Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródła Finansowania Przedsiębiorstw Leasing alternatywnym źródłem finansowania przedsiębiorstw. Andrzej Sugajski Dyrektor Generalny Związek Polskiego Leasingu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródła Finansowania Przedsiębiorstw Leasing alternatywnym źródłem finansowania przedsiębiorstw. Andrzej Sugajski Dyrektor Generalny Związek Polskiego Leasingu."— Zapis prezentacji:

1 Źródła Finansowania Przedsiębiorstw Leasing alternatywnym źródłem finansowania przedsiębiorstw. Andrzej Sugajski Dyrektor Generalny Związek Polskiego Leasingu Warszawa, 27 stycznia 2012

2 Lista członków Związku Polskiego Leasingu Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. BAWAG Leasing & Fleet Sp. z o.o. BGŻ Leasing Sp. z o.o. BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o. BRE Leasing Sp. z o.o. BZ WBK Finanse & Leasing S.A. Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o. De Lage Landen Leasing Polska S.A. Deutsche Leasing Polska S.A. DnB Nord Leasing Sp. z o.o. Getin Leasing S.A. Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Handlowy-Leasing S.A. IKB Leasing Polska Sp. z o.o. Immoconsult Polska Sp. z o.o. ING Lease (Polska) Sp. z o.o. Kredyt Lease S.A. Masterlease Polska S.A. Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. Millennium Leasing Sp. z o.o. NOMA 2 Sp. z o.o. Nordea Finance Polska S.A. ORIX Polska S.A. PEKAO Leasing Sp. z o.o. Raiffeisen Leasing Polska S.A. Scania Finance Polska Sp. z o.o. SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. SGB-Trans-Leasing PTL Sp. z o.o. Siemens Finance Sp. z o.o. VB Leasing Polska S.A. VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o. Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów

3 Leasing jako alternatywa dla innych źródeł finansowania przedsiębiorstw Kredyt a leasing Kredyt – przedmiotem umowy są pieniądze Leasing – przedmiotem umowy jest rzecz

4 Leasing, podobnie jak kredyt, jest usługą finansową Podstawy funkcjonowania Kredyt – Prawo bankowe Leasing – zdefiniowany w Kodeksie Cywilnym od 2001 r. Obie regulacje zapewniają bezpieczeństwo stronom transakcji Leasing jako alternatywa dla innych źródeł finansowania przedsiębiorstw Kredyt a leasing

5 Struktura właścicielska firm leasingowych w procentach Bankowe Producenckie Niezależne Firmy leasingowe finansują się w tych samych źródłach co banki Leasing jako alternatywa dla innych źródeł finansowania przedsiębiorstw Źródło: ZPL

6 Firmy leasingowe finansują się w tych samych źródłach co banki... a) emisja papierów dłużnych b) sekurytyzacja należności leasingowych c) środki od europejskich instytucji finansowych, np. EBI, EBOR d) rynek międzybankowy.... a więc koszty finansowania są zbliżone, ale leasing to coś więcej niż tylko finansowanie Leasing jako alternatywa dla innych źródeł finansowania przedsiębiorstw

7 Leasing to także elementy usługi dzierżawy Przez cały okres leasingu właścicielem przedmiotu leasingu jest firma leasingowa, a dzięki temu: mniejsze są oczekiwania, co do zabezpieczeń procedury są prostsze i szybsze, dzięki czemu zmniejszają się koszty przygotowania transakcji W leasingu operacyjnym przedmiot leasingu amortyzuje finansujący, a korzystający do kosztów uzyskania przychodu zalicza zarówno kapitał, jak i odsetki W efekcie.... Leasing jako forma finansowania zakupów środków trwałych

8 indywidualne dopasowanie struktury kosztów do spodziewanego poziomu przychodów, optymalizuje rozliczenia podatkowe w leasingu operacyjnym możliwość rozłożenia VAT na raty, szczególnie istotne dla podmiotów, którym nie przysługuje prawo do rozliczenia VAT w leasingu pozabilansowym możliwość poprawienia wskaźników zadłużenia Leasing to także dobre warunki... Wieloletnie doświadczenie firm leasingowych jako nabywców dóbr inwestycyjnych to dla ich klienta efekt w postaci korzystnych warunków : zakupów, ubezpieczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego Dlaczego cechy leasingu są zaletami? Zalety leasingu jako formy finansowania zakupów środków trwałych

