Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5. Promocja przedsiębiorczości Departament Rozwoju Regionalnego marzec 2004 Urząd.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5. Promocja przedsiębiorczości Departament Rozwoju Regionalnego marzec 2004 Urząd."— Zapis prezentacji:

1 Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5. Promocja przedsiębiorczości Departament Rozwoju Regionalnego marzec 2004 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

2 Departament Rozwoju Regionalnego DZIAŁANIE 2.5. – PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CEL: Stworzenie odpowiednich ram i warunków sprzyjających podejmowaniu samodzielnej aktywności przedsiębiorczej i wzrost zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania firm działających w sektorach nietradycyjnych. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

3 Departament Rozwoju Regionalnego DZIAŁANIE 2.5. – PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Opis działania: 1.Świadczenia usług doradczych i szkoleniowych wspierających zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, polegających na: organizowanie usług informacyjnych z zakresu podstawowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej organizowanie grupowych i indywidualnych usług doradczych i szkoleniowych organizowanie szkoleń ukierunkowanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, połączonych z indywidualnym doradztwem (coaching) jako częścią szkolenia zapewnienie opieki indywidualnego doradcy organizowanie przedsięwzięć grupowych z udziałem nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

4 Departament Rozwoju Regionalnego DZIAŁANIE 2.5. – PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Opis działania c.d.: 2. Rozpowszechniania dobrych praktyk i metod rozwoju 3. Przekazywania pomocy finansowej przysługującej po zarejestrowaniu mikroprzedsiębiorstwa w formie: wsparcia pomostowego jednorazowej dotacji na rozwój działalności Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

5 Departament Rozwoju Regionalnego DZIAŁANIE 2.5. – PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Koszty kwalifikowalne: koszty wynagrodzeń personelu wraz ze składkami obowiązkowymi na ubezpieczenie społeczne koszty delegacji personelu (m.in. podróży, zakwaterowania i diet) koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia, uczestniczenia w konferencjach i seminariach uczestników projektu, opieki nad dziećmi i osobami zależnymi od uczestników projektu, organizacji stanowisk pracy wolontariusza koszty usług księgowych, amortyzacje sprzętu koszty korzystania z pomieszczeń i ich utrzymania koszty zakupu sprzętu np.: komputerowego, biurowego (również używanego) koszty leasingu koszty materiałów szkoleniowych, publikacji i działań promocyjnych koszty audytu (pojedynczy projekt o wartości od 150 tys. euro, grupa projektów o wartości od 200 tys. euro) koszty związane z udzielaniem jednorazowej dotacji inwestycyjnej inne Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

6 Departament Rozwoju Regionalnego DZIAŁANIE 2.5. – PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OSTATECZNI ODBIORCY (PROJEKTODAWCY): ośrodki KSU instytucje rynku pracy szkoły wyższe organizacje pozarządowe agencje rozwoju regionalnego i lokalnego jednostki naukowe jednostki samorządu terytorialnego lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne konsorcja ww. podmiotów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

7 Departament Rozwoju Regionalnego DZIAŁANIE 2.5. – PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI BENEFICJENCI OSTATECZNI : osoby fizyczne, nie zarejestrowane jako bezrobotne, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, które nie były do tej pory właścicielami przedsiębiorstwa i po raz pierwszy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej osoby, które założyły działalność gospodarczą (mikroprzedsiębiorstwo) w trakcie korzystania ze wsparcia doradczo- szkoleniowego w ramach działania 2.5 ZPORR, jednakże nie dłużej niż 3 lata od momentu zarejestrowania tej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

8 Departament Rozwoju Regionalnego Wybór projektów 1. Przyjmowanie wniosków - BENEFICJENT KOŃCOWY 2. Ocena formalna wniosków - BENEFICJENT KOŃCOWY 3. Ocena merytoryczna wniosków - KOMISJA OCENY PROJEKTÓW 4. Rekomendacja wniosków w formie listy rankingowej - KOMISJA OCENY PROJEKTÓW 4. Decyzja o przyznaniu dofinansowania - OSOBA UPRAWNIONA DO PODEJMOWANIA DEZYCJI W IMIENIU BENEFICJENTA KOŃCOWEGO 5. Podpisanie umowy z projektodawcą - UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL BK / DYREKTOR BK Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

9 Priorytet III Rozwój lokalny Działanie 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa Departament Rozwoju Regionalnego marzec 2004 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

