Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pożądane kierunki zmian w polskim systemie zamówień publicznych w aspekcie przeciwdziałania praktykom korupcyjnym. Współczesne koncepcje przeciwdziałania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pożądane kierunki zmian w polskim systemie zamówień publicznych w aspekcie przeciwdziałania praktykom korupcyjnym. Współczesne koncepcje przeciwdziałania."— Zapis prezentacji:

1 Pożądane kierunki zmian w polskim systemie zamówień publicznych w aspekcie przeciwdziałania praktykom korupcyjnym. Współczesne koncepcje przeciwdziałania negatywnym zjawiskom dr inż. Arkadiusz Borowiec Instytut Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska

2 Pojęcie korupcji Korupcją jest obiecywanie, poprawianie, żądanie, przyjmowanie bezpośrednio lub pośrednio jakiejkolwiek nienależnej korzyści majątkowej, osobistej lub innej, dla tej samej lub innej osoby, lub przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu funkcji publicznej lub toku działalności gospodarczej.

3 Wyniki badań własnych – uzasadnienie wyboru tematu
Pozytywny odsetek odpowiedzi na pytanie czy w Polsce występują procesy korupcyjne i obszar tzw. „szarej strefy” Pozytywny odsetek odpowiedzi na pytanie czy firmy czują się dyskryminowane w postępowaniach przetargowych

4 Wyniki badań własnych – uzasadnienie wyboru tematu
Dyskryminacja dotyczy następujących działań korupcjogennych: - unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, - podejrzenia o brak kompetencji w związku z młodym wiekiem oferenta, - zmieniania kryterium oceny ofert przez zamawiającego, - wyznaczania zbyt krótkiego okresu na dostarczanie wymaganych dokumentów i terminu wykonania zamówienia, - niedochowania procedur przetargowych przez komisję przetargową, - odrzucenia oferty ze względu na lokalizację (spoza sąsiedztwa zamawiającego), - sformułowania specyfikacji preferującej konkretnego oferenta, - odrzucenia oferty ze względu na zbyt mały obrót roczny.

5 Wyniki badań własnych – uzasadnienie wyboru tematu
Pozytywny odsetek odpowiedzi na pytanie czy przedsiębiorstwo zostało wykluczone z postępowania przetargowego Pozytywny odsetek odpowiedzi na pytanie czy przedsiębiorstwo skorzystało z możliwości wniesienia odwołania

6 Najczęściej naruszane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, które mogą sprzyjać lub być skutkiem zjawiska korupcji: niestosowanie lub/oraz obchodzenie przepisów ustawy, wadliwe przygotowywanie procedury udzielania zamówienia publicznego: brak sprecyzowanej koncepcji lub celu realizacji zamówienia publicznego, brak rzetelnego planowania zamówień, wadliwe sporządzanie dokumentów, brak należytego przygotowania umów, nadużywanie trybów „nieprzetergowych”, manipulowanie przetargami: nierówny dostęp do informacji o zamówieniach publicznych, manipulowanie kryteriami oceny ofert, niedostateczne dokumentowanie postępowań, nieefektywne funkcjonowanie zespołów arbitrów rozstrzygających spory w zamówieniach, udzielanie zamówień publicznych nierzetelnym wykonawcom.

7 Mechanizmy korupcjogenne Krótka charakterystyka
Wyszczególnienie i opis mechanizmów korupcjogennych w zamówieniach publicznych Mechanizmy korupcjogenne Krótka charakterystyka Nadmiar kompetencji w ręku jednego urzędnika Skumulowanie kompetencji w ręku jednej osoby podejmującej decyzje, zwłaszcza niestosowanie w procesie podejmowania decyzji tzw. zasady wielu oczu. Dowolność w podejmowaniu decyzji Sprzyja jej brak jasnych i przejrzystych kryteriów trybu załatwiania sprawy. Wynika ona z nieprzejrzystości i nieprecyzyjności przepisów prawa Nierówność w dostępie do informacji Możliwości uczestnictwa w przetargu nie są w należyty sposób komunikowane podmiotom potencjalnie nimi zainteresowanym Brak osobistej odpowiedzialności Nadużywanie formuły kolegialnego podejmowania decyzji powoduje rozmycie indywidualnej odpowiedzialności za podjęte rozstrzygnięcia Brak specjalnych rozwiązań antykorupcyjnych Wyraża się w słabości tzw. ustawy antykorupcyjnej, która funkcjonowała bez realnych instrumentów egzekwowania jej przepisów Konflikt interesów Występuje, gdy urzędnik podejmujący rozstrzygnięcie jakiejś sprawy jest lub może być osobiście zainteresowany sposobem jej załatwienia

8 Kierunki zmian w polskim systemie zamówień publicznych w aspekcie przeciwdziałania praktykom korupcyjnym zmiana prawa w zakresie absorpcji środków unijnych, liberalizacja restrykcyjnych przepisów powodujących chęć ich omijania przez obie strony postępowania przetargowego, wzmocnienie organów kontroli odpowiedzialnych za monitorowanie systemu zamówień publicznych, wprowadzenie na szerszą skalę narzędzi elektronicznych, szkolenie i kształcenie kadry odpowiedzialnej za udzielanie zamówień publicznych (wprowadzenie zawodu specjalisty ds. zamówień publicznych), propagowanie i egzekwowanie kodeksu etyki urzędnika podczas wykonywania obowiązków służbowych, podniesienie wynagrodzeń kadry urzędniczej, wprowadzenie na szerszą skalę niż do tej pory kontroli wewnętrznej.

9 Wnioski korupcja jest niezwykle niebezpiecznym zjawiskiem, może bowiem negatywnie wpływać na wiele spraw dotyczących obywateli i państwa. Często w niejasne układy zaangażowane są osoby publiczne bez względu na jakim szczeblu hierarchii się znajdują. Wydaje się, że brakuje obszarów całkowicie wolnych od tego zjawiska, zjawisko korupcji często jest wynikiem dążenia do polepszenia stanu bytu, chęci zysku i wzajemnych korzyści. Odniesień jednak do rozwoju tego zjawiska można dopatrywać się w dziedzictwie kulturowym państw, a także w mentalności społeczeństwa,

10 Wnioski na korupcję narażone są wszystkie państwa świata bez względu na to czy są to kraje biedne czy bogate. Nie jest to spowodowane bezpośrednio ani brakiem kwalifikacji osób publicznych ani też brakiem wzorców moralnych. Korupcja rządzi się swoimi prawami i właśnie dlatego tak trudno wykryć jest jej przyczyny, korupcja ma wpływ na wszystkie ważne procesy w państwie: podnosi koszty administracji, powoduje znaczne straty finansowe, szkodzi konkurencji wolnorynkowej, prowadzi do rozbicia praworządności, podważa znaczenie dobrego rządzenia, uczciwości i sprawiedliwości społecznej, zagraża stabilności instytucji demokratycznych i moralnym postawom społecznym, podważa zaufanie obywateli do państwa.

11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Pożądane kierunki zmian w polskim systemie zamówień publicznych w aspekcie przeciwdziałania praktykom korupcyjnym. Współczesne koncepcje przeciwdziałania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google