Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2007 - 2020 2007 - 2020 Marzec 2012 r. Konsultacje społeczne ZAŁOŻEŃ aktualizacji Strategii Jerzy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2007 - 2020 2007 - 2020 Marzec 2012 r. Konsultacje społeczne ZAŁOŻEŃ aktualizacji Strategii Jerzy."— Zapis prezentacji:

1 AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2007 - 2020 2007 - 2020 Marzec 2012 r. Konsultacje społeczne ZAŁOŻEŃ aktualizacji Strategii Jerzy Rodzeń – Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Przestrzennego

2 Podstawa aktualizacji Strategii o (uwarunkowania prawne) I. Ustawy: o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 i nr 157, poz. 1241) nakazują dostosowanie strategii regionalnych do krajowych dokumentów strategicznych o (uwarunkowania programowe) II. Opracowanie dokumentów nowej generacji (DSRR, SSRK, KSRR, KPZK), III. Zmiana koncepcji polityki rozwoju na poziomie UE (Strategia Europa 2020, projekty nowych rozporządzeń KE)

3 Kontekst europejski aktualizacji Strategii Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 została opracowana w 2006 r., w okresie, gdy kierunki rozwoju Unii Europejskiej i jej państw członkowskich wyznaczała Strategia Lizbońska na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Strategia Lizbońska przyjęta przez UE w 2000 r. miała na celu uczynienie z Unii Europejskiej w ciągu 10 lat: najbardziej dynamicznej i konkurencyjnej i opartej na wiedzy gospodarki na świecie, zdolnej do zapewnienia zrównoważonego wzrostu, oferującej więcej lepszych miejsc pracy, większą spójność społeczną, i poszanowanie środowiska naturalnego.

4 Kontekst europejski aktualizacji Strategii Krytyczne wnioski z jej realizacji doprowadziły jednak do jej rewizji w 2004 r., zawężono jej priorytety, zreorganizowano sposób wdrażania i skierowano środki polityki spójności na realizację jej celów. Przeprowadzona w 2010 r. ewaluacja Strategii Lizbońskiej wykazała jednak, że osiąganie celów Strategii nadal nie było zadowalające. Odnowiona Strategia Lizbońska Wzrost gospodarczy Zatrudnienie Wiedza i innowacje

5 Kontekst europejski aktualizacji Strategii W 2010 r. Komisja Europejska przyjęła nową strategię średniookresową: Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Strategia obejmuje następujące priorytety: Europa 2020 Rozwój inteligentny Wiedza i innowacje Rozwój zrównoważony Efektywne wykorzystanie zasobówGospodarka przyjazna środowiskuKonkurencyjność Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Zatrudnienie Spójność gospodarcza Spójność społeczna Spójność terytorialna

6 1. Rozwój inteligentny 2. Rozwój zrównoważony 3. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu 75% zatrudnienie osób 20-64 (z 69%) 20/20/20% w zakresie klimatu i energii zmniejszenie o 20 mln osób zagrożonych ubóstwem 3% PKB UE na badania i rozwój 10% przedwcześnie kończących naukę (z 15%) Strategia Europa 2020 Kontekst europejski aktualizacji Strategii

7 Zasady dla polityki spójności w nowej perspektywie finansowej Realizacja polityki spójności Koncentracja zasobów na kilku wybranych priorytetach Skoncentrowanie na wynikach Warunkowość pomocy Kontekst europejski aktualizacji Strategii

8 Architektura rozporządzeń KE na lata 2014-2020 Rozporządzenie Ogólne wspólne przepisy dla funduszy (część I) wspólne przepisy dla polityki spójności (część II) Rozporządzenie dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Rozporządzenie dla Europejskiego Funduszu Społecznego Rozporządzenie dla Funduszu Spójności Rozporządzenie dla Europejskiej Współpracy Terytorialnej ERDF Kontekst europejski aktualizacji Strategii

9 Rozporządzenie Ogólne: treść Wspólne przepisy (część I) Ogólne zasady Cele tematyczne Wspólne Ramy Strategiczne (Common Strategic Framework), umowa partnerska, programy operacyjne Warunkowość i wykonanie (performance) Rozwój lokalny Instrumenty finansowe Monitoring, raportowanie, ewaluacja Kwalifikowalność wydatków Systemy zarządzania i kontroli Przepisy dla polityki spójności (część II) Zadania i cele Kwalifikowalność geograficzna Środki finansowe Duże projekty Wspólny plan działań (joint action plan) Informacja i komunikacja Stopy dofinansowania Uszczegółowienie przepisów wspólnych, zwłaszcza w zakresie systemów zarządzania i kontroli

