Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze Strukturalne w Polsce Aleksander Bąkowski Spotkanie Sieci KPK Mądralin 31.03.2003.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze Strukturalne w Polsce Aleksander Bąkowski Spotkanie Sieci KPK Mądralin 31.03.2003."— Zapis prezentacji:

1 Fundusze Strukturalne w Polsce Aleksander Bąkowski Spotkanie Sieci KPK Mądralin 31.03.2003

2 Obszary polityki innowacyjnej (1/3) Tworzenie sprzyjających warunków dla innowacyjności Konkurencja Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej Uproszczenia administracyjne Otoczenie prawne i ustawowe Finansowanie innowacji Regulacje podatkowe

3 Obszary polityki innowacyjnej (2/3) Sprzężenie badań i innowacji Wizja strategiczna badań i rozwoju Zwiększenie badań prowadzonych przez firmy Tworzenie nowych firm technologicznych Intensyfikacja współpracy pomiędzy instytucjami badawczymi, uniwersytetami i firmami Wzmocnienie zdolności mśp do absorpcji technologii i know-how

4 Obszary polityki innowacyjnej (3/3) Tworzenie kultury innowacji Edukacja i szkolenia Wymiana pracowników, studentów, naukowców Podnoszenie świadomości społecznej Kształtowanie postaw innowacyjnych przedsiębiorców Świadomość władz publicznych Promocja współpracy na rzecz innowacji

5 Polityka innowacyjna Polityka innowacyjna, aby była skuteczna, musi mieć charakter horyzontalny. Niezbędne są skoordynowane działania, podejmowane w ramach szerszych strategii, adresowane do wielu obszarów wpływających na innowacje.

6 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Rozwój kadr regionalnej gospodarki Reginalne Strategie Innowacyjne Regionalna infrastruktura- badawczo edukacyjna ZPORR Instytucje wspierające działalność przedsiębiorstw SPO WKG Preinkubatory akademickie Parki przemysłowe Parki technologiczne Kapitał zalążkowy Centra Zaawansowanych Technologii Inkubatory technologiczne Inkubatory przedsiębiorczości ZPORR Centra Doskonałości Centra kompetencji Laboratoria badawcze Inwestycje w mśp Edukacja Badania przemysłowe przedkonkurencyjne Produkcja Kształcenie ustawiczne Wdrożenie Komercjalizacja

7 Programy Operacyjne Wzrost Konkurencyjności Gospodarki Rozwój Zasobów Ludzkich Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb Rozwój Infrastruktury Transportowej

8 Priorytety SPO WKG Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na jednolitym rynku europejskim

9 Priorytety SPO RZL Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy

10 Priorytety ZPORR Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich Rozwój lokalny

11 Działania horyzontalne GOW

12

13 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW I WZROST INNOWACYJNOŚCI Z WYKORZYSTANIEM INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU WZMOCNIENIE POZYCJI KONKURENC. PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁAJĄCYCH NA JEDNOLOTYM RYNKU UE PRIORYTETY DZIAŁANIA PODDZIAŁANIA WSPARCIE DLA INW ESTYCJI W ZAKRE SIE DOS T OSWANIA DO WYMO GÓW OCH RONY ŚRO DOWISKA WZROST KONKURE NCYJNOŚ CI MŚP POPRZEZ INWESTY CJE WSPARCIE KONKUREN CYJNOŚCI PRODUKTO WEJ.I TECHNOLO GICZNEJ PRZEDSIĘ BIORSTW ROZWÓJ SYSTEMU DOSTĘPU PRZEDS. DO INFO RMACJI I USŁUG PUBLICZNY CH ON- LINE WZMOCNIE NIE WSPÓŁPRA CY MIĘ DZY SFE RĄ BADA WCZO-RO ZWOJOWĄ A GOSPO DARKĄ WZMOCNIE NIE INS TYTUCJI WSPIERAJĄ CYCH DZIAŁALN OŚĆ PRZEDSIĘBI ORSTW Budowa platfor my elektronicznej usług publicznych Projekty integracji referencyjnyc h rejestrów osób i firm Projekty zwiększające bezpieczeńst wo wymiany danych dostarczanych przez obywateli i firmy do admin publ. Programy badawcze CZT Infrastrukt. badawcza CZT/CD i CK Infrastruktur laboratoriów usług dla mśp Projekty badawczo- wdrożeniowe dla mśp Projekty badawcze prognozowani a rozwoju technologii Projekty wsparcia sieci instytucji otoczenia biznesu Projekty wsparcia instytucji otoczenia biznesu Studia i ekspertyzy Inwestycje w infrastrukt. gospodarki wodno- ściekowej Inwestycje w zakresie ochrony powietrza Inwestycje w zakresie gospod. odpadami przemysłow i niebezp. Inwestycje z wkorzyst. BAT Doradztwo w zakresie Jednolitego Rynku Doradztwo w zakresie jakości Doradztwo innowacje i nowe technol Doradztwo eksportowe Doradztwo związane z tworzeniem sieci kooper. Doradztwo łaczenie firm Wsparcie dla przedsiębiorst w dokonujących nowych inwestycji Wsparciwe w zakresie internacjonali zacji (kontakty z kontrahentam i zagranicznym i POPRAWA DOSTĘPNO ŚCI DO ZEWNĘTRZ NEGO FINANSOW ANIA INWESTYCJ I W PRZEDSIĘB. Dokapitaliz owan.fundus zy poręczeń kredyt. Funduszy pożyczkowy ch Funduszy seed capital TWORZEN IE KORZYST NYCH WARUNK ÓW DLA ROZWOJU FIRM WZROST KONKUREN CYJNOŚCI MŚP POPRZEZ DORADZTW O Inwestycje w technologie Wspólne projekty inwestycyjne Projekty modernizacyj ne Zakupy prac badawczo- rozwojowych Projekty promocyjne Projekty inwestycyjne z zakresie infrastruktury parków przemysłowy ch i technologiczn ych Projekty inwestycyjne dla inkubatorów technologiczn ych, w tym akademickich Projekty doradcze np.studia wykon

