Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SK Laboratorium 61 Sieci Komputerowe (laboratorium 6)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SK Laboratorium 61 Sieci Komputerowe (laboratorium 6)"— Zapis prezentacji:

1 SK Laboratorium 61 Sieci Komputerowe (laboratorium 6)

2 SK Laboratorium 62 Technologie WAN Frame-Relay

3 SK Laboratorium 63 Sieć Frame Relay została zaprojektowana w nowej erze pracy sieciowej, opartej na transmisjach cyfrowych i nośnikach światłowodowych, poświęcającej zbędny narzut mechanizmów kontroli błędów na korzyść szybkości, dlatego nie musu zwierać tak dużo mechanizmów kontrolnych X.25 Sieci Frame Relay Następcą po technologii X.25 jest technologia Frame Relay, stosowane przede wszystkim w Północnej Ameryce.

4 SK Laboratorium 64 Sieci Frame Relay Frame Relay jest siecią z komutacją pakietów, powszechnie używaną jako łącze sieci WAN do przyłączania odległych stanowisk. Ponieważ jest to sieć z komutacją pakietów, emuluje sieć z komutacją obwodów, stosując stałe kanały wirtualne (ang. PVC Permanent Virtual Circuits\ które wyznaczają ścieżkę wśród wielu przełączników

5 SK Laboratorium 65 Frame Relay a linie dzierżawione

6 SK Laboratorium 66 W samych liniach dzierżawionych nie występuje nadmiarowość łączy linia dzierżawiona jest po prostu pojedynczym połączeniem między dwoma punktami. Uszkodzenie linii spowodować może całkowitą utratę łączności. Sieć Frame Relay nie boryka się z tego rodzaju problemami, ponieważ jest siecią komutowaną jeśli łącze między dwiema częściami sieci zostanie przerwane, ruch będzie po prostu ponownie trasowany, a jedynym tego skutkiem będzie niewielkie opóźnienie. Frame Relay a linie dzierżawione

7 SK Laboratorium 67 Jeśli przełącznik wewnątrz chmury" przestanie działać prawidłowo, inne przełączniki wykryją problem i zaczną trasować ramki inną ścieżką. Wrodzona nadmiarowość łączy chmury" Frame Relay czyni z niej usługę znacznie bardziej niezawodną od linii dzierżawionych. Frame Relay a linie dzierżawione

8 SK Laboratorium 68 Linie dzierżawione gwarantują szerokość pasma dzięki procesowi znanemu jako multipleksowanie z podziałem czasu". Multipleksowanie z podziałem czasu oferuje pojedynczemu klientowi pewien wycinek dużego łącza sieci i jest to zawsze ten sam wycinek. Sieć Frame Relay obchodzi powyższe ograniczenia dzięki wykorzystywaniu statystycznego multipleksowania.Multipleksowanie statystyczne pozwala sieci Frame Relay nie angażować całego wymaganego pasma na samym początku połączenia. Frame Relay a linie dzierżawione

9 SK Laboratorium 69 Sieci Frame Relay Stałe a komutowane kanały wirtualne W sieci Frame Relay występują dwa rodzaje obwodów (kanałów) wirtualnych: stałe obwody wirtualne (PVC) i komutowane obwody wirtualne (SVC). Stały obwód wirtualny jest tworzony statycznie podczas konfiguracji i zapewnia, że dane przesyłane między dwoma punktami będą zawsze podążać tą samą ścieżką, dzięki czemu właściwości przesyłania danych będą bardziej stabilne Komutowane obwody wirtualne obliczają ścieżkę za każdym razem, gdy połączenie jest ustanawiane, dzięki czemu obwody mogą omijać miejsca awarii sieci. Ponieważ jednak za każdym razem, gdy ustanawiane jest połączenie, wykorzystywana jest inna ścieżka, mogą się zmieniać charakterystyki wydajności, takie jak fluktuacja i opóźnienie.

