Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawa własności intelektualnej w 6 PR UE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawa własności intelektualnej w 6 PR UE"— Zapis prezentacji:

1 Prawa własności intelektualnej w 6 PR UE
Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy 6 PR UE ul. Rubież 46, Poznań tel.: (61) , fax.: (61)

2 Plan prezentacji Zasady ogólne Własność wiedzy
Ochrona i transfer wiedzy Wykorzystanie i rozpowszechnianie wiedzy Prawa dostępu do wiedzy Umowa konsorcjum Źródła informacji

3 Zasady ogólne Koncepcja podobna do tej z 5 PR
Uproszczenie : te same zasady do wszystkich rodzajów projektów i dla wszystkich uczestników (wyj. MŚP) Pojęcia podobne do tych z 5 PR

4 Podstawowe pojęcia (1) WIEDZA – knowledge
wszelkie rodzaje nieistniejącej wcześniej własności intelektualnej, powstałej w czasie realizacji projektu

5 WCZEŚNIEJ POSIADANY KNOW-HOW – pre-existing know-how
Podstawowe pojęcia (2) WCZEŚNIEJ POSIADANY KNOW-HOW – pre-existing know-how własność intelektualna należąca do partnerów przed rozpoczęciem projektu (background) lub powstała niezależnie od projektu, ale w czasie jego trwania (side-ground) – potrzebna do przeprowadzenia projektu

6 wiedza należy do tego z partnerów, który ją wygenerował,
Własność (1) PODSTAWOWA ZASADA: wiedza należy do tego z partnerów, który ją wygenerował, ! ALE ! – w przypadku projektów z udziałem MŚP - właścicielem owej wiedzy jest przedsiębiorstwo (gdyż koszty badawcze takich projektów w 100% ponosi Komisja Europejska)

7 Własność (2) Własność wspólna 
gdy kilku partnerów wspólnie wygenerowało nową wiedzę, a jasny podział obowiązków jest niemożliwy Umowa konsorcjum

8 (takie prawo może np. wynikać z krajowego prawa patentowego)
Własność (3) ZASADA Jeśli pracownik zatrudniony przez partnera ma prawo do wiedzy, którą wygenerował, to partner ten ma obowiązek mu ją zagwarantować (takie prawo może np. wynikać z krajowego prawa patentowego) WYJĄTEK - MŚP

9 Ochrona wiedzy (1) OBLIGATORYJNA! – zapewnienie odpowiedniej i efektywnej ochrony wiedzy mogącej znaleźć zastosowanie w przemyśle lub w handlu Jej zasady powinien regulować plan for using and disseminating knowledge O ochronę niektórych praw trzeba aplikować (patenty), a inne przyznawane są automatycznie (prawa autorskie)

10 Ochrona wiedzy (2) Jeśli uczestnik nie zamierza chronić swojej wiedzy w danym kraju/odstąpić od ochrony – zawiadomienie KE KE może w porozumieniu z uczestnikiem podjąć ochronę KE może podjąć środki celem ułatwienia dostępu do tej wiedzy – uczestnik może się sprzeciwić, jeśli naruszałoby to jego interes prawny

11 Ochrona wiedzy (3) Uczestnik może opublikować swoją wiedzę – warunek: nie może to szkodzić ochronie wiedzy Na 30 dni przed publikacją – pisemne zawiadomienie KE i pozostałych uczestników  pisemna prośba o kopię publikacji możliwy ich sprzeciw w ciągu 30 dni od jej przesłania zawieszenie publikacji umowa konsorcjum

12 Transfer wiedzy Uczestnicy mają prawo transferu posiadanego prawa własności wiedzy (łącznie z zagwarantowaniem praw dostępu do wiedzy, rozpowszechnianiem i wykorzystywaniem wiedzy) Powiadomienie KE i innych uczestników na 60 dni przed transferem Ewentualny ich sprzeciw w ciągu 30 dni od powiadomienia (KE jest przeciwna transferowi do krajów trzecich)

