Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 FINANSOWANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEZ KAPITAŁ RYZYKA: FUNDUSZE SEED CAPITAL ORAZ PRYWATNI INWESTORZY KAPITAŁOWI – ANIOŁY BIZNESU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 FINANSOWANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEZ KAPITAŁ RYZYKA: FUNDUSZE SEED CAPITAL ORAZ PRYWATNI INWESTORZY KAPITAŁOWI – ANIOŁY BIZNESU."— Zapis prezentacji:

1 1 FINANSOWANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEZ KAPITAŁ RYZYKA: FUNDUSZE SEED CAPITAL ORAZ PRYWATNI INWESTORZY KAPITAŁOWI – ANIOŁY BIZNESU

2 Bariery rozwojowe MŚP w Polsce
Bariery prawne – brak skutecznej ochrony dóbr prawnych; Bariery ekonomiczne – polityka fiskalna, poziom stawek amortyzacyjnych, ceny kredytów; Bariery zarządzania – nieznajomość nowoczesnych technik zarządzania; Bariery społeczne – brak akceptacji społecznej, rozwarstwienie społeczeństwa; Bariery edukacyjne – brak kształcenia w zakresie małego przedsiębiorstwa..

3 Problemy MŚP z pozyskaniem kapitału na rozwój:
Wysokie bariery kredytowania; Nadmierna biurokracja; Brak dostępu do rzetelnej informacji; Brak środków własnych; W przypadku pozyskania kapitału– ograniczona kwota.

4 Rozwiązanie dla MŚP Kapitał ryzyka (ang.: Venture Capital)
wkład udziałowy wpłacany do przedsiębiorstwa przez firmę zarządzającą funduszem kapitałowym lub prywatnego inwestora kapitałowego w zamian za przejęcie nad nim (przedsiębiorstwem) częściowej kontroli oraz uzyskanie wpływu na jego rozwój.

5 Alokacja inwestycji (wartość inwestycji) kapitału wysokiego ryzyka w polskich przedsiębiorstwach według sektorów gospodarki w latach (%) W Polsce rynek kapitału ryzyka jest wciąż w fazie rozwoju i kształtowania się. Doświadczenia innych krajów takich jak Stany Zjednoczone czy Anglia pokazują jednak, że rynek ten, jest ważnym czynnikiem w rozwoju gospodarki danego kraju.

6 Inwestycje kapitału ryzyka a fazy rozwoju przedsiębiorstwa
6 Inwestycje kapitału ryzyka a fazy rozwoju przedsiębiorstwa Seed (faza zasiewów) - bardzo wczesnego etapu przedsięwzięcia. Najczęściej jest to finansowanie budowy prototypu bazującego na pomyśle innowacyjnym lub finansowanie ograniczonego badania marketingowego. Start-up (rozruch) –przedsiębiorstwa, które już istnieją na rynku, ale nie dłużej niż rok. Dostarczone środki finansowe są przeznaczone na rozwinięcie produktu, testowanie prototypu, sprawdzenie rynku czy rozpoczęcie kampanii marketingowej. Venture - późniejszy etap –faza ekspansji już działającego przedsiębiorstwa, które osiąga lub nie zysk na sprzedaży (próg rentowności).

7 Inwestycje kapitału ryzyka a fazy rozwoju przedsiębiorstwa c.d.
7 Inwestycje kapitału ryzyka a fazy rozwoju przedsiębiorstwa c.d. Finansowanie wzrostu (ang. growth) – faza rozwoju już relatywnie dojrzałego przedsiębiorstw. Środki PE/VC finansują zwiększenie skali działania, wejście na nowe rynki, przejęcia; Restrukturyzacja (ang. rescue/turnaround) – finansowanie przedsiębiorstw, które popadły w kłopoty, ale mają perspektywy przywrócenia zyskowności; Refinansowanie (ang. replacement capital) – wtórny zakup udziałów (ang. secondary purchase); Wykupy (ang. buyouts) – wykupy menedżerskie wewnętrzne, zewnętrzne, wykupy akcji spółek publicznych.

8 Fundusze seed capital jako rodzaj kapitału ryzyka
Kapitał zasiewowy (ang.: Seed capital) Kapitał przeznaczany na finansowanie inwestycji w najwcześniejszej fazie działania przedsiębiorstw, w tzw. fazie zalążkowej (określanej też często jako faza zasiewów); Finansowanie przekazywane na prowadzenie badań, ocen i stworzenie koncepcji początkowej, poprzedzającej fazę rozruchu przedsiębiorstwa; Stanowią podgrupę większej grupy funduszy, jakimi są fundusze venture capital (VC) – tzw. kapitał podwyższonego ryzyka.

9 Aniołowie biznesu jako kapitał ryzyka
9 Aniołowie biznesu jako kapitał ryzyka Indywidualni inwestorzy, którzy posiadają zasoby wolnej gotówki, doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz czas na wspieranie firmy swoją wiedzą; Przeważnie osoby, które odniosły sukces w biznesie i zarobiły na sprzedaży swoich firm; Poszukują aktywności w biznesie, ale nie chcą już zajmować się codziennym zarządzaniem; Zazwyczaj finansują przedsięwzięcia ze znanej im branży.