10 Jakie cele? 2007-2013 Konwergencja (ERDF, ESF, CF) Regionalna konkurencyjność i zatrudnienie (ERDF, ESF) Europejska współpraca terytorialna (ERDF) 2014-2020 Inwestowanie dla wzrostu i zatrudnienia [Investment for growth and jobs ] (ERDF, ESF, CF) Europejska współpraca terytorialna (ERDF)

11 Kto się kwalifikuje? Inwestowanie dla wzrostu i zatrudnienia Wszystkie regiony europejskie, podzielone na trzy kategorie uwzględniające ich PKB w porównaniu do średniej wspólnotowej Mniej rozwinięte regiony: <75% Regiony przejściowe: >75% and <90% Bardziej rozwinięte regiony: >90% Państwa członkowskie z PNB poniżej 90% średniej wspólnotowej Europejska współpraca terytorialna Regiony przygraniczne, obszary ponadnarodowe

12 Symulacja uprawnień do pomocy w latach 2014-2020 PKB/mieszkańca (SSN), indeks EU27=100

13 Jaki budżet na lata 2014 - 2020 ? Propozycje budżetowe KE miliard EUR (w cenach z 2011) Fundusz Spójności*68.7 Regiony mniej rozwinięte162.6 Regiony przejściowe39.0 Regiony bardziej rozwinięte53.1 Współpraca terytorialna11.7 Dodatkowe środki dla regionów najbardziej oddalonych i słabo zaludnionych 0.9 Ogółem 336.0 Inicjatywa Łącząc Europę na transport, energię i sieci szerokopasmowe 40.0 Razem 376.0 * Fundusz spójności zabezpieczy 10 miliardów na inwestycje TEN w ramach Inicjatywy Łącząc Europę

14 Jak budżet będzie podzielony? Mniej rozwinięte regionyRegiony przejścioweBardziej rozwinięte regiony Fundusz Spójności68.7 Regiony mniej rozwinięte162.6 Regiony przejściowe38.9 Regiony bardziej rozwinięte53.1 Europejska współpraca terytorialna 11.7 Regiony najbardziej oddalone i słabo zaludnione 0.9 RAZEM336.0 Środki budżetowe (w %) Liczba ludności objęta (w mln)

15 Na co pieniądze? Cele: Zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju (Traktat) Wsparcie realizacji strategii Europa 2020 Koncentracja tematyczna: 11 celów tematycznych [thematic objectives] powiązanych bezpośrednio ze strategią Europa 2020 Minimalny poziom Europejskiego Funduszu Społecznego (25% dla regionów objętych celem Konwergencja - mniej rozwiniętych Obowiązek skoncentrowania środków na ograniczonej liczbie celów lub priorytetów Stopa współfinansowania: 85% (lub 80 %i 75%) – regiony słabiej rozwinięte, 75% (EWT), 60% - regiony w okresie przejściowym, 50% - regiony lepiej rozwinięte

16 Tematyczne menu 1. Wspieranie B+R oraz innowacyjności 2. Poprawa dostępności oraz użytkowania technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych [ICT] 3. Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw 4. Wsparcie przechodzenia do gospodarki niskowęglowej 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatycznych i zapobieganie zagrożeniom 6. Ochrona środowiska i promowanie zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych 7. Promowanie zrównoważonego transportu oraz eliminowanie wąskich gardeł w ramach podstawowej sieci infrastrukturalnej 8. Promowanie zatrudnienia oraz wspieranie mobilności na rynku pracy 9. Promowanie włączenia społecznego oraz przeciwdziałanie ubóstwu 10. Inwestowanie w edukacje, kompetencje oraz uczenie się przez całe życie 11. Podnoszenie zdolności instytucjonalnej oraz administracyjnej

17 Jak będzie funkcjonować system koncentracji? na przykładzie ERDF Bardziej rozwinięte regiony i regiony przejściowe Regiony mniej rozwinięte Koncentracja inwestycji na: efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii, B+R i innowacyjności wspieraniu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw

18 Kontekst krajowy aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 - 2020

19 PROGRAMOWANIE ROZWOJU SCHEMAT POWIĄZAŃ I KOORDYNACJI DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH DSRK KPZK ŚSRK - (wymiar gospodarczy, społeczny i przestrzenny Inne strategie Zintegrowane strategie rozwoju (9) (plan uporz. strategii) NSS (NSRO) (kontrakt partnerski - PKRiI) Strategie odnoszące się do rozwoju regionów Plan Zagospodarowania Przestrzennego Kraju KSRR Strategie ponadregionalne SRW Lokalne strategie rozwoju (gmin, miast inne) Regionalne programy i plany rozwoju PZPW SUiKZPG MPZP Regionalne programy operacyjne Programy rozwoju Program konwergencji Wieloletni Plan Finansowy Państwa Krajowy Program Reform Krajowe programy operacyjne Spójność programowania pionowa i pozioma

