Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek leasingu w Polsce Andrzej Sugajski Dyrektor Generalny Związek Polskiego Leasingu Warszawa, 26.09.2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek leasingu w Polsce Andrzej Sugajski Dyrektor Generalny Związek Polskiego Leasingu Warszawa, 26.09.2011."— Zapis prezentacji:

1 Rynek leasingu w Polsce Andrzej Sugajski Dyrektor Generalny Związek Polskiego Leasingu Warszawa,

2 17 lat Związku Polskiego Leasingu Zgromadzenie Założycielskie, w którym wzięli udział przedstawiciele 21 firm leasingowych, uchwaliło statut organizacji zrzeszającej przedsiębiorstwa leasingowe i reprezentującej interesy branży wobec organów administracji publicznej i samorządowej. Powołany został Komitet Założycielski, który w listopadzie zarejestrował w sądzie organizację o nazwie "Konferencja Przedsiębiorstw Leasingowych w Polsce - Związek Pracodawców". Pierwsze Walne Zebranie Związku dokonało wyboru Komitetu Wykonawczego z przewodniczącym na czele oraz powołało do życia Biuro Konferencji ZPL zorganizował doroczny Kongres Leaseurope w Warszawie Decyzją Walnego Zebrania zmianie uległa nazwa Konferencji na Związek Przedsiębiorstw Leasingowych (ZPL) Związek podjął decyzję w sprawie przystąpienia do ZPL Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWPL) oraz związanej z tym faktem zmiany nazwy organizacji na Związek Polskiego Leasingu. PZWLP otrzymał specjalny status członka zbiorowego ZPL, zachowując swoją strukturę organizacyjną i autonomię działania branża obchodzi 20-lecie funkcjonowania leasingu na rynku polskim.

3 Członkowie Związku Polskiego Leasingu: Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. BAWAG Leasing & Fleet Sp. z o.o. BGŻ Leasing Sp. z o.o. BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o. BRE Leasing Sp. z o.o. BZ WBK Finanse & Leasing S.A. Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o. De Lage Landen Leasing Polska S.A. Deutsche Leasing Polska S.A. DnB Nord Leasing Sp. z o.o. Getin Leasing S.A. Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Handlowy-Leasing S.A. IKB Leasing Polska Sp. z o.o. Immoconsult Polska Sp. z o.o. ING Lease (Polska) Sp. z o.o. Kredyt Lease S.A. Masterlease Polska S.A. Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. Millennium Leasing Sp. z o.o. NOMA 2 Sp. z o.o. Nordea Finance Polska S.A. ORIX Polska S.A. PEKAO Leasing Sp. z o.o. Raiffeisen Leasing Polska S.A. Scania Finance Polska Sp. z o.o. SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. SGB-Trans-Leasing PTL Sp. z o.o. Siemens Finance Sp. z o.o. VB Leasing Polska S.A. VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o. Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów

4 Głównym celem statutowym ZPL jest ochrona praw i reprezentowanie interesów firm stowarzyszonych za pomocą: Kreowania standardów dotyczących działalności leasingowej oraz jej propagowanie, Współpracy i wymiany doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi podmioty prowadzące podobną działalność gospodarczą, a w szczególności Leaseurope, Monitorowania, opiniowania, przygotowywania lub zlecania przygotowanie ekspertyz w zakresie regulacji dotyczących leasingu. Prowadzenia działań wizerunkowych i edukacyjnych na rzecz propagowania leasingu jako narzędzia wspierającego rozwój przedsiębiorczości, wspierając merytorycznie liczne konferencje i szkolenia. Organizacji wsparcia dla swoich członków w zakresie rozwiązywania gospodarczych, organizacyjnych oraz prawnych problemów związanych z prowadzeniem działalności leasingowej. Współpracy z licznymi organizacjami biznesowymi: Związkiem Banków Polskich, Krajową Izbą Gospodarczą, Polską Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan". ZPL jest członkiem Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa i Transparentności Obrotu Gospodarczego, Koalicji Polskich Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Funduszy UE, uczestniczy w pracach Rady Rozwoju Rynków Finansowych (przy Ministerstwie Finansów) i uczestniczy w pracach grup i zespołów roboczych przygotowujących i opiniujących projekty regulacji prawnych dotyczących branży leasingowej. Działania Związku Polskiego Leasingu