9 Leasing w aspekcie podatku dochodowego Leasing operacyjnyLeasing finansowy odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy dokonuje finansujący; czynsz leasingowy, opłaty wstępne i inne wydatki związane z używaniem przedmiotu umowy są kosztem uzyskania korzystającego odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy dokonuje korzystający; kosztem uzyskania przychodów korzystającego jest element odsetkowy każdej z rat leasingowych Prawne uregulowania leasingu w obrocie gospodarczym Umowa kwalifikowana na gruncie ustaw o podatkach dochodowych jako umowa leasingu operacyjnego musi spełniać następujące warunki: jeżeli przedmiotem umowy są podlegające amortyzacji rzeczy ruchome, umowa musi być zawarta na czas oznaczony, wynoszący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeśli przedmiotem umowy są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości, umowa ta musi być zawarta na czas oznaczony, wynoszący co najmniej 10 lat, suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, odpowiadać musi co najmniej wartości początkowej środków trwałych.

10 Leasing w świetle ustawy o rachunkowości Prawne uregulowania leasingu w obrocie gospodarczym Leasing operacyjnyLeasing finansowy przedmiot umowy leasingu zaliczany jest do środków trwałych finansującego (jednak kryteria podziału na leasing operacyjny i finansowy są w tym przypadku zupełnie inne od kryteriów stosowanych dla potrzeb podatkowych) przedmiot umowy leasingu zaliczany jest do środków trwałych korzystającego (jednak kryteria podziału na leasing operacyjny i finansowy są w tym przypadku zupełnie inne od kryteriów stosowanych dla potrzeb podatkowych) Leasing w aspekcie podatku VAT Leasing operacyjnyLeasing finansowy leasing traktowany jako usługa; podatek VAT naliczany jest od każdej raty leasingowej i podlega odliczeniu przez korzystającego pod warunkiem używania przedmiotu dla potrzeb działalności opodatkowanej VAT (z pewnymi ograniczeniami) w większości przypadków leasing traktowany jako dostawa towarów; podatek VAT naliczany jest z góry" z chwilą wydania przedmiotu umowy; VAT podlega odliczeniu przez korzy- stającego pod warunkiem używania przedmiotu dla potrzeb działalności opodatkowanej VAT (z pewnymi ograniczeniami)

11 Zgodnie z przewidzianymi w ustawie o rachunkowości zasadami, środek trwały będący przedmiotem leasingu zalicza się do aktywów trwałych korzystającego, jeżeli umowa spełnia co najmniej jeden z następujących warunków: przenosi własność przedmiotu umowy leasingu na korzystającego po zakończeniu okresu jej trwania, zawiera prawo do nabycia przedmiotu leasingu przez korzystającego, po zakończeniu okresu na jaki została zawarta, za cenę niższą od wartości rynkowej z dnia nabycia – chodzi w tym przypadku o nabycie środka trwałego przez korzystającego, okres, na jaki została zawarta, pokrywa się w przeważającej części z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego, przy czym nie może on być krótszy niż ¾ tego okresu - prawo własności środka trwałego może być (ale nie musi), po okresie trwania umowy, przeniesione na korzystającego, Prawne uregulowania leasingu w obrocie gospodarczym Leasing a rachunkowość

