych programów restytucji i reintrodukcji gatunków drzew i krzewów leśnych oraz zwierząt.

68 Lista programów priorytetowych 9.Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin i ich wzbogacania oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko procesów likwidacji zakładów górniczych W ramach programu dofinansowywane będzie: ·rekultywacja powierzchni ziemi na terenach zdegradowanych działalnością górniczą, ·wprowadzanie technologii ograniczających powstawanie odpadów w trakcie wydobycia i przeróbki surowców, ·ochrona powierzchni ziemi przed skutkami eksploatacji podziemnej i otworowej między innymi poprzez podsadzanie i lokowanie odpadów mineralnych, ·ujmowanie i uzdatnianie wód kopalnianych i wód zasolonych.

69 Lista programów priorytetowych 10. Poznawanie budowy geologicznej kraju oraz potrzeb gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych W ramach programu dofinansowywane będą: ·prognozy i badania geologiczne związane ze zmianami środowiska, zachodzącymi w związku z działalnością i likwidacją kopalń oraz naturalnymi zagrożeniami geodynamicznymi, ·zadania nowoczesnej kartografii geologicznej, hydrogeologicznej i geośrodowiskowej, ·dokumentowanie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych oraz głównych zbiorników wód podziemnych, ·rozpoznanie przyjaznych środowisku źródeł energii /wody termalne/ i wód leczniczych, ·prowadzenie podstawowych badań geologicznych oraz ocena perspektyw surowców kraju m. in. dla potrzeb procesu koncesjonowania wydobycia kopalin

70 Lista programów priorytetowych 11.Zapobieganie klęskom żywiołowym i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków Program realizowany będzie przez dofinansowanie: przedsięwzięć zgłoszonych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska mających na celu zapobieganie występowaniu poważnych awarii oraz zdarzeń nadzwyczajnych z substancjami niebezpiecznymi, przedsięwzięć wskazanych w Porozumieniu Ministrów Środowiska oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska, realizacja zakupów sprzętu dla potrzeb Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Straży Leśnej i Państwowej Straży Rybackiej oraz przedsięwzięć w ramach projektów z udziałem środków zagranicznych dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

71 Lista programów priorytetowych 12.Kształtowanie ekologicznych postaw i zachowań społeczeństwa oraz profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska W ramach programu planuje się dofinansowanie zadań: rozwój bazy służącej realizacji programów edukacyjnych w kwalifikowanych ośrodkach edukacji ekologicznej, wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz w ramach kampanii informacyjno-promocyjnych, ·wspieranie realizacji cyklicznych programów edukacyjnych telewizyjnych i radiowych emitowanych na antenie ogólnopolskiej, ·wspieranie realizacji programów edukacyjnych poprzez produkcję pomocy dydaktycznych, ·promocja zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz wspomaganie programów edukacyjnych poprzez dofinansowywanie czasopism i wkładek ekologicznych,

72 Lista programów priorytetowych ·wspieranie działalności wydawniczej: a)przeznaczonej dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz materiały dydaktyczne dla nauczycieli, b)z zakresu zarządzania środowiskiem, c)popularyzatorskie opracowania przedstawiające kompendia wiedzy z zakresu ekologii, ·wspieranie różnych form doskonalenia animatorów edukacji ekologicznej, ·wspieranie konferencji i seminariów o zasięgu krajowym, szczególnie istotnych dla spraw edukacji ekologicznej, ·wspieranie konkursów i przedsięwzięć upowszechniających wiedzę ekologiczną oraz wspieranie promocji przemysłu i sektora usług działających na rzecz ochrony środowiska podczas Targów organizowanych poza granicami kraju, ·wspieranie programów edukacyjnych, realizowanych przez parki narodowe, parki krajobrazowe oraz leśne kompleksy promocyjne, w tym wyposażanie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, · wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska

