Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Chcę wiedzieć więcej – kompleksowy projekt rozwijania i kształcenia kompetencji kluczowych w SP nr 1 i SP nr 5 w Bełchatowie Nr Umowy UDA-POKL.09.01.02-10-255/09-00.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Chcę wiedzieć więcej – kompleksowy projekt rozwijania i kształcenia kompetencji kluczowych w SP nr 1 i SP nr 5 w Bełchatowie Nr Umowy UDA-POKL.09.01.02-10-255/09-00."— Zapis prezentacji:

1 Chcę wiedzieć więcej – kompleksowy projekt rozwijania i kształcenia kompetencji kluczowych w SP nr 1 i SP nr 5 w Bełchatowie Nr Umowy UDA-POKL.09.01.02-10-255/09-00 realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w okresie od 01.09.2009 do 31.08.2011 Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 ZARZĄD PROJEKTU Kierownik projektu Specjalista ds. finansowych Koordynator Pracownik ds. monitoringu Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Chcę wiedzieć więcej – kompleksowy projekt rozwijania i kształcenia kompetencji kluczowych w SP nr 1 i SP nr 5 w Bełchatowie Nr Umowy UDA-POKL.09.01.02-10-255/09-00 Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa Budżet Projektu: 685 140,80 zł Projektodawca: Miasto Bełchatów, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Czas trwania realizacji Projektu: 1.09.2009 do 31.08.2011 Biuro Projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11, tel/fax: 0446321596, e-mail: sp1stj@wp.plsp1stj@wp.pl Przedstawiciel beneficjenta: mgr inż. Barbara Leszczyńska – tel/fax: 0446321596, e-mail: sp1stj@wp.plsp1stj@wp.pl Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Istota Projektu: Rozwijanie i kształcenie zainteresowań uczniów w zakresie kompetencji kluczowych ( matematycznych, przyrodniczych, językowych) podniesienie jakości i poziomu wykorzystania tych kompetencji w praktyce oraz podniesienie wyników w nauce wśród uczniów SP nr 1 i SP nr 5 w Bełchatowie. Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Cele Projektu: – Ukierunkowanie i kształcenie zainteresowań przedmiotami ścisłymi – matematyka, przyroda ekologia – w grupie uczniów w wieku od 7-13 lat; – Ukierunkowanie i kształcenie zainteresowań nauką języków obcych, znajomością państw członkowskich UE, struktur, działań i zamierzeń UE – w grupie uczniów od 7 – 13 lat; – Budowanie społeczeństwa informacyjnego ukierunkowanego na uczenie się przez całe życie, już od szkoły podstawowej; – Podniesienie wyników nauczania w zakresie kompetencji kluczowych oraz wyników sprawdzianów kompetencji po klasie 6; – Jak najlepsze przygotowanie dzieci do kolejnych etapów edukacji a w konsekwencji do jak najlepszego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym; – Zwiększenie ilości uczniów, którzy kontynuują naukę w szkołach gimnazjalnych w klasach matematyczno-informatycznych; – Zwiększenie ilości uczniów, którzy posługują się językiem obcym w praktyce; – Zmniejszenie poziomu agresji i patologii poprzez udział w zorganizowanych formach zajęć pod opieką wykwalifikowanych pedagogów. Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Uczestnicy Projektu: Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 5 w wieku od 7-13 lat, którzy: osiągają średnią ocen pomiędzy 3,0 a 4,0; nie mają sprecyzowanych zainteresowań; osiągają przeciętne wyniki w testach i sprawdzianach zewnętrznych; pragną rozwijać i kształcić swoje zainteresowania w zakresie kompetencji kluczowych. Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Grupa docelowa rekrutowana będzie z zachowaniem równości szans tj. równości płci, udziału uczniów niepełnosprawnych. Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie Regulaminu opracowanego przez Zarząd Projektu. Rekrutacji dokonają zespoły powołane przez Kierownika Projektu. Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Zajęcia realizowane w ramach Projektu: 1. Mali projektanci – zajęcia z matematyki stosowanej metodą projektu dla klas od 1 do 6 – 12 grup/24 godziny tygodniowo ( 6 grup zajęć realizowanych w SP nr 1 i 6 grup zajęć realizowanych w SP nr 5), od 10 – 15 uczestników w grupie; 2. Dotknąć Europy – zajęcia zintegrowanej edukacji przyrodniczej, historycznej, geograficznej i języka angielskiego. Zajęcia polegają na interaktywnym poznawaniu historii, przyrody i geografii państw członkowskich UE z wykorzystaniem umiejętności posługiwania się językiem angielskim w praktyce. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów w wieku od 10-13 lat, 6 grup/12 godzin tygodniowo, w tym 1 godzina w grupie prowadzona z udziałem nauczyciela języka angielskiego ( 3 grupy zajęć realizowane w SP nr 1 i 3 grupy zajęć realizowane w SP nr 5). Liczba uczestników w grupie od 10-15. Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3. My i nasza Ziemia – aktywne zajęcia metoda projektu kształtujące postawy proekologiczne i prozdrowotne dla uczestników w wieku od 7 do 13 lat. Zajęcia służące praktycznemu działaniu w zakresie ekologii i zdrowia ( dokonywanie pomiarów, doświadczeń, projektów)- 12 grup/18 godzin tygodniowo. 6 grup zajęć realizowanych w SP nr 1 i 6 grup zajęć realizowanych w SP nr 5. Liczba uczestników w grupie od 10-15. 4. Angielski na co dzień - zajęcia rozwijające umiejętność praktycznego wykorzystania języka angielskiego, stosowanie języka angielskiego w życiu codziennym, w sytuacjach problemowych, w kontaktach z rówieśnikami, itp., dla uczestników w wieku od 7 do 13 lat - 12 grup zajęć/24 godziny tygodniowo. 6 grup zajęć realizowanych w SP nr 1 i 6 grup zajęć realizowanych w SP nr 5. Liczba uczestników w grupie od 7 -15. 5. Niemiecki na co dzień - zajęcia rozwijające umiejętność praktycznego wykorzystania języka niemieckiego, stosowanie języka niemieckiego w życiu codziennym, w sytuacjach problemowych, w kontaktach z rówieśnikami, itp., dla uczestników w wieku od 10 do 13 lat - 6 grup zajęć/12 godziny tygodniowo. 3 grupy zajęć realizowane w SP nr 1 i 3 grupy zajęć realizowane w SP nr 5. Liczba uczestników w grupie od 8 -15.