10 SK Laboratorium 610 Sieci Frame Relay Stałe a komutowane kanały wirtualne

11 SK Laboratorium 611 Do grupy danych, które są przełączane wewnątrz sieci, odnosi się termin ramka", ponieważ sieć Frame Relay istnieje tylko w dwóch najniższych warstwach modelu OSI, a nie w warstwie sieci, gdzie grupy danych są nazywane pakietami Sieci Frame Relay Format podstawowej ramki Frame Relay Pakiety z poszczególnych sieci LAN są przekazywane do sieci Franie Relay, ta sieć jednak nie czyni różnicy między poszczególnymi protokołami warstwy sieci. Sieć Frame Relay obsługuje te protokoły opakowując je i opatrując nagłówkami Frame Relay z jednej i stopkami Frame Relay z drugiej strony. Ze względu na wydajność całkowity rozmiar takiego pakunku wynosi tylko sześć bajtów

12 SK Laboratorium 612 Dziesięć bitów tego pakunku" przeznaczonych jest na adres warstwy łącza danych, będący odpowiednikiem adresu MAC w sieci Ethernet. Adres łącza danych nazywany jest identyfikatorem łącza danych, w skrócie DLCI. Routery nie wykorzystują identyfikatora DLCI do prostego określania miejsca przeznaczenia, lecz raczej do identyfikowania kanału na obydwu końcach sieci. Trzy kolejne bity pakunku wykorzystywane są jako flagi zawiadamiające o zatorach w sieci. Jeden bit umożliwia nadanie ramce niższego priorytetu, zaś pozostałe dwa bity są zarezerwowane dla nieokreślonych jeszcze zastosowań Sieci Frame Relay Format podstawowej ramki Frame Relay

13 SK Laboratorium 613 Dwie części specyfikacji Frame Relay definiują protokoły dla połączeń interfejsu użytkownik-sieć, czyli interfejsu UNI (ang. User- to-Network Interface) oraz dla połączeń interfejsu międzysieciowego NNI Sieć Frame Relay działa w ten sam sposób: sieć i użytkownik końcowy komunikują się korzystając ze standardów UNI Sieci Frame Relay - Architektura

14 SK Laboratorium 614 Interfejs międzysieciowy pozwala dwóm sieciom wymieniać dane, przy czym nie jest konieczna znajomość struktury poszczególnych sieci.. Dzięki interfejsowi międzysieciowemu dostawcy Franie Relay mogą zwiększyć użyteczność sieci, udostępniając klientom bramy do sieci innych dostawców. Sieci Frame Relay - Architektura

15 SK Laboratorium 615 Sieci Frame Relay - Architektura

16 SK Laboratorium 616 Sieci Frame Relay Prywatne sieci Frame Relay Prywatne sieci Franie Relay oferują następujące korzyści: 1.Sieć Frame Relay może korzystać z istniejącego sprzętu sieciowego, przedłużając jego czas życia i chroniąc inwestycje. 2.Dzięki wspólnemu korzystaniu z pasma Franie Relay pozwala organizacji lepiej 3.Ponieważ całe wyposażenie skupia się w rękach jednej organizacji, może ona zmniejszyć ryzyko narażenia danych sieciowych na niebezpieczeństwo 4.Frame Relay oferuje większą elastyczność i kontrolę nad siecią

17 SK Laboratorium 617 Sieci Frame Relay Prywatne sieci Frame Relay

18 SK Laboratorium 618 Sieci Frame Relay Publiczne sieci Frame Relay Publiczne sieci Frame Relay, oferują następujące korzyści: 1.Publiczne sieci Frame Relay zmniejszają koszt własności, ponieważ szkieletem sieci zarządza dostawca usługi 2.Publiczne sieci Frame Relay zwykle mają duży zasięg geograficzny, udostępniając tanie połączenia wielu oddalonym miejscom. 3.Umożliwiaj ą nawet dostęp dial-in, czyli przy użyciu modemu.

19 SK Laboratorium 619 Sieci Frame Relay Publiczne sieci Frame Relay

20 SK Laboratorium 620 1.Jedną z zalet sieci Frame Relay jest dostrajalna, skalowalna szerokość pasma. 2.Podczas zamawiania usług Frame Relay dostawca określa umowny wskaźnik informacji (CIR) precyzujący gwarantowaną szerokość pasma między dwiema dowolnymi lokalizacjami Sieci Frame Relay Własności

21 SK Laboratorium 621 Frame Relay to standard ITU-T (International Telecommunication Union Telecom-munication Standardization Sector) i ANSI (American National Standards Institute). Pierwsze propozycje normalizacji Frame Relay przedstawiono organizacji CCITT (Con-sultative Committee on International Telephone and Telegraph) w roku 1984. Jednak z uwagi na brak pełnej normalizacji i współpracy w latach 80. ubiegłego wieku technologii Frame Relay nie stosowano na większą skalę. Sieci Frame Relay Geneza