5 Procentowa struktura własności firm leasingowych w Polsce. Należące do banku Spółki zależne Spółki niezależne Firmy leasingowe są finansowane z tych samych źródeł co banki Źródło: ZPL Finansowanie w sektorze leasingowym

6 Wartość netto przedmiotów wyleasingowanych w latch (mld zł) Źródło:ZPL +27,5% Ruchomości Nieruchomości Rozwój leasingu w Polsce

7 Łączna wartość leasingu nieruchomości w latach (w mld zł) Źródło: ZPL Rozwój leasingu w Polsce

8 Struktura rynku leasingu nieruchomości w 2009 a 2010 Budynki przemysłowe Obiekty handlowe i usługowe Obiekty biurowe Hotele i obiekty rekreacyjne Inne 2 073,3 mld zł1 595 mld zł Źródło: ZPL Rozwój leasingu w Polsce

9 Wartość netto ruchomości wyleasingowanych w latch (mld zł) Żródło: ZPL Rozwój leasingu w Polsce

10 Struktura ruchomości w leasingu w 2009 i 2010 Pojazdy Maszyny i Urządzenia IT Samoloty, statki, kolej Pozostałe Źródło: ZPL 2009 – mln2010 – mln Rozwój leasingu w Polsce

11 Struktura pojazdów w leasingu w 2009 i – mln 2010 – mln Źródło: ZPL Rozwój leasingu w Polsce

12 Łączna wartość leasingu maszyn i urządzeń w latach (w mln zł) Źródło: ZPL Rozwój leasingu w Polsce

13 Źródło: ZPL Struktura rynku leasingu maszyn i urządzeń w 2009 i 2010 Sprzęt budowlany Maszyny rolnicze Maszyny poligraficzne Maszyny do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metalu Maszyny dla przemysłu spożywczego Sprzęt gastronomiczny Wózki widłowe Inne 2009 – 7 649,1 mln 2010 – 8 536,5 mln Rozwój leasingu w Polsce

14 Finansowanie inwestycji – leasing vs kredyt inwestycyjny Źródło: ZPL, NBP Łączna wartość należności leasingowych wg stanu na w kwocie 55,86 mld zł (48,05 mld zł dla ruchomości i 7,81 mld zł dla nieruchomości) jest porównywalna z wartością salda kredytów inwestycyjnych udzielonych firmom przez banki (67,42 mld zł). Leasing to główne, obok kredytu, zewnętrzne źródło finansowania inwestycji pracujących w gospodarce. Wartość należności leasingowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy zwiększyła się o 4,6% (głównie dzięki wzrostowi portfela ruchomości o 5,8%). Jest ona jednak o 1,2% niższa niż 2 lata temu. Dane NBP o podaży pieniądza (na ) wskazują na wyraźniejszy wzrost akcji kredytowej banków w obszarze inwestycji. W ciągu ostatnich 12 miesięcy saldo kredytów inwestycyjnych zwiększyło się w bankach 10,6%. To jednocześnie najwyższa dynamika w ujęciu rocznym od września 2009 roku.

15 % respondentów, którzy zadeklarowali, że korzystali z danego źródła finansowania Źródło: GUS Znaczenie leasingu w polskiej gospodarce Leasing i kredyt – porównanie znaczenia w przemyśle

16 % respondentów, którzy zadeklarowali, że korzystali z danego źródła finansowania Źródło: GUS Znaczenie leasingu w polskiej gospodarce Leasing i kredyt – porównanie znaczenia w budownictwie

17 224,0 mld 29,5 mld 194,4 mld Nowe wartości % -25% -15% -5% 5% 15% 25% % rok do roku Wartość łącznaNieruchomościSprzęt w tym pojazdy Stopy wzrostu są obliczane na podstawie jednolitej próby członków przedstawiających doroczne sprawozdania i zostały skorygowane z uwzględnieniem wahań kursów wymiany walut począwszy od roku 2007 Źródło: Doroczne Badania Leaseurope Europejski rynek leasingu – nowy wzrost wartości (% rok do roku) Rynek leasingu w Europie Środkowej i Wschodniej