73 Lista programów priorytetowych 13.Zastosowanie technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję W ramach programu realizowane będą przedsięwzięcia uwzględniające modernizację stosowanych technologii zgodnie z wymogami najlepszych dostępnych technik (stosowanie technologii czystszych i bardziej energooszczędnych). Zakłada się efektywne uczestnictwo we wdrażaniu IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) tj. Dyrektywy 96/61/WE – dotyczącej zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń w odniesieniu do istniejących instalacji. Program realizowany będzie poprzez dofinansowanie przedsięwzięć, których istotą są działania w zakresie: zmian surowcowych, ograniczenia powstawania u źródła strumienia szeroko rozumianych odpadów, stałych, ciekłych i gazowych, powtórnego wykorzystywania odpadów w produkcji,

74 Lista programów priorytetowych wspierania działań w zakładach przemysłowych mających na celu ograniczenie hałasu, energochłonności i zmniejszenie zużycia surowców, wspierania działań mających na celu wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego ISO 14000, EMAS i uzyskania certyfikatu Czystszej Produkcji w zakładach przemysłowych, administracji rządowej i samorządowej, jednostkach edukacyjnych.

75 Lista programów priorytetowych 14.Wspieranie działalności badawczej, eksperckiej na rzecz ochrony środowiska W ramach programu będą finansowane opracowania oraz prace studialne i badawcze służące realizacji polityki ekologicznej państwa, w tym wspieranie zarządzania środowiskiem. Dofinansowanie będzie dotyczyło: zadań z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej, zadań z zakresu ochrony powietrza, zadań z zakresu ochrony powierzchni ziemi, zadań z zakresu ochrony przyrody i gospodarki leśnej, zadań dla usprawniania systemu zarządzania środowiskiem, zadań z zakresu współpracy międzynarodowej, zadań z programu Phare.

76 Lista programów priorytetowych 15.Wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska na terenach wiejskich Celem programu jest ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko poprzez upowszechnienie stosowania zasad dobrej praktyki rolniczej a zwłaszcza zasad prowadzenia produkcji rolnej w sposób ograniczający i zapobiegający zanieczyszczeniu wód związkami azotu i fosforu. W ramach programu dofinansowywane będą działania wspierające: budowę zbiorników na płynne odchody zwierzęce i płyt obornikowych oraz zakup urządzeń zabezpieczających wody powierzchniowe i podziemne przed zanieczyszczeniem biogenami powstającymi w produkcji rolniczej, szkolenia rolników i doradców rolnych służące upowszechnianiu stosowania zasad Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska 2002), wynikające z kompleksowych programów w zakresie ochrony środowiska.

77 Lista programów priorytetowych 16.Wspieranie działalności pozarządowych organizacji ekologicznych Celem programu jest stymulacja szerszego zaangażowania organizacji pozarządowych do podejmowania działań służących poprawie stanu środowiska oraz kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa. 17.Przygotowanie przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i międzynarodowych. W ramach programu będą realizowane i opracowywane: a)studia i ekspertyzy mające na celu przygotowanie przedsięwzięć do wspólnego dofinansowania z funduszu Unii Europejskiej i środków krajowych, w tym Narodowego Funduszu, funduszy ekologicznych i środków Unii Europejskiej, b)wykonania dokumentacji technicznych, oceny oddziaływania na środowisko, studium wykonalności oraz analizy finansowej i analizy ekonomicznej (kosztów-korzyści) w powyższym celu. c)koszty krajowe programów międzynarodowych.

78 Lista programów priorytetowych Ponadto Narodowy Fundusz we współpracy z bankami będzie finansował (mniejsze) przedsięwzięcia w ramach następujących linii kredytowych: budowy małych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, budowy kanalizacji sanitarnej, zagospodarowania odpadów, ograniczenie emisji spalin poprzez dostosowanie silników wysokoprężnych do paliwa gazowego lub wymiany silników na mniej emisyjne w komunikacji zbiorowej, inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii, usuwania wyrobów zawierających azbest, budowy ścieżek rowerowych, ograniczenia hałasu, termomodernizacji,

79 Lista programów priorytetowych termomodernizacji, czystszej produkcji, uszczelniania i hermetyzacji przeładunku i dystrybucji paliw, inwestycji służących ograniczeniu zużycia energii elektrycznej, systemów ciepłowniczych, budowa lub modernizacja stacji uzdatniania wody.

