Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych i uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych i uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych."— Zapis prezentacji:

1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych i uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych w Bełchatowie Nr Umowy UDA-POKL.09.01.02-10-110/08-00 realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2010 Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 PLAKAT PROMUJĄCY PROJEKT

3 ZARZĄD PROJEKTU Kierownik projektu: mgr inż. Barbara Leszczyńska Specjalista ds. finansowych: mgr Joanna Dyksa Koordynator: mgr Jolanta Fidala Pracownik ds. monitoringu: mgr Zofia Mariola Gaszewska Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych i uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych w Bełchatowie Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa Budżet Projektu: 1 397 381,06 zł Projektodawca: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Czas trwania realizacji Projektu: 1.01.2009 do 31.12.2010 Biuro Projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11, tel/fax: 0446321596, e-mail: sp1stj@wp.plsp1stj@wp.pl Kierownik Projektu: mgr inż. Barbara Leszczyńska – tel/fax: 0446321596, e-mail: sp1stj@wp.plsp1stj@wp.pl Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Istota Projektu: Wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i psychoruchowego uczniów niepełnosprawnych i uczniów, którzy z różnych przyczyn zagrożeni są wykluczeniem społecznym, pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry nauczycieli, psychologów, terapeutów i rehabilitantów. Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Cele Projektu: – Zapewnienie harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo i wczesne usprawnienie zapewniające wyrównanie szans edukacyjnych – Umożliwienie uczniom niepełnosprawnym realizowania swoich uzdolnień na miarę ich możliwości psychofizycznych i jak najlepsze przygotowanie ich do edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych a w dalszej perspektywie do funkcjonowania w społeczeństwie – Wdrożenie uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym do funkcjonowania i edukacji w grupach rówieśniczych i zapewnienie jak najwyższego stopnia integracji społecznej w warunkach szkoły masowej Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Uczestnicy Projektu: Niepełnosprawni i zagrożeni wykluczeniem społecznym uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych i gimnazjalnych w Bełchatowie, czyli uczniowie o najbardziej utrudnionym dostępie do edukacji, którzy bez odpowiedniego wsparcia działaniami specjalistycznymi, terapeutycznymi, wyrównawczymi, rehabilitacyjnymi, nie są w stanie dorównać rówieśnikom w systemie szkolnym. Uczniowie ci, odpowiednio wspierani i ukierunkowywani, często mogą osiągnąć znaczne sukcesy, które w przyszłości pozwolą im na realizowanie się w systemie edukacyjnym szkół ponadgimnazjalnych oraz na właściwe funkcjonowanie w społeczeństwie, w tym w społeczeństwie informacyjnym. Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Projektem objęte będą: Szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 3 im. Żołnierzy POW Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego Szkoła Podstawowa nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy Szkoła Podstawowa nr 9 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego Szkoła Podstawowa nr 13 im. UNICEF Gimnazja: Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego Publiczne Gimnazjum nr 4 im. K.K. Baczyńskiego Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Kopernika Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Zajęcia realizowane w ramach Projektu: Terapia metodą Weroniki Sherbourne – 30 godzin/tygodniowo Terapia metodą BIOFEEDBACK – 60 godzin / tygodniowo Warsztaty terapii zajęciowej – 30 godzin/tygodniowo Terapia logopedyczna – 20 godzin/ tygodniowo W świecie ciszy – zajęcia dla uczniów niesłyszących i niedosłyszących – 18 godzin/tygodniowo Zajęcia wyrównawcze – 146 godzin/tygodniowo Małymi krokami do dużych sukcesów – zajęcia wszechstronnego rozwoju – 60 godzin/ tygodniowo Zajęcia stymulacji