18 Udział polskiego leasingu w rynku europejskim Źródło: ZPL, Leaseurope Od czasu przystąpienia do UE udział Polski wzrósł ponad dwukrotnie. Rozwój leasingu w Polsce

19 2011 rok w gospodarce – kontynuacja korzystnych trendów dane GUS W 2010 roku w polskiej gospodarce miała miejsce korzystna transformacja: od kraju, którego wzrost gospodarczy zależał głównie od wzrostu eksportu (i związanej z nim produkcji przemysłowej) do gospodarki w znacznie większym stopniu opartej na popycie krajowym. To kluczowa zmiana dla utrzymania stabilności rozwoju gospodarczego. W czerwcu 2011 w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 10 osób pracowało już 5 mln 526 tys. osób (o 12,5 tys. osób więcej niż w maju i o 190 tys. więcej niż przed rokiem). Wzrost zatrudnienia się utrzymuje, ale przy obniżającej się jego dynamice. Mimo to jest ono już znacznie wyższe niż przed kryzysem. Stopniowo obniża się też bezrobocie – 11,8% w czerwcu wg wstępnych danych resortu pracy. To nieznacznie powyżej wartości sprzed roku, kiedy wynosiło ono 11,6%. Poprawa na rynku pracy odbywa się stopniowo. Wzrost zatrudnienia w połączeniu z realnym zwiększeniem wynagrodzeń powoduje coraz wyraźniejszy wzrost funduszu płac (+4,5% w I kw. oraz +4,4% w II kw.). Bezpieczeństwo zatrudnienia przekłada się na wyższe zakupy. Z poprawy na rynku pracy zaczynają korzystać firmy mniejsze, zorientowane głównie na rynek krajowy. Widać to już w wynikach produkcji wg branż. W efekcie od początku roku notowaliśmy wzrosty sprzedaży detalicznej rzędu 12% oraz konsumpcji prywatnej szacowanej na ok. 4% r/r.

20 dane GUS Udział eksportu w tworzeniu PKB Polski (ok. 36%) nie jest tak istotny jak dla innych gospodarek regionu, jednak pogorszenie koniunktury u naszych głównych partnerów handlowych będzie miało przełożenie na wyniki gospodarcze Polski. Chodzi tutaj głównie o wpływ takich zjawisk jak: problemy fiskalne i płynnościowe krajów peryferyjnych strefy euro, konsolidacja budżetowa w Europie, zakłócenie łańcucha dostaw w przemyśle po trzęsieniu ziemi i tsunami w Japonii, wysokie ceny surowców oraz wyraźne zacieśnienie polityki pieniężnej w krajach rozwijających się (głównie w Chinach). Czynniki te nie zakłócą jednak istotnie tempa wzrostu w Polsce ze względu na oczekiwane dobre wyniki głównych gospodarek strefy euro: Niemcy (w tym roku PKB ma wzrosnąć o 2,6%, w przyszłym o 1,8 – 1,9%), Francja, kraje nordyckie, Holandia. Polska nadal będzie korzystała z dobrej koniunktury u głównych partnerów handlowych, choć tempo wzrostu eksportu będzie się stopniowo obniżać rok w gospodarce – kontynuacja korzystnych trendów

21 Leasing i inwestycje w latach Źródło: ZPL, GUS W latach średnioroczny wzrost rynku leasingu wyniósł 32%, wyprzedzając znacznie dynamikę inwestycji w gospodarce na poziomie 11%. Efektem był znaczny wzrost udziału leasingu w finansowaniu inwestycji. W 2008 roku rynek leasingu z wyprzedzeniem zareagował na nadchodzące spowolnienie gospodarcze, notując spadki obrotu już od maja 2008 roku. Do wyhamowania całego rynku najbardziej przyczynił się sektor pojazdów ciężarowych, osiągając już w II poł. tego roku spadki rzędu -40%. Relatywnie niskie spadki inwestycji w 2009 i 2010 roku są zasługą publicznych inwestycji infrastrukturalnych, w znacznym stopniu współfinansowanych przez fundusze unijne. Inwestycje prywatne ruszyły dopiero w II połowie 2010 roku. Obserwowany od 2010 roku dynamiczny rozwój rynku leasingu przekłada się na stopniowy wzrost wskaźnika penetracji leasingiem w inwestycjach. Przekroczył on już nieznacznie średni poziom tego wskaźnika dla Europy szacowany na 12,6% w 2010 roku. Nadal jest jednak znacznie niższy niż w 2007 roku.