80 Zasady ogólne O dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu mogą ubiegać się podmioty podejmujące realizację przedsięwzięć ochrony środowiska i gospodarki wodnej. O pomoc ze środków Narodowego Funduszu mogą ubiegać się także wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w celu finansowania przedsięwzięć określonych w ustawie.

81 Zasady ogólne 1. Narodowy Fundusz stosuje następujące formy dofinansowania: pożyczki, pożyczki płatnicze, kredyty udzielane przez banki ze środków Narodowego Funduszu, dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek, dotacje, umorzenia 2. O formie I wysokości dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu decyduje Zarząd Narodowego Funduszu, stosując niniejsze zasady, plan finansowy oraz biorąc pod uwagę bezpieczeństwo wykorzystania środków zgodnie z przeznaczeniem oraz zabezpieczenie ich zwrotu. 3. Udzielone przez Narodowy Fundusz dofinansowanie, w formie określonej w ust. 1 pkt. 1 i 3, z zastrzeżeniem ust. 5, nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji przedsięwzięcia, a w razie finansowania tego samego przedsięwzięcia z zagranicznych środków, niepodlegających zwrotowi, wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 70% różnicy pomiędzy kosztem przedsięwzięcia a przyznanym dofinansowaniem z zagranicznych środków. 4. Wysokość dofinansowania udzielanego przez Narodowy Fundusz jest uzależniona od efektywności ich wykorzystania.

82 Pożyczki ze środków NFOŚiGW * Wskaźnik dochodu gmin na jednego mieszkańca gminy jest liczony jako średnia arytmetyczna dochodów ogółem gminy uzyskanych na koniec roku budżetowego przeliczonych na jednego mieszkańca gminy w okresie ostatnich trzech lat, za które dostępne są niezbędne informacje opracowane przez GUS. Inne pożyczki 0,5 Gminy i ich związki, których wskaźnik dochodu na jednego mieszkańca* przekracza 1476 zł., Spółkom, w których udział jednostek samorządu terytorialnego w kapitale zakładowym wynosi co najmniej 51% 0,4 Gminy i ich związki, których wskaźnik dochodu na jednego mieszkańca jest większy od 1143 zł. i nie przekracza 1476 zł.. 0,3 Gminy i ich związki, których wskaźnik dochodu na jednego mieszkańca jest większy niż 1015 zł i nie przekracza 1143 zł., Powiaty i ich związki Województwa. 0,2 Gminy i ich związki, których wskaźnik dochodu na jednego mieszkańca nie przekracza 1015 zł, budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji, pod warunkiem uzyskania efektu ekologicznego do 31.12.2005 r., objętych Krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych, z wpływów z tytułu opłaty produktowej, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i z 2003 r. Nr 7, poz. 78). 0,1 Przedsięwzięcia realizowane przez podmioty Wskaźnik oprocentowania (s.r.w.) w stosunku rocznym

83 Pożyczki ze środków NFOŚiGW 1.Narodowy Fundusz udziela pożyczek wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych z zastosowaniem wskaźnika oprocentowania w wysokości nie niższej niż 0,1 s.r.w. 2.Oprocentowanie pożyczek udzielanych związkom gmin jest ustalane zgodnie z ust. 2. Dochód na mieszkańca związku oblicza się zgodnie z poniższą formułą. D = (a 1· d 1 + a 2· d 2 +.... a n· d n )/100 gdzie: D-dochód na mieszkańca obliczony dla związku, d 1 do d n - dochody ogółem w przeliczeniu na mieszkańca w jednostkach wchodzących w skład związku, a 1 do a n - procentowy udział budżetu jednostki wchodzącej w skład związku w sumie budżetów wszystkich jednostek tworzących związek.