12 ustalona w dniu zawarcia umowy suma opłat, pomniejszonych o dyskonto i przypadających do zapłaty opłat w okresie jej obowiązywania, przewyższa 90% wartości rynkowej przedmiotu umowy na dzień zawarcia umowy - w sumie opłat branej pod uwagę przy weryfikacji tego warunku uwzględnia się wartość końcową przedmiotu umowy, którą korzystający zobowiązuje się zapłacić z tytułu jego nabycia; nie bierze się natomiast pod uwagę płatności na rzecz korzystającego za świadczenia dodatkowe, podatków oraz składek na ubezpieczenie środka trwałego, jeżeli korzystający pokrywa je niezależnie od opłat za używanie, zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia z korzystającym kolejnej umowy o oddanie w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej umowie, przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez finansującego pokrywa korzystający, przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego – spełnienie tego warunku oznacza, iż z dużą dozą prawdopodobieństwa środek trwały zostanie nabyty przez korzystającego, nawet jeśli nie zostało to wprost przewidziane w umowie. Prawne uregulowania leasingu w obrocie gospodarczym Leasing a rachunkowość

13 Zarówno w przypadku ustaw podatkowych, jak i ustawy o rachunkowości o leasingu finansowym mówi się w sytuacji, gdy to korzystający dokonuje odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy, natomiast o leasingu operacyjnym – kiedy odpisów tych dokonuje finansujący. Jednak kryteria ustalenia, która ze stron dokonuje odpisów amortyzacyjnych w ustawach podatkowych i ustawie o rachunkowości są całkowicie odmienne. Leasing operacyjny z punktu widzenia przepisów podatkowych może być uznany za leasing finansowy na gruncie prawa bilansowego. Prawne uregulowania leasingu w obrocie gospodarczym Leasing a rachunkowość/podatki

14 Najaktywniejsze inwestycyjnie regiony Województwa o największych inwestycjach wykorzystują także najlepiej środki unijne i najchętniej korzystają z leasingu. Najbardziej aktywne województwa w tym zakresie to woj. mazowieckie, śląskie, wielkopolskie i podkarpackie. 7,3% 4,6% 7,14% 2,1% 2,0% 1,8% 4,1% 1,3% 2,9% 9,7% 10,5% 4,3% 4,9% 4,4% 10,4% 5,5% 5,7% 2,6% 2,3% 2,0% 2,3% 2,4% 20,4% 23,3% 31,7% 3,4% 5,2% 3,1% 2,4% 1,7% 1,9% 5,5% 7,9% 4,5% 2,38% 1,4% 1,5% 11,9% 11,0% 7,7% 11,1% 6,4% 3,9% 5,9% 2,8% Udział inwestycji w danym województwie w ogóle inwestycji MŚP w 2009 Udział pozyskanych środków unijnych w danym województwie w ogóle pozyskanych środków unijnych przez MŚP Udział wartości umów leasingowych w danym województwie w ogólnej wartości umów leasingowych MŚP Prezentacja autorstwa Europejskiego Funduszu Leasingowego pt. Przedsiębiorcy chcą informacji. Wnioski z raportu MŚP pod lupą

15 Mimo trudnych warunków polscy przedsiębiorcy świetnie sobie radzą Żaden z ankietowanych nie określił warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jako bardzo łatwe. Pomimo tego, że 2/3 przedsiębiorców uważa, że warunki do prowadzenia firmy są trudne, jedynie 18% przedsiębiorstw uważa swoją sytuację ekonomiczną za złą, a ponad 40% uważa, że ich firmy są w dobrej kondycji. Źródło: Badanie MŚP pod lupą, TNS Pentor dla EFL Warunki do prowadzenia firmy w Polsce w ocenia firm z sektora MŚP Ocena sytuacji ekonomicznej firmy przez przedsiębiorców z MŚP w 2011 Zdobyć dane Prezentacja autorstwa Europejskiego Funduszu Leasingowego pt. Przedsiębiorcy chcą informacji. Wnioski z raportu MŚP pod lupą

16 Finansowanie nie jest barierą rozwoju Występują duże różnice w definiowaniu przez przedsiębiorców głównych barier w zależności od regionu. Przedsiębiorcy z różnych regionów w odmienny sposób postrzegają procedury prawne i system podatkowy, mimo, że jest jednolity na terenie całego kraju. Finansowanie jest barierą jedynie dla kilkunastu procent firm MŚP. Źródło: Badanie MŚP pod lupą, TNS Pentor dla EFL 35% 27% 18% 31% 50% 25% 41% 35% 32% 27% 25% 21% 36% 54% 28% 33% 38% 33% 17% 39% 29% 50% 21% 40% 32% 25% 24% 40% 60% 44% 25% 37% 34% 20% 31% 13% 31% 35% 38% 22% 35% 33% 31% 48% 43% 22% Finansowanie nie jest wcale główną barierą w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce! Prezentacja autorstwa Europejskiego Funduszu Leasingowego pt. Przedsiębiorcy chcą informacji. Wnioski z raportu MŚP pod lupą