22 Prognoza wyników branży leasingowej Źródło: ZPL Łączne aktywa sfinansowane przez firmy leasingowe Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach sytuacja w branży będzie się systematycznie poprawiała. Głównymi motorami wzrostu w 2011 roku pozostaną pojazdy ciężarowe (w związku z poprawiającą się sytuacją finansową firm transportowych, prognozowanym istotnym wzrostem zamówień przewozowych oraz potrzebą wymiany taboru na nowszy za sprawą podwyższenia stawek na e-myto) oraz maszyny (potrzeba uzupełnienia / rozbudowy parku maszynowego na skutek rosnącego wykorzystania zdolności produkcyjnych i rosnących zamówień krajowych). Około 19% wzrost rynku w 2011 roku powinien przewyższyć wzrost inwestycji w gospodarce narodowej. Rynek leasingu już w 2010 roku z wyprzedzeniem zareagował na obserwowane w II połowie 2011 roku odrodzenie inwestycji firm. Dane makroekonomiczne z ostatnich kilku miesięcy wskazują już na trwałość ożywienia gospodarczego. Cykl wychodzenia gospodarki ze spowolnienia był istotnie krótszy niż podczas kryzysu z lat Cykl koniunktury zmieścił się w 9-ciu kwartałach. Oczekiwane wyhamowanie dynamiki całego rynku ruchomości w IV kw roku to pochodna boomu na sprzedaż aut z kratką z listopada i grudnia 2010 r. Oczekiwany wzrost inwestycji prywatnych w dużej mierze będzie sfinansowany pożyczkami. Sprzyjać temu będzie rosnąca absorpcja środków unijnych oraz coraz większe zainteresowanie firm leasingowych tym produktem.

23 Leasing konsumencki w wybranych krajach. Średni poziom europejski – 17 procent Nowy rynek – leasing konsumencki Źródło: Leaseurope W procentach:

24 Badanie rynku (CBM Indicator) Zaledwie 29 % konsumentów słyszało o leasingu konsumenckim, aczkolwiek 69,1 % konsumentów byłoby zainteresowanych leasingiem samochodu 21,1 % nie jest jeszcze pewna. 31 % byłoby zainteresowane użytkowaniem auta, którego nie jest właścicielem 31 % nie jest jeszcze pewna. 29,4 % byłoby zainteresowane użytkowaniem auta w leasingu wraz z dodatkowymi usługami (serwis mechaniczny, ubezpieczenie itp.) 33,4 % nie jest jeszcze pewna. Zmiana przepisów prawnych nastąpiła Nowy rynek – leasing konsumencki

25 Publikacja, którą otrzymaliście Państwo od Związku Polskiego Leasingu, jest kompendium wiedzy i profesjonalnym przewodnikiem po świecie leasingu. Stanowi zbiór kluczowych pojęć, przepisów regulujących zasady korzystania z leasingu oraz porad i informacji, które pomogą w lepszym zrozumieniu tego narzędzia finansowego Zapraszamy do zapoznania się z publikacją ZPL pod redakcją Marty Szafarowskiej. Znajdziecie w niej Państwo m.in: ABC Leasingu Aktualne przepisy prawne dotyczące leasingu Różnice między leasingiem finansowym i operacyjnym Dlaczego leasing jest korzystniejszy od kredytu? Leasing - rozwój, funkcje i cele Umowa leasingu Kwalifikacja umów leasingu Leasing a podatek VAT Leasing a rachunkowość

26 Związek Polskiego Leasingu ul. Rejtana 17, Warszawa tel.: (22) fax: (22)


Pobierz ppt "Rynek leasingu w Polsce Andrzej Sugajski Dyrektor Generalny Związek Polskiego Leasingu Warszawa, 26.09.2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google