84 Karencja w spłacie rat 12 miesięcy od terminu wykonania przedsięwzięcia - dla samorządów, ich związków i spółek. 18 miesięcy - dla przedsięwzięć finansowanych z opłat produktowych. 6 miesięcy - dla pozostałych przedsięwzięć

85 Umorzenia Pożyczka udzielona ze środków Narodowego Funduszu, z zastrzeżeniem § 17może być częściowo umorzona na wniosek pożyczkobiorcy złożony, po spełnieniu wszystkich następujących warunków: 1)Przedsięwzięcie zostało wykonane w zakresie określonym w harmonogramie 2) rzeczowo-finansowym, w terminie określonym w umowie, 2) został osiągnięty efekt ekologiczny określony w umowie, 3) osiągnięcie efektu ekologicznego przedsięwzięcia zostało udokumentowane najpóźniej w ciągu 30 dni od terminu określonego w umowie, 4) Spłacono co najmniej 50% wypłaconej kwoty pożyczki lub kredytu, z zastrzeżeniem pkt.5, 5) Spłacono co najmniej 70% kwoty pożyczki lub kredytu udzielonego z wpływów z tytułu opłat produktowych, o których mowa w § 9 ust. 2pkt. 6) Raty kapitałowe i odsetki z tytułu oprocentowania spłacono w terminie określonym w umowie, z zastrzeżeniem ust. 2 7) Pożyczkobiorca zgodnie z odrębnymi przepisami, wywiązał się z obowiązku uiszczenia opłat i kar stanowiących przychody Narodowego Funduszu oraz innych zobowiązań w stosunku do Narodowego Funduszu 8) Pożyczkobiorca przeznaczy umorzoną kwotę na przedsięwzięcie ekologiczne, określone we wniosku o umorzenie, zgodnie z warunkami ustalonymi w odrębnej umowie, zawartej z narodowym Funduszem.

86 Umorzenia Warunek określony w ust. 1 pkt. 6 zostanie uznany za spełniony, jeżeli łączne opóźnienie w spłacie rat i odsetek w okresie kredytowania nie dłuższym niż 10 lat nie przekroczyło 60 dni lub 90 dni, gdy okres ten jest dłuższy, z tym zastrzeżeniem, że nie są zaliczane do okresu opóźnień wpłaty z tytułu odsetek, które zostały uiszczone w terminie określonym w umowie, w wysokości co najmniej 90%. Złożenie wniosku o umorzenie nie zwalnia pożyczkobiorcy z obowiązku spłaty należności Narodowego Funduszu. Wysokość umorzonej pożyczki nie może przekraczać: -15% pożyczki wypłaconej jednostkom samorządu terytorialnego lub ich związkom -10% pożyczki wypłaconej innym pożyczkobiorcom niż określeni w pkt. 1 - 30% pożyczki wypłaconej z wpływów z tytułu opłat produktowych, o których mowa w & 9 ust. 2 pkt. 1 lit. e). Pożyczki udzielone na podstawie umów zawartych po dniu 1 stycznia 2004 r. przeznaczone na realizację przedsięwzięć, o których mowa w & 9 ust. 2 pkt 1 lit. d), mogą być umorzone do wysokości 50% wypłaconej kwoty.

87 Umorzenia - dla przedsięwzięć finansowanych w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Pożyczki udzielone po 1 stycznia 2004 r. na przedsięwzięcia w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków mogą być umorzone do 50% wypłaconej kwoty, bez konieczności spłaty uzyskanej pożyczki, bez obowiązku przeznaczenia umorzonej kwoty na przedsięwzięcia ekologiczne.

88 Umorzenia Nie podlegają umorzeniu: 1) pożyczki wypłacone w wysokości do 500 tys. zł. na podstawie umów zawartych po dniu 30 kwietnia 2002 r., 2) kredyty wypłacone ze środków Narodowego Funduszu w wysokości do 100 tys. zł, udzielone na podstawie umów kredytowych, zawartych w ramach linii kredytowych utworzonych przez Narodowy Fundusz, 3) kredyty udzielone ze środków Narodowego Funduszu na podstawie umów kredytowych, zawartych po dniu 30 kwietnia 2002 r. w ramach linii kredytowych, o których mowa w pkt. 2. 4) kredyty wypłacone ze środków Narodowego Funduszu na podstawie zawartych przez Narodowy Fundusz umów konsorcjalnych, 5) pożyczki udzielone beneficjentom, którym udzielono dofinansowania na to samo przedsięwzięcie ze środków zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, 6) pożyczki płatnicze 7) pożyczki i kredyty, o umorzenie których wnioskodawca wystąpił po całkowitej ich spłacie.