polisensorycznej – 8 godzin/ tygodniowo Interaktywne zajęcia reedukacyjne – 36 godzin/tygodniowo Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Na podstawie wstępnej analizy dokumentacji przesłanej ze szkół do Biura Projektu, Zarząd Projektu w obecności obserwatora Organu Prowadzącego, ustalił liczbę godzin zajęć przypadającą na poszczególne szkoły: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 SzkołyTerapia Metodą Weroniki Sherbourne Warsztaty Terapii Zajęciowej Interaktywne zajęcia reedukacyjne Zajęcia usprawniające aparat mowy i słuch fonematyczny Zajęcia wszechstronne- go rozwoju W świecie ciszy Terapia metodą EEG Biofeedback Zajęcia stymulacji polisensorycz nej Zajęcia wyrów - nawcze Razem SP16564471351767 SP3100000101618 SP43010680001542 SP523013020516 SP81650110170242 SP90000400004 SP120002100058 SP13577054701045 PG12212142421746 PG2230030001220 PG33440211612556 PG40001100002 PG5503444002242 RAZEM30 36206018608146408 Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Projekt realizować będą nauczyciele bełchatowskich szkół: pedagodzy, oligofrenopedagodzy, psychopedagodzy, terapeuci, rehabilitanci, logopedzi i nauczyciele przedmiotów ze szkół, które przystąpią do Projektu. Zajęcia dla dzieci odbywać się będą w poszczególnych szkołach, z wyjątkiem: Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Terapia metodą EEG Biofeedback realizowana będzie w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie, os. Dolnośląskie 112A i w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Zajęcia wszechstronnego rozwoju – usprawniające rozwój ruchowy dzieci, prowadzone mogą być w Szkole Podstawowej im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 11. Szkoła dysponuje profesjonalnie wyposażoną salą do prowadzenia tych zajęć. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Zajęcia stymulacji polisensorycznej prowadzone będą w Integracyjnym Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Bełchatowie, os. Okrzei 15A i w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie, os. Dolnośląskie 112A Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Zajęcia grupowe: Terapia Metodą Weroniki Sherbourne (uwzględnia elementy muzykoterapii) Warsztaty Terapii Zajęciowej Zajęcia wyrównawcze Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Zajęcia, które mogą być prowadzone w grupach lub indywidualnie wg decyzji komisji rekrutacyjnej w każdej szkole: Interaktywne zajęcia reedukacyjne ( nie więcej niż 5 uczniów w grupie) Zajęcia wszechstronnego rozwoju (przystosowanie społeczne, alternatywna komunikacja, inne np. socjoterapeutyczne), Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Zajęcia indywidualne: Zajęcia usprawniające aparat mowy i słuch fonematyczny Zajęcia stymulacji polisensorycznej Zajęcia terapii metodą EEG Biofeedback Zajęcia W świecie ciszy dla uczniów niedosłyszących i niesłyszących Zajęcia wszechstronnego rozwoju usprawniające ruchowo Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Zasady uczestnictwa w projekcie ustala Regulamin Uczestnictwa w Projekcie nr Umowy UDA-POKL.09.01.02-10-110/08-00 znajdujący się w przygotowanych materiałach z dzisiejszego szkolenia. Najważniejsze zapisy Regulaminu dotyczące rekrutacji i kwalifikowalności: Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 § 3 Zasady rekrutacji i kwalifikowalności uczestników 1. Grupę docelową, która zostanie objęta wsparciem stanowią uczniowie: a) niepełnosprawni uczęszczający do szkół podstawowych i gimnazjalnych w Bełchatowie, b) zagrożeni wypadnięciem z systemu oświaty, c) mający problemy z nauką i przystosowaniem społecznym 2. Kryteria, które będą brane pod uwagę podczas rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych: – orzeczenie o niepełnosprawności – opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie – opinia pedagoga lub psychologa szkolnego dotycząca wyników w nauce i sytuacji materialno-bytowej – wyrażenie przez rodziców lub prawnych opiekunów zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na udział dziecka w zajęciach realizowanych w ramach projektu – możliwość uczestniczenia w projekcie przez okres dwóch lat tj. do 31.12.2010r. Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 3. Rodzice uczniów, którzy spełniają określone powyżej kryteria wypełniają deklarację uczestnictwa i składają ją u pedagoga szkolnego w szkole, do której uczeń uczęszcza. 4. Deklaracje uczestnictwa dostępne są u pedagoga szkolnego i w sekretariacie szkoły do której uczeń uczęszcza a także na stronie internetowej http://szpnr1.home.pl/index2.htm http://szpnr1.home.pl/index2.htm 5. Ostateczny termin składania deklaracji uczestnictwa upływa 20 lutego 2009r. 6. Do deklaracji uczestnictwa pedagog szkolny dołącza: 1) opinię wychowawcy klasy, 2) opinię pedagoga szkolnego Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 7. W każdej szkole powołuje się jeden zespół rekrutacyjny dla każdego rodzaju zajęć. Zespół rekrutacyjny liczy co najmniej trzy osoby i składa się z pedagoga szkolnego i nauczycieli prowadzących zajęcia w danym działaniu ( rodzaju zajęć). 8. W rekrutacji na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze preferowane jest przeprowadzenie testu umiejętności wśród uczniów którzy kwalifikują się zgodnie z regulaminem do zajęć – dzieci które wypadną najsłabiej kwalifikują się na zajęcia. 9. Zespół rekrutacyjny przeprowadza analizę złożonych deklaracji, wniosków i opinii. 10. Zespół rekrutacyjny wybiera grupę docelową. 11. Rekrutacja jest prowadzona z uwzględnieniem zasad polityki równych szans, zapewniony jest dostęp obu płci. 12. Jeśli w szkole są przewidziane dwie lub więcej grup z danego rodzaju zajęć, zespół rekrutacyjny decyduje o przydziale ucznia do danej grupy stosując kryterium wieku, poziomu umiejętności. Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 13. Na zajęcia, które prowadzone będą indywidualnie z uczniem zespół rekrutacyjny kieruje ucznia o największych potrzebach. 14. W przypadku gdy liczba chętnych przekroczy możliwą do rekrutowania liczbę uczestników na dany rodzaj zajęć utworzona zostanie grupa rezerwowa. 15. W przypadku rezygnacji uczestników Projektu, do udziału w zajęciach zostanie zaproszony pierwszy uczeń z listy rezerwowej jeżeli jego rodzice, prawni opiekunowie wyrażą ponownie wolę wzięcia udziału w projekcie i ponownie wypełnią deklarację uczestnictwa. 16. Prace komisji rekrutacyjnej udokumentowane są protokołem i kończą się sporządzeniem i podpisaniem listy uczestników i listy rezerwowej. 17. Miejsce na listach zależne jest od ilości spełnionych kryteriów, decyzje taką podejmuje zespół rekrutacyjny. 18. Listy zostają podane do publicznej wiadomości w sposób przyjęty w szkole. Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 § 4 Obowiązki uczestników 1.W przypadku zakwalifikowania się na zajęcia wszyscy uczniowie mają obowiązek: a) podpisać wraz z rodzicem/opiekunem prawnym oświadczenie uczestnika projektu o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. b) wypełnić wraz z rodzicem/ opiekunem prawnym formularz danych osobowych ( Formularz PEFS 2007) do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu przeprowadzenia badan ewaluacyjnych. ( do pobrania ze strony internetowej http://szpnr1.home.pl/index2.htm http://szpnr1.home.pl/index2.htm 2. Spełnienie w/w obowiązków warunkuje udział uczestnika w projekcie. 3. Dodatkowe obowiązki uczestnika: a) systematyczne uczestniczenie w zajęciach, b) przestrzeganie punktualności c) poddanie się badaniom monitorującym przed przystąpieniem do projektu, w trakcie jego trwania i po zakończeniu projektu d) udzielanie wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie Instytucjom Zewnętrznym zaangażowanym w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Dyrektor szkoły, która przystępuje do Projektu zobowiązany jest do podpisania Karty Zgłoszenia Udziału w Projekcie, która znajduje się w przekazanym materiale i jest do pobrania na stronie internetowej http://szpnr1.home.pl/index2.htm http://szpnr1.home.pl/index2.htm w terminie do 12.02.2009r. i dostarczenia jej do Biura Projektu wraz z załącznikami. Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 W terminie do dnia 14.02.2009r. Dyrektor szkoły, która zgłosiła swój udział w Projekcie przekazuje do Biura Projektu: 1.Imienny wykaz nauczycieli, którzy realizować będą zajęcia w danej szkole, z zaznaczeniem rodzaju zajęć i ilości godzin realizowanych przez nauczyciela ( w załączonym materiale i do pobrania na stronie http://szpnr1.home.pl/index2.htm http://szpnr1.home.pl/index2.htm 1.Deklaracje uczestnictwa nauczycieli ( w załączonym materiale i do pobrania na stronie http://szpnr1.home.pl/index2.htm http://szpnr1.home.pl/index2.htm 2.Kwestionariusze osobowe nauczycieli realizujących Projekt ( w załączonym materiale i na stronie http://szpnr1.home.pl/index2.htm http://szpnr1.home.pl/index2.htm 3.Deklaracje zgody na przetwarzanie danych osobowych ( w załączonym materiale i na stronie http://szpnr1.home.pl/index2.htm http://szpnr1.home.pl/index2.htm 5.Oświadczenie o przestrzeganiu Ustawy o ochronie danych osobowych ( w załączonym materiale i na stronie http://szpnr1.home.pl/index2.htm http://szpnr1.home.pl/index2.htm 6.Wykaz zajęć, do realizacji których, brak w szkole nauczyciela z odpowiednimi kwalifikacjami lub brak odpowiedniego wyposażenia dydaktycznego Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE nr Umowy UDA-POKL.09.01.02-10-110/08-00 Ja, niżej podpisany …………………………………………………..deklaruję udział imię i nazwisko w Projekcie p.n. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych i uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych w Bełchatowie, realizowanym od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2010r. przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie, w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na stanowisku……………………………………………………………………………………………………………………………. Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie i zasad zawartych w umowie- zlecenie, w tym w szczególności: a) wykonywania zadań określonych w umowie z należytą starannością w czasie i miejscu wskazanym w umowie, b) przestrzegania Wytycznych dotyczących oznakowania miejsca realizacji Projektów współfinansowanych przez EFS i budżet państwa, c) utrzymywania stałego kontaktu z Koordynatorem Projektu i pracownikiem ds. monitoringu, informowanie o wszystkich zmianach adresowo-kontaktowych, d) natychmiastowego informowania o wszelkich okolicznościach utrudniających lub uniemożliwiających realizację zadań zawartych w umowie oraz o rezygnacji udziału w zajęciach uczestnika wraz z pisemnym oświadczeniem przyczyn rezygnacji, c) natychmiastowego podjęcia działań w celu objęcia wsparciem kandydata z listy rezerwowej w przypadku rezygnacji w zajęciach uczestnika Projektu, d) prowadzenia wymaganej dokumentacji z należytą starannością i dokładnością: opracowanie programu własnego, prowadzenia dziennika lekcyjnego zajęć, karty czasu pracy, e) dokonywania ewaluacji w terminach zgodnych z harmonogramem zawartym w Projekcie w sposób i w formie uzgodnionej z pracownikiem ds. monitoringu z uwzględnieniem specyfiki prowadzonych zajęć. …………………………………………………………………………….. Miejscowość, data podpis Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 Pedagodzy szkolni w szkołach, które przystąpią do projektu w dniu 16.02.2009r. organizują spotkania informacyjne dla rodziców uczniów niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, na których przedstawiają rodzicom/prawnym opiekunom Istotę Projektu, Regulamin Uczestnictwa w Projekcie, dostarczają rodzicom deklaracje uczestnictwa do wypełnienia oraz powiadamiają o terminie i miejscu złożenia wymaganych dokumentów. Gabinet pedagoga, sekretariat szkoły – termin do 20.02.2009r. Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 W terminie od 20.02.2009r. do 24.02.2009r. Komisje Rekrutacyjne w każdej szkole, w skład których wchodzą: Pedagog szkolny Dwóch nauczycieli prowadzących zajęcia danego rodzaju dokonują a)kwalifikacji uczniów na poszczególne zajęcia w oparciu o Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie b)sporządzają listę grupy docelowej c)sporządzają listę grupy rezerwowej W oparciu o sporządzone listy pedagog szkolny wypełnia z rodzicami/prawnymi opiekunami dzieci zakwalifikowanych do Projektu Formularz PEFS ( w załączonym materiale i na stronie internetowej http://szpnr1.home.pl/index2.htm i do dnia 28.02.2009r. przekazuje do Biura Projektu: http://szpnr1.home.pl/index2.htm Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