17 Leasing najłatwiejszym źródłem finansowania Według firm z sektora MŚP najłatwiej dostępnym zewnętrznym źródłem finansowania jest leasing. Na kolejnych miejscach znajduje się kredyt bankowy i faktoring. Za najtrudniej dostępne formy zewnętrznego finansowania MŚP uważają fundusze unijne i środki z międzynarodowyc h instytucji finansowych. Źródło: Badanie MŚP pod lupą, TNS Pentor dla EFL Prezentacja autorstwa Europejskiego Funduszu Leasingowego pt. Przedsiębiorcy chcą informacji. Wnioski z raportu MŚP pod lupą

18 Bariery w korzystaniu z finansowania Badanie MŚP pod lupą, TNS Pentor dla Europejskiego Funduszu Leasingowego Leasing jest najlepiej dostępnym źródłem finansowania, ponieważ cechuje go minimum biurokracji, możliwość zastosowania uproszczonych procedur, występują mniejsze oczekiwania co do zabezpieczeń i wymogów zdolności kredytowej

19 Ponad 90% przedsiębiorców ma wiedzę o leasingu Firmy z sektora MŚP mają dużą wiedzę na temat finansowania kredytem i leasingiem. Dla małych i średnich przedsiębiorstw informacje na temat warunków i procedur są najważniejsze do podjęcia decyzji o finansowaniu. Aż 35% ankietowanych odpowiedziała, że nie czuje żadnych potrzeb w zakresie pozyskiwania informacji na temat zewnętrznych form finansowania. Wiedza MŚP o zewnętrznych źródłach finansowania Informacje potrzebne do podjęcia decyzji o finansowaniu Źródło: Badanie MŚP pod lupą, TNS Pentor dla EFL Prezentacja autorstwa Europejskiego Funduszu Leasingowego pt. Przedsiębiorcy chcą informacji. Wnioski z raportu MŚP pod lupą

20 Przedsiębiorcy chcieliby więcej doradztwa przy wyborze źródła finansowania Małe i średnie przedsiębiorstwa ufają instytucjom finansowym i jednocześnie wystawiają im bardzo dobre oceny, jeśli chodzi o doradztwo w zakresie doboru właściwego źródła finansowania inwestycji. 71% firm uważa, że instytucje finansowe zdecydowanie powinny udzielać wszelkich informacji potrzebnych, aby skorzystać z finansowania. Pomoc instytucji przy uzyskaniu finansowania Źródło: Badanie MŚP pod lupą, TNS Pentor dla EFL Czy firmy z MŚP sięgają po poradę w kwestii finansowania? Prezentacja autorstwa Europejskiego Funduszu Leasingowego pt. Przedsiębiorcy chcą informacji. Wnioski z raportu MŚP pod lupą

21 Wartość rynku leasingu w krajach europejskich w 2010 [mld euro] Leasing w Polsce na tle Europy Miejsce Polski w pierwszej dziesiątce największych europejskich rynkach świadczy o mocnej pozycji polskiego leasingu w Europie. Pierwsza dziesiątka krajów obejmuje 86% całego rynku europejskiego leasingu. Dynamiczny wzrost w ubiegłym roku nastąpił tuż po kryzysie w 2009 roku, gdy firmy leasingowe w całej Europie odnotowały drastyczny spadek. Źródło: European Leasing Market, Annual Survay 2010, Leaseurope -23,4% -20,4% -6,7% -36,8% -31,2% -2,8% -11,1% Zmiana wartości rynku leasingu w krajach europejskich 2010/2009 Prezentacja autorstwa Europejskiego Funduszu Leasingowego pt. Przedsiębiorcy chcą informacji. Wnioski z raportu MŚP pod lupą