89 Dotacje Dotacje mogą być udzielane w szczególności na: 1) edukację ekologiczną o charakterze ponadregionalnym, 2) rozbudowę bazy dydaktycznej w parkach narodowych i leśnych komplekasach promocyjnych, 3) przedsięwzięcia pilotowe dotyczące wdrożenia postępu technicznego, 4) nowe technologie o dużym stopniu ryzyka lub posiadające charakter eksperymentalny, 5) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, 6) ochronę przyrody i krajobrazu, 7) ochronę i hodowlę lasów, 8) likwidację składowisk przeterminowanych środków ochrony roślin 9) ochronę przed powodzią, 10) przedsięwzięcia związane z retencją wód, 11) przedsięwzięcia ochrony środowiska na terenach wiejskich, 12) ekspertyzy,

90 Dotacje 13) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia o dofinansowanie przedsięwzięć wskazanych przez właściwe instytucje do wsparcia z Funduszu Spójności oraz budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków i kanalizacji objętych Krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych, 14) kompleksowe programy badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe w ochronie środowiska i gospodarce wodnej, 15) zapobieganie powstaniu poważnym awariom lub usuwanie ich skutków w środowisku i urządzeniach chroniących środowisko, 16) zapobieganie klęskom żywiołowym lub usuwanie ich skutków, 17) monitoring systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych 18) profilaktykę zdrowotną dzieci z obszarów określonych w art. 406 pkt. 8 ustawy, 19) prace geologiczne i potrzeby górnicze finansowane z opłat i kar wpłaconych na podstawie Ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 20) rekultywację terenów zdegradowanych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego pod warunkiem przywrócenia tych obszarów zasobom przyrody, 21) zbiórkę i recykling odpadów poużytkowych dla przedsiębiorców i organizacji odzysku przekraczających wymagane poziomy odzysku i recyklingu.

91 Dotacje Dotacje na potrzeby geologii, prace badawcze, projekty wzmocnienia instytucjonalnego realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej i ekspertyzy niezbędne do realizacji zadań Ministra Środowiska, udzielane są na podstawie umów trójstronnych zawieranych z Ministrem zamawiającym wykonanie pracy oraz z wykonawcą. Do wniosków Ministra o sfinansowanie przedsięwzięcia nie ma zastosowania &1 ust.3. Dotacje mogą być udzielane jednostkom budżetowym na inne cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej niż wymienione w ust. 1, a innym jednostkom organizacyjnym wówczas, gdy dofinansowane przez narodowy Fundusz przedsięwzięcie jest związane z prowadzoną na podstawie odrębnych ustaw działalnością w zakresie: 1) udzielania świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego, 2) systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, 3) pomocy społecznej, 4) realizacji przez podmioty mające status organizacji pożytku publicznego, zadań publicznych w sferze ekologii 5) realizacji zadań państwowych i samorządowych instytucji kultury, 6) ochrony zabytków i krajobrazu, 7) gospodarki leśnej na obszarach stanowiących własność Skarbu Państwa 8) inwestycji wieloletnich z dziedziny gospodarki wodnej, ujętych na liście Ministerstwa Środowiska.

92 NFOŚiGW www.nfosigw.gov.pl 0 22 459 00 00 (01)


Pobierz ppt "WYKORZYSTANIE FUNDUSZY STRUKTURALNYCH DLA INNOWACYJNEGO ROZWOJU WIELKOPOLSKICH INSTYTUCJI I PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWANIE DOSTOSOWANIA SIĘ DO WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google