22 SK Laboratorium 622 Obwody wirtualne i identyfikatory DLCI 1.Frame Relay zapewnia połączeniowe połączenia w warstwie łącza danych pomiędzy parą komunikujących się urządzeń. 2.Te obwody wirtualne (ang. virtual circuit, VC) to logiczne połączenia pomiędzy urządzeniami DTE, tworzone w sieciach z przełączaniem pakietów. 3.Każdy obwód wirtualny pomiędzy urządzeniem DTE i lokalnym przełącznikiem Frame Relay ma unikatowy identyfikator DLCI (Data-link Connection Identifier). Identyfikatory DLCI są następnie mapowane na zdalny adres warstwy 3. 4.Na pojedynczym obwodzie fizycznym można multipleksować wiele obwodów wirtualnych, 5.Obwody wirtualne mogą przechodzić przez dowolną liczbę pośrednich urządzeń DCE znajdujących się w sieci Frame Relay.

23 SK Laboratorium 623 Obwody wirtualne i identyfikatory DLCI Obwody przełączalne SVC Te tymczasowe połączenia są używane w sytuacjach, kiedy pomiędzy urządzeniami końcowymi wymagany jest tylko sporadyczny transfer danych. W sesji komunikacyjnej z użyciem obwodów SVC można wyróżnić cztery stany operacyjne. 1.Konfiguracja połączenia - w tej fazie tworzony jest obwód wirtualny pomiędzy dwoma urządzeniami DTE Frame Relay. 2.Transfer danych - w tej fazie dane są przenoszone pomiędzy urządzeniami DTEprzez sieć Frame Relay. 3.Bezczynność - w tej fazie obwód wirtualny nadal istnieje, ale pomiędzy urządzeniami DTE nie przepływają żadne dane. Po upływie predefiniowanego czasu bez czynności połączenie SVC zostaje zamknięte. 4.Zakończenie połączenia - obwód wirtualny pomiędzy urządzeniami DTE zostaje zamknięty.

24 SK Laboratorium 624 Obwody wirtualne i identyfikatory DLCI Stały obwód PVC Obwody PVC działają w jednym z dwóch stanów: 1.Transfer danych - dane są przesyłane przez wirtualny obwód pomiędzy końcowymi urządzeniami DTE. 2.Bezczynność - połączenie pomiędzy urządzeniami DTE jest aktywne, ale żadne dane nie są przesyłane. W przeciwieństwie do obwodów SVC obwody PVC nie są zamykane po upływie predefiniowanego czasu bezczynności.

25 SK Laboratorium 625 Ramka Frame Relay Działanie Frame Relay polega na enkapsulacji pakietu protokołu warstwy sieci, na przykład IP lub IPX, jako części danych ramki Frame Relay, a następnie przesłaniu tej ramki do warstwy fizycznej w celu przekazania dalej. Warstwa fizyczna to z reguły EIA/TIA-232, 449 lub 530, X.35 lub X.21.

26 SK Laboratorium 626 Ramka Frame Relay Identyfikator DLCI to normalnie 10-bitowa wartość służąca do identyfikacji wirtualnego obwodu Frame Relay. Wartości te są z reguły przypisywane przez dostawcę usług i mają tylko lokalne znaczenie. Służą do identyfikacji połączenia pomiędzy lokalnym urządzeniem DTE i przełącznikiem dostawcy usług Dzięki LMI identyfikatory DLCI zaczynają mieć znaczenie globalne, ale to z kolei ogranicza liczbę dostępnych w jednej sieci obwodów wirtualnych.

27 SK Laboratorium 627 LMI (Local Management Interface ) Interfejs LMI (Local Management Interface) to zbiór udoskonaleń podstawowej specyfikacji Frame Relay. Te ulepszenie zostały po raz pierwszy opracowane w roku 1990 przez konsorcjum złożone z firm Cisco Systems, StrataCom, Northern Telecom i Digital Eąuipment Corporation. LMI oferuje wiele rozszerzeń podstawowej struktury Frame Relay, przydatnych w zarządzaniu złożonymi między sieciami. Do najważniejszych rozszerzeń LMI należą komunikaty keepalive, kontrola przepływu, adresowanie globalne, mechanizmy komunikowania o stanie wirtualnych obwodów i rozgłoszenia grupowe.

28 SK Laboratorium 628 LMI (Local Management Interface ) Nowsze wersje systemu Cisco IOS potrafią automatycznie wykrywać typ LMI. Ro­utery Cisco obsługują następujące typy LMI: 1.Cisco - opracowany przez firmę Cisco, domyślny typ LMI na urządzeniach Cisco. 2.ANSI - zgodny ze standardem ANSI T 1.617 Annex D. 3.q933a - zgodny ze standardem ITU Q933 Annex A.