20 NOWY SYSTEM KRAJOWYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH

21 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju

22 DSRR wyznacza 25 kluczowych decyzji (tj. potrzebnych zmian). Część z nich leży wyłącznie w gestii państwa. W następujących obszarach znaczący udział może mieć jednak województwo: realokacja w wydatkach publicznych na rzecz rozwoju, aktywizacja rezerw na rynku pracy, łączenie ambicji zawodowych i aspiracji życiowych (dostęp do opieki i promocja elastycznego zatrudnienia), przygotowanie do przyjęcia imigracji, efektywny model usług publicznych, unowocześnienie i poprawa jakości edukacji oraz uczenia się przez całe życie, dopasowanie edukacji do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

23 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 Cel strategiczny: Efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych dla osiągania ogólnych celów rozwojowych : konkurencyjności, zatrudnienia, sprawności funkcjonowania państwa oraz spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym Dla województwa podkarpackiego Koncepcja zakłada rozwijanie powiązań funkcjonalnych z Krakowem, Lublinem, Lwowem i Koszycami, oraz wspieranie procesów urbanizacyjnych w Rzeszowie i dyfuzji rozwoju w jego najbliższym otoczeniu.

24 Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju do roku 2020 (ŚSRK lub SRK) jest strategią o węższym zakresie bezpośrednio warunkującą kształt strategii regionalnych. Celem głównym SRK jest: wzmocnienie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę życia ludności. Wskazane w SRK obszary, cele i zasady są zasadniczym uwarunkowaniem dla zaprojektowania i aktualizacji strategii rozwoju województwa.

25 Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju Zasady polityki rozwoju kraju: koncentracja tematyczna (realizacja przedsięwziąć, które przynoszą największą wartość dodaną dla osiągnięcia celów);, koncentracja środków finansowych (stosownie do koncentracji tematycznej), podejście terytorialne (dostosowanie interwencji do specyfiki terytorium, np. regionu, zaangażowanie aktorów wszystkich szczebli, wykorzystanie regionalnych potencjałów, wiedzy i powiązań), podejście horyzontalne i zintegrowane (integracja pionowa szczebli zarządzania i pozioma – polityk sektorowych), oparcie na dowodach (decyzje na podstawie analiz i ewaluacji) warunkowość (wsparcie przyznawane zależnie od rodzaju interwencji, podmiotów realizujących i celów, wykorzystania mechanizmu partnerstwa PP, zaangażowania społeczności lokalnych)

26 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie KSSR jest jedną z dziewięciu zintegrowanych strategii szczegółowych. Uszczegóławia Długookresową i Średniookresową Strategię Rozwoju Kraju, Celem strategiczny polityki regionalnej: efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych oraz terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania 3 celów rozwoju kraju. Cel strategiczny KSRR: Wzrost, zatrudnienie i spójność KonkurencyjnośćSpójnośćSprawność

27 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie Nowe zasady wprowadzane przez KSRR: wzmacnianie współpracy poziomej – ponadsektorowej i pionowej – władz różnego szczebla stosowanie zasady konkurencji i warunkowości w dostępie do środków publicznych określenie najbardziej efektywnego poziomu dostarczania usług publicznych. wielopoziomowy system zarządzania kontrakt terytorialny

28 Aktualizacja Strategii – wymogi MRR Strategia ma zawierać następujące elementy: diagnozę sytuacji, w tym charakterystykę specyfiki terytoriów i identyfikację potencjałów rozwojowych, szans i zagrożeń, prognozę trendów, określenie tematycznych i geograficznych obszarów strategicznej interwencji (OSI) oraz określenie kierunków wsparcia zgodnie z KSRR cele w ujęciu terytorialnym i priorytety wsparcia dla zróżnicowanych obszarów, określenie zakresu interwencji rządu w ramach kontraktu terytorialnego, system realizacji, w tym instytucje, mechanizmy koordynacyjne z uwzględnieniem kontraktu terytorialnego i wskaźniki, ramy finansowe.