14 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI PRIORYTETY DZIAŁANIA PODDZIAŁANIA POMOC TECHNICZNA WSPARCIE ZA RZĄDZANIA PROGRAMEM INFORMACJA I PROMOCJA DZIAŁAŃ SPO KOMPUTERYZ ACJA INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄC EJ I BENEFICJENTÓ W KOŃCOWYCH Zakup i instalacja sprzętu komputerowego Wydawanie tekstów SPO Ustanowienie systemu informowa nia o rea lizacji programu Informacja dla beneficjentów o dostepności środków strukturalnych Seminaria z udziałem partneró społeczno- gospodarczych Proces wyboru i selekcji, zarządzanie, monitorowanie Kontrola (doradztwo, szkolenia specjalistyczne Zakup oprogramowania dla sptrzętu komputerowego

15 Wskaźniki Produkt Liczba finansowanych projektów badawczych i badawczo- rozwojowych Liczba wyposażonych laboratoriów badawczych i specjalistycznych, Liczba opublikowanych raportów dotyczących prognozowania rozwoju technologii Liczba firm zaangażowanych w realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych (w tym MŚP)

16 Wskaźniki Rezultat Wzrost inwestycji w przedsiębiorstwach uczestniczących w projektach badawczych Zwiększenie zatrudnienia w sferze badawczo-rozwojowej, w tym w firmach Liczba firm, które skorzystały usług laboratoriów, badawczych i specjalistycznych Liczba zgłoszeń patentowych w wyniku realizacji projektów badawczo-rozwojowych Liczba wprowadzonych na rynek nowych produktów/technologii przez firmy, które otrzymały pomoc Liczba firm NTBF założonych przez pracowników naukowych CZT i CD

17 Wskaźniki Oddziaływanie Wzrost ilości przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych, które zamierzają wprowadzić innowacje Wzrost odsetka przedsiębiorstw innowacyjnych wśród przedsiębiorstw małych i średnich, które opracowały wprowadzone innowacje we współpracy z innymi przedsiębiorstwami/lub instytucjami naukowymi krajowymi Wzrost nakładów na działalność badawczo-rozwojową w mśp (w mln zł) w klasie przedsiębiorstw przemysłowych (pp) i w klasie przedsiębiorstw usługowych (pu) Wzrost udziału wartości sprzedaży wyrobów nowych i zmodernizowanych w wartości sprzedaży ogółem

18 Tabela finansowa działania 1.4

19 Sposób finansowania działania 1. Dla projektów badawczych i badawczo-wdrożeniowych realizowanych przez podmiot publiczny Wskaźnik dofinansowania ze środków z ERDF wyniesie maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych, środków publicznych 100%. 2.Dla projektów inwestycyjnych, jeżeli inwestorem jest podmiot publiczny Wskaźnik dofinansowania ze środków z ERDF wyniesie maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych, środków publicznych 100%. 3.Dla projektów inwestycyjnych, jeżeli inwestorem jest przedsiębiorstwo: Wskaźnik dofinansowania ze środków z ERDF wyniesie maksymalnie 35% kosztów kwalifikowanych, środków publicznych 50%, zaś maksymalnie 75% (15% powyżej maksymalnej pomocy regionalnej).

20 Sposób finansowania działania 4.Dla projektów badawczych na badania przemysłowe realizowanych przez przedsiębiorstwo Wskaźnik dofinansowania ze środków publicznych 50%. 5.Dla projektów badawczych przedkonkurencyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwo Wskaźnik dofinansowania ze środków publicznych 25%. Wskaźnik finansowania publicznego w przypadku realizacji projektów, o których mowa w pkt. 4 i 5 ulega zwiększeniu w przypadku realizacji z partnerem naukowo-badawczym lub co najmniej 2 podmiotami z UE o 10%, zaś w przypadku realizacji projektu w ramach europejskich programów badawczych o 5% i może osiągnąć poziom maksymalny 75% i 50% zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej na prace badawczo-rozwojowe (Dz. U. Nr 186, poz.1546). Wielkość wkładu środków prywatnych określona jest zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Z 5 września 141, poz. 1177) wraz z aktami wykonawczymi.

21 Przekazywanie dokumentów


Pobierz ppt "Fundusze Strukturalne w Polsce Aleksander Bąkowski Spotkanie Sieci KPK Mądralin 31.03.2003."

Podobne prezentacje


Reklamy Google