10 Departament Rozwoju Regionalnego DZIAŁANIE 3.4. - MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA CEL: Wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradztwa oraz zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie funkcjonowania przedsiębiorstw, a w konsekwencji dostosowania do konkurencji na Jednolitym Rynku Europejskim. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

11 Departament Rozwoju Regionalnego DZIAŁANIE 3.4. - MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA Opis działania: TYP I Usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw Mogą to być projekty związane z: opracowaniem strategii umieszczenia produktu na nowym rynku zbytu wprowadzeniem na rynek nowego produktu zdobyciem nowej grupy klientów racjonalizacją przepływów finansowych, towarów, materiałów, informacji wewnątrz przedsiębiorstwa komputeryzacją, racjonalizacją logistyki sprzedaży towarów i usług poprawą zarządzania wewnątrz firmy, itp. Specjalistyczne usługi doradcze nie obejmują doradztwa stałego, związanego z codzienną działalnością operacyjną przedsiębiorstwa, takiego jak doradztwo podatkowe, prawne, marketingowe. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

12 Departament Rozwoju Regionalnego DZIAŁANIE 3.4. - MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA Opis działania: TYP II Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie w ramach Działania na projekty inwestycyjne jest przeznaczone na dofinansowanie inwestycji związanych z: utworzeniem, rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa rozszerzeniem zakresu działalności gospodarczej, rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego zmianą wyrobu lub usługi, w tym także zmianą w zakresie sposobu świadczenia usług unowocześnieniem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej firmy modernizacją środków produkcji W przypadku projektów o wartości przekraczającej równowartość w PLN 10.000 euro przedsiębiorca jest zobowiązany do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości co najmniej 50% wnioskowanej kwoty. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

13 Departament Rozwoju Regionalnego DZIAŁANIE 3.4. - MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA Koszty kwalifikowalne: cena nabycia gruntów ściśle związanych z realizacją projektu, (do kwoty równej,10% kosztów kwalifikowanych projektu) cena nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych ściśle związanych z realizacją projektu, takich jak budowle i budynki oraz ich wyposażenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym w szczególności maszyny i urządzenia, narzędzia, przyrządy i aparaturę, wyposażenie techniczne dla prac biurowych, infrastrukturę techniczną koszty środków transportu drogowego, pod warunkiem że projektodawca nie należy do sektora transportowego i zagwarantuje iż zakupiony środek transportu będzie służył wyłączeni celom związanym z realizacją projektu z wyłączeniem sektora transportowego Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

14 Departament Rozwoju Regionalnego DZIAŁANIE 3.4. - MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA Koszty kwalifikowalne: cenę nabycia albo koszt wytworzenia wartości niematerialnych i prawnych polegających na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego know-how, w wysokości nieprzekraczającej 5% kosztów kwalifikowanych projektu koszty innych wydatków bezpośrednio związanych z prawidłową instalacją i uruchomieniem wyżej wymienionego sprzętu do 15% całkowitych kosztów kwalifikowanych inne koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej (EC) Nr 1145/2003 z dnia 27 czerwca 2003 zmieniające rozporządzenie (EC) Nr 1685/2000 dotyczące zasad kwalifikowania wydatków współfinansowanych w ramach Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

15 Departament Rozwoju Regionalnego DZIAŁANIE 3.4. - MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA OSTATECZNI ODBIORCY: Beneficjentami Ostatecznymi są mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą nie wcześniej niż trzy lata kalendarzowe przed momentem złożenia wniosku aplikacyjnego do Działania 3.4, a ponadto, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników i osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub wartość aktywów przedsiębiorstw na koniec jednego z tych lat, nie przekroczyła równowartości w złotych 2 milionów euro Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

16 Departament Rozwoju Regionalnego Wybór projektów 1. Przyjmowanie wniosków - BENEFICJENT KOŃCOWY 2. Ocena formalna wniosków - BENEFICJENT KOŃCOWY 3. Ocena merytoryczna wniosków - KOMISJA OCENY PROJEKTÓW 4. Rekomendacja wniosków w formie listy rankingowej - KOMISJA OCENY PROJEKTÓW 4. Decyzja o przyznaniu dofinansowania - OSOBA UPRAWNIONA DO PODEJMOWANIA DEZYCJI W IMIENIU BENEFICJENTA KOŃCOWEGO 5. Podpisanie umowy z projektodawcą - UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL BK / DYREKTOR BK Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego


Pobierz ppt "Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5. Promocja przedsiębiorczości Departament Rozwoju Regionalnego marzec 2004 Urząd."

Podobne prezentacje


Reklamy Google