10 6. Z komputerem na ty - zajęcia rozwijające umiejętność stosowania technik komputerowych w praktyce dla uczniów w wieku od 7-13 lat – 14 grup/28 godzin tygodniowo. 7 grup zajęć realizowanych w SP nr 1 i 7 grup zajęć realizowanych w SP nr 5. Liczba uczestników zajęć: od 8 do 15 w grupie. Projekt realizować będą nauczyciele posiadający kwalifikacje pedagogiczne i specjalistyczne, posiadający osiągnięcia w pracy z dziećmi w odpowiadających zajęciom grupach wiekowych, posiadający doświadczenie w pracy metodami aktywnymi, interaktywnymi i projektowymi, dyspozycyjni- mogący dostosować czas prowadzenia zajęć do tygodniowego planu lekcji uczestników projektu, posiadający dostęp do specjalistycznych pomocy dydaktycznych znajdujących się w bazie dydaktycznej szkoły, w której realizowane są zajęcia. Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zajęcia realizowane będą na podstawie programów własnych opracowanych przez nauczycieli prowadzących zajęcia. Każdy zatrudniony nauczyciel zobowiązany jest opracować program własny dla każdej grupy realizowanych zajęć – dostosowany do rodzaju zajęć i wieku uczestników zajęć.

12 Rezultaty projektu: Rezultaty twarde wynikające z realizacji projektu: 1.487 uczniów SP nr 1 i SP nr 5 objętych zostanie dodatkowymi zajęciami rozwijającymi kompetencje kluczowe w wymiarze 124 godzin tygodniowo; 2.70 uczniów podwyższy wyniki w nauce z matematyki; 3.35 uczniów podwyższy wyniki w nauce z języka angielskiego, historii i przyrody; Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 4. 73 uczniów podwyższy wyniki w nauce z przyrody i zaangażuje się w działalność ekologiczną na terenie szkoły i na rzecz środowiska; 5. 78 uczniów podwyższy kompetencje językowe; 6. 80 uczniów podwyższy wyniki w zakresie posługiwania się technologią komputerową; 7. Około 30% uczestników projektu wybierze jako kierunek dalszej edukacji nauki ścisłe; 8. 62 programy własne nauczycieli będą wykorzystywane również po zakończeniu realizacji projektu i wejdą w skład Szkolnych Zestawów Programów Własnych; 9. Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 5 wzbogacą zaplecze dydaktyczne o tablice interaktywne i pomoce dydaktyczne do dokonywania pomiarów i doświadczeń. Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Rezultaty miękkie: 1. Podwyższenie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce i korzystania z informacji w zakresie matematyki, przyrody, języka obcego, historii; 2. Zwiększenie zainteresowania naukami ścisłymi i językami obcymi; 3. Wykształcenie umiejętności właściwego wykorzystywania czasu wolnego- wczesne zapobieganie patologiom społecznym; 4. Wdrożenie uczniów do systemów edukacyjnych UE polegających na uczeniu się przez całe życie; 5. Podniesienie umiejętności kadry pedagogicznej poprzez wymianę doświadczeń i stały kontakt pomiędzy dwoma szkołami podstawowymi w Bełchatowie w ramach realizowanych zadań, ekonomiczne wykorzystanie potencjału intelektualnego; 6. Unowocześnienie edukacji i poprawa jej jakości poprzez stosowanie metod projektowych, aktywnych i najnowocześniejszych pomocy dydaktycznych; 7. Ekonomiczne wykorzystanie posiadanej bazy dydaktycznej na zajęcia dodatkowe z uczniami; 8. Zainteresowanie innych uczniów i środowiska lokalnego możliwością atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu w szkole w systemie pozalekcyjnym pod opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Monitoring: Rezultaty twarde badane będą poprzez: Testy, sprawdziany kompetencji, analizę ocen w okresach półrocznych; Wywiady z rodzicami; Ankiety skierowane do uczniów i rodziców; Analizę podań do szkół gimnazjalnych. Nauczyciele realizujący projekt zobowiązani są w okresach półrocznych sporządzić Raport Osiągnięć poszczególnych uczestników. Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Zasady uczestnictwa w projekcie ustala Regulamin Uczestnictwa w Projekcie nr Umowy UDA-POKL.09.01.02-10-255/09-00 znajdujący się w przygotowanych materiałach z dzisiejszego szkolenia. Najważniejsze zapisy Regulaminu dotyczące rekrutacji i kwalifikowalności: Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 § 3 Zasady rekrutacji i kwalifikowalności uczestników 1. Grupę docelową, która zostanie objęta wsparciem stanowią uczniowie: a) uczęszczający do Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 5 w Bełchatowie b) osiągający przeciętne wyniki w nauce ( pomiędzy 3,0 do 4,0); c) osiągający przeciętne wyniki ze sprawdzianów i testów kompetencji; d) nie posiadający sprecyzowanych zainteresowań 2. Kryteria, które będą brane pod uwagę podczas rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych: – Średnia ocen; – Wyniki sprawdzianów i testów kompetencji; – Opinia wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotu – wyrażenie przez rodziców lub prawnych opiekunów zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na udział dziecka w zajęciach realizowanych w ramach projektu – możliwość uczestniczenia w projekcie przez okres dwóch lat tj. do 31.08.2011r. Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 3. Rodzice uczniów, którzy spełniają określone powyżej kryteria wypełniają deklarację uczestnictwa i składają ją w sekretariacie szkoły, do której uczeń uczęszcza. 4. Deklaracje uczestnictwa dostępne są u pedagoga szkolnego i w sekretariacie szkoły do której uczeń uczęszcza a także na stronie internetowej http://szpnr1.home.pl/index3.htmhttp://szpnr1.home.pl/index3.htm 5.Ostateczny termin składania deklaracji uczestnictwa upływa 9 października 2009r. 6. Do deklaracji uczestnictwa pedagog szkolny dołącza: 1) opinię wychowawcy klasy, 2) opinię nauczyciela przedmiotu ( z zakresu zajęć,w których rodzice dziecka deklarują uczestnictwo) Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 7. W każdej szkole powołuje się jeden zespół rekrutacyjny dla każdego rodzaju zajęć. Zespół rekrutacyjny liczy co najmniej trzy osoby i składa się z pedagoga szkolnego i nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne o podobnym profilu jak założone w projekcie. 8. Zespół rekrutacyjny przeprowadza analizę złożonych deklaracji, wniosków i opinii. 9. Zespół rekrutacyjny wybiera grupę docelową. 10. Rekrutacja jest prowadzona z uwzględnieniem zasad polityki równych szans, zapewniony jest dostęp obu płci. Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 11. W przypadku gdy liczba chętnych przekroczy możliwą do rekrutowania liczbę uczestników na dany rodzaj zajęć utworzona zostanie grupa rezerwowa. 12. W przypadku rezygnacji uczestników Projektu, do udziału w zajęciach zostanie zaproszony pierwszy uczeń z listy rezerwowej jeżeli jego rodzice, prawni opiekunowie wyrażą ponownie wolę wzięcia udziału w projekcie i ponownie wypełnią deklarację uczestnictwa. 13. Prace komisji rekrutacyjnej udokumentowane są protokołem i kończą się sporządzeniem i podpisaniem listy uczestników i listy rezerwowej. 14. Miejsce na listach zależne jest od ilości spełnionych kryteriów, decyzje taką podejmuje zespół rekrutacyjny. 15. Listy zostają podane do publicznej wiadomości w sposób przyjęty w szkole. Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 § 4 Obowiązki uczestników 1.W przypadku zakwalifikowania się na zajęcia wszyscy uczniowie mają obowiązek: a) podpisać wraz z rodzicem/opiekunem prawnym oświadczenie uczestnika projektu o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. b) wypełnić wraz z rodzicem/ opiekunem prawnym formularz danych osobowych ( Formularz PEFS 2007) do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu przeprowadzenia badan ewaluacyjnych. ( do pobrania ze strony internetowej http://szpnr1.home.pl/index3.htm http://szpnr1.home.pl/index3.htm 2. Spełnienie w/w obowiązków warunkuje udział uczestnika w projekcie. 3. Dodatkowe obowiązki uczestnika: a) systematyczne uczestniczenie w zajęciach, b) przestrzeganie punktualności c) poddanie się badaniom monitorującym przed przystąpieniem do projektu, w trakcie jego trwania i po zakończeniu projektu d) udzielanie wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie Instytucjom Zewnętrznym zaangażowanym w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 5 zobowiązani są do wypełnienia i podpisania Karty Zgłoszenia Udziału w Projekcie, która znajduje się w przekazanym materiale i jest do pobrania na stronie internetowej http://szpnr1.home.pl/index3.htm http://szpnr1.home.pl/index3.htm w terminie do 02.10.2009r. i dostarczenia jej do Biura Projektu wraz z załącznikami. Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Nauczyciele, którzy wyrażą wolę realizacji zadań w ramach projektu zobowiązani są w terminie do dnia 07.09. 2009r. dostarczyć do biura projektu: 1.Deklarację uczestnictwa w projekcie ( do pobrania na stronie internetowej: www.szpnr1.home.pl/index3.htm 2.Kwestionariusz osobowy ( do pobrania na stronie internetowej: www.szpnr1.home.pl/index3.htm 3.Zgodę na przetwarzanie danych osobowych ( do pobrania na stronie internetowej: www.szpnr1.home.pl/index3.htm 4.Oświadczenie o przestrzeganiu Ustawy o ochronie danych osobowych (do pobrania na stronie internetowej: www.szpnr1.home.pl/index3.htm ) 1.4. Oświadczenie do celów podatkowych i ZUS (do pobrania na stronie internetowej: www.szpnr1.home.pl/index3.htm ) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE nr Umowy UDA-POKL.09.01.02-10-255/09-00 Ja, niżej podpisany …………………………………………………..deklaruję udział imię i nazwisko w Projekcie p.n. - Chcę wiedzieć więcej – kompleksowy projekt rozwijania i kształcenia kompetencji kluczowych w SP nr 1 i SP nr 5 w Bełchatowie, realizowanym od dnia 01.09.2009r. do dnia 31.08.2011r. przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie, w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na stanowisku………………………………………………………………………………………………………………… Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 do prowadzenia zajęć……………………………………………………………………………………………………………… ( nazwa i rodzaj zajęć) 1. Posiadane kwalifikacje: ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Osiągnięcia…………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. Doświadczenie w pracy metodami aktywnymi: Tak*Nie* 4. Doświadczenie w pracy metodą projektu: Tak*Nie* 5. Dostęp do pomocy dydaktycznych w SP1, SP5 Tak * Nie* 6. Dyspozycyjność (gwarantująca dostosowanie terminów zajęć do tygodniowego planu lekcji uczestników wg uzgodnień kierownika projektu: Tak*Nie* * Niepotrzebne skreślić Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie i zasad zawartych w podpisanej przeze mnie umowie cywilno prawnej, w tym w szczególności: a) wykonywania zadań określonych w umowie z należytą starannością w czasie i miejscu wskazanym w umowie, b) przestrzegania Wytycznych dotyczących oznakowania miejsca realizacji Projektów współfinansowanych przez EFS i budżet państwa, c) utrzymywania stałego kontaktu z Koordynatorem Projektu i pracownikiem ds. monitoringu, informowanie o wszystkich zmianach adresowo-kontaktowych, d) natychmiastowego informowania o wszelkich okolicznościach utrudniających lub uniemożliwiających realizację zadań zawartych w umowie oraz o rezygnacji udziału w zajęciach uczestnika wraz z pisemnym oświadczeniem przyczyn rezygnacji, c) natychmiastowego podjęcia działań w celu objęcia wsparciem kandydata z listy rezerwowej w przypadku rezygnacji w zajęciach uczestnika Projektu, d) prowadzenia wymaganej dokumentacji z należytą starannością i dokładnością: opracowanie programu własnego, prowadzenia dziennika lekcyjnego zajęć, karty czasu pracy, e) dokonywania ewaluacji w terminach zgodnych z harmonogramem zawartym w Projekcie w sposób i w formie uzgodnionej z pracownikiem ds. monitoringu …………………………………………………………………………….. Miejscowość, data podpis Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 Komisja powołana przez beneficjenta, spośród złożonych przez nauczycieli deklaracji uczestnictwa w projekcie, wybierze nauczycieli, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w zakresie realizacji zajęć z uczestnikami projektu,w terminie do dnia 08.09.2009r. Podstawowe kryteria wyboru nauczycieli – realizatorów projektu: Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl 1. Posiadane kwalifikacje do danego rodzaju zajęć 2.Osiągnięcia w pracy z dziećmi w grupach wiekowych adekwatnych dla rodzaju zajęć 3. Doświadczenie w pracy metodami aktywnymi 4. Doświadczenie w pracy metodą projektu 5. Dostęp do pomocy dydaktycznych w SP1, SP5 6. Dyspozycyjność (gwarantująca dostosowanie terminów zajęć do tygodniowego planu lekcji uczestników wg uzgodnień kierownika projektu

29 W terminie od 09.10.2009r. do 12.10.2009r. Komisje Rekrutacyjne w każdej szkole, w skład których wchodzą: Pedagog szkolny Dwóch nauczycieli prowadzących zajęcia danego rodzaju dokonują a)kwalifikacji uczniów na poszczególne zajęcia w oparciu o Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie b)sporządzają listę grupy docelowej c)sporządzają listę grupy rezerwowej W oparciu o sporządzone listy pedagog szkolny wypełnia z rodzicami/prawnymi opiekunami dzieci zakwalifikowanych do Projektu Formularz PEFS ( w załączonym materiale i na stronie internetowej http://szpnr1.home.pl/index3.htm i do dnia 16.10.2009r. przekazuje do Biura Projektu: http://szpnr1.home.pl/index3.htm Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

30 1.Listę grupy docelowej wraz z deklaracjami uczestnictwa dzieci w Projekcie, zgodą na przetwarzanie danych osobowych i Formularzem PEFS – podpisanymi przez rodziców/prawnych opiekunów z określeniem rodzaju wsparcia 2. Listę grupy rezerwowej wraz z deklaracją uczestnictwa dzieci i określeniem rodzaju wsparcia Wzory druków znajdują się w materiale ze szkolenia oraz do pobrania na stronie internetowej http://szpnr1.home.pl/index3.htm http://szpnr1.home.pl/index3.htm Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

31 LISTA GRUPY DOCELOWEJ (REZERWOWEJ) Szkoła Podstawowa nr ………………………….. Na podstawie protokołów z posiedzeń Komisji Rekrutacyjnych na listę docelową (rezerwową) uczestników Projektu nr Umowy UDA-POKL.09.01.02-10-255/09-00 zakwalifikowani zostali następujący uczniowie: Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

32 LpImię i nazwisko uczestnika Projektu klasa Rodzaj zajęć ( jeżeli dziecko zakwalifikowano do kilku zajęć należy podać wszystkie) Ilość godzin tygodniowo Dzień i godzina realizacji zajęć Miejsce realizacji zajęć ( pracownia nr) 1Anna IksińskaIII a Mali projektanci2wtorek 7.30 do 8.00 Środa 11.20 do 12.05 Pracownia 10 I Piętro 2 Angielski na co dzień 2Poniedziałek 12.15 do 13.00 Piątek 14.00 do 14.45 3 Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Pieczątka firmowa szkoły Podpis dyrektor szkoły PRZYKŁAD WYPEŁNIENIA LISTY GRUPY DOCELOWEJ ( REZERWOWEJ) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

33 Zarząd Projektu, po sprawdzeniu kompletności przedstawionej dokumentacji zawiadomi pisemnie nauczycieli wybranych do realizacji zajęć w ramach projektu o terminie rozpoczęcia zajęć i terminie podpisania Umowy na realizację zajęć. Nauczyciel realizujący zajęcia zobowiązany jest do dostarczenia do Biura Projektu ostatecznej listy uczestników projektu wraz z podaniem dnia, godziny i dokładnego miejsca realizacji zajęć najpóźniej do dnia 20.10.2009r. Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

34 DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE nr Umowy UDA-POKL.09.01.02-10-255/09-00 Ja, niżej podpisany …………………………………………………..deklaruję udział mojego syna/córki ……………………………………..........................klasa............................... imię i nazwisko imię i nazwisko dziecka w Projekcie p.t. Chcę wiedzieć więcej – kompleksowy projekt rozwijania i kształcenia kompetencji kluczowych w SP nr 1 i SP nr 5 w Bełchatowie realizowanym od dnia 01.09.2009r. do dnia 31.08.2011r. przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie, w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednocześnie oświadczam, że znany mi jest Regulamin Uczestnictwa w Projekcie. Wybieram zajęcia:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………… …………………………… Miejscowość, data podpis Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

35 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU nr Umowy UDA-POKL.09.01.02-10-255/09-00 O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z przystąpieniem do Projektu Chcę wiedzieć więcej – kompleksowy projekt rozwijania i kształcenia kompetencji kluczowych w SP nr 1 i SP nr 5 w Bełchatowie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX, Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości, że: – administratorem tak zebranych danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski w Łodzi, al. Piłsudskiego 8, – moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi Projektu; – moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; – podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; – mam prawo dostępu do treści swoich danych do swoich danych i ich poprawiania. ………………………………………………………………. Podpis rodzica/prawnego opiekuna uczestnika projektu ………………………………………………………………. miejscowość, data Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

36 Harmonogram realizacji Projektu: I. Podpisanie przez dyrektorów szkół Karty Zgłoszenia Udziału w Projekcie i dostarczenie jej do Biura Projektu – 02.10.2009r. II. Dostarczenie przez nauczycieli, którzy zgłoszą wolę realizacji zadań w ramach projektu: 1.Deklaracji uczestnictwa w projekcie( w załączonym materiale i do pobrania na stronie http://szpnr1.home.pl/index3.htm http://szpnr1.home.pl/index3.htm 2.Kwestionariusza osobowego ( w załączonym materiale i na stronie http://szpnr1.home.pl/index3.htm http://szpnr1.home.pl/index3.htm 3.Deklaracji zgody na przetwarzanie danych osobowych ( w załączonym materiale i na stronie http://szpnr1.home.pl/index3.htm http://szpnr1.home.pl/index3.htm 4. Oświadczenia do celów podatkowych i ZUS ( w załączonym materiale i na stronie http://szpnr1.home.pl/index3.htm http://szpnr1.home.pl/index3.htm 5.Oświadczenia o przestrzeganiu Ustawy o ochronie danych osobowych ( w załączonym materiale i na stronie http://szpnr1.home.pl/index3.htm http://szpnr1.home.pl/index3.htm do dnia 07.09.2009r. Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

37 III. Przeprowadzenie spotkań informacyjnych z rodzicami/prawnymi opiekunami zdeklarowanych uczestników projektu – do 09.10.2009 IV. Dostarczenie przez rodziców/ prawnych opiekunów deklaracji uczestnictwa w Projekcie – 09.10.2009 V. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnych w szkołach – 09.10. do 12.10.2009 VI. Sporządzenie przez szkoły na podstawie protokołów Komisji Rekrutacyjnych list uczestników docelowych i list uczestników rezerwowych oraz dostarczenie ich do Biura Projektu wraz z deklaracjami uczestnictwa, oświadczeniami zgody na przetwarzanie danych osobowych i Formularzami PFES – 16.10.2009 Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

38 VII. Opracowanie programów własnych przez nauczycieli - od 16.09.2009 do 05.10.2009 VIII. Rozpoczęcie zajęć z dziećmi – 05.10.2009r. I realizacja zajęć wg niżej przedstawionego harmonogramu: - IV kwartał 2009r. – 11 tygodni zajęć - I kwartał 2010r. – 10 tygodni zajęć - II kwartał 2010r. – 10 tygodni zajęć IX. Dostarczenie przez nauczycieli realizujących zajęcia ostatecznej listy realizowanych zajęć z podaniem dnia, godziny i miejsca realizowanych zajęć – 20.10.2009r. Łącznie w roku szkolnym 2009/2010 31 tygodni zajęć Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

39 - III kwartał 2010r. – 4 tygodnie zajęć - IV kwartał 2010r. – 11 tygodni zajęć - I kwartał 2011r. – 10 tygodni zajęć - II kwartał 2011rr. – 10 tygodni zajęć Łącznie w roku szkolnym 2010/2011 35 tygodni zajęć Łącznie w projekcie 66 tygodni zajęć Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

40 X. Ewaluacja: -Wstępna do dnia 20.01.2010r. -Okresowa do dnia 25.06.2010r. -Okresowa do dnia 20.01.2011r. -Końcowa do dnia 25.06.2011r. przeprowadzona w sposób i w formie uzgodnionej z pracownikiem ds. monitoringu. Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

41 XI. Ogłoszenie przetargu na zakup pomocy dydaktycznych – październik, listopad 2009 XII. Zakupienie pomocy dydaktycznych, montaż i szkolenie –listopad, grudzień 2009 Zakończenie zajęć, ewaluacja końcowa, sprawozdawczość ze szkół do 30.06 2011r. Końcowe rozliczenie projektu – 31.08.2011r. WYNAGRODZENIE NAUCZYCIELI 1. Pedagodzy szkolni za przeprowadzenie spotkań informacyjnych - w łącznym wymiarze 6 godzin 2. Pedagodzy szkolni za przeprowadzenie rekrutacji uczestników – w łącznym wymiarze 22 godzin 3. Wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia w poszczególnych szkołach w łącznym wymiarze 124 godzin zajęć tygodniowo Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

42 4. Wynagrodzenie nauczycieli za przeprowadzenie ewaluacji: Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -Wstępnej do dnia 20.01.2010r. – w łącznym wymiarze 248 godzin -Okresowa do dnia 25.06.2010r. – w łącznym wymiarze 248 godzin -Okresowa do dnia 20.01.2011r. - w łącznym wymiarze 248 godziny -Końcowa do dnia 25.06.2011r. - w łącznym wymiarze 248 godzin Wynagrodzenie nauczycieli wg stawki 50 zł/godzinę ( z narzutami pracodawcy) na podstawie podpisanej umowy cywilno- prawnej

43 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ZAPRASZAM DO DYSKUSJI BEŁCHATÓW, 01.09.2009r. Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

44 Ogłoszenie Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Bełchatowa Zarządzenie nr 68/2009 z dnia 23.03.2009 informuje, że Szkoła Podstawowa nr 1 przystępuje do realizacji projektu: Chcę wiedzieć więcej – kompleksowy projekt rozwijania i kształcenia kompetencji kluczowych w SP nr 1 i SP nr 5 w Bełchatowie nr Umowy UDA-POKL.09.01.02-10-255/09-00 Osoby zainteresowane stanowiskiem nauczycieli realizujących zajęcia w ramach projektu tj. 1. Mali projektanci – zajęcia z matematyki stosowanej metodą projektu dla klas od 1 do 6 – 12 grup/24 godziny tygodniowo ( 6 grup zajęć realizowanych w SP nr 1 i 6 grup zajęć realizowanych w SP nr 5), od 10 – 15 uczestników w grupie; 2. Dotknąć Europy – zajęcia zintegrowanej edukacji przyrodniczej, historycznej, geograficznej i języka angielskiego. Zajęcia polegają na interaktywnym poznawaniu historii, przyrody i geografii państw członkowskich UE z wykorzystaniem umiejętności posługiwania się językiem angielskim w praktyce. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów w wieku od 10-13 lat, 6 grup/12 godzin tygodniowo, w tym 1 godzina w grupie prowadzona z udziałem nauczyciela języka angielskiego ( 3 grupy zajęć realizowane w SP nr 1 i 3 grupy zajęć realizowane w SP nr 5). Liczba uczestników w grupie od 10-15. 3. My i nasza Ziemia – aktywne zajęcia metoda projektu kształtujące postawy proekologiczne i prozdrowotne dla uczestników w wieku od 7 do 13 lat. Zajęcia służące praktycznemu działaniu w zakresie ekologii i zdrowia ( dokonywanie pomiarów, doświadczeń, projektów)- 12 grup/18 godzin tygodniowo. 6 grup zajęć realizowanych w SP nr 1 i 6 grup zajęć realizowanych w SP nr 5. Liczba uczestników w grupie od 10-15. 4. Angielski na co dzień - zajęcia rozwijające umiejętność praktycznego wykorzystania języka angielskiego, stosowanie języka angielskiego w życiu codziennym, w sytuacjach problemowych, w kontaktach z rówieśnikami, itp., dla uczestników w wieku od 7 do 13 lat - 12 grup zajęć/24 godziny tygodniowo. 6 grup zajęć realizowanych w SP nr 1 i 6 grup zajęć realizowanych w SP nr 5. Liczba uczestników w grupie od 7 -15. Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl

45 5. Niemiecki na co dzień - zajęcia rozwijające umiejętność praktycznego wykorzystania języka niemieckiego, stosowanie języka niemieckiego w życiu codziennym, w sytuacjach problemowych, w kontaktach z rówieśnikami, itp., dla uczestników w wieku od 10 do 13 lat - 6 grup zajęć/12 godziny tygodniowo. 3 grupy zajęć realizowane w SP nr 1 i 3 grupy zajęć realizowane w SP nr 5. Liczba uczestników w grupie od 8 -15. 6. Z komputerem na ty - zajęcia rozwijające umiejętność stosowania technik komputerowych w praktyce dla uczniów w wieku od 7- 13 lat – 14 grup/28 godzin tygodniowo. 7 grup zajęć realizowanych w SP nr 1 i 7 grup zajęć realizowanych w SP nr 5. Liczba uczestników zajęć: od 8 do 15 w grupie. proszone są o złożenie w Biurze Projektu Deklaracji uczestnictwa w projekcie, Kwestionariusza osobowego, Oświadczenia –zgody na przetwarzanie danych osobowych – (do pobrania na stronie internetowej http://szpnr1.home.pl/index3.htm ) do dnia 07.09.2009r. http://szpnr1.home.pl/index3.htm Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Konferencję wdrożeniową, która odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 11 Pracownia 16A w dniu 01.09.2009r. o godzinie 17.00 Wszelkie informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej SP nr 1 http://szpnr1.home.pl/index3.htmhttp://szpnr1.home.pl/index3.htm Przedstawiciel BeneficjentaDyrektor SP nr 1 mgr inż. Barbara Leszczyńska Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 tel.0446321596, e-mail: sp1stj@wp.pl


Pobierz ppt "Chcę wiedzieć więcej – kompleksowy projekt rozwijania i kształcenia kompetencji kluczowych w SP nr 1 i SP nr 5 w Bełchatowie Nr Umowy UDA-POKL.09.01.02-10-255/09-00."

Podobne prezentacje


Reklamy Google