29 SK Laboratorium 629 Odwrócony ARP Kiedy router dowie się o połączonych obwodach PVC, wysyła żądanie odwróconego ARM (Inverse ARP), aby wykryć informacje o adresach warstwy 3 po drugiej stronie każdego obwodu wirtualnego. Lokalne urządzenie DTE wysyła żądanie odwróconego ARP na każdym obwodzie wirtualnym, a zdalne urządzenie DTE odpowiada adresem warstwy 3. Router następnie konstruuje tablicę mapowania informacji warstwy 3 z identyfikatorami DLCI. Jeśli w sieci działa wiele protokołów warstwy 3, żądania odwróconego ARP są wydawane dla każdego z nich.

30 SK Laboratorium 630 Konfiguracja Frame Relay Frame Relay konfigurujemy na interfejsie szeregowym łączącym lokalne urządzenie DTE z przełącznikiem Frame Relay. Domyślnym typem enkapsulacji na routerach Cisco jest własna (frimowa) wersja protokołu HDLC. Należy jej używać, kiedy łączymy się z innym urządzeniem Cisco lub urządzeniem obsługującym ten typ enkapsulacji. Jeśli łączymy się z urządzeniem od innego producenta, aby zapewnić współpracę, należy wybrać typ ramki IETF (config-1f)#encapsulat1on frame-relay [cisco | ietf]

31 SK Laboratorium 631 Konfiguracja Frame Relay Zaraz po ustawieniu typu enkapsulacji należy skonfigurować adres IP, a także szero­kość pasma. Adres IP konfigurujemy za pomocą polecenia ip address, natomiast wydając polecenie bandwidth, informujemy protokoły routingu, że na interfejsie statycznie zdefiniowano szerokość pasma. RouterCconfig-if)#1p address adres-ip Router(conf1g-1f)#bandwidth szerokość-pasma-w-kb/s

32 SK Laboratorium 632 Konfiguracja LMI Jak już wspomniano, urządzenia Cisco obsługują trzy różne typy LMI: ansi, cisco i q933a. System Cisco IOS w wersji 11.2 i późniejszych automatycznie wykrywa typ LMI używany w sieci, ale wcześniejsze wersje systemu wymagają ręcznej konfiguracji typu LMI. Domyślnym typem LMI jest Cisco. Można to zmienić, wydając poniższe polecenie: Router(config-1f)#frame-relay Im1-type [ ansi| cisco | q933a]

33 SK Laboratorium 633 Mapy statyczne Jeśli zdalny router nie obsługuje protokołu odwrotnego ARP, musimy utworzyć statyczną mapę, aby skojarzyć lokalny identyfikator DLCI z adresem warstwy 3 zdalnego routera. Mapy statyczne powinno się również tworzyć wtedy, gdy na obwodzie wirtualnym wymagana jest kontrola ruchu rozgłoszeniowego i rozgłoszeń grupowych. Aby skonfigurować mapę statyczną, należy wydać poniższe polecenie RouterCconfig-if)#frame-relay map protokół adres-protokołu dlci [broadcast] Opcjonalny parametr broadcast umożliwia wysyłanie przez obwód wirtualny rozgło­szeń i komunikatów grupowych. Następnie możliwe jest używanie protokołów routingu dynamicznego

34 SK Laboratorium 634 Mapy statyczne Na rysunku widzimy sieć Frame Relay z trzema stanowiskami. Każde z nich jest połączone z chmurą Frame Relay przez pojedynczy obwód dostępowy. W projekcie siatki pełnej na każdym stanowisku trzeba utworzyć statyczną mapę do każdej z dwóch pozostałych sieci.