13 Wykorzystanie lub rozpowszechnianie wyników (1)
Uczestnicy mają obowiązek wykorzystywać swoją wiedzę/zlecić jej wykorzystanie innym (zgodnie ze swoim interesem) Plan wykorzystania i rozpowszechniania wiedzy (etap pisania wniosku – raport końcowy): - gdy w projekcie uczestniczyło MŚP – ono określa metody wykorzystywania wiedzy - gdy tylko jednostki badawcze – one określają metody rozpowszechniania wiedzy – obowiązek udostępnienia wyników zainteresowanym przedsiębiorstwom

14 Wykorzystanie lub rozpowszechnianie wyników (2)
Jeśli rozpowszechnianie nie wpłynie negatywnie na ochronę wiedzy i jej wykorzystywanie – powinno nastąpić w ciągu 2 lat od zakończenia projektu Jeśli uczestnicy tego projektu nie wywiążą się z tego, to KE ma prawo sama zająć się rozpowszechnianiem Wyjątki: - rozpowszechnianie jest zabronione, jeśli łamałoby ono prawa własności intelektualnej - rozpowszechnianie nie jest obowiązkowe, jeśli wpłynęłoby negatywnie na wykorzystanie wiedzy

15 Wykorzystanie lub rozpowszechnianie wyników (3)
Przy rozpowszechnianiu należy uwzględnić: - prawa własności intelektualnej - korzyści ze sprawnego rozpowszechniania - poufność - prawny interes uczestników

16 Prawa dostępu Prośba o przyznanie praw dostępu musi mieć formę pisemną
Przyznanie ich jest obowiązkowe pomiędzy uczestnikami projektu - w celu realizacji projektu/późniejszego wykorzystania własnej wiedzy Możliwość wyłączenia praw dostępu do części wcześniej posiadanego know-how Zasadą jest, iż posiadanie prawa dostępu nie upoważnia uczestnika do przekazywania go partnerom – podlicencjonowanie

17 Prawa dostępu – Access Rights
Prawa dostępu do wcześniej posiadanego know-how Prawa dostępu do wiedzy Do realizacji projektu Jeśli uczestnik potrzebuje ich do prowadzenia własnych prac nad projektem Bez opłat, chyba że umowa konsorcjum stanowi inaczej Bez opłat za prawa autorskie Do wykorzystania po zakończeniu projektu (cele komercyjne lub/i dalsze badania) Jeśli uczestnik potrzebuje ich do wykorzystania własnej wiedzy Na warunkach niedyskryminujących Możliwość wyłączenia dostępu do pewnych rodzajów wcześniej posiadanego know-how przed podpisaniem kontraktu lub przed przyjęciem nowego członka

18 Umowa konsorcjum (1) STRUKTURA: Ogólne informacje Preambuła
Przedmiot kontraktu Zapisy techniczne:wkład, dostępne zasoby, harmonogram pracy, maksimum starań, procedury zmian Zapisy komercyjne: poufność, własność wyników, prawna ochrona wyników (prawa patentowe), komercyjne wykorzystanie wyników, zobowiązania komercyjne, patenty, informacje potrzebne do projektu, podlicencje, wcześniej istniejący know-how wyłączony z kontraktu

19 Umowa konsorcjum (2) 6) Zapisy organizacyjne: komitet sterujący, zarządzający, techniczny, IPR, finansowy i komisja koordynująca, nadzorowanie współpracy, zmiany w umowie 7) Ustalenia finansowe: plan finansowy, procedury modyfikacji, wzajemne płatności, audyt, wspólna odpowiedzialność finansowa –wyj. MŚP, procedury zmian, strony trzecie 8) Zobowiązania prawne: status prawny współpracy, terminy związane z umową, kary za niewywiązywanie się ze zobowiązań kontraktowych, oddelegowanie personelu

20 Umowa konsorcjum (3) Ad.5)
w przypadku wspólnej własności ustalenie zasad nią rządzących – np.: - podział terytorialny, wg którego wynalazca posiada prawa własności w pewnych krajach, a inni mogą je posiadać w innych krajach - podział rynków - udzielanie licencji innym stronom, pewne limity - ewentualnie – opcja, w której desygnowany właściciel patentu zrzeka się prawa do rejestracji – inny je przejmuje

21 Źródła informacji Kontrakt modelowy
Strona służby „IPR-Helpdesk” Europejskie Biuro Patentowe Strona Krajowego Punktu Kontaktowego


Pobierz ppt "Prawa własności intelektualnej w 6 PR UE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google