22 Łączna wartość rynku leasingu w latach 1997-2011* (mld zł) Źródło: ZPL * 2011 r. – dane szacunkowe 33,1 Ruchomości Nieruchomości Rozwój leasingu w Polsce 31,1

23 Wartość rynku leasingu nieruchomości w latach 1998-2011* (mld zł) Źródło: ZPL * 2011 r. – dane szacunkowe Rozwój leasingu w Polsce

24 Struktura rynku leasingu nieruchomości w 2008 – 2011* Przemysłowe Biurowe Handlowe i usługowe Sportowo-rekreacyjne Inne 2008 – 3 300 mln 2011 – 1 530 mln Rozwój leasingu w Polsce 2010 – 1 560 mln Źródło: ZPL * 2011 r. – dane szacunkowe

25 Łączna wartość rynku leasingu ruchomości w latach 1997-2008 (mld zł) Źródło: ZPL Rozwój leasingu w Polsce

26 Struktura rynku leasingu ruchomości w 2009 – 2011* Pojazdy Maszyny i urządzenia IT Samoloty, statki, kolej Inne 2009 – 20 923 mln2010 – 25 696 mln Rozwój leasingu w Polsce 2011 – 29 529 mln Źródło: ZPL * 2011 r. – dane szacunkowe

27 Łączna wartość rynku leasingu pojazdów w latach 1997–2011* Rozwój leasingu w Polsce Źródło: ZPL * 2011 r. – dane szacunkowe

28 Wartość leasingu wybranych grup pojazdów w latach 1997-2011* (w mln zł) Rozwój leasingu w Polsce Źródło: ZPL * 2011 r. – dane po III kw.

29 Łączna wartość leasingu maszyn i urządzeń w latach 1997-2011* (w mln zł) Rozwój leasingu w Polsce Źródło: ZPL * 2011 r. – dane szacunkowe

30 Wartość leasingu wybranych grup maszyn i urządzeń w latach 1997-2011* (w mln zł) Rozwój leasingu w Polsce Źródło: ZPL * 2011 r. – dane po III kw.

31 Źródło: ZPL Struktura rynku leasingu maszyn i urządzeń w 2007 i 2010 Sprzęt budowlany Maszyny rolnicze Maszyny poligraficzne Maszyny do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metalu Maszyny dla przemysłu spożywczego Sprzęt medyczny Sprzęt gastronomiczny Wózki widłowe Inne 2007 – 8 862 mln 2010 – 8 537 mln Rozwój leasingu w Polsce

32 % respondentów, którzy zadeklarowali, że korzystali z danego źródła finansowania Źródło: GUS Znaczenie leasingu w polskiej gospodarce Leasing i kredyt – porównanie znaczenia w przemyśle

33 % respondentów, którzy zadeklarowali, że korzystali z danego źródła finansowania Źródło: GUS Znaczenie leasingu w polskiej gospodarce Leasing i kredyt – porównanie znaczenia w budownictwie

34 Czy Pana(i) firma poleca leasing jako formę finansowania zakupu dla swoich klientów? W % Dostawcy leasingu ogółem Polecanie leasingu jako formy finansowania zakupu dla swoich klientów Źródło: Badanie CBM Indicator

35 Pracujące aktywa na rynku inwestycyjnym w mld PLN Źródło: ZPL,NBP Leasing jest obok kredytu najważniejszym źródłem finansowania inwestycji Stan na 30.06.2011 Pracujące aktywa na rynku inwestycyjnym

36 Dziękuję za uwagę Związek Polskiego Leasingu ul. Rejtana 17, Warszawa tel.: (22) 542 41 36 fax: (22) 542 41 37 e-mail: zpl@leasing.org.pl www.leasing.org.pl


Pobierz ppt "Źródła Finansowania Przedsiębiorstw Leasing alternatywnym źródłem finansowania przedsiębiorstw. Andrzej Sugajski Dyrektor Generalny Związek Polskiego Leasingu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google