29 1.Listę grupy docelowej wraz z deklaracjami uczestnictwa dzieci w Projekcie, zgodą na przetwarzanie danych osobowych i Formularzem PEFS – podpisanymi przez rodziców/prawnych opiekunów z określeniem rodzaju wsparcia ( rodzaj zajęć, ilość godzin, nauczyciel prowadzący, miejsce prowadzenia zajęć – szkoła, sala dydaktyczna) 2. Listę grupy rezerwowej wraz z deklaracją uczestnictwa dzieci i określeniem rodzaju wsparcia Wzory druków znajdują się w materiale ze szkolenia oraz do pobrania na stronie internetowej http://szpnr1.home.pl/index2.htm http://szpnr1.home.pl/index2.htm Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

30 LISTA GRUPY DOCELOWEJ (REZERWOWEJ) GIMNAZJUM NR ………………………….. Na podstawie protokołów z posiedzeń Komisji Rekrutacyjnych na listę docelową (rezerwową) uczestników Projektu nr Umowy UDA-POKL.09.01.02-10-110/08-00 zakwalifikowani zostali następujący uczniowie: Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

31 LpImię i nazwisko uczestnika Projektu klasa Rodzaj zajęć ( jeżeli dziecko zakwalifikowan o do kilku zajęć należy podać wszystkie) Nauczyciel prowadzący zajęcia Ilość godzin tygodniowo Miejsce realizacji zajęć (szkoła) Miejsce realizacji zajęć ( pracownia nr) 1Anna IksińskaIII a Terapia Metodą Weroniki Sherbourne Terapia EEGBiofeedback Zofia I Igrekowska Brak nauczyciela 1111 Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 8 Pracownia 10 I Piętro Gabinet 105 2 3 Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Pieczątka firmowa szkoły Podpis dyrektor szkoły PRZYKŁAD WYPEŁNIENIA LISTY GRUPY DOCELOWEJ ( REZERWOWEJ) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

32 Zarząd Projektu, po sprawdzeniu kompletności przedstawionej dokumentacji zawiadomi pisemnie nauczyciela realizującego projekt o terminie rozpoczęcia zajęć i terminie podpisania Umowy na realizację zajęć. Nauczyciel realizujący zajęcia zobowiązany jest do dostarczenia do Biura Projektu ostatecznej listy uczestników projektu wraz z podaniem dnia, godziny i dokładnego miejsca realizacji zajęć do dnia 05.03.2009r. Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

33 DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE nr Umowy UDA-POKL.09.01.02-10-110/08-00 Ja, niżej podpisany …………………………………………………..deklaruję udział mojego syna/córki ……………………………………......................................................... imię i nazwisko imię i nazwisko dziecka w Projekcie p.t. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych i uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych w Bełchatowie, realizowanym od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2010r. przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie, w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednocześnie oświadczam, że znany mi jest Regulamin Uczestnictwa w Projekcie. …………………………………………… …………………………… Miejscowość, data podpis Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

34 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU nr Umowy UDA-POKL.09.01.02-10-110/08-00 O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z przystąpieniem do Projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych i uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych w Bełchatowie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX, Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości, że: – administratorem tak zebranych danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski w Łodzi, al. Piłsudskiego 8, – moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi Projektu; – moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; – podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; – mam prawo dostępu do treści swoich danych do swoich danych i ich poprawiania. ………………………………………………………………. Podpis rodzica/prawnego opiekuna uczestnika projektu ………………………………………………………………. miejscowość, data Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

35 Harmonogram realizacji Projektu: I. Podpisanie przez dyrektorów szkół Karty Zgłoszenia Udziału w Projekcie i dostarczenie jej do Biura Projektu – 12.02.2009r. II. Dostarczenie przez dyrektora szkoły, które zgłosiły udział w projekcie niżej wymienionych dokumentów do Biura Projektu: 1.Imienny wykaz nauczycieli, którzy realizować będą zajęcia w danej szkole, z zaznaczeniem rodzaju zajęć i ilości godzin realizowanych przez nauczyciela 2.Deklaracje uczestnictwa nauczycieli ( w załączonym materiale i do pobrania na stronie http://szpnr1.home.pl/index2.htm http://szpnr1.home.pl/index2.htm 3.Kwestionariusze osobowe nauczycieli realizujących Projekt ( w załączonym materiale i na stronie http://szpnr1.home.pl/index2.htm http://szpnr1.home.pl/index2.htm 4.Deklaracje zgody na przetwarzanie danych osobowych ( w załączonym materiale i na stronie http://szpnr1.home.pl/index2.htm http://szpnr1.home.pl/index2.htm 5.Oświadczenie o przestrzeganiu Ustawy o ochronie danych osobowych ( w załączonym materiale i na stronie http://szpnr1.home.pl/index2.htm http://szpnr1.home.pl/index2.htm 6.Wykaz zajęć, do realizacji których, brak w szkole nauczyciela z odpowiednimi kwalifikacjami lub brak odpowiedniego wyposażenia dydaktycznego - do 14.02.2009r. Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