10 Charakterystyka Polskiego Anioła Biznesu
W portfelu inwestycyjnym dysponuje kwotą 100 tys. – 5 mln zł (3 – 10% majątku); Jest gotowy podejmować ryzyko związane z inwestowaniem w małe, startujące firmy; Oczekuje wysokich zysków; Ma doświadczenie zdobyte jako przedsiębiorca lub manager; Wspiera merytorycznie rozwój dofinansowywanej firmy; Często zrzeszony w sieci Aniołów Biznesu.

11 Dlaczego warto korzystać z pomocy Aniołów Biznesu
Możliwość finansowania ryzykownych projektów bez stosownych zabezpieczeń; Firma nie musi zwracać kapitału, brak obciążeń finansowych; Pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do oceny opłacalności inwestycji; Możliwość uzyskania wysokiej jakości wiedzy biznesowej z zakresu finansów, prawa, marketingu, zarządzania; Możliwość objęcia tajemnicą informacji gospodarczych (w przeciwieństwie do oferty publicznej) ; Brak ingerencji w zarządzanie – jeżeli wszystko idzie zgodnie z planem; Kontrola działalności spółki przez Inwestora może zapobiec zagrożeniom w rozwoju firmy.

12 Instytucje zrzeszające podmioty rynku kapitału ryzyka w Polsce
Źródło: Opracowanie własne na podstawie

13 Korzyści z uczestnictwa w PSAB-I Aniołowie Biznesu
Szansa na alokację swoich zasobów finansowych oraz intelektualnych w innowacyjne przedsięwzięcia; Wsparcie w procesie selekcji oraz wyboru wartościowych projektów; Wsparcie doradcze we wszystkich aspektach związanych z nawiązaniem i utrzymywaniem współpracy z Pomysłodawcami.

14 Korzyści z uczestnictwa w PSAB-I - Pomysłodawcy
Bezpłatny dostęp do wiedzy eksperckiej Aniołów Biznesu oraz zespołu zarządzającego siecią; Pomoc w analizie i rozwiązaniu problemów związanych z już utworzonymi lub będącymi w fazie rozwoju biznesplanami; Postęp do kapitału na realizację planowanych przedsięwzięć; Dostęp do bezpłatnych szkoleń oraz konferencji.

15 Podobieństwa Aniołów Biznesu do PE/VC:
1515 Podobieństwa Aniołów Biznesu do PE/VC: PE/VC Business Angels Inwestują w przedsięwzięcia obarczone dużym ryzykiem Okres inwestycji 3-7 lat, a dezinwestycja polega na sprzedaży udziałów innym inwestorom lub dokonując wprowadzenia przedsiębiorstwa na giełdę Głównym motywem działania jest zysk Finansowanie na zasadzie objęcia udziałów (akcji) nowej emisji. Zwykle są to udziały mniejszościowe podobnie jak w przypadku PE/VC Wsparcie nie tylko za pomocą środków finansowych, ale także posiadaną wiedzą, kontaktami i doświadczeniem.

16 Różnice między PE/VC a Business Angels
Inwestorzy formalni Inwestorzy nieformalni Inwestują cudze środki Inwestują własne środki Inwestują w istniejące firmy Inwestują w pomysły na przedsięwzięcie Większe zaangażowanie kapitałowe Mniejsze zaangażowanie kapitałowe

17 Dlaczego przedsiębiorcy będą częściej korzystać z kapitału ryzyka?
Duży udział w kreowaniu nowych branż i ustalaniu kierunków rozwoju gospodarki, Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy, Pobudzanie innowacyjności i postępu technicznego, Zmniejszanie tzw. luki kapitałowej, Uzyskanie finansowania nie wymaga od spółki posiadania wysokich materialnych zabezpieczeń, a potem regularnej obsługi, Finansowanie mogą uzyskać spółki, które nie posiadają „zdolności kredytowej” i mają ograniczone możliwości pozyskania kapitału przez emisję papierów wartościowych na rynku kapitałowym, Inwestorzy PE/VC poza samym kapitałem oferują wsparcie w zarządzaniu, kontakty, know-how, dostęp do nowoczesnych technologii, swoje doświadczenie i wiedzę.

18 Dlaczego przedsiębiorcy będą częściej korzystać z kapitału ryzyka? c.d.
Inwestorzy PE/VC są w stanie zaakceptować wyższe ryzyko inwestycji niż np. banki (projekty nietypowe, szczególnie ryzykowne); Poprawa struktury bilansu firmy i przez to jej zdolności kredytowej (wzrost kapitału własnego, a nie zadłużenia); Inwestor PE/VC nie wymaga podania do publicznej wiadomości informacji, które spółka stara się zachować w tajemnicy (w przeciwieństwie do poszukiwania inwestorów na rynku publicznym); Poprawa wizerunku firmy (ze znanym inwestorem staje się bardziej godna zaufania); Ograniczenia w możliwościach pozyskania kapitału ze środków unijnych; Inwestorzy PE/VC często posiadają doświadczenie w organizacji IPO.

19 Inwestycje Aniołów Biznesu i funduszy Seed Capital
Źródło: European Business Angels Network

20 Inwestycje Aniołów Biznesu i funduszy Seed Capital
są szansą na przyspieszenie wzrostu gospodarczego.

21 2121 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Przemysław Jura


Pobierz ppt "1 FINANSOWANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEZ KAPITAŁ RYZYKA: FUNDUSZE SEED CAPITAL ORAZ PRYWATNI INWESTORZY KAPITAŁOWI – ANIOŁY BIZNESU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google