29 ZAKRES AKTUALIZACJI STRAETGII WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO KLUCZOWE ELEMENTY DO UWZGLĘDNIENIA Potencjały rozwojowe województwa z uwzględnieniem różnych cech, uwarunkowań wynikających z analizy występujących typów obszarów i ich poziomu rozwoju i powiązań funkcjonalnych (zarówno w warstwie diagnostycznej, jak i strategicznej) oraz mechanizmów wzmacniających rozprzestrzeniane się procesów rozwojowych z głównych ośrodków wzrostu, Obszary strategicznej interwencji, zarówno tematycznych, jak i geograficznych, w tym delimitację obszarów problemowych, Nowe cele w ujęciu terytorialnym, a w konsekwencji określenie takich priorytetów wsparcia, które uwzględniają zróżnicowane potrzeby różnych rodzajów terytoriów, np. obszarów wiejskich i miejskich,

30 Nowy system finansowania polityki regionalnej, opierający się na Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz kontraktach terytorialnych, jako nowych instrumentach koordynujących działania ukierunkowane terytorialnie, konieczność powiązania z dokumentami rządowymi, tak aby strategie regionalne uwzględniały zakres interwencji rządu (jednocześnie przestrzennie i przedmiotowo) i uzasadniały potrzebę wsparcia ze strony rządowej w ramach kontraktu terytorialnego, usprawnienie procesów monitorowania i ewaluacji strategii (system obserwatoriów regionalnych, tworzonych w każdym województwie – narzędzie informatyczne) ZAKRES AKTUALIZACJI STRAETGII WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO KLUCZOWE ELEMENTY DO UWZGLĘDNIENIA (cd.)

31 Założenia aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 - 2020 Stanowią propozycję Zarządu Województwa dotyczącą strategicznych obszarów rozwoju województwa. Założenia do Strategii stanowią punkt wyjścia do społecznej dyskusji nt. kierunków rozwoju województwa uwzględnionych w zaktualizowanej Strategii.

32 Zawartość (spis treści) Założeń do aktualizacji Strategii I. Województwo podkarpackie w Europie II. Województwo podkarpackie na tle Polski III. Zróżnicowanie wewnętrzne województwa podkarpackiego IV. Obszary Strategicznej Interwencji (OSI)

33 Schemat Obszarów Strategicznej Interwencji i Priorytetów Rozwojowych

34 Uzasadnienie wyboru Obszarów Strategicznej Interwencji Uwarunkowania unijne i krajowe (prawne i programowe) Analiza empiryczna (raporty IBS, WSIZ, ekspertyzy wykonane na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, inne ekspertyzy)

35 Oczekiwania Zarządu Województwa wobec konsultacji społecznych Pytania: 1. Czy wyodrębnione obszary strategicznej interwencji (OSI) oraz priorytety rozwojowe są kluczowe z punktu widzenia efektów prorozwojowych oraz zapewnienia spójności regionu, a także nowego rozumienia polityki regionalnej? Jakie inne obszary należy uwzględnić? 2. Czy zastosowana hierarchia obszarów strategicznej interwencji jest właściwa? 3. Jakie wewnętrzne potencjały rozwojowe regionu oraz powiatów powinny być wspierane w ramach poszczególnych obszarów strategicznej interwencji oraz wykorzystywane do budowania przewag konkurencyjnych i specjalizacji regionu?

36 Pytania cd.: 4. Jakie bariery z punktu widzenia osiągania efektów prorozwojowych występują na terenie powiatu i jakiej wymagają interwencji? 5. Proponowane kierunki wsparcia (działań) w ramach zidentyfikowanych priorytetów rozwojowych. 6. Jakie najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne należy wspierać w ramach obszarów strategicznej interwencji? 7. W jaki sposób należy wzmacniać powiązania funkcjonalne wewnątrz powiatów, pomiędzy powiatami sąsiednimi oraz ze stolicą regionu w ramach budowania sieci powiązań (komunikacja, dostępność do usług, rynek pracy, transfer wiedzy i technologii) ? Oczekiwania Zarządu Województwa wobec konsultacji społecznych

37 FORMULARZ ZGŁASZANIA PROPOZYCJI ZMIAN do dokumentu

38 Wypełniony formularz prosimy przesłać do 12 kwietnia 2012 r. dpp@podkarpackie.pl w formie elektronicznej na adres: dpp@podkarpackie.pl z tytułem korespondencji Konsultacje Założeń, lub w formie wydruku na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Strategii i Planowania Przestrzennego, Al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów. TERMIN ZGŁASZANIA UWAG

39 Dziękuję Państwu za uwagę DEPARTAMENT STRATEGII I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Kontakt: tel. 17 747 67 78 e-mail:dpp@podkarpackie.pl


Pobierz ppt "AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2007 - 2020 2007 - 2020 Marzec 2012 r. Konsultacje społeczne ZAŁOŻEŃ aktualizacji Strategii Jerzy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google