36 III. Przeprowadzenie spotkań informacyjnych z rodzicami/prawnymi opiekunami – 16.02.2009 IV. Dostarczenie przez rodziców/ prawnych opiekunów deklaracji uczestnictwa w Projekcie – 20.02.2009 V. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnych w szkołach – 20.02. do 24.02.2009 VI. Sporządzenie przez szkoły na podstawie protokołów Komisji Rekrutacyjnych list uczestników docelowych i list uczestników rezerwowych oraz dostarczenie ich do Biura Projektu wraz z deklaracjami uczestnictwa, oświadczeniami zgody na przetwarzanie danych osobowych i Formularzami PFES – 28.02.2009 Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

37 VII. Opracowanie programów własnych przez nauczycieli - od 14.02.2009 do 28.02.2009 VIII. Rozpoczęcie zajęć z dziećmi – 1.03.2009r. I realizacja zajęć wg niżej przedstawionego harmonogramu: - I kwartał 2009r. – 4 tygodnie zajęć - II kwartał 2009r. – 12 tygodni zajęć - III kwartał 2009r. – 4 tygodnie zajęć - IV kwartał 2009r. – 12 tygodni zajęć IX. Dostarczenie przez nauczycieli realizujących zajęcia ostatecznej listy realizowanych zajęć z podaniem dnia, godziny i miejsca realizowanych zajęć – 05.03.2009r. Łącznie w roku szkolnym 2008/2009 32 tygodnie zajęć Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

38 - I kwartał 2010r. – 10 tygodni zajęć - II kwartał 2010r. – 11 tygodni zajęć - III kwartał 2010r. – 2 tygodnie zajęć - IV kwartał 2010r. – 5 tygodni zajęć Łącznie w roku szkolnym 2009/2010 28 tygodni zajęć Łącznie w projekcie 60 tygodni zajęć Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

39 X. Ewaluacja: -Wstępna do dnia 19.06.2009r. -Okresowa do dnia 20.01.2010r. -Okresowa do dnia 20.06.2010r. -Końcowa do dnia 15.11.2010r. przeprowadzona w sposób i w formie uzgodnionej z pracownikiem ds. monitoringu z uwzględnieniem specyfiki prowadzonych zajęć. Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

40 XI. Ogłoszenie przetargu na zakup pomocy dydaktycznych – luty 2009 XII. Zakupienie pomocy dydaktycznych, montaż i szkolenie – marzec 2009 Zakończenie zajęć, ewaluacja końcowa, sprawozdawczość ze szkół do 20.11 2010r. Końcowe rozliczenie projektu – 31.12.2010r. WYNAGRODZENIE NAUCZYCIELI 1. Pedagodzy szkolni za przeprowadzenie spotkań informacyjnych - w łącznym wymiarze 13 godzin 2. Pedagodzy szkolni za przeprowadzenie rekrutacji uczestników – w łącznym wymiarze 39 godzin 3. Wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia w poszczególnych szkołach w łącznym wymiarze 408 godzin zajęć tygodniowo Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

41 4. Wynagrodzenie nauczycieli za przeprowadzenie ewaluacji: Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -Wstępnej do dnia 19.06.2009r. – w łącznym wymiarze 316 godzin -Okresowa do dnia 20.01.2010r. – w łącznym wymiarze 316 godzin -Okresowa do dnia 20.06.2010r. - w łącznym wymiarze 316 godzin -Końcowa do dnia 15.11.2010r. - w łącznym wymiarze 316 godzin Wynagrodzenie nauczycieli wg stawki 42 zł/godzinę ( z narzutami pracodawcy) na podstawie podpisanej umowy-zlecenia

42 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ZAPRASZAM DO DYSKUSJI BEŁCHATÓW, 11.01.2009R. Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych i uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google