35 SK Laboratorium 635 Konfiguracja Konfiguracja rouutera dla protkółó frame-relay składa się z następujących kroków: Konfiguracja adresu IP Ustawiamy enkapsulacje na inteerfejsie fizycznym Konfigurujemy LMI Mapy statyczne, jeżeli zachodzi taka potrzeba Definiujemy tablice routingu statycznego lub uruchamiamy protokół routingu dynamicznego

36 SK Laboratorium 636 Konfiguracja – przykład1

37 SK Laboratorium 637 Konfiguracja – przykład1 (konfiguracja interfejsów w bloku Cloud)

38 SK Laboratorium 638 Konfiguracja – przykład1 (konfiguracja trasy w bloku Cloud)

39 SK Laboratorium 639 Konfiguracja – przykład1 (konfiguracja router0).......................... Router(config)#interface Serial1/0 Router(config-if)#ip address 192.10.10.1 255.255.255.0 Router(config-if)#bandwidth 56 Router(config-if)#encapsulation frame-relay ietf Router(config-if)#frame-relay lmi-type ansi Router(config-if)#frame-relay map ip 192.10.10.1 124 broadcast Router(config-if)#frame-relay map ip 192.10.10.2 421 broadcast Router(config-if)#....................................................... Router(config)#ip route 200.168.1.0 255.255.255.0 fastethernet0/0 Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.10.10.2............. Konfiguracja tablicy routingu statycznego

40 SK Laboratorium 640 Konfiguracja – przykład1 (konfiguracja router1).......................... Router(config)#interface Serial1/0 Router(config-if)#ip address 192.10.10.2 255.255.255.0 Router(config-if)#bandwidth 56 Router(config-if)#encapsulation frame-relay ietf Router(config-if)#frame-relay lmi-type ansi Router(config-if)#frame-relay map ip 192.10.10.1 124 broadcast Router(config-if)#frame-relay map ip 192.10.10.2 421 broadcast Router(config-if)#....................................................... Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 fastethernet0/0 Router(config)#ip route 200.168.1.0 255.255.255.0 192.10.10.1............. Konfiguracja tablicy routingu statycznego

41 SK Laboratorium 641 Konfiguracja – przykład1 (testowanie ) Istnieje wiele poleceń pozwalających zweryfikować działanie Frame Relay. Polecenie show interface wyświetla informacje na temat stanu warstw l i 2, a także typ LMI, identyfikator DLCI i typ urządzeń DTE/DCE Router#show interface serial1/0 Serial1/0 is up, line protocol is up (connected) Hardware is HD64570 Internet address is 192.10.10.2/24 MTU 1500 bytes, BW 56 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255 Encapsulation Frame Relay, loopback not set, keepalive set (10 sec) LMI enq sent 432, LMI stat recvd 432, LMI upd recvd 0, DTE LMI up LMI enq recvd 0, LMI stat sent 0, LMI upd sent 0 LMI DLCI 0 LMI type is ANSI Annex D frame relay DTE Broadcast queue 0/64, broadcasts sent/dropped 0/0, interface broadcasts 0 Last input never, output never, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0 Queueing strategy: weighted fair Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops) Conversations 0/0/256 (active/max active/max total) Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated) 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

42 SK Laboratorium 642 Aby wyświetlić statystyki dotyczące ruchu LMI, należy wydać polecenie show frame-relay lmi Polecenie to wyświetla informacje o typie LMI działającym na interfejsie, a także liczbę komunikatów LMI wymienionych pomiędzy routerem a lokalnym przełącznikiem Frame Relay. Jeśli informacje o LMI nie są wymieniane, należy sprawdzić, czy LMI nie został wyłączony za pomocą polecenia no keepalive i czy liczniki keepalive się zgadzają Konfiguracja – przykład1 (testowanie )

43 SK Laboratorium 643 Konfiguracja – przykład1 (testowanie ) Router#show frame-relay lmi LMI Statistics for interface Serial1/0 (Frame Relay DTE) LMI TYPE = ANSI Invalid Unnumbered info 0 Invalid Prot Disc 0 Invalid dummy Call Ref 0 Invalid Msg Type 0 Invalid Status Message 0 Invalid Lock Shift 0 Invalid Information ID 0 Invalid Report IE Len 0 Invalid Report Request 0 Invalid Keep IE Len 0 Num Status Enq. Sent 159 Num Status msgs Rcvd 144 Num Update Status Rcvd 0 Num Status Timeouts 16

44 SK Laboratorium 644 Konfiguracja – przykład1 (testowanie ) Aby zebrać informacje o obwodach PVC skonfigurowanych na routerze, należy wydać polecenie show frame-relay pvc. Router#show frame-relay pvc PVC Statistics for interface Serial1/0 (Frame Relay DTE) DLCI = 421, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial1/0 input pkts 14055 output pkts 32795 in bytes 1096228 out bytes 6216155 dropped pkts 0 in FECN pkts 0 in BECN pkts 0 out FECN pkts 0 out BECN pkts 0 in DE pkts 0 out DE pkts 0 out bcast pkts 32795 out bcast bytes 6216155 Router#

45 SK Laboratorium 645 Konfiguracja – przykład1 (testowanie ) 1.Jeśli widać, że informacje nie przechodzą przez sieć Frame Relay na prawidłowy adres warstwy sieci, przyczyną może być problem ze wpisami mapy. 2.Wpisy te można konfigurować dynamicznie za pomocą odwróconego ARP albo statycznie za pomocą polecenia frame-relay map. 3.Konfiguracja statycznych wpisów mapy na interfejsie automatycznie wyłącza odwrócony ARP. 4. Aby wyświetlić bieżące wpisy mapy, należy wydać polecenie show frame-relay map Router#show frame-relay map Serial1/0 (up): ip 192.10.10.1 dlci 421, dynamic, broadcast, IETF, status defined, active Router#

46 SK Laboratorium 646 Aby wpisy znalezione przez odwrócony ARP usunąć z tablicy map, wydajemy pole­cenie clear frame-relay inarp. Działa to tylko na wpisy znalezione dynamicznie. Wpisy statyczne trzeba usuwać oddzielnie za pomocą polecenia no frame--relay map. Konfiguracja – przykład1 (testowanie – usuwanie wpisów ) Router#show frame-relay map Serial1/0 (up): ip 192.10.10.1 dlci 421, dynamic, broadcast, IETF, status defined, active Router# Router#show frame-relay map Serial1/0 (up): ip 192.10.10.1 dlci 421, dynamic, broadcast, IETF, status defined, active Router#clear frame-relay inarp Router#show frame-relay map Router#

47 SK Laboratorium 647 Ćwiczenia 1 1.Korzystając z Frame Relay zbuduj model poniżej przedstawianej sieci rozległej 2.Określ okręl adresy IP poszczególnych urządzeń 3.Określ addrey DLCI dla poszczególnych punktów 4.Zastosuj routing statyczny 5.Zbuduj tablice routingu 6.Sprawdź funkcjonowanie całej sieci Frame Relay 192.168.1.0 192.168.2.0 192.168.3.0 192.168.4.0

48 SK Laboratorium 648 Ćwiczenia 2 1.Korzystając z Frame Relay zbuduj model poniżej przedstawianej sieci rozległej 2.Określ określ adresy IP poszczególnych urządzeń 3.Określ addrey DLCI dla poszczególnych punktów 4.Zastosuj routing dynamiczny rip v2 eigrp ospf 5.Zbuduj tablice routingu 6.Sprawdź funkcjonowanie całej sieci Frame Relay 192.168.1.0 192.168.2.0 192.168.3.0 192.168.4.0

49 SK Laboratorium 649 Ćwiczenia 3 1.Korzystając z Frame Relay zbuduj model poniżej przedstawianej sieci rozległej 2.Określ okręl adresy IP poszczególnych urządzeń 3.Określ adresy DLCI dla poszczególnych punktów 4.Zastosuj routing dynamiczny rip v2 eigrp ospf 5.Na serwerze uruchom serwer WWW i sprawdź jego dostępność z poszczególnych sieci 6.Sprawdź funkcjonowanie całej sieci Frame Relay 192.168.1.0 192.168.2.0 192.168.3.0 192.168.4.0

50 SK Laboratorium 650 1.Korzystając z Frame Relay zbuduj model poniżej przedstawianej sieci rozległej 2.Określ okręl adresy IP poszczególnych urządzeń 3.Określ adresy DLCI dla poszczególnych punktów 4.Zastosuj routing dynamiczny Eigrp ospf 5.Na serwerze uruchom serwer WWW i sprawdź jego dostępność z poszczególnych sieci 6.Sprawdź funkcjonowanie całej sieci Ćwiczenia 4 192.168.1.0 192.168.3.0 192.168.4.0

51 SK Laboratorium 651 1.Korzystając z Frame Relay zbuduj model poniżej przedstawianej sieci rozległej 2.Określ okręl adresy IP poszczególnych urządzeń 3.Określ adresy DLCI dla poszczególnych punktów 4.Zastosuj routing dynamiczny Eigrp ospf 5.Na serwerze uruchom serwer WWW i sprawdź jego dostępność z poszczególnych sieci 6.Sprawdź funkcjonowanie całej sieci Ćwiczenia 5 192.168.1.0 192.168.3.0 192.168.4.0


Pobierz ppt "SK Laboratorium 61 Sieci Komputerowe